1161/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

kumotaan sisäasiainministeriöstä 16 päivänä syyskuuta 1983 annetun asetuksen (753/83) 14a ja 47§,

näistä 14a § sellaisena kuin se on 6 päivänä helmikuuta 1987 annetussa asetuksessa (106/87),

muutetaan asetuksen 5§:n 10 kohta, 8§:n 1 momentti, 11§:n 1, 2 ja 4 momentti, 13§, 14§, 24§, 25§:n 1 momentti, 27§, 31§:n 2 kohta, 33§:n 1 kohta, 36§, 38§, 40§, 43§ ja 44§,

sellaisina kuin niistä ovat 11§:n 1 ja 2 momentti ja 25§:n 1 momentti 6 päivänä helmikuuta 1987 annetussa asetuksessa (106/87), 13§ ja 14§ 24 päivänä tammikuuta 1986 ja 6 päivänä helmikuuta 1987 annetuissa asetuksissa (80/86 ja 106/87) sekä 40§ mainitussa 24 päivänä tammikuuta 1986 annetussa asetuksessa, sekä

lisätään asetukseen kumotun 47§:n sijaan uusi 47§, seuraavasti:

5 §

Lääni- ja kuntaosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


10) kunnallista työmarkkinalaitosta; sekä


8 §

Pelastusosastossa on:

1) hallintotoimisto;

2) valmiustoimisto;

3) koulutus- ja tiedotustoimisto; sekä

4) teknillinen toimisto


11 §

Ministeriössä on:

1) sopimuspalkkainen kansliapäällikkö;

2) sopimuspalkkainen poliisiylijohtaja poliisiosaston osastopäällikkönä;

3) sopimuspalkkainen neuvotteleva virkamies;

4) yleisen osaston, lääni- ja kuntaosaston, aluepoliittisen osaston ja pelastusosaston sopimuspalkkaiset osastopäälliköt;

5) lääni- ja kuntaosaston ja aluepoliittisen osaston sopimuspalkkaiset apulaisosastopäälliköt;

6) sopimuspalkkaisia poliisiylitarkastajia;

7) hallitusneuvoksia, toimistopäällikköinä;

8) sopimuspalkkaisia toimistopäälliköitä;

9) vanhempi hallitussihteeri, toimistopäällikkönä;

10) kamreeri, toimistopäällikkönä;

11) vanhempi hallitussihteeri ja nuorempia hallitussihteereitä;

12) pääsihteeri;

13) sopimuspalkkaisia ja muita ylitarkastajia;

14) sopimuspalkkainen yli-insinööri ja yli-insinööri;

15) projektipäällikkö;

16) toimistoinsinöörejä;

17) sopimuspalkkainen erikoissuunnittelija ja erikoissuunnittelijoita;

18) erikoistutkija;

19) sopimuspalkkaisia ja muita suunnittelijoita;

20) koulutuspäällikkö;

21) taloussihteeri;

22) koulutussuunnittelijoita;

23) sopimuspalkkaisia tutkijoita;

24) tarkastajia;

25) esittelijöitä;

26) kielenkääntäjä;

27) tiedotussihteereitä;

28) apulaiskamreeri, reviisori ja pääkirjanpitäjä;

29) työntutkija, apulaistutkijoita ja tutkimusapulainen;

30) osastosihteereitä, ministerin sihteeri, apulaistarkastajia ja kirjaaja;

31) toimistosihteereitä, lomakesuunnittelija, toimistovirkailijoita ja konekirjoittajia; sekä

32) ylivirastomestari, virastomestareita, vahtimestareita, nuorempi vahtimestari ja apulaisvahtimestari.

Lisäksi ministeriössä voi olla tulo- ja menoarvion rajoissa tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.


Rajavartio-osaston viroista on säädetty erikseen.

13 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä, osastopäälliköllä ja apulaisosastopäälliköllä mitä valtioneuvoston ohjesäännössä (929/87) on säädetty, minkä lisäksi vaaditaan

kansliapäälliköltä hyvä perehtyneisyys julkishallintoon, sekä

osastopäälliköltä ja apulaisosastopäälliköltä hyvä perehtyneisyys osaston toimialaan kuuluviin tehtäviin;

2) poliisiylijohtajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä hyvä perehtyneisyys poliisitoimeen ja hallintotehtäviin;

3) neuvottelevalla virkamiehellä mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on säädetty sekä hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon ja perehtyneisyys hallintotehtäviin;

4) poliisiylitarkastajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä hyvä perehtyneisyys poliisitoimeen ja perehtyneisyys hallintotehtäviin;

5) hallitusneuvoksella, toimistopäällikkönä ja vanhemmalla hallitussihteerillä, toimistopäällikkönä mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on hallitusneuvoksen ja hallitussihteerin kelpoisuusvaatimuksista säädetty;

6) lääni- ja kuntaosaston läänitoimiston ja kuntatoimiston toimistopäälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai muu virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys toimiston toimialaan kuuluviin tehtäviin;

