1176/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Asetus työsuojeluhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan työsuojeluhallinnosta 4 päivänä toukokuuta 1973 annetun asetuksen (372/73) 16§:n 5 ja 7 momentti, viimeksi mainittu sellaisena kuin se on 9 päivänä maaliskuuta 1979 annetussa asetuksessa (269/79), 37§:n 2 momentti, 45§:n 11 kohta, 49§, 52-56§, 61§:n 3-5 momentti, 62§:n 3 momentti ja 63§,

muutetaan 16§:n 4 momentti, sellaisena kuin se on 12 päivänä maaliskuuta 1976 annetussa asetuksessa (249/76), ja 6 momentti, joka samalla siirretään 5 momentiksi, 22§:n 1 momentin 3 ja 8-10 kohta, sellaisina kuin ne ovat 19 päivänä syyskuuta 1975 annetussa asetuksessa (736/75), 33§, sellaisena kuin se on edellä mainitussa 9 päivänä maaliskuuta 1979 annetussa asetuksessa, 34§:n 2 momentti, 36§:n 4 kohta, 37§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 30 päivänä syyskuuta 1985 annetussa asetuksessa (783/85), ja 3 momentti, joka samalla siirretään 2 momentiksi, 41§:n 2 momentti, 42§:n 1 momentti, 44§, sellaisena kuin se on osittain muutettuna edellä mainitulla 9 päivänä maaliskuuta 1979 annetulla asetuksella, 45§:n johdantolause sekä 1 ja 7 kohta, joka samalla siirtyy 9 kohdaksi, 46§, 47§:n 2-6 momentti, näistä 5 momentti, sellaisena kuin se on edellä mainitussa 12 päivänä maaliskuuta 1976 annetussa asetuksessa, ja 6 momentti, sellaisena kuin se on edellä mainitussa 9 päivänä maaliskuuta 1979 annetussa asetuksessa, 48§, 50§, sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi mainitulla 9 päivänä maaliskuuta 1979 annetulla asetuksella, 51§ ja 61§:n 2 momentti sekä

lisätään 22§:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on edellä mainitussa 19 päivänä syyskuuta 1975 annetussa asetuksessa, uusi 11 kohta, 36§:ään uusi 8 kohta, jolloin nykyinen 8 kohta siirtyy 9 kohdaksi, ja 45§:ään uusi 2 ja 3 kohta, jolloin nykyinen 2-10 ja 12 kohta siirtyvät 4-13 kohdaksi, seuraavasti:

16 §

Työsuojeluhallituksessa on myös ylilääkärin, työsuojeluinsinöörin, ylitarkastajan, vanhemman insinöörin, agronomin, metsänhoitajan, kemistin, lakimiehen, yliaktuaarin, psykologin, tiedotussihteerin, esittelijän, insinöörin, tarkastajan, kielenkääntäjän, näyttelynhoitajan, kamreerin, suunnittelusihteerin, kirjastonhoitajan, arkistonhoitajan, osastosihteerin, toimistosihteerin, pääkirjanpitäjän, kirjanpitäjän, kirjaajan, ylivirastomestarin, virastomestarin, apulaisvirastomestarin, konekirjoittajan, toimistovirkailijan, puhelunvälittäjän ja lähetin virkoja.

Työsuojeluhallitukseen voidaan tulo- ja menoarvion rajoissa ottaa myös tilapäisiä virkamiehiä sekä työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

22 §

Työsuojeluhallituksen istunnossa käsitellään asiat, jotka koskevat:


3) valtioneuvoston ja ministeriön ratkaistavia asioita merkitykseltään vähäisiä asioita lukuun ottamatta;


8) viran perustamista ja lakkauttamista, virkamiehen nimittämistä, vapauttamista, irtisanomista ja määräyksen peruuttamista sekä viran siirtämistä työsuojelupiiristä toiseen, jollei asiasta päättäminen kuulu pääjohtajalle;

9) virkarikoksia;

10) työsuojelupiirien työjärjestystä; sekä

11) työsuojeluhallituksen työjärjestystä


33 §

Pääjohtajan, ylijohtajan tai asianomaisen osastopäällikön poissa ollessa ei ilman painavia syitä saa päättää sellaisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä, jotka saattavat poiketa heidän toiminnassaan noudattamistaan periaatteista. Pääjohtajan poissa ollessa ei ilman hänen suostumustaan saa täyttää virkoja tai antaa lausuntoa avoinna olevan viran täyttämisestä, mikäli asian kiirellisyys ei sitä vaadi.

34 §

Työjärjestyksen vahvistaa työsuojeluhallitus.

