1165/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Laki tullilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1978 annetun tullilain (573/78) 3§:n 2 momentti, 5 §:n 7 kohta, 8 §:n j kohta, 11§, 12§:n 3 momentti, 17§:n 1 momentti, 18 ja 19§, 23§:n 2 momentti, 25, 26 ja 29§, 31§:n 1 momentti, 34 ja 35§, 36§:n 1 momentin 4 kohta, 44§:n 2 momentti, 47 ja 48§, 49§:n 3 momentti, 58§:n 2 momentti, 61§:n 1 momentin 1 kohta ja 63§,

sellaisina kuin niistä ovat, 12§:n 3 momentti 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (910/80) sekä 23§:n 2 momentti, 44§:n 2 momentti, 47§ ja 49§:n 3 momentti 9 päivänä heinäkuuta 1982 annetussa laissa (547/82), sekä

lisätään 8§:ään uusi k kohta, jolloin nykyinen k kohta siirtyy l kohdaksi, sekä lakiin uusi 37 a, 37 b ja 48 a§ seuraavasti:

3 §

Piiritullikamari voi erityisistä syistä ja asettamillaan ehdoilla määrätä, että ulkomaanliikenne voi tapahtua muualtakin kuin mitä 1 momentissa on säädetty.

5 §

Tullitoimenpiteitä suorittaessaan on asianomaisella viranomaisella oikeus:


7)estää, ottaen huomioon Suomen muut kansainväliset sopimusvelvoitteet, tietyn tavaran vienti maahan, jonka kanssa Suomella on salakuljetuksen ehkäisemistä tarkoittava sopimus, sekä sellaisen tavaran vienti, joka on toimitettu Suomeen jälleenvientikielloin;


8 §

Tässä laissa tarkoitetaan:


j) tullirikoksella salakuljetusta, veropetosta, rikoslain 38 luvun 13 ja 14§:ssä tarkoitettua rikosta sekä tämän lain tai muun lain, jonka täytäntöönpano on tullilaitoksen tehtävänä, samoin kuin tällaisen lain nojalla annettujen säännösten ja määräysten rikkomista;

k) tullitoimipaikalla piiritullikamaria, tullikamaria ja tulliasemaa; sekä


11 §

Jos tavaran tuonti tai vienti on kielletty tai luvanvarainen, on myös sen kauttakuljetus kielletty, jollei muussa laissa tai asetuksessa ole toisin säädetty. Viranomainen, jolla on oikeus antaa tavaran tuonti- tai vientilupa, voi kuitenkin sallia sen kauttakuljetuksen määräämillään ehdoilla.

12 §

Jos on tarpeen lykätä tullauksen loppuun saattamista tai tullilaskun maksamista, voidaan tavara luovuttaa käteisasiakkaalle tulliviranomaisen hyväksymää vakuutta vastaan.

17 §

Piiritullikamari voi yksittäistapauksessa pidentää tulliselvitysaikaa ja myöntää ilmoittamisvelvollisuudesta muun poikkeuksen. Muussa tapauksessa poikkeuksen tulliselvitysmenettelystä voi myöntää tullihallitus.


18 §

Maahan tuotu tavara on, jollei sitä heti tulliselvitetä 10§:ssä mainitulla tavalla, vietävä tulliterminaaliin säilytettäväksi siellä tavaranhaltijan lukuun.

19 §

Luvan tulliterminaalin pitämiseen antaa hakemuksesta määräämillään ehdoilla tullihallitus tai, kun lupaa pyydetään tulliterminaalin pitämiseen yleisellä liikennepaikalla, piiritullikamari.

Tullihallitus tai piiritullikamari voi peruuttaa 1 momentissa tarkoitetun luvan, milloin lupaehtoja ei noudateta tai jos lupaa myönnettäessä vallinneet olosuhteet ovat oleellisesti muuttuneet taikka jos muutoin on painavia syitä luvan peruuttamiseen.

23 §

Luvan vapaa-alueen perustamiseen antaa valtioneuvosto, joka vahvistaa varastotoiminnassa noudatettavat ehdot.