7) aluepoliittisen osaston hallintotoimiston ja poliisiosaston ulkomaalaistoimiston toimistopäälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin;

8) poliisiosaston teknillisen toimiston ja pelastusosaston teknillisen toimiston toimistopäälliköllä virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto sekä perehtyneisyys toimiston toimialaan kuuluviin tehtäviin ja hallintotehtäviin;

9) muulla toimistopäälliköllä ja kamreerilla, toimistopäällikkönä mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on toimistopäällikön kelpoisuusvaatimuksista säädetty sekä perehtyneisyys toimiston toimialaan kuuluviin tehtäviin ja hallintotehtäviin;

10) hallitussihteerillä mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on säädetty;

11) yli-insinöörillä virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto;

12) ylitarkastajalla, lukuun ottamatta poliisiosaston poliisitoimiston ja tietojärjestelmätoimiston ylitarkastajaa, tehtävien laadun mukaan joko virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin taikka yhdellä pelastusosaston ylitarkastajalla upseerin tutkinto;

13) poliisiosaston poliisitoimiston ylitarkastajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä perehtyneisyys poliisitoimeen ja hallintotehtäviin;

14) poliisiosaston tietojärjestelmätoimiston ylitarkastajalla ja erikoissuunnittelijalla joko virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai poliisipäällystön virkatutkinto ja perehtyneisyys tietojenkäsittelyyn;

15) pääsihteerillä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys kunnallistalouteen;

16) muulla erikoissuunnittelijalla, projektipäälliköllä, koulutuspäälliköllä, taloussihteerillä, suunnittelijalla, erikoistutkijalla, tutkijalla, koulutussuunnittelijalla ja tiedotussihteerillä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai poliisiosaston koulutussuunnittelijalla poliisipäällystön virkatutkinto taikka poliisiosaston tiedotussihteerillä poliisipäällystön virkatutkinto ja perehtyneisyys tiedotustoimintaan;

17) toimistoinsinöörillä tehtävien laadun mukaan joko virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto tai insinöörin tutkinto;

18) poliisiosaston hallintotoimiston ja ulkomaalaistoimiston tarkastajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto, poliisitoimiston tarkastajalla joko oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai varanotaarin tutkinto ja perehtyneisyys poliisitoimeen taikka poliisipäällystön virkatutkinto sekä teknillisen toimiston tarkastajalla virkaan soveltuva opistotasoinen tutkinto, kuitenkin niin, että poliisin työsuojeluasioita hoitavalta tarkastajalta vaaditaan joko virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai poliisipäällystön virkatutkinto;

19) muulla tarkastajalla virkaan soveltuva teknillisen koulun tutkinto tai muu virkaan soveltuva tutkinto;

20) esittelijällä tehtävien laadun mukaan joko oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai muu virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;

21) kielenkääntäjällä virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai diplomikielenkääntäjän tutkinto sekä viran hoitamisen edellyttämä kielitaito;

22) kirjaajalla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto;

23) apulaiskamreerilla, reviisorilla, pääkirjanpitäjällä, osastosihteerillä, ministerin sihteerillä, apulaistarkastajalla ja apulaistutkijalla virkaan soveltuva tutkinto; sekä

24) muilla virkamiehillä sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

14 §

Kansliapäällikön, osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, toimistopäällikön ja hallitussihteerin nimittämisestä on säädetty valtioneuvoston ohjesäännössä.

Poliisiylijohtajan, neuvottelevan virkamiehen ja poliisiosaston apulaispäällikkönä toimivan poliisiylitarkastajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta.

Hallitusneuvoksen, toimistopäällikkönä, toimistopäällikkönä toimivan poliisiylitarkastajan, kamreerin, toimistopäällikkönä ja vanhemman hallitussihteerin, toimistopäällikkönä nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.

Muut virkamiehet nimittää tai ottaa ministeriö.

Pääsihteerin sekä kunnallistalouden neuvottelukunnan sihteereinä toimivien erikoistutkijan ja ylitarkastajan virkojen täyttämisestä samoin kuin rajavartio-osaston virkojen täyttämisestä on säädetty erikseen.

24 §

Kansliapäällikkö ratkaisee, mikäli valtioneuvoston ohjesäännön 32§:stä ei muuta johdu tai ministeri ei ole pidättänyt asiaa ratkaistavakseen, ne ministeriössä päätettävät asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön käyttövaroja;

2) neuvottelevan virkamiehen, osastopäälliköiden ja heidän sijaistensa vuosilomajärjestystä ja vuosilomia;

3) lakkautuspalkalle asettamista;

4) ministeriön sisäistä järjestystä;

5) 11§:n 1 momentin 28-30 kohdassa mainittujen virkamiesten nimittämistä ja harkinnanvaraista virkavapautta sekä väliaikaisen hoitajan ja viransijaisen ottamista näihin virkoihin;

6) ministeriön tilapäisten virkamiesten ja työsopimussuhteisen henkilöstön ottamista; sekä

7) harkinnanvaraista virkavapautta alle vuodeksi 11§:n 1 momentin 13-27 kohdassa mainituille virkamiehille sekä väliaikaisen hoitajan ja viransijaisen ottamista alle vuodeksi näihin virkoihin.

