1199/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Asetus valtion virkamiesten vuosilomasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

kumotaan valtion virkamiesten vuosilomasta 31 päivänä elokuuta 1973 annetun asetuksen (692/73) 4, 5 ja 11§, sellaisina kuin niistä 4 ja 5§ ovat muutettuina 7 päivänä huhtikuuta 1977 annetussa asetuksessa (306/77), sekä

muutetaan 1§, 3§:n 2 momentti, 3 momentin 6 ja 10 kohta, 7§:n 1 momentti ja 22§, sellaisina kuin niistä 3§:n 3 momentin 6 ja 10 kohta ovat muutettuina 16 päivänä toukokuuta 1980 annetussa asetuksessa (345/80), seuraavasti:

Soveltamisala
1 §

Oikeus vuosiloman saamiseen tämän asetuksen mukaan on valtion päätoimisella virkamiehellä.

Päätoiminen on virkamies, jonka työaika tasoittuu keskimäärin vähintään 20 tuntiin viikossa neljän viikon tai muun käytössä olevan tasoitusjakson aikana.

Mikäli muualla ei ole toisin säädetty, sovelletaan tätä asetusta myös kihlakunnantuomareihin ja tuomiokuntain notaareihin sekä Suomen ulkomaisissa edustustoissa ja tuomiokapituleissa palveleviin.

Asetusta ei sovelleta yliopistojen, korkeakoulujen sekä muiden valtion oppilaitosten palveluksessa olevaan opetushenkilökuntaan.

3 §

Virkamiehen ei ole katsottava olleen virassa niinä päivinä, joina hän on ollut virkavapaana tai muuten poissa muun kuin 3 momentissa mainitun syyn takia taikka virantoimituksesta pidätettynä tai erotettuna.


6) virkamiesten ammattiyhdistyskoulutussopimuksessa tarkoitettuun palkalliseen ammattiyhdistyskoulutukseen myönnetyn virkavapauden takia, kuitenkin enintään 30 päivää koulutustilaisuutta kohti;


10) ilman omaa syytään virantoimituksesta pidätettynä, estettynä tai estyneenä olemisen takia sekä virantoimituksesta erotettuna, jos erottamista koskeva päätös kumotaan.


Vuosilomaan oikeuttava palvelusaika
7 §

Vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa on valtion päätoimisessa virkasuhteessa tai ennen 1.1.1988 siihen verrattavassa muussa päätoimisessa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa palveltu aika mukaan luettuna myös 3§:n 3 momentissa mainitut ajat.


Erinäiset määräykset
22 §

Muutoksenhausta ja aiheettomasti myönnetyn etuuden takaisinperimisestä on voimassa, mitä valtion virkamieslaissa (755/86) on säädetty.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.