1164/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Laki ulkoasiainhallinnosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Yleisiä säännöksiä
1 §

Ulkoasiainhallinnon muodostavat ulkoasiainministeriö ja sen alainen ulkomaanedustus.

2 §

Ulkomaanedustuksen muodostavat diplomaattiset edustustot ja konsuliedustustot.

Diplomaattiset edustustot ovat suurlähetystöjä, lähetystöjä, pysyviä edustustoja tai erityisedustustoja.

Konsuliedustustot, jotka voivat olla joko lähetetyn konsulin virastoja tai kunniakonsulinvirastoja, ovat pääkonsulinvirastoja, konsulinvirastoja ja varakonsulinvirastoja.

3 §

Suurlähettilään johtaman suurlähetystön, pysyvän edustuston ja erityisedustuston, lähettilään tai asiainhoitajan johtaman lähetystön, lähetetyn konsulin viraston sekä kunniapääkonsulinviraston perustamisesta säädetään asetuksella.

Muiden edustustojen perustamisesta päättää ulkoasiainministeriö.

Virantoimituspaikan määrääminen
4 §

Sikäli kuin virkamiehen virantoimituspaikka ei määräydy tehtävään määräämisen nojalla tai virkaa ei ole perustettu ulkoasiainministeriöön, määrää virantoimituspaikan nimittävä viranomainen.

Virkamiesten sijoittamisesta ministeriön osastoille ja muihin työyksikköihin määrää ulkoasiainministeriö.

Siirtymisvelvollisuus
5 §

Valtiosihteeri ja alivaltiosihteeri sekä virkamies, jonka virkaa ei ole perustettu ulkoasiainministeriöön, on velvollinen siirtymään toiseen tehtävään tai virantoimituspaikkaan sen mukaan kuin 4§:ssä säädetään. Valtiosihteeri ja alivaltiosihteeri on nimitettävä samalla ulkoasiainneuvoksen virkaan.

Edellä 1 momentissa säädettyä velvollisuutta voidaan rajoittaa asetuksella.

Erinäisiä säännöksiä
6 §

Jollei laki tai asianomaisen maan kanssa tehty sopimus sitä estä, voi ulkomaanedustuksessa palveleva avustaja tai hallinnollinen avustaja sekä virka-asemaltaan näitä korkeampi virkamies sekä muu ministeriön siihen erikseen valtuuttama edustustossa palveleva Suomen kansalainen laillisin vaikutuksin suorittaa toimialueellaan tehtäviä, jotka Suomessa kuuluvat julkiselle notaarille tai joiden suorittaminen ulkomailla kuuluu lain, asetuksen tai kansainvälisen sopimuksen mukaan Suomen edustustolle.

Kunniakonsuli voi toimialueellaan suorittaa senlaatuisia 1 momentissa mainittuja tehtäviä, joita toimittamaan ministeriö on hänet valtuuttanut.

7 §

Kunniakonsulilla on oikeus pitää omista suoritteistaan kantamansa ulkoasiainhallinnon maksuperusteasetuksen (302/85) mukaiset maksut siten kuin ulkoasiainministeriö tarkemmin määrää.

8 §

Ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle Suomen edustusto voi tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa myöntää taloudellista avustusta talletusta tai takaisinmaksusitoumusta vastaan, siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Erityisestä syystä avustusta voidaan kuitenkin myöntää myös ilman talletusta tai takaisinmaksusitoumusta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut avustukset voidaan periä takaisin ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) on säädetty. Valtion varoista maksettu avustus voidaan kuitenkin jättää perimättä, mikäli henkilö, jolta se olisi perittävä, on varaton, tai perimättä jättämiseen on muu erityinen syy.

9 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

Voimaantulo
10 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Tällä lailla kumotaan ulkoasiainhallinnosta 30 päivänä joulukuuta 1977 annettu laki (1129/77). Kumotun lain 14§:n säännöksiä noudatetaan kuitenkin valtion virkamieslain voimaanpanolain (756/86) 17§:n 2 momentissa säädetyn mukaisesti virkamieheen, joka on ulkoasiainministerin käytettävänä (disponibiliteetissa) valtion virkamieslain (755/86) tullessa voimaan.

Hallituksen esitys 142/87
Ulkoasiainvaliok. miet. 20/87
Suuren valiok. miet. 130/87

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Vt. ulkoasiainministeri, Pääministeri
Harri Holkeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.