25 §

Osastopäällikkö, apulaisosastopäällikkö, poliisiylitarkastaja, toimistopäällikkö sekä muut virkamiehet ratkaisevat 26-45§:ssä mainitut toimialaansa kuuluvat ministeriössä päätettävät asiat, mikäli valtioneuvoston ohjesäännön 32§:stä ei muuta johdu tai ministeri, kansliapäällikkö taikka osastopäällikkö ei ole pidättänyt asiaa ratkaistavakseen.


27 §

Yleisen osaston osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön käytettäväksi yleisiin kulutusmenoihin ja kalustohankintoihin osoitettujen määrärahojen käyttämistä, lukuun ottamatta ministeriön käyttövaroja;

2) 11§:n 1 momentin 31-32 kohdassa mainittujen virkamiesten nimittämistä ja harkinnanvaraista virkavapautta sekä väliaikaisen hoitajan ja viransijaisen ottamista näihin virkoihin;

3) virkavapautta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai asetuksen taikka valtion virkaehtosopimuslain (664/70) mukaisen virkaehtosopimuksen nojalla;

4) valtion virkamieslain (755/86) 49§:n 4 momentissa ja 50§:n 3 momentissa tarkoitettujen todistusten antamista sekä todistuksen antamista työsuhteen päättymisestä irtisanoutumisen johdosta;

5) ikälisiä;

6) myöhästyneinä esitettyjen matkalaskujen maksamista;

7) lupaa oman auton käyttämiseen virkamatkoilla;

8) kaluston ja muun siihen verrattavan omaisuuden poistamisesta; sekä

9) tileistä poistoa.

31 §

Poliisiylijohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat:


2) luvan antamista ampuma-aseiden ja ampumatarpeiden maahantuontiin;


33 §

Poliisiosaston hallintotoimiston toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön nimittämien poliisin virkamiesten virkavapautta ja virkojen hoitoa;


36 §

Poliisiosaston teknillisen toimiston toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) kalustoa ja teknistä välineistöä sekä niiden hankintaa ja jakamista;

2) toimitiloja ja niiden hankintaa;

3) poliisivarikoita ja poliisikoiralaitosta, mikäli asia ei kuulu muun toimiston käsiteltäviin;

4) menetetyksi tuomitun omaisuuden pidättämistä ja ampuma-aseiden lunastamista valtiolle;

5) ulkomaisten sotilaiden hautoja; sekä

6) määrärahojen käyttämistä käyttösuunnitelman rajoissa.

38 §

Poliisiosaston teknillisen toimiston toimistoinsinööri ratkaisee toimistopäällikön ohella työjärjestyksessä määrättävin tavoin asiat, jotka koskevat asennus- ja työmääräysten antamista poliisiviestivarikolle.

40 §

Poliisiosaston ulkomaalaistoimiston ylitarkastaja, tarkastaja, esittelijä, osastosihteeri, apulaistarkastaja ja toimistosihteeri ratkaisevat toimistopäällikön ohella 39§:ssä mainittuja asioita työjärjestyksessä määrättävän tehtäväjaon mukaan.

Osastosihteerille, apulaistarkastajalle ja toimistosihteerille, jotka on otettu ministeriön esittelijöiksi, saadaan kuitenkin antaa ratkaistaviksi ainoastaan sellaisia asioita, joissa ratkaisut perustuvat toimistopäällikön antamiin yleisiin ohjeisiin.

Ylitarkastaja ratkaisee asiat esittelystä. Hakemukset, joihin myönteistä päätöstä ei katsota voitavan antaa, ratkaisee tarkastaja esittelystä. Muut ratkaisut tehdään ilman esittelyä.

43 §

Pelastusosaston valmiustoimiston toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) valmiuden tarkastamista ja siitä johtuvia toimenpiteitä;

2) rakennusten varaamista;

3) vähäisiä muutoksia suojelukohteiden rajoihin; sekä

4) muuta kuin teknillistä tutkimustoimintaa.

44 §

Pelastusosaston koulutus- ja tiedotustoimiston toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) vapaaehtoisten järjestöjen toiminnan ohjaamista ja valvontaa;

2) vahvistettujen koulutusta koskevien yleisjärjestelyjen ja koulutusohjelmien toteuttamista; sekä

3) julkaisutoimintaa.

Lisäksi toimistopäällikkö ratkaisee ilman esittelyä väestönsuojelulain (438/58) 6§:n 2 momentissa tarkoitettuun koulutukseen kutsumista koskevat asiat.

47 §

Harkinnanvaraisella virkavapaudella tarkoitetaan tässä asetuksessa muuta kuin sellaista virkavapautta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai asetuksen taikka valtion virkaehtosopimuslain (664/70) mukaisen virkaehtosopimuksen nojalla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.