976/1987

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 2§, 10§:n >Päätöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa koskevan nimikkeen 3 kohta, 47§:n 1 momentti, 51§:n 1 momentti sekä 57§:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 2§ 9 päivänä maaliskuuta 1979 annetussa laissa (293/79), 10§:n Päätöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa koskevan nimikkeen 3 kohta 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa laissa (585/87), 47§:n 1 momentti 28 päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa (979/84), 51§:n 1 momentti 23 päivänä kesäkuuta 1977 annetussa laissa (512/77) sekä 57§:n 1 momentti 19 päivänä marraskuuta 1971 annetussa laissa (776/71), näin kuuluviksi:

2 §

Leimaveron suorittamisesta ovat vapaat, sen lisäksi mitä jäljempänä säädetään, valtio ja valtion laitokset, kansaneläkelaitos, Kehitysaluerahasto Oy, Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy ja Suomen Pankki sekä virka-asioissa valtion viranomaiset.

10 §

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8§:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraaviin määriin:


Päätös, pöytäkirjanote tai muu toimituskirja, jolla myönnetään lupa tai oikeus:


3) pankkiliikkeen tai sijoitusrahastolaissa (480/87) tarkoitetun rahastoyhtiön toiminnan harjoittamiseen:

a) liikepankin perustamiseen 200 000 markkaa;

b) säästöpankin, osuuspankin, kiinnitysluottopankin, hypoteekkiyhdistyksen tai luotto-osakeyhtiön perustamiseen 39 000 markkaa;

c) liikepankin, säästöpankin, osuuspankin, Postipankki Oy:n, kiinnitysluottopankin tai hypoteekkiyhdistyksen sivukonttorin taikka rahastoyhtiön perustamiseen Suomessa 20 000 markkaa ja liikepankin tai Postipankki Oy:n sivukonttorin perustamiseen ulkomaille 33 000 markkaa;

d) liikepankille, Postipankki Oy:lle tai kiinnitysluottopankille sijoittaa ulkomaisten luotto- ja rahoituslaitosten osakkeisiin, osuuksiin ja muihin osakkuuksiin, 11 000 markkaa.

Päätöksestä, joka annetaan pankin tai muun rahalaitoksen hakemukseen ja koskee sen liikettä sekä julkaistaan säädöskokoelmassa, on sen lisäksi, mitä tässä edellä on säädetty, suoritettava leimaveroa 660 markkaa kultakin sekä suomen- että ruotsinkielisen säädöskokoelman sivulta, jolle päätös on painettu.


47 §

Velkakirja ja shekkitili- tai muu lainasopimus on, kun se annetaan valtiokonttorille, liikepankille, säästöpankille, kiinnitysluottolaitokselle, vakuutuslaitokselle, eläkelaitokselle, osuuspankille, Postipankki Oy:lle, pankkiiriliikkeelle, luotto-osakeyhtiölle tai muulle lainausliikettä harjoittavalle laitokselle tai kassalle, leimattava, mikäli siitä ei ole aikaisemmin kiinnitystä tai maksua haettaessa suoritettu niin paljon leimaveroa kuin jäljempänä säädetään, pääoman suuruuden mukaan kultakin täydeltä markalta seuraavin määrin:

1) enintään 9 kuukauden ajaksi tehty, 1,6 prosenttia vuodessa; sekä

2) yli 9 kuukauden ajaksi tehty taikka vaadittaessa tai irtisanomisen jälkeen maksettava, 1,6 prosenttia.


51 §

Saamistodisteita annettaessa sekä kiinnitystä haettaessa suoritettavasta leimaverosta vapaa on saamistodiste, jota vastaan valtion varoista tai rahastoista annetaan laina taikka joka kunnalle, kunnalliselle rahastolle, liikepankille, säästöpankille, osuuspankille, Postipankki Oy:lle, Suomen Hypoteekkiyhdistykselle tai Maa- ja teollisuuskiinteistöpankki Oy:lle annetaan lainasta, joka on myönnetty valtion varoista tai rahastoista saaduista varoista. Myös sellaista lainaa koskeva saamistodiste on leimaverosta vapaa, jonka osuuspankki antaa osuuspankkien vakuusrahastolle tai Osuuspankkien Keskuspankki Oy:lle taikka säästöpankki säästöpankkien vakuusrahastolle tai Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankille taikka liikepankki tai Postipankki Oy liikepankkien ja Postipankki Oy:n vakuusrahastolle. Niin ikään ovat leimaverosta vapaat saamistodisteet, jotka koskevat kansaneläkelaitoksen varoista asunnonrakennustoimintaa varten myönnettyjä lainoja, maatilalain (188/77) mukaan myönnettyjä lainoja, opintotukilaissa (28/72) tarkoitettuja lainoja tai Kehitysaluerahasto Oy:n varoista myönnettyjä lainoja.


57 §

Arvopaperien luovutus on leimaverosta vapaa, jos ostajana tai myyjänä on Suomen valtio, kansaneläkelaitos, Kehitysaluerahasto Oy tai Suomen Pankki ja luovutus viimeksi mainitussa tapauksessa tapahtuu pankin omaan tai valtion lukuun.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi>kuuta 1988.

Hallituksen esitys 71/87
Valtiovarainvaliok. miet. 1/87
Suuren valiok. miet. 103/87

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.