25 §

Tullivarastoja ovat yleinen tullivarasto, yksityinen tullivarasto ja muonitusvarasto. Yleinen tullivarasto on tarkoitettu yleiseen käyttöön ja yksityinen tullivarasto on rekisteröidyn asiakkaan omaa tarvettaan varten ylläpitämä varasto. Muonitusvarasto on tarkoitettu tulliverolain 15§:n 1 kohdassa ja 16§:n 2 kohdassa mainittuun käyttöön sekä verottomien tavaroiden myymälässä myyntiin samoin kuin vientiin tarkoitettujen tavaroiden säilyttämiseen. Tullihallitus määrää, mitä tavaroita saadaan muonitusvarastossa säilyttää.

26 §

Tavaraa saadaan yleisessä tullivarastossa ja yksityisessä tullivarastossa säilyttää enintään yhden vuoden ajan. Piiritullikamari voi erityisestä syystä pidentää määräajan.

29 §

Luvan tullivaraston perustamiseen antaa piiritullikamari. Lupapäätöksessä, joka annetaan määräajaksi, on vahvistettava ne ehdot, joita varastotoiminnassa on noudatettava. Lupa yksityisen tullivaraston perustamiseen voidaan myöntää vain, milloin tavaran varastointi ei ole tarkoituksenmukaista vapaa-alueella tai yleisessä tullivarastossa.

Piiritullikamari voi peruuttaa myöntämänsä 1 momentissa tarkoitetun luvan, milloin lupaehtoja ei noudateta tai jos lupaa myönnettäessä vallinneet olosuhteet ovat oleellisesti muuttuneet taikka jos muutoin on painavia syitä luvan peruuttamiseen.

Tullihallitus voi rajoittaa tavaran varastointia tullivarastossa tai kieltää sen, milloin varastointi ei ole omiaan edistämään vientiä, muuta tuotannollista toimintaa tai yleiseltä kannalta tärkeätä tuontia.

31 §

Luvan verottomien tavaroiden myymälän perustamiseen antaa valtiovarainministeriö määräämillään ehdoilla kotimaiselle yhtiölle tai valtiolle taikka kunnalle.


34 §

Jos tulli tullitariffin tai muun verosäännöksen väärän soveltamisen, laskuvirheen tai siihen verrattavan erehdyksen vuoksi tahi sen johdosta, ettei piiritullikamari ole asiaa joltakin osin tutkinut, on jäänyt kokonaan tai osaksi määräämättä tai sitä on palautettu liikaa, piiritullikamarin on, jollei asia muutoin ole vireillä tai valitukseen annetulla lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu, oikaistava antamaansa päätöstä (tullinoikaisu veronsaajan hyväksi). Oikaisu on tehtävä vuoden kuluessa tullin tai tullinpalautuksen määräämistä seuraavan kalenterivuoden alusta. Ennen tullinoikaisun suorittamista on tavaranhaltijalle mikäli mahdollista varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Jos useassa erässä maahan tuotavat tavarat muodostavat yhden kokonaisuuden, lasketaan 1 momentissa säädetty määräaika sitä seuraavan kalenterivuoden alusta, jolloin viimeistä erää koskeva tulli tai tullinpalautus määrättiin suoritettavaksi.

35 §

Jos havaitaan, että tulli on jäänyt kokonaan tai osaksi suorittamatta sen johdosta, että tavaranhaltija on kokonaan tai osittain laiminlyönyt ilmoittamisvelvollisuutensa taikka tietensä tai tahtomattaan antanut tulliverotusta varten puutteellisen, erehdyttävän tai väärän tullausilmoituksen taikka muun tiedon tai asiakirjan taikka jos tullia on samanlaisesta syystä palautettu liikaa, piiritullikamarin on määrättävä tavaranhaltijan suoritettavaksi mainitusta syystä määräämättä jäänyt tai liikaa palautettu tulli (jälkitullaus). Ennen jälkitullauksen suorittamista on tavaranhaltijalle mikäli mahdollista varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Jälkitullaus on suoritettava kolmen vuoden kuluessa sitä seuraavan kalenterivuoden alusta, jolloin tulli tai tullinpalautus määrättiin tai olisi pitänyt määrätä suoritettavaksi taikka tullittomuuden tai alennetun tullin edellytyksenä olevaa ehtoa rikottiin.

