937/1987

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1987

Laki työsuojeluhallinnosta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan työsuojeluhallinnosta 24 päivänä heinäkuuta 1972 annetun lain (574/72) 2§:n 4 ja 5 momentti sekä 6§:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 12 päivänä tammikuuta 1973 annetussa laissa (40/73), ja 6§:n 3-6 momentti, sellaisina kuin ne ovat 12 päivänä syyskuuta 1975 annetussa laissa (735/75), sekä 7-9 a §, sellaisina kuin ne ovat, 7 ja 8§ 17 päivänä syyskuuta 1982 annetussa laissa (678/82) sekä 9 ja 9 a§ 18 päivänä kesäkuuta 1980 annetussa laissa (475/80).

2 §

Tämä laki tulee voimaan työsuojeluhallinnosta annetun lain 6§:n 1 ja 3-6 momentin osalta 1 päivänä tammikuuta 1988. Muilta osin laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1988. Ennen tämän lain voimaantuloa paikalliselle työsuojeluviranomaiselle säädetyt tai määrätyt tehtävät siirtyvät viimeksi mainitusta päivästä lukien asianomaisen työsuojelupiirin työsuojelutoimiston suoritettavaksi.

Kuntien ja kansanterveyslaissa (66/72) säädettyjä tehtäviä varten perustettujen kuntainliittojen työsuojelutarkastajien virkojen haltijat voidaan suostumuksensa mukaan nimittää ja siirtää soveltuvaan valtion työsuojeluhallinnon asianomaisen viranhaltijan viranhoitopaikkakunnalla olevaan vastaavaan virkaan sitä auki julistamatta. Täten nimitetyn virkamiehen virkasuhteen ehdoista on voimassa, mitä niistä on sovittu valtion virkaehtosopimuksella.

Kunnat ja kansanterveystyön kuntainliitto ovat velvollisia osoittamaan vuoden 1990 loppuun asti edellä mainitulla tavalla valtion virkaan nimitetyille virkamiehille asianmukaiset toimistotilat ja tarpeelliset toimistopalvelut valtion suorittamaa käypää korvausta vastaan siten kuin siitä erikseen sovitaan, ellei valtio aikaisemmin ole hankkinut toimistotiloja muulla tavoin.

Mikäli kunnille tai kansanterveystyön kuntainliitoille jää tarpeettomaksi työsuojelutarkastajan käytössä ollutta käyttöomaisuutta, valtio ostaa tällaisen omaisuuden käyvästä arvosta vähennettynä mahdollisilla suoritetuilla valtionosuuksilla tai valtion muilla avustuksilla.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 89/87
Sosiaalivaliok. miet. 10/87
Suuren valiok. miet. 56/87

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1987

Tavavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.