1118/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 14 §:n Anniskeluoikeutta ja Henkilötodistusta koskevat nimikkeet ja 10 a luku,

sellaisina kuin ne ovat, Anniskeluoikeutta koskeva nimike 21 päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa (885/84) ja Henkilötodistusta koskeva nimike 2 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa (862/77) ja 10 a luku muutettuna 29 päivänä kesäkuuta 1961, 28 päivänä marraskuuta 1969, 23 päivänä joulukuuta 1981 ja 9 päivänä joulukuuta 1983 annetuilla laeilla (344/61, 715/69, 1007/81 ja 916/83), ja

muutetaan 4 §:ään sisältyvä neljäs viranomaisten ryhmä, 6, 8 ja 10 §, 12 §:n 1 momentin 11 kohta, 13 §:n 1 momentti ja 14 §:n Kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta ja Warranttia koskevat nimikkeet,

sellaisina kuin ne ovat, 4 §:ään sisältyvä neljäs viranomaisten ryhmä mainitussa 21 päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa, 6 ja 8 § sekä 14 §:n Kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta ja Warranttia koskevat nimikkeet mainitussa 9 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa ja 10 § muutettuna edellä mainitulla lailla sekä 24 päivänä elokuuta 1984, 6 päivänä kesäkuuta 1986, 13 päivänä maaliskuuta 1987, 27 päivänä maaliskuuta 1987, 30 päivänä huhtikuuta 1987 ja kahdella 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetulla lailla (641/84, 436/86, 286/87, 352/87, 475/87, 579/87 ja 585/87), 12 §:n 1 momentin 11 kohta 18 päivänä kesäkuuta 1964 annetussa laissa (334/64) ja 13 §:n 1 momentti mainitussa 13 päivänä maaliskuuta 1987 annetussa laissa, näin kuuluviksi:

4 §

Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leimaveroa on suoritettava, luetaan leiman määrän puolesta kuuteen ryhmään seuraavasti:


4 ryhmä:

Henkikirjoittajat, poliisilaitokset, nimismiehet, apulaisnimismiehet, rekisteritoimistot, tullitoimipaikat, maanmittauskonttorit, maanmittaustoimistot, metsähallituksen piirikuntakonttorit, vesipiirien vesitoimistot, kalastuspiirien kalastustoimistot, postipiirikonttorit, telepiirikonttorit ja rautatiepiirit.


6 §

Mikäli ei tässä laissa toisin säädetä, on kuhunkin 4 §:ssä mainittuun ryhmään kuuluvan viranomaisen antamat toimituskirjat varustettava leimalla seuraavin määrin:

1) päätös, tuomio, diaaritodistus, haaste tai muu toimituskirja eri paperille tai viranomaiselle annettuun asiakirjaan kirjoitettu, sekä pöytäkirjanote, joka voimassa olevien säännösten mukaan on varsinaisena toimituskirjana annettava asianosaiselle, paitsi 2 kohdassa mainittu, kultakin sivulta:

mk
1 ryhmässä 39,-
2 ,, 29,-
3 ,, 22,-
4 ,, 9,-
5 ,, 8,-
6 ,, 5,-

2) jäljennös toimituskirjasta tai muusta viranomaisen hallussa säilytetystä asiakirjasta, välipäätös, joka on viranomaiselle annettuun asiakirjaan kirjoitettu tai liitetty eikä sisällä määräystä takavarikosta tai muusta virka-aputoimesta, sekä muunlainen kuin 1 kohdassa mainittu ote toimitus- tai muusta asiakirjasta, myös valokopiona annettuna, kultakin sivulta:

mk
1-2 ryhmässä 9,-
3-4 ,, 8,-
5-6 ,, 5,-

Edellä säädetty leimaverovelvollisuus työtuomioistuimen osalta koskee vain muita kuin työtuomioistuinlain 45§:ssä mainittuja.

