902/1987

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1987

Liikenneministeriön päätös sotilasajoneuvoasetuksen soveltamisesta

Liikenneministeriö on antanut 27 päivänä marraskuuta 1987 annetun sotilasajoneuvoasetuksen (901/87) 26§:n nojalla seuraavan päätöksen:

1 luku

Yleisiä määräyksiä

1 §
Määritelmä

Tässä päätöksessä täytäntöönpanopäätöksellä tarkoitetaan ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annettua liikenneministeriön päätöstä (150/83).

2 §
Valmistenumero

Milloin ajoneuvon valmistaja ei ole merkinnyt ajoneuvoon valmistenumeroa, on pääesikunnan annettava valmistenumero täytäntöönpanopäätöksen 2§:n mukaisesti. Valmistenumeron ensimmäinen osa muodostuu kuitenkin kirjaimista SA.

3 §
Valaisimet sotilaskäyttöä varten

1. Sotilasajoneuvossa saa olla pääesikunnan erikseen antamien määräysten mukaisesti sotilaskäytössä tarpeelliset erityisvalaisimet ja vapaasti suunnattava, pistemäistä valoa antava hakuvalonheitin.

2. Erityisvalaisimet saa kytkeä siten, että ne toimivat erillään muista valoista. Hakuvalonheitin tulee asentaa ohjaamon sivulle tai päälle ja se on kytkettävä siten, että se voi toimia vain silloin, kun seisontavalot ovat kytkettyinä. Kuljettajaa varten on oltava hakuvalon toimintaa osoittava merkkivalo.

2 luku

Autoja koskevat erityismääräykset

4 §
Autojen ryhmittely

1. Täytäntöönpanopäätöksen 11§:n 1 momentissa tarkoitetuksi paloautoksi merkittävä auto on varustettava puolustusvoimien tunnuksella. Saman pykälän 2 momentissa tarkoitetuksi sairasautoksi saa merkitä vain pääesikunnan sairaankuljetukseen hyväksymän, mitoiltaan ja varusteiltaan pääesikunnan vahvistamat vaatimukset täyttävän auton.

2. Edellä 1 momentissa mainitun paloauton tai sairasauton, milloin se on tarkoitettu käytettäväksi maastossa tai lentotukikohdissa, saa maalata puolustusvoimien maastovärein.

5 §
Liukuesteet ja niiden käyttö

Puolustusvoimien maastoautossa ja kuljettajakoulutukseen käytettävässä kuorma-autossa sekä niiden perävaunussa saa käyttää renkaita, jotka on nastoitettu kulutuspinnan koko leveydeltä ja joissa nastan kärjen ulkonema on enintään 0,5 mm suurempi kuin täytäntöönpanopäätöksen 42§:n 3 momentissa on määrätty. Näihin nastarenkaisiin ei myöskään sovelleta täytäntöönpanopäätöksen 43§:n 1-3 momentin määräyksiä nastojen ja nastarenkaiden hyväksymisestä. Nastojen on kuitenkin täytettävä rakenteeltaan ja asennustavaltaan tieliikenteessä käytettäville nastoille asetetut yleiset vaatimukset.

6 §
Istuimet

1. Puolustusvoimien kuorma- ja maastokuorma-auton jatko- tai erikoisohjaamoon saa, poiketen täytäntöönpanopäätöksen 57§:n 3 momentin määräyksestä, asentaa sotilaskäytössä tarpeelliset istuimet tai penkit mainitun päätöksen 57§:n 1 momentin a, d ja f kohdan määräysten mukaisesti.

2. Myös erikoisauton ohjaamoon ja ohjaamosta erillään olevaan koritilaan saa hyväksyä 1 momentissa mainitut istuimet tai penkit ja siinä saa kuljettaa henkilöitä, mikäli kyseisessä koritilassa on kaksi erillistä sisäpuolelta avattavaa ovea tai yksi tällainen ovi ja hätäuloskäytäväksi soveltuva vähintään 0,40 m x 0,50 m suuruinen kulkuaukko taikka helposti irroitettava tai rikottava ikkuna, sekä riittävän tehokas ja koneellisesti toimiva ilmanvaihtolaitteisto ja lisäksi merkinantolaite kuljettajaa varten. Koritilassa olevien laitteiden tulee olla kiinnitetty siten, että ne kestävät voiman, joka vastaa vähintään kiihtyvyyttä 5,0 m/s2.

7 §
Ylileveyttä osoittavat laitteet

1. Autossa tai ajoneuvoyhdistelmässä, jonka leveys on suurempi kuin 2,70 m, tulee olla täytäntöönpanopäätöksen 184 ja 185§:ssä tarkoitetut, ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän leveyttä osoittavat merkkitangