929/1987

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1987

Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Pääministerin esittelystä

kumotaan 17 päivänä joulukuuta 1943 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (995/43) 12§:n 1 momentin 16 kohta, 26§, 33§:n 1 momentin 8 kohta, 35§:n 11 kohta sekä 37 ja 39§,

sellaisina kuin niistä ovat 33§:n 1 momentin 8 kohta 17 päivänä kesäkuuta 1966 annetussa asetuksessa (360/66) ja 35 §:n 11 kohta 27 päivänä helmikuuta 1970 annetussa asetuksessa (163/70),

muutetaan 10§, 12§:n 1 momentin johdantokappale sekä 1, 3 ja 6 kohta ja 2 momentti, 19§:n 1 momentin 15, 21 ja 22 kohta sekä 2 momentti, 4 luvun otsikko, 27-29§, 30§:n 1 momentti sekä 38§ ja 40-43§,

sellaisina kuin niistä ovat 12§:n 1 momentin 3 kohta 29 päivänä elokuuta 1986 annetussa asetuksessa (644/86), 19§:n 1 momentin 15 kohta 21 päivänä lokakuuta 1977 annetussa asetuksessa (742/77), 19§:n 1 momentin 21 ja 22 kohdat 27 päivänä helmikuuta 1970 annetussa asetuksessa (163/70), 19§:n 2 momentti 17 päivänä tammikuuta 1986 annetussa asetuksessa (25/86), 27 ja 29§ sekä 30§:n 1 momentti mainitussa 17 päivänä kesäkuuta 1966 annetussa asetuksessa ja 28§ muutettuna mainituilla 17 päivänä kesäkuuta 1966 ja 17 päivänä tammikuuta 1986 annetuilla asetuksilla, sekä

lisätään 19§:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 27 päivänä helmikuuta 1970, 21 päivänä lokakuuta 1977 ja 17 päivänä tammikuuta 1986 annetuilla asetuksilla, uusi 23 kohta seuraavasti:

10 §

Valtioneuvoston virkamiehistä ja heidän tehtävistään säädetään jäljempänä.

12 §

Valtioneuvoston yleisistunnossa on käsiteltävä asiat, jotka tasavallan presidentti ratkaisee valtioneuvostossa. Yleisistunnossa on niin ikään käsiteltävä säädöskokoelmassa julkaistavat valtioneuvoston päätökset sekä seuraavat valtioneuvoston ratkaistavat asiat:

1) nimitysasiat, jotka voimassa olevien säännösten mukaan kuuluvat valtioneuvostolle, sekä valitukset virkaehdotuksista niissä nimitysasioissa, jotka tasavallan presidentti ratkaisee, mikäli valitukset eivät kuulu korkeimman oikeuden tai yliopiston kanslerin käsiteltäviin, niin myös kysymykset tasavallan presidentin tai valtioneuvoston täytettävän viran toistaiseksi täyttämättä jättämisestä, milloin asianomainen ministeriö on tehnyt siitä esityksen, sekä sellaisen viran haltijan oikeuttamisesta jatkamaan virassa eroamisiän jälkeen;


3) muun kuin sellaisen virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain tai asetuksen taikka valtion virkaehtosopimuslain (664/70) mukaisen virkaehtosopimuksen nojalla, myöntäminen yli yhdeksi vuodeksi niille virkamiehille, jotka tasavallan presidentti nimittää, sekä tässä tarkoitettujen virkojen väliaikaisen hoitajan ottaminen yli yhdeksi vuodeksi tai hoitaminen yli vuoden kestävän virkavapauden aikana, jollei näiden asioiden ratkaiseminen ole säädetty kuuluvaksi ministeriölle tai muulle viranomaiselle;


6) lääketaksan vahvistaminen;


Edellä 15 kohdassa mainitut asiat on käsiteltävä oikeusministerin saapuvilla ollessa.

19 §

Valtiovarainministeriö käsittelee asiat, jotka koskevat:


15) valtion ja valtionapua saavien laitosten palveluksessa olevan henkilöstön palkkausta ja eläkkeiden, työajan ja vuosiloman yleistä järjestelyä, siltä osin kuin työajan ja vuosilomien järjestely ei kuulu muun ministeriön toimialaan, sekä valtion palveluksessa olevaa henkilöstöä koskevien tietojen tallentamista, valtion virkamiesten yleistä virkamiesoikeudellista asemaa ja valtion muun henkilöstöpolitiikan yleistä järjestelyä;


21) automaattista tietojenkäsittelyä;

22) valtion komiteoiden yleistä valvontaa ja komiteakustannuksia; sekä

23) valtion liikelaitoksista annetun lain (627/87) mukaisia liikelaitoksia koskevia yleisiä määräyksiä ja ohjeita.