36 §

Työsuojelutoimiston tehtävänä on:


4) antaa lausuntoja työhuoneita sekä tuotantotiloja ja -menetelmiä koskevista suunnitelmista;


8) kehittää yhteistyötä terveydenhuolto-, ympäristö-, rakennusvalvonta- ja muiden kunnallisten viranomaisten kanssa työsuojeluun liittyvissä asioissa; sekä


37 §

Työsuojelun piirihallinnossa on piiripäällikön, työsuojeluinsinöörin, ylitarkastajan, vanhemman insinöörin, agronomin, piiritarkastajan, metsänhoitajan, lakimiehen, insinöörin, tarkastajan, rakennusmestarin, teknikon, työläistarkastajan, toimistosihteerin, konekirjoittajan, toimistovirkailijan ja puhelunvälittäjän virkoja. Työsuojelutoimiston päällikkönä on piiripäällikkö. Metsä- ja maatalouden työsuojelupiirin työsuojelutoimiston päällikkönä on kuitenkin työsuojeluhallituksen määräämä työsuojelun piirihallinnon agronomi, metsänhoitaja tai piiritarkastaja, jonka osalta on soveltuvin osin noudatettava, mitä tässä asetuksessa on säädetty piiripäälliköstä.

Piirihallintoon voidaan tulo- ja menoarvion rajoissa ottaa myös tilapäisiä virkamiehiä sekä työsuhteessa olevaa henkilökuntaa.

41 §

Piiripäällikön poissaollessa ei saa ilman painavia syitä päättää sellaisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä, jotka saattavat poiketa aikaisemmin noudatetuista periaatteista, eikä ilman hänen suostumustaan antaa lausuntoa avoinna olevan viran täyttämisestä.

42 §

Piirihallinnon henkilökunnan sijoittamisesta määrää työsuojeluhallitus.


44 §

Kelpoisuusehtoina työsuojeluhallituksen virkoihin vaaditaan:

1) pääjohtajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvää perehtyneisyyttä työsuojelun kysymyksiin;

2) ylijohtajalta oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä perehtyneisyyttä hallinnollisiin tehtäviin;

3) hallinto-osaston osastopäälliköltä oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä perehtyneisyyttä hallinnollisiin ja työsuojelun tehtäviin:

4) teknillisen osaston ja koneteknillisen osaston osastopäälliköltä diplomi-insinöörin tutkinto sekä perehtyneisyyttä osaston toimialaan ja hallinnollisiin tehtäviin;

5) metsä- ja maataloustoimiston toimistopäälliköltä agronomin tutkinto, metsätutkinto tai virkaan soveltuva maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyyttä toimiston toimialaan kuuluviin ja hallinnollisiin tehtäviin;

6) hallintotoimiston toimistopäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä hallinnollisiin tehtäviin;

7) oikeudellisen toimiston toimistopäälliköltä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyyttä työlainsäädäntöön;

8) koulutus- ja tiedotustoimiston toimistopäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyyttä työsuojelutehtäviin;

9) muulta toimistopäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyyttä asianomaisen toimiston toimialaan;

10) ylilääkäriltä, että hän on laillistettu lääkäri, ja perehtyneisyyttä työsuojelun kysymyksiin;

11) työsuojeluinsinööriltä virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto taikka teknillisessä opistossa suoritettu tutkinto ja erityisen hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin;

12) ylitarkastajalta kuljetusteknillisen toimiston ylitarkastajaa lukuun ottamatta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto taikka teknillisessä opistossa suoritettu tutkinto ja erityisen hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin;

13) kuljetusteknillisen toimiston ylitarkastajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai merikapteenin kirja;

14) vanhemmalta insinööriltä virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tai insinöörin tutkinto;

15) agronomilta agronomin tutkinto tai virkaan soveltuva maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinto;

16) metsänhoitajalta metsätutkinto tai virkaan soveltuva maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinto;

17) kemistiltä virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai teknillisessä opistossa suoritettu tutkinto;

18) lakimieheltä oikeustieteen kandidaatin tutkinto;

19) yliaktuaarilta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;

20) psykologilta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;

21) tiedotussihteeriltä virkaan soveltuva korkeakoulututkinto;

22) esittelijältä virkaan soveltuva korkeakoulututkinto;

23) insinööriltä virkaan soveltuva teknillisessä opistossa suoritettu tutkinto;

24) tarkastajalta virkaan soveltuva korkeakoulututkinto, teknillisessä opistossa suoritettu tutkinto tai sosiaali- ja terveysministeriön erikseen hyväksymä koulutus ja alan tuntemus;

25) kielenkääntäjältä virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai diplomikielenkääntäjän tutkinto;

26) näyttelynhoitajalta virkaan soveltuva tutkinto;

27) kamreerilta virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyyttä tilinpitoon;

28) suunnittelusihteeriltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;

29) kirjastonhoitajalta kirjastotutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto;

