940/1987

Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1987

Asetus autorekisterikeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan autorekisterikeskuksesta 24 päivänä kesäkuuta 1982 annetun asetuksen (478/82) 12, 18, 19 a ja 22§, sellaisena kuin niistä on 19 a§ 17 päivänä helmikuuta 1984 annetussa asetuksessa (175/84),

muutetaan 6§, 15§:n 1 momentin 4 ja 5 kohta sekä 2 momentti, 16, 17, 19, 21 ja 25§,

sellaisina kuin niistä ovat 16§ mainitussa 17 päivänä helmikuuta 1984 annetussa asetuksessa, 6, 17 ja 21§ osittain muutettuina mainitulla asetuksella sekä 15§:n 1 momentin 4 ja 5 kohta muutettuna 14 päivänä marraskuuta 1986 annetulla asetuksella (829/86), sekä

lisätään 15§:n 1 momenttiin 6, 7 ja 8 kohta sekä asetukseen uusi 16 a§ seuraavasti:

6 §

Autorekisterikeskuksessa sekä katsastuskonttorissa ja -toimistossa voi olla ylijohtajan, osastopäällikön, lääninkatsastusmiehen, toimistopäällikön, toimistoinsinöörin, ylitarkastajan, jaostopäällikön, esittelijän, tutkijan, katsastusmiehen, apulaiskatsastusmiehen, tiedotussihteerin, katsastusteknikon, kamreerin, osastosihteerin, toimistosihteerin, pääkirjanpitäjän, kirjanpitäjän, kirjaajan, toimistonhoitajan, toimistovirkailijan, konekirjoittajan, puhelunvälittäjän ja vahtimestarin virkoja.

Autorekisterikeskukseen sekä katsastuskonttoriin ja -toimistoon voidaan tulo- ja menoarvion rajoissa ottaa työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

15 §

Kelpoisuusehtona vaaditaan:


4)teknillisen toimiston ja tyyppikatsastustoimiston toimistopäälliköltä sekä lääninkatsastusmieheltä teknillisen korkeakoulun koneinsinööriosastossa suoritettu diplomi-insinöörin tutkinto ja perehtyneisyyttä autoalaan;

5)hallinto- ja verotoimiston toimistopäälliköltä oikeustieteen kandidaatin tutkinto;

6)rekisteritoimiston toimistopäälliköltä yliopistossa tai sitä vastaavassa korkeakoulussa suoritettu virkaan sopiva ylempi korkeakoulututkinto;

7)taloustoimiston toimistopäälliköltä yliopistossa tai sitä vastaavassa korkeakoulussa suoritettu virkaan sopiva korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyyttä valtion taloushallinnon tehtäviin;

8)tietojenkäsittelytoimiston toimistopäälliköltä yliopistossa tai sitä vastaavassa korkeakoulussa suoritettu virkaan sopiva korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyyttä automaattiseen tietojenkäsittelyyn.

Tyyppikatsastustoimiston toimistopäälliköllä ja lääninkatsastusmiehellä tulee olla ABC-luokan ajokortti.


16 §

Ylijohtajan nimittää tasavallan presidentti.

Osastopäällikön nimittää valtioneuvosto ylijohtajan annettua asiasta lausunnon.

Muut virkamiehet nimittää autorekisterikeskus, jollei työjärjestyksessä ole toisin määrätty. Erityisestä syystä virkamies voidaan nimittää virkaa haettavaksi julistamatta.

Työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan ottaa autorekisterikeskus, jollei työjärjestyksessä ole toisin määrätty.

16 a §

Haettaessa autorekisterikeskuksen virkaa, jonka kelpoisuusehdoksi on tässä asetuksessa tai muussa määräyksessä asetettu ABC-luokan ajokortti, tulee hakemusasiakirjoihin liittää selvitys siitä, onko hakija syyllistynyt liikennerikkomuksiin.

17 §

Ylijohtajalle myöntää virkavapautta liikenneministeriö. Yli vuoden kestävän harkinnanvaraisen virkavapauden ylijohtajalle ja osastopäällikölle myöntää valtioneuvosto. Muille virkamiehille myöntää virkavapauden ylijohtaja, jollei työjärjestyksessä ole toisin määrätty.

Viran hoidosta virkavapauden aikana päättää se, joka on virkavapauden myöntänyt.

19 §

Avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan määrää se, joka siitä myöntää virkavapautta. Virkavapautta myöntänyt voi kuitenkin määrätä viran väliaikaisen hoitajan enintään vuodeksi, jos virkavapautta myöntänyt ei ole samalla nimittävä viranomainen.

21 §

Autorekisterikeskus voi henkilörekisterilaissa (471/87) tarkoitettuna massaluovutuksena antaa ajoneuvorekisteristä ajoneuvoja sekä niiden omistajia ja haltijoita koskevia tietoja liikenne- ja pysäköintivalvontaan, liikennevakuutukseen ja liikenneturvallisuuteen liittyviä tarkoituksia varten.

Autorekisterikeskus voi luovuttaa ajoneuvon omistajan ja haltijan nimi- ja osoitetietoja muussa kuin automaattiseen tietojenkäsittelyyn soveltuvassa muodossa mielipide- ja markkinatutkimukseen, suoramainontaan, puhelinmyyntiin, muuhun suoramarkkinointiin sekä osoitepalveluun, jos luovutuksensaajalla on henkilörekisterilain (471/87) mukainen oikeus tallettaa luovutettavat tiedot henkilörekisteriin eikä rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista.

Luovutuksessa saa otantaperusteena käyttää ajoneuvorekisterissä olevia ajoneuvoa koskevia tietoja sekä ajoneuvon haltijan ja omistajan tietoja.

25 §

Ylijohtaja vahvistaa autorekisterikeskukselle sekä katsastuskonttoreille ja -toimistoille työjärjestyksen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988. Asetuksen 21§ tulee kuitenkin voimaan 15 päivänä joulukuuta 1987.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.