1195/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Asetus säteilyturvakeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan säteilyturvakeskuksesta 6 päivänä helmikuuta 1987 annetun asetuksen (107/87) 15§:n 4 momentti, 26 ja 29 § sekä

muutetaan 15§:n 2 ja 3 momentti, 23§:n edellä oleva väliotsikko, 23§, 24§:n edellä oleva väliotsikko, 24§:n 2 ja 3 momentti, 25§ ja 27§:n 2 momentti näin kuuluviksi:

15 §

Lisäksi säteilyturvakeskuksessa voi olla apulaisosastopäällikön, toimistopäällikön, laboratorionjohtajan, ylitarkastajan, erikoistutkijan, tarkastajan, tutkijan, kirjastonhoitajan, arkistonhoitajan, osastosihteerin, toimistosihteerin, vahtimestarin, toimistovirkailijan, konekirjoittajan, laboratoriomestarin, tutkimusapulaisen ja laboratorioapulaisen virkoja sekä muita vakinaisia virkoja.

Säteilyturvakeskukseen voidaan myös ottaa tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteista henkilökuntaa.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset
23 §

Kelpoisuusvaatimuksena säteilyturvakeskuksen virkoihin on:

1) pääjohtajalla virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys ydin- ja säteilyturvallisuustehtäviin ja kokemusta hallinnollisissa tehtävissä;

2) yleisen osaston osastopäälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin, muilla osastopäälliköillä ja apulaisosastopäälliköillä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys osaston toimialaan sekä säteilybiologian laboratorion laboratorionjohtajalla, että hän on laillistettu lääkäri ja perehtynyt laboratorion toimialaan;

3) hallintotoimiston toimistopäälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin sekä muilla toimistopäälliköillä ja laboratorionjohtajilla virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys toimiston tai laboratorion toimialaan;

4) erikoistutkijalla ja ylitarkastajalla virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;

5) tutkijalla ja tarkastajalla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai teknillisen opiston tutkinto; sekä

6) muilla virkamiehillä virkaan soveltuva koulutus.

Virkojen täyttäminen sekä virkavapaus
24 §

Osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, laboratorionjohtajan ja toimistopäällikön nimittää säteilyturvakeskuksen johtokunta.

Muun henkilöstön nimittää tai ottaa pääjohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

25 §

Pääjohtajalle myöntää virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriö. Yli vuoden kestävän muun kuin sellaisen virkavapauden, johon hänellä on oikeus lain tai asetuksen taikka valtion virkaehtosopimuslain (664/70) mukaisen virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää kuitenkin valtioneuvosto.

Muille virkamiehille myöntää virkavapautta pääjohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä. Yli vuoden kestävän muun kuin sellaisen virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain tai asetuksen taikka valtion virkaehtosopimuslain mukaisen virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää osastopäällikölle kuitenkin johtokunta.

Viransijaisen ja viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta päättää se viranomainen, joka myöntää virkavapauden.

27 §

Työjärjestyksen vahvistaa säteilyturvakeskus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.