Jos useassa erässä maahan tuotavat tavarat muodostavat yhden kokonaisuuden, lasketaan jälkitullaukselle 2 momentissa säädetty määräaika sen ajankohdan mukaan, jolloin viimeistä erää koskeva tulli tai tullinpalautus määrättiin tai olisi pitänyt määrätä suoritettavaksi.

36 §

Tullia voidaan korottaa (tullinkorotus):


4) jos maahan saapuva henkilö tietensä tai törkeästä huolimattomuudesta on laiminlyönyt ilmoittamisvelvollisuutensa tuomalla tai yrittämällä tuoda enemmän tavaraa tullitta, kuin mihin hänellä tulliverolain 11§:n tai muun säännöksen tai määräyksen mukaan on oikeus, eikä asiaa ole käsiteltävä tullirikoksena, 100 prosentilla.


37 a §

Edellä 36§:ssä tarkoitettu tullinkorotus ja 37§:ssä tarkoitettu virhemaksu voidaan 35§:ssä säädetyssä määräajassa määrätä myös tullauspäätöksen antamisen jälkeen.

37 b §

Mitä tässä laissa on säädetty tullinoikaisusta, jälkitullauksesta ja tullinkorotuksesta, koskee soveltuvin osin myös hakemuksesta suoritettavia tullinpalautuksia.

44 §

Huolitsija tai se, joka muutoin on tulliselvittänyt tavaran, ei kuitenkaan ole vastuussa tullin suorittamisesta, ellei hän ole vaikuttanut eikä voinut vaikuttaa tullauksen virheellisyyteen tai viivästykseen, ja tästä esitetään luotettava selvitys.

47 §

Jos piiritullikamari tavaranhaltijan tullinoikaisuvaatimuksesta, valituksen johdosta tai muutoin toteaa, että tullia on määrätty liikaa tai palautettu liian vähän, piiritullikamarin on oikaistava antamaansa päätöstä, jollei asiaa ole valitukseen annetulla lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu (tullinoikaisu tavaranhaltijan hyväksi).

Tullinoikaisu voidaan tehdä kolmen vuoden kuluessa tullin tai tullinpalautuksen määräämistä seuraavan kalenterivuoden alusta tai tavaranhaltijan sanotun ajan kuluessa tekemän kirjallisen vaatimuksen perusteella myöhemminkin.

Jos useassa erässä maahan tuotavat tavarat muodostavat yhden kokonaisuuden, lasketaan tullinoikaisuaika sitä seuraavan kalenterivuoden alusta, jolloin viimeistä erää koskeva tulli tai tullinpalautus määrättiin suoritettavaksi.

48 §

Piiritullikamarin päätökseen haetaan muutosta valittamalla tullihallitukseen. Valtion puolesta valitusoikeus on piiritullikamarissa olevalla tulliasiamiehellä. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa tullitoimipaikkaan.

Valitusaika tullin tai tullinpalautuksen määräämistä koskevassa asiassa on kolme vuotta tullin tai tullinpalautuksen määräämistä seuraavan kalenterivuoden alusta, kuitenkin aina vähintään 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Piiritullikamarin muusta kuin tullin tai tullinpalautuksen määräämistä koskevasta päätöksestä valitettaessa on valitusaika 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tulliasiamiehen valitusaika on 30 päivää päätöksen tekemisestä.

Jos useassa erässä maahan tuotavat tavarat muodostavat yhden kokonaisuuden, valitusaika lasketaan sitä seuraavan kalenterivuoden alusta, jolloin viimeistä erää koskeva tulli määrättiin suoritettavaksi.

Valituksesta on muutoin voimassa, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on säädetty.