30) arkistonhoitajalta virkaan soveltuva tutkinto ja perehtyneisyyttä arkistonhoitoon;

31) osastosihteeriltä virkaan soveltuva tutkinto; sekä

32) muihin kuin edellä mainittuihin virkoihin sellainen taito ja kyky kuin viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

45 §

Kelpoisuusehtoina työsuojelun piirihallinnon virkoihin vaaditaan:

1) piiripäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä työsuojelun tehtäviin;

2) työsuojeluinsinööriltä virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto taikka teknillisessä opistossa suoritettu tutkinto ja erityisen hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin;

3) ylitarkastajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto taikka teknillisessä opistossa suoritettu tutkinto ja erityisen hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin;


9) tarkastajalta insinöörin tai teknikon tutkinto taikka monipuolinen kokemus työsuojeluhallinnon tehtävissä ja hyvä työlainsäädännön käytännön tuntemus tahi muu sosiaali- ja terveysministeriön erikseen hyväksymä koulutus ja alan tuntemus;


46 §

Saman kelpoisuuden työsuojeluhallinnon virkoihin kuin teknillisen opiston insinöörin tutkinto antaa myös yliopistossa suoritettu filosofian kandidaatin tutkinto ympäristöhygienian opintosuunnalta.

47 §

Osastopäällikön nimittää tasavallan presidentti. Virka täytetään haettavaksi julistamatta sen jälkeen, kun työsuojeluhallitus on antanut asiassa lausunnon.

Toimistopäällikön nimittää valtioneuvosto sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä työsuojeluhallituksen annettua asiassa lausunnon.

Ylilääkärin, työsuojeluinsinöörin, ylitarkastajan, vanhemman insinöörin, insinöörin ja lakimiehen nimittää sosiaali- ja terveysministeriö.

Agronomin, metsänhoitajan, kemistin, yliaktuaarin, psykologin, tiedotussihteerin, esittelijän, tarkastajan, kielenkääntäjän, näyttelynhoitajan, kamreerin, suunnittelusihteerin, kirjastonhoitajan, arkistonhoitajan, osastosihteerin, toimistosihteerin, pääkirjanpitäjän, kirjanpitäjän ja kirjaajan nimittää työsuojeluhallitus.

Muut työsuojeluhallituksen virkamiehet nimittää pääjohtaja, joka ottaa myös tilapäiset virkamiehet.

48 §

Piiripäällikön nimittää valtioneuvosto työsuojeluhallituksen annettua asiassa lausunnon.

Piirihallinnon työsuojeluinsinöörin, ylitarkastajan, vanhemman insinöörin, insinöörin, agronomin, piiritarkastajan, metsänhoitajan, lakimiehen, tarkastajan, rakennusmestarin, teknikon ja työläistarkastajan nimittää työsuojeluhallitus.

Työläistarkastajan viran haettavaksi julistamisesta on aina ilmoitettava myös sellaisissa sanomalehdissä, joita leviää asianomaisen työsuojelupiirin työntekijöiden keskuuteen. Ennen viran täyttämistä on viran hakijoista pyydettävä lausunto asianomaiselta työsuojelupiiriltä sekä työntekijöiden edustavimmalta ammattijärjestöltä.

Muut piirihallinnon virkamiehet nimittää pääjohtaja, joka ottaa myös tilapäiset virkamiehet.

50 §

Virkavapauden, jonka saamiseen virkamiehellä on laissa säädetyin tai virkaehtosopimuksin sovituin edellytyksin oikeus, tai muun virkavapauden, joka kestää enintään yhden vuoden, myöntää työsuojeluhallitus. Pääjohtajalle virkavapauden myöntää edellä mainituissa tapauksissa sosiaali- ja terveysministeriö.

Yli vuoden kestävästä harkinnanvaraisesta virkavapaudesta päättää nimittävä viranomainen. Jos kuitenkin nimittävä viranomainen on tasavallan presidentti, päättää virkavapaudesta valtioneuvosto. Jos nimittävä viranomainen on valtioneuvosto, päättää virkavapaudesta sosiaali- ja terveysministeriö.

Viransijaisen ottaa virkavapauden ajaksi se, joka on virkavapauden myöntänyt.

51 §

Viran väliaikaisen hoitajan ottaa se, joka siitä myöntää virkavapautta.

61 §

Työsuojeluhallituksessa on virkamieslautakunta, jonka tehtävistä ja kokoonpanosta on säädetty erikseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988, kuitenkin siten, että 36§:n 4 kohdan osalta asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1988 sekä 36§:n 8 kohdan ja 53-56§:n osalta 1 päivänä joulukuuta 1988.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Täytettäessä virkaa, jonka hakuaika päättyy ennen 1 päivää tammikuuta 1988, sovelletaan hakuajan päättyessä voimassa olleita kelpoisuusvaatimuksia.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.