8 §

Sivuluvun mukaan suoritettavan leimaveron lisäksi on tässä pykälässä mainitut asiakirjat varustettava lisäleimalla seuraavin määrin:

1 ryhmässä:

a) korkeimman oikeuden tuomiot ja päätökset riita-asioissa 330 markkaa;

b)päätökset verotusta tahi valtiolle tai kunnalle tulevien maksujen maksuunpanoa koskevissa valitusasioissa: milloin vaatimus koskee verotuksen tahi maksuunpanon alentamista vähintään 400 markan määrällä tai vähintään 5 000 veroäyrillä, 280 markkaa, muulloin 135 markkaa;

c)päätökset muissa valitusasioissa: ministeriön päätökset 135 markkaa sekä muiden viranomaisten 330 markkaa;

d)päätökset erivapaushakemuksiin, jos ne koskevat virkavuosien lukemista tai oikeutta päästä oppilaaksi oppilaitokseen, 72 markkaa, avioliiton solmimista, 200 markkaa ja muut 660 markkaa;

e) päätökset, joilla myönnetään ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta ryhtyä yhtiömiehiksi kauppayhtiöön ja kommandiittiyhtiöön annetussa laissa (322/73) tai ulkomaalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa annetussa laissa (684/78) tarkoitettu lupa taikka päätökset, joilla ulkomaalaiselle myönnetään lupa kuulua osakeyhtiön tai osuuskunnan hallitukseen tai toimia näiden prokuristina tai toimihenkilönä, 1 100 markkaa;

f) päätökset muihin edellä mainitsemattomiin hakemuksiin, joihin ei sisälly erivapaushakemusta, 135 markkaa; sekä

g) jäljennökset 18 markkaa.

2 ryhmässä:

a) tuomiot ja päätökset haastetuissa ja valitusasioissa 110 markkaa;

b) jäljennökset 18 markkaa.

3 ryhmässä:

a) päätökset ja sijoituskirjat sekä kuulutukset perinnöksiostosta tai asukasoikeuden hakemisesta kruununtaloon 33 markkaa;

b) jäljennökset 11 markkaa.

10 §

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8§:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:

Ajokortti:

1) A-, AB-, ABE-, ABC-, ABE/ABC-, ABCD-, ABCE- ja ABCDE-luokan ajokortti 330 markkaa;

2) KT- tai T-luokan ajokortti 90 markkaa;

3) KT- tai T-luokan ajokortin muuttaminen joksikin edellä 1 kohdassa mainituksi ajokortiksi 200 markkaa;

4) A-, AB-, ABE-, ABC-, ABE/ABC-, ABCD- tai ABCE-luokan ajokortin muuttaminen korkeamman luokan ajokortiksi 90 markkaa;

5) ajokortin kaksoiskappale, ei kuitenkaan nimenmuutoksen johdosta annettu, 90 markkaa;

6) henkilöauton ammattiajolupa 90 markkaa; ja

7) liikenneopettajalupa 90 markkaa.

Ajokortti, joka myönnetään tai uudistetaan enintään 10 vuodeksi, on kuitenkin varustettava vain puolella edellä säädetystä leimasta.

Apteekkilupa apteekin arvioidun tuottoisuuden mukaan lääkintöhallituksen harkinnasta riippuen, vähintään 3 300 ja enintään 55 000 markkaa.

Autokoulunpitolupa:

a) milloin opetusta saadaan antaa vain moottoripyörä- ja traktoriajokortin saantia varten, 1 100 markkaa; sekä

b) milloin opetusta saadaan antaa auton ja muun moottoriajoneuvon ajokortin saantia varten, 2 000 markkaa.

Autorekisterikeskuksen päätös, jolla autorekisterikeskus on antanut moottoriajoneuvoverosta annetun lain 18§:ssä tarkoitetun ennakkotiedon, autorekisterikeskuksen harkinnan mukaan vähintään 110 ja enintään 1 100 markkaa.

Avoin kirje tai muu asiakirja, jolla arvonimi todellisen viran sitä seuraamatta annetaan:

1) henkilölle, joka on päätoimisessa virka- tai työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon, valtioneuvoston määräysten mukaan vähintään 50 ja enintään 66 000 markkaa;

2) henkilölle, joka ei ole päätoimisessa virka- tai työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon, valtioneuvoston määräysten mukaan vähintään 100 ja enintään 235 000 markkaa.

Kaivoskirja harkinnasta riippuen vähintään 450 ja enintään 4 500 markkaa, tai milloin se annetaan ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta on harkinnasta riippuva, enintään 10 000 markkaa.

