1233/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Lääninhallituslaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Lääninhallituksen asema

Yleisenä hallintoviranomaisena läänissä on lääninhallitus, jonka päällikkönä on maaherra.

Lääninhallitus toimii eri hallinnonalojen tehtäviä hoitaessaan asianomaisen ministeriön alaisena.

Lääninhallitus on erikseen säädetyissä asioissa myös sen keskusviraston alainen, jonka toimialaan kuuluvia tehtäviä se hoitaa.

Lääninhallitusten yleishallinnollinen johto ja valvonta kuuluu sisäasiainministeriölle.

Lääninhallitus ohjaa ja valvoo seuraavia viranomaisia ja toimintayksiköitä:

1) rekisteritoimistot sen mukaan kuin niistä on erikseen säädetty;

2) nimismiehet ja poliisilaitokset ottaen huomioon, mitä Helsingin poliisilaitoksesta on erikseen säädetty;

3) opetus- ja kulttuurihallinnon toimintayksiköt sen mukaan kuin niistä on erikseen säädetty;

4) sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköt sen mukaan kuin niistä on erikseen säädetty; sekä

5) muut viranomaiset ja laitokset, joista niin on erikseen säädetty tai määrätty.

2 luku

Lääninhallituksen yleiset tehtävät

Lääninhallituksen on huolehdittava läänin tilasta ja tarpeista sekä kaikin puolin edistettävä läänin kehitystä ja sen väestön parasta.

Lääninhallituksen on edistettävä yhteistyötä sen sekä valtion piirihallinnon ja kunnallishallinnon viranomaisten samoin kuin eri yhteisöjen välillä läänin olojen kehittämiseksi.

Lääninhallituksen tulee valvoa alaistensa viranomaisten ja niiden muiden viranomaisten toimintaa, joiden valvonta kuuluu lääninhallitukselle.

Lääninhallituksen tulee myös huolehtia niistä tehtävistä, jotka sille on erikseen säädetty tai määrätty tai joiden on katsottava kuuluvan sille läänin yleisenä hallintoviranomaisena.

Lääninhallituksen tulee antaa muille viranomaisille virka-apua, kun sen antamisesta on säädetty tai se on muutoin lääninhallituksen asiana läänin yleisenä hallintoviranomaisena.

Lääninhallituksella on oikeus saada asianomaisilta viranomaisilta virka-apua ja niitä tietoja, joita lääninhallitus toiminnassaan tarvitsee ja viranomaiset voivat lain mukaan antaa.

Lääninhallitus voi sakon uhalla, teettämisuhalla tai uhalla, että työnteko tai muu toiminta keskeytetään, velvoittaa asianomaisen noudattamaan käskyä tai kieltoa, jonka lääninhallitus antaa tai jonka virka-apua pyytävä muu viranomainen on toimivaltansa rajoissa antanut.

3 luku

Erinäisiä säännöksiä

Lääninhallituksen yhteydessä voi toimia, siten kuin niistä on erikseen säädetty tai määrätty, neuvottelukuntia, toimikuntia ja lautakuntia.

Ahvenanmaan maakunnan lääninhallituksesta ovat soveltuvin osin voimassa tämän lain säännökset sekä mitä siitä on erikseen säädetty.

10§

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

4 luku

Voimaantulo

11§

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Tällä lailla kumotaan uuden ulosottolain voimaanpanemisesta ja siitä, mitä sen johdosta on vaarin otettava, 3 päivänä joulukuuta 1895 annetun asetuksen 11§.

12 §

Mitä aikaisemmin on säädetty maaherrasta, koskee lääninhallitusta, jollei nimenomaan ole tarkoitettu maaherraa yksin.

13 §

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 157/87
Toisen lakivaliok. miet. 7/87
Suuren valiok. miet. 167/87

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.