1120/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988

Laki tulo- ja varallisuusverolain 22§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1974 annetun tulo- ja varallisuusverolain 22§:n 1 momentin 22 kohta, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa (1062/86), näin kuuluvaksi:

22 §

Veronalaiseksi tuloksi ei katsota:


22) sosiaalihuoltolain (710/82) mukaista toimeentulotukea, lapsen elatuksen turvaamisesta annetun lain (122/77) mukaista elatustukea, vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetussa laissa (380/87) tarkoitettuja etuuksia, hautausavustusta, äitiysavustusta, lapsilisää, lapsen hoitotuesta annetun lain (444/69) nojalla maksettua lapsen hoitotukea, invalidirahaa, rintamasotilaseläkettä, ylimääräistä sotaeläkettä, asevelvollisen päivärahaa, sotilasavustuslain (566/48) mukaista sotilasavustusta, kotiuttamisrahalain (910/77) mukaista kotiuttamisrahaa, reserviläispalkkaa, erorahalain (947/78) mukaista erorahaa ja valtion virkamiesten erorahasta annetun valtioneuvoston päätöksen (1075/77) mukaista erorahaa, työnvälityslain (246/59) mukaan työntekijälle valtion varoista suoritettua korvausta, oppisopimuslaissa (422/67) tarkoitettuja oppilaan valtion varoista saamia taloudellisia etuja eikä metsäoppilaitoksista annetun lain (141/64) nojalla myönnettyä avustusta,Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1988 toimitettavassa verotuksessa.

Hallituksen esitys 144/87
Valtiovarainvaliok. miet. 69/87
Suuren valiok. miet. 165/87

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.