Kansallisuuskirja 210 markkaa.

Karttajäljennös tai -ote, jonka on antanut maanmittaushallitus, maanmittauskonttori tai maanmittaustoimisto, jäljennöksen tai otteen koosta, valmistustavasta ja käytetystä aineesta riippuen, sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä määrätään, kultakin karttalehdeltä vähintään 11 ja enintään 1 800 markkaa.

Keskusverolautakunnan päätös, jolla lautakunta on antanut verotuslain 69§:ssä tarkoitetun ennakkotiedon, lautakunnan harkinnasta riippuen, vähintään 220 ja enintään 4 500 markkaa.

Koenumerotodistus, autorekisterikeskuksen antama, 550 markkaa vuodelta, jos se oikeuttaa ainoastaan moottoripyörän kuljettamiseen, muutoin 1 100 markkaa.

Lastiviivakirja 110 markkaa ja sen uudistaminen 45 markkaa.

Liikennelupa:

1) tavaralinjaliikenteen harjoittamista varten luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan mukaan vähintään 660 ja enintään 11 000 markkaa;

2) henkilölinjaliikenteen harjoittamista varten luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan mukaan vähintään 450 ja enintään 5 800 markkaa, henkilötilausliikenneoikeuteen liitetyn henkilölinjaliikenteen harjoittamista varten kuitenkin 80 markkaa;

3) kuorma- tai pakettiauton käyttämistä varten tilapäisesti henkilöiden kuljettamiseen 80 markkaa; sekä

4) tilausliikenteen harjoittamista varten 720 markkaa kultakin ajoneuvolta.

Maahantulolupa, joka Suomessa merkitään ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 660 markkaa.

Moottoriajoneuvorekisteriote, autorekisterikeskuksen tai Helsingin poliisilaitoksen antama:

1) kun moottoriajoneuvo on rekisteröity ja ote koskee autoa tai yli 50 kilon painoista moottoripyörää, 72 markkaa ja kun ote koskee muuta moottoriajoneuvoa tai perävaunua, 45 markkaa;

2) kun rekisteriin tehtyä merkintää on muutettu, 45 markkaa.

Rekisteriotteesta, joka annetaan viranomaisten merkinnöistä täyttyneen rekisteriotteen sijaan tai viranomaisen rekisteriin tekemän oikaisumerkinnän johdosta, ei ole suoritettava leimaveroa.

Muukalaispassi sekä päätös, jolla ulkomaalaisen siihen perustuva oleskelulupa pitennetään, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 660 markkaa.

Oleskeluluvan pitennys, joka Suomessa merkitään ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 660 markkaa.

Opetuslupa kuljettajaopetuksen antamista varten:

a) milloin opetusta annetaan autolla, 80 markkaa; sekä

b) milloin opetusta annetaan muulla moottoriajoneuvolla, 45 markkaa.

Passi, joka Suomessa annetaan Suomen kansalaiselle ulkomaille tehtävää matkaa varten:

1) enintään vuodeksi 100 markkaa;

2) enintään viideksi vuodeksi 200 markkaa;

3) enintään kymmeneksi vuodeksi 300 markkaa; sekä

4) seuruepassi 30 markkaa henkilöltä.

Perintökirja, tilan arvosta riippuen, valtioneuvoston määräysten mukaan, vähintään 110 ja enintään 4 500 markkaa.

Päätös, pöytäkirjanote tai muu toimituskirja, jolla myönnetään lupa tai oikeus:

1) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta on harkinnasta riippuva, omistaa tai hallita kiinteistöä 1 100 markkaa;

2) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle muun kuin 3 ja 5 kohdassa mainitun elinkeinon harjoittamiseen tai liikkeen haaraosaston perustamiseen 1 100 markkaa;

2 a) ottaa yhtiön yhtiöjärjestykseen määräys, että ulkomaalaiset ja ulkomaiset yhteisöt sekä ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain (219/39) 2§:ssä tarkoitetut suomalaiset yhteisöt saavat omistaa enemmän kuin viidesosan mutta enintään kaksi viidesosaa yhtiön osakkeista, 1 100 markkaa;

