957/1987

Annettu Helsingissä päivänä joulukuuta 1987

Laki velkojen korkojen vähennysoikeuden rajoittamisesta verotuksessa annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan väliaikaisesti velkojen korkojen vähennysoikeuden rajoittamisesta verotuksessa 20 päivänä joulukuuta 1974 annetun lain 2 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 21 päivänä tammikuuta 1983 annetussa laissa (73/83), näin kuuluvaksi:

2 §

Verovelvollisella on oikeus veronalaisista tuloistaan vähentää elinkeinotoimintaan, maatilatalouden harjoittamiseen ja muuhun ansiotoimintaan liittyvien velkojen korot. Kunnallisverotuksessa saadaan tietyn tulolähteen tuloihin kohdistuvien velkojen korot vähentää kuitenkin vain sanotun tulolähteen tulosta. Verovelvollisella tai milloin kysymyksessä ovat puolisot, joihin sovelletaan tulo- ja varallisuusverolain (1043/74) puolisoita koskevia säännöksiä, puolisoilla yhdessä on lisäksi oikeus vähentää velkojen korkoja yhteensä enintään 25 000 markkaa, johon määrään saa sisältyä oman tai perheen vakituisen asunnon hankkimisesta ja perusparannuksesta aiheutuneiden velkojen korkojen lisäksi muita korkoja enintään 10 000 markkaa. Verovelvollisen luonnollisen henkilön tai puolisoiden ja erillisenä verovelvollisena verotettavan jakamattoman kuolinpesän velkojen korkojen yhteismäärästä vähennyskelpoista on kuitenkin vain 600 markkaa ylittävä osa. Edellä tarkoitettuja vähennyskelpoisten korkojen enimmäismääriä laskettaessa otetaan huomioon myös tämän omavastuuosuuden vuoksi vähentämättä jäävä osa koroista. Ansiotoimintaan ja muuhun kiinteistöön kuin verovelvollisen tai hänen perheensä asuntoon liittyvien velkojen korkojen sekä opintotukilaissa (28/72) tarkoitetun opintolainan korkojen vähennyskelpoista määrää laskettaessa ei oteta huomioon edellä tarkoitettua 600 markan omavastuuosuutta. Vähentämättä jäävät omavastuuosuutta sovellettaessa ensi sijaisesti muut kuin oman tai perheen vakituisen asunnon hankkimisesta ja perusparannuksesta aiheutuneiden velkojen korot. Puolisoiden koroista jäävät edellä mainitussa järjestyksessä vähentämättä ensi sijaisesti sen puolison korot, jonka ansiotulojen yhteismäärä on pienempi, jolleivät puolisot ole toisin vaatineet. Erityislain nojalla verovapaan omaisuuden hankkimista varten otettujen velkojen korot eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia. Mitä edellä on säädetty koroista, koskee myös indeksi- ja kurssitappioita.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988. Sitä sovelletaan vuodelta 1988 toimitettavassa verotuksessa.

Hallituksen esitys 56/87
Valtiovarainvaliok. miet. 32/87
Suuren valiok. miet. 63/87

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.