Mitä verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) on säädetty perustevalituksesta, ei sovelleta tässä laissa tarkoitettuihin asioihin.

48 a §

Jos piiritullikamari 47 §:ssä tarkoitetulla tavalla oikaisee päätöstään tavaranhaltijan vaatimusten mukaisesti, valitus raukeaa.

Siltä osin kuin piiritullikamari katsoo, että tavaranhaltijan valituksessaan esittämät vaatimukset eivät anna aihetta piiritullikamarin päätöksen oikaisemiseen, piiritullikamarin on annettava valituksen johdosta lausuntonsa ja toimitettava asian käsittelyssä syntyneet asiakirjat viipymättä tullihallitukselle.

49 §

Jos tullia on tullinoikaisun tai valituksen johdosta palautettu, suoritetaan palautusmäärälle asetuksella säädetty korko. Korko lasketaan oikaisuvaatimuksen tai valituksen vireilletulopäivästä taikka, jos tullilasku on maksettu vasta mainittujen ajankohtien jälkeen, maksupäivästä takaisin-maksupäivään. Jos valituksessa tarkoitetusta asiasta on tehty aikaisemmin oikaisuvaatimus, joka on hylätty, korko lasketaan oikaisuvaatimuksen vireilletulopäivästä. Korkoa ei makseta palautetulle tullille, joka on asetuksella säädettävää määrää pienempi.


58 §

Tullirikosasiassa esitutkinnan johtaja tai tehtävään määrätty muu tullimies on oikeutettu suorittamaan haastamisen ja muun tiedoksiannon niin kuin haastemies.

61 §

Takavarikoitu tavara saadaan, jollei muualla laissa ole toisin säädetty, ennen kuin se on tuomittu menetetyksi:

1) luovuttaa piiritullikamarin harkinnan mukaan vakuutta vastaan omistajalle;


63 §

Menetetyksi tuomittu tai valtiolle luovutettu tavara samoin kuin sellainen tullivalvonnassa oleva tavara, jota ei ole tullattu tai josta menevää tullia ei ole maksettu säädetyssä ajassa, on myytävä tullihuutokaupalla. Myös sellainen tulliviranomaisen haltuun jätetty tavara, jota tavaranhaltija asetuksella säädetystä kehotuksesta huolimatta ei ole noutanut kuuden kuukauden kuluessa tullilaskun maksamisesta, on myytävä tullihuutokaupalla.

Jos 1 momentissa tarkoitettua tavaraa ei sen käyttöä tai myyntiä rajoittavan lainsäädännön tai muun tavaran laatuun liittyvän syyn vuoksi voida myydä, se voidaan valtiovarainministeriön määräyksen mukaisesti, jollei siitä ole erikseen säädetty, luovuttaa valtion laitoksen käyttöön tai erityisestä syystä muuhunkin käyttöön taikka, milloin tavaralla ei ole sanottavaa myynti- tai käyttöarvoa, hävittää.

Valtiovarainministeriö voi myös määrätä, että sellainen 1 momentissa tarkoitettu tavara, jonka myyminen olisi epätarkoituksenmukaista, saadaan sitä tullihuutokaupalla myymättä luovuttaa valtion laitoksen käyttöön tai erityisestä syystä muuhunkin käyttöön.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Ennen tämän lain voimaantuloa annettu lupa tulliterminaalin ja tullivaraston pitämiseen on voimassa toistaiseksi entisin ehdoin. Piiritullikamari voi kuitenkin tarvittaessa peruuttaa sanotun luvan tai muuttaa lupaehtoja.

Tätä lakia sovelletaan myös ennen sen voimaantuloa vireille pantuihin, mutta ratkaisematta oleviin tullinoikaisuihin, säännönmukaisiin valituksiin ja perustevalituksiin, kuitenkin siten, että valituksiin ei sovelleta 48 a §:ssä tarkoitettua oikaisumenettelyä.

Hallituksen esitys 94/87
Valtiovarainvaliok. miet. 52/87
Suuren valiok. miet. 102/87

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.