3) pankkiliikkeen tai sijoitusrahastolaissa (480/87) tarkoitetun rahastoyhtiön toiminnan harjoittamiseen:

a) liikepankin perustamiseen 200 000 markkaa;

b) säästöpankin, osuuspankin, kiinnitysluottopankin, hypoteekkiyhdistyksen tai luotto-osakeyhtiön perustamiseen 39 000 markkaa;

c) liikepankin, säästöpankin, osuuspankin, Postipankki Oy:n, kiinnitysluottopankin tai hypoteekkiyhdistyksen sivukonttorin taikka rahastoyhtiön perustamiseen Suomessa 20 000 markkaa ja liikepankin tai Postipankki Oy:n sivukonttorin perustamiseen ulkomaille 33 000 markkaa;

d) liikepankille, Postipankki Oy:lle tai kiinnitysluottopankille sijoittaa ulkomaisten luotto- ja rahoituslaitosten osakkeisiin, osuuksiin ja muihin osakkuuksiin, 11 000 markkaa.

Päätöksestä, joka annetaan pankin tai muun rahalaitoksen hakemukseen ja koskee sen liikettä sekä julkaistaan säädöskokoelmassa, on sen lisäksi, mitä tässä edellä on säädetty, suoritettava leimaveroa 660 markkaa kultakin sekä suomen- että ruotsinkielisen säädöskokoelman sivulta, jolle päätös on painettu.

4) vakuutusliikkeen harjoittamiseen 51 000 markkaa;

5) yleisiin huvituksiin:

a) huvitusta varten valmistetun, maksua vastaan käytettävänä olevan raha-automaatin tai muun sellaisen laitteen pitämiseen, jonka käyttämisestä voi saada voittona rahaa taikka rahaan tai tavaraan vaihdettavissa olevia pelimerkkejä;

b) sellaisen huvitusta varten valmistetun, maksua vastaan käytettävänä olevan automaatin tai siihen verrattavan laitteen pitämiseen, jonka käyttämisestä voi saada voittona tavaraa;

c) huvitusta varten maksua vastaan käytettävänä olevan muun kuin edellä a ja b kohdassa tarkoitetun automaatin tai siihen verrattavan laitteen, kuten soitto- tai kuvaesitysautomaatin, maaliinammunta-automaatin taikka pallo- tai muun pelin käsittävän laitteen pitämiseen; tai

d) maaliinammunnan, nuolen- tai renkaanheiton, pienoisgolfpelin, korttipelin tai muun niihin verrattavan huvitusta varten maksua vastaan toimeenpannun ajanvietteen tai kilpailun järjestämiseen, niin myös muunlaisen kuin edellä a, b ja c kohdassa mainitun maksullisen taitavuus- tai onnenpelin tai muun sellaisen pitämiseen,

valtioneuvoston määräysten mukaan kustakin erikseen vähintään 40 markkaa ja enintään 1 000 markkaa kalenterikuukaudelta tai sen osalta.

Kun 5 kohdassa tarkoitettu lupa tai oikeus myönnetään sellaiseksi ajaksi, jolta leimavero jo on toisella paikkakunnalla suoritettu, älköön tältä osalta menkö muuta kuin 6§:ssä säädetty leimavero.

6) sähkölaitoskiinteistöksi tai sen tarpeistoksi rekisteröintiin:

a) päätös sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä:

sähköaseman koneiden, joko generaattorien tai muuntajien tahi sähköaseman muuntajien tai paristojen, taikka sähköaseman kautta jaettavan, yhteenlasketun nimellistehomäärän jokaiselta kilovolttiampeerilta (kVA), enintään 1 000 kVA:n, 45 penniä;

yli 1 000 kVA:n, mutta ei yli 10 000 kVA:n edellisen lisäksi 28 penniä; sekä

yli 10 000 kVA:n edellisten lisäksi 25 penniä;

b) päätös sähkölaitoskiinteistön tarpeiston rekisteröimisestä: tarpeistoon kuuluvien sähköasemien jokaiselta kVA:lta sama maksu, kuin edellä sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä on säädetty; ja sen lisäksi

pääasemaan joko suoraan tai ala-asemien välityksellä liittyvien johtojen jokaiselta linjakilometriltä,