Valtiovarainministeriön alaisia ovat:

pankkitarkastusvirasto, Suomen rahapaja, tullihallitus, rakennushallitus, valtiokonttori, valtiontalouden tarkastusvirasto, verohallitus, taloudellinen suunnittelukeskus, valtion ravitsemiskeskus, tilastokeskus, valtion painatuskeskus, valtion tietokonekeskus sekä Valtionhallinnon kehittämiskeskus.

4 luku

Valtioneuvoston virkamiehet ja heidän tehtävänsä

27 §

Ministeriössä on, sen mukaan kuin on erikseen säädetty, kansliapäällikkö tai valtiosihteeri, alivaltiosihteereitä, osastopäälliköitä, apulaisosastopäälliköitä, toimistopäälliköitä, hallitusneuvoksia, neuvottelevia virkamiehiä, vanhempia ja nuorempia hallitussihteereitä sekä muita virkamiehiä.

28 §

Kansliapäällikön, valtiosihteerin, alivaltiosihteerin, osastopäällikön, apulaisosastopäällikön ja toimistopäällikköä ylemmän muun virkamiehen nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta.

Toimistopäällikön ja toimistopäällikköä vastaavan virkamiehen sekä hallitusneuvoksen, budjettineuvoksen, finanssineuvoksen, rakennusneuvoksen, opetusneuvoksen, korkeakouluneuvoksen, kirjastoasiainneuvoksen, kulttuuriasiainneuvoksen, kehitysyhteistyöneuvoksen ja hallitussihteerin nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä, jollei erikseen ole toisin säädetty.

Sellaisen neuvottelevan virkamiehen, jota ei nimitä tasavallan presidentti, ja lainsäädäntöneuvoksen nimittää valtioneuvosto, jollei erikseen ole toisin säädetty.

Muut ministeriön virkamiehet nimittää ministeriö.

29 §

Kelpoisuusvaatimuksena on, jollei toisin ole säädetty:

1) kansliapäälliköllä, valtiosihteerillä, alivaltiosihteerillä, osastopäälliköllä ja apulaisosastopäälliköllä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys hallintotehtäviin;

2) toimistopäälliköllä ja neuvottelevalla virkamiehellä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto; sekä

3) hallitusneuvoksella ja hallitussihteerillä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin.

Muiden kuin 1 momentissa mainittujen virkamiesten kelpoisuusvaatimuksista on säädetty erikseen.

30 §

Valtioneuvoston yleisistunnossa ovat esittelijöinä ne ministeriön virkamiehet, jotka tasavallan presidentti nimittää.


38 §

Ministeriön kirjaajan tulee vastaanottaa ja kirjata ministeriöön saapuvat kirjeet ja muut asiakirjat sekä antaa ja oikeaksi todistaa jäljennöksiä ministeriössä säilytetyistä asiakirjoista. Kirjaaja huolehtii myös toimituskirjojen antamisesta ja lähettämisestä sekä hoitaa ministeriön arkistoa, jollei toisin ole määrätty.

40 §

Virkamiesten tehtävät määrätään tarkemmin eri ministeriöitä koskevissa asetuksissa ja työjärjestyksissä.

41 §

Virkamiestä, joka toimii 30 tai 31§:n nojalla esittelijänä valtioneuvoston yleisistunnossa tai ministeriössä, syytetään virkavirheestä Helsingin hovioikeudessa.

42 §

Virkavapautta virkamiehelle myöntää asianomainen ministeriö.

Muuta kuin sellaista virkavapautta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai asetuksen taikka valtion virkaehtosopimuslain (664/70) mukaisen virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää kuitenkin valtioneuvosto yli yhdeksi vuodeksi virkamiehelle, jonka nimittää tasavallan presidentti.

43 §

Viran hoitamisesta virkavapauden aikana ja avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta päättää asianomainen ministeriö.

Ministeriön viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta yli yhdeksi vuodeksi viran ollessa avoinna tai ministeriön viran hoitamisesta yli yhden vuoden kestävän virkavapauden aikana päättää kuitenkin valtioneuvosto, jos virkaan nimittää tasavallan presidentti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Täytettäessä virkaa, jonka hakuaika päättyy ennen 1 päivää tammikuuta 1988, sovelletaan hakuajan päättyessä voimassa olleita kelpoisuusvaatimuksia.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Pääministeri
Harri Holkeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.