1122/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Asetus maatalouden taloudellisesta tutkimuslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

kumotaan maatalouden taloudellisesta tutkimuslaitoksesta 22 päivänä helmikuuta 1974 annetun asetuksen (189/74) 6§:n 8 kohta, 16§:n 2 momentti, 19 ja 20§ sekä 22§:n 2-4 momentti ja

muutetaan 2§, 6§:n 5 ja 9 kohta, 14§:n 2 momentti, 17, 18 ja 21§, näin kuuluviksi:

2 §

Tutkimuslaitoksessa on osastonjohtajan, erikoistutkijan, kannattavuustutkimustoimiston toimistopäällikkönä toimivan maanviljelystaloudellisen tutkimustoimiston johtajan, tutkimusassistentin, vanhemman tutkijan, tutkijan, toimistosihteerin, kirjastonhoitajan, tutkimusapulaisen, toimistovirkailijan ja konekirjoittajan virkoja. Osastonjohtajalla on professorin arvonimi.

Tutkimuslaitoksessa voi olla myös tilapäisiä virkamiehiä sekä työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

6 §

Tutkimuslaitoksen hallituksen tehtävänä on:


5) vahvistaa tutkimuslaitoksen työjärjestys;


9) ratkaista tutkimuslaitoksen virkamiesten nimittämistä, virkavapautta ja palkkausta koskevat asiat, mikäli ne eivät kuulu muulle viranomaiselle;


14 §

Johtajan, osastonjohtajan ja kannattavuustutkimustoimiston toimistopäällikön ratkaistavan asian esittelee se virkamies, joka on asian valmistellut.

17 §

Kelpoisuusehtoina vaaditaan:

1) osastonjohtajan virkaan maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatin tai vastaava tutkinto ja julkaistu hyväksytty väitöskirja sekä julkaistuilla tutkimuksilla osoitettu pystyvyys itsenäiseen tutkimustyöhön asianomaisella alalla ja käytännöllinen perehtyneisyys alaan;

2) erikoistutkijan virkaan maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatin tai vastaava tutkinto ja julkaistu hyväksytty väitöskirja taikka sellainen tieteellinen julkaisutoiminta, jonka voidaan katsoa vastaavan tohtorin väitöskirjaa, sekä julkaistuilla tutkimuksilla osoitettu pystyvyys itsenäiseen tutkimustyöhön ja käytännöllinen perehtyneisyys alaan;

3) kannattavuustutkimustoimiston toimistopäällikkönä toimivan maanviljelystaloudellisen tutkimustoimiston johtajan ja vanhemman tutkijan virkaan maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tai sitä vastaava tutkinto, johon sisältyy korkein arvosana kysymyksessä olevalta alalta, ja riittäväksi katsottava käytännöllinen perehtyneisyys alaan sekä tutkimusassistentin ja tutkijan virkaan maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tai sitä vastaava tutkinto ja riittäväksi katsottava käytännöllinen perehtyneisyys alaan; sekä

4) automaattisesta tietojenkäsittelystä vastaavan tutkijan virkaan soveltuva korkeakoulututkinto.

Kaikkien tutkimuslaitoksen virkojen kelpoisuusehtona on, että asianomaisella on sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

18 §

Osastonjohtajan nimittää tasavallan presidentti, sitten kun tutkimuslaitoksen hallitus, hankittuaan ainakin kahdelta asiantuntijalta kirjalliset lausunnot hakijoiden pätevyydestä, on tehnyt esityksen, johon tulee liittää hallituksen jäsenten lausunnot. Osastonjohtajan virkaa väliaikaisesti hoitamaan määrätty henkilö ei saa ottaa osaa kyseisen viran täyttämistä koskevan asian käsittelyyn.

Tutkimuslaitoksen hallitus on oikeutettu myöntämään osastonjohtajan viran hakijoille enintään yhden vuoden pätevöitymisajan.

Kannattavuustutkimustoimiston toimistopäällikkönä toimivan maanviljelystaloudellisen tutkimustoimiston johtajan ja erikoistutkijan nimittää maa- ja metsätalousministeriö tutkimuslaitoksen hallituksen esityksestä.

Tutkimusassistentin, vanhemman tutkijan ja tutkijan nimittää tutkimuslaitoksen hallitus.

Muut tutkimuslaitoksen virkamiehet nimittää sekä työsuhteisen henkilökunnan ottaa tutkimuslaitoksen johtaja.

21 §

Milloin kysymys on virkavapaudesta, jonka saamiseen virkamiehellä on laissa säädetyin tai virkaehtosopimuksin sovituin edellytyksin oikeus tai muusta enintään yhden vuoden kestävästä virkavapaudesta, myöntää osastonjohtajalle virkavapautta maa- ja metsätalousministeriö ja muulle henkilökunnalle tutkimuslaitoksen johtaja.

Milloin kysymys on yli vuoden kestävästä virkavapaudesta, päättää virkavapauden myöntämisestä osastonjohtajalle valtioneuvosto, toimistopäällikölle, erikoistutkijalle, tutkimusassistentille, vanhemmalle tutkijalle ja tutkijalle tutkimuslaitoksen hallitus ja muulle henkilökunnalle tutkimuslaitoksen johtaja.

Viran väliaikaisen hoitajan ja viransijaisen ottaa sama viranomainen, joka päättää virkavapauden myöntämisestä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.