enintään 1 000 voltin nimellisjännitteisiltä 72 penniä;

yli 1 000 ja enintään 25 000 voltin nimellisjännitteisiltä 1 markka 40 penniä;

yli 25 000 ja enintään 60 000 voltin nimellisjännitteisiltä 5 markkaa; sekä

yli 60 000 voltin nimellisjännitteisiltä 8 markkaa;

c) päätös rekisteröimisen hylkäämisestä vastaavasti 50 prosenttia siitä määrästä, mikä edellä on säädetty sähkölaitoskiinteistön ja sen tarpeiston rekisteröimismaksuksi;

7) sähkölaitostoiminnan harjoittamiseen 3 700 markkaa;

8) usean huvitilaisuuden toimeenpanemiseen:

a) määrätyn nimismiespiirin tai kaupungin alueella 9 markkaa kustakin päätökseen sisältyneestä tilaisuudesta;

b) määrätyn läänin alueella tilaisuuksien laadusta ja lukumäärästä riippuen sen viranomaisen harkinnan mukaan, joka luvan myöntää, vähintään 80 ja enintään 290 markkaa; sekä

c) useamman läänin alueella tilaisuuksien laadusta ja lukumäärästä riippuen sen viranomaisen harkinnan mukaan, joka luvan myöntää, vähintään 290 ja enintään 1 350 markkaa.

Milloin 8 kohdassa tarkoitettu lupa myönnetään elokuva-, revyy- tai muihin näytäntöihin määräajaksi, päätös on varustettava ensimmäiseltä kalenterikuukaudelta tai sen osalta 17 markan sekä kultakin seuraavalta kalenterikuukaudelta tai sen osalta 5 markan suuruisella leimalla.

Rasitustodistus 90 markkaa.

Rekisteriote:

1) alusrekisteristä sekä säätiö- ja eläkesäätiörekisteristä 22 markkaa arkilta;

2) elinkeinohallituksessa pidetystä rekisteristä tai muusta patentti- ja rekisterihallituksessa pidetystä rekisteristä kuin kaupparekisteristä 55 markkaa;

3) kaupparekisteristä 55 markkaa sekä rekisteritoimiston paikallisviranomaisena pitämästä kaupparekisteriin perustuvasta paikallisluettelosta 55 markkaa;

4) avustuskassarekisteristä, uskonnollisten yhdyskuntain rekisteristä ja yhdistysrekisteristä 22 markkaa arkilta ja jos ote annetaan atk-rekisterilomakkeena, 22 markkaa sivulta;

5) maarekisteristä, sähkölaitoskiinteistörekisteristä ja kaivosrekisteristä 50 markkaa arkilta; sekä

6) sijoitusrahastorekisteristä 55 markkaa arkilta.

Teknisen laitteen hyväksyminen:

koneen, nosto- tai kuljetusvälineen tahi muun teknisen laitteen tai laitetyypin rakenteen hyväksyminen, 220 markkaa.

Tietosuojalautakunnan päätös, jolla lautakunta antanut on henkilöstörekisterilain (471/87) 22 tai 37§:n mukaisen luvan, lautakunnan harkinnan mukaan, vähintään 150 ja enintään 3 000 markkaa.

Todistus, joka annetaan erityisenä toimituskirjana tai kirjoitetaan viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan:

1) todistus toimituskirjan jäljennökseen tai otteeseen, joka toimituskirjan antaneelle viranomaiselle tuodaan oikeaksi todistamista varten, kultakin jäljennöksen tai otteen oikeaksi todistamiselta 8 markkaa, kuitenkin vähintään 8 markkaa kultakin oikeaksi todistetulta sivulta;

2) todistus siitä, keillä on oikeus kirjoittaa liikennevakuutusyhdistyksen, potilasvakuutusyhdistyksen, merimieseläkekassan, eläketurvakeskuksen, työeläkekassan ja maatalousyrittäjien eläkelaitoksen nimi, 17 markkaa;

3) henkilöllisyyden toteamiseksi annettu todistus 17 markkaa.

Muu 4§:ssä mainitun viranomaisen todistus leimataan niin kuin saman viranomaisen päätös, ei kuitenkaan lisäleimalla.

Työlupa, joka Suomessa merkitään ulkomaalaisen passiin, passin sijasta hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen tai Suomessa annettuun muukalaispassiin, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 660 markkaa.

Valokopio, olennaisesti muuta kuin kirjoitusta sisältävästä asiakirjasta, jonka koko on enintään 18×25 cm, 5 markkaa sivulta sekä valokopio, jonka koko on enintään 36×25 cm, 8 markkaa sivulta. Milloin valokopion koko on suurempi kuin 36×25 cm, on leimaveroa suoritettava 80 penniä kultakin neliödesimetriltä tai sen osalta, kuitenkin vähintään 80 markkaa silta- ja lossipiirustuksista, joita voidaan käyttää työpiirustuksina uusissakin rakennustöissä, ja vähintään 28 markkaa muista piirustuksista, joita yleensä voidaan käyttää vain asiakirjojen täydentämiseen.

Valokopiosta, joka annetaan fotostaattikoneella otettuna negatiivina tai filmirainasta suurennettuna positiivina, on leimaveroa suoritettava edellisessä kappaleessa mainitusta valokopiosta suoritettavan leimaveron kaksinkertainen määrä.

Valokopiokartta, muun kuin maanmittaushallituksen, maanmittauskonttorin tai maanmittaustoimiston antama, kun se on

standardikokoa mk
1) A 4 17,-
2) A 3 22,-
3) A 2 39,-
4) A 1 62,-
5) suurempi kuin A 1 1,10

jokaiselta neliödesimetriltä tai sen osalta.

Valokuvakopio, joka pöytäkirjaan liitettynä tai muutoin asianosaisille annetaan, kooltaan enintään 13×18 cm, 14 markkaa sekä, milloin koko on sanottua suurempi, 28 markkaa.

Valtauskirja, luvan myöntävän viranomaisen harkinnan mukaan vähintään 450 markkaa ja enintään 1 450 markkaa, tai jos se annetaan ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta on harkinnasta riippuvainen, vähintään 4 500 markkaa ja enintään 7 200 markkaa.

Yrityskiinnitysasiassa velkakirjaan merkittävä todistus 230 markkaa. Kun samassa asiassa todistus merkitään useampaan kuin yhteen velkakirjaan, tässä tarkoitettu leimavero suoritetaan vain yhdestä todistuksesta.

12 §

Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat:


11) karjanjalostusta varten perustetun siitoseläinosuuskunnan, maataloudellisen koneosuuskunnan, metsästäjäin keskusjärjestön, riistanhoitoyhdistyksen, vesilintujen suojeluyhdistyksen, kalastuskunnan tai kalastushoitoyhtymän sääntöjen taikka työsääntöjen vahvistamista;


13 §

Asiakirja, jonka asianosainen antaa tai esittää korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle hallinto-oikeudelle, hovioikeudelle, maaoikeudelle taikka riita-asiassa vesiylioikeudelle tai vesioikeudelle, on sikäli kuin 14 ja 15§:ssä sekä 4 ja 7 luvussa ei toisin säädetä, laveuteen tai sivulukuun katsomatta, varustettava leimalla seuraavin määrin:

mk
1 ryhmässä 14,-
2 ,, 9,-
5 ,, 5,-

14 §

Jäljempänä mainituista asiakirjoista ja ilmoituksista, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, peritään leimavero seuraavin määrin:


Ilmoitus kaupparekisteriin:

1) yksityisen elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 270 markkaa, avoimen yhtiön sekä kommandiittiyhtiön perusilmoitus 550 markkaa ja muun elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 1 100 markkaa;

2) osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja osuuskunnan sääntöjen muuttamista sekä kommandiittiyhtiön muuttamista osakeyhtiöksi koskeva muutosilmoitus 1 100 markkaa ja muu muutosilmoitus 220 markkaa.


Warrantti, 35 markkaa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988. Lakia sovelletaan sellaiseen toimituskirjaan, jonka sisältämä päätös on tehty sanottuna päivänä tai sen jälkeen.

Hallituksen esitys 61/87
Valtiovarainvaliok. miet. 54/87
Suuren valiok. miet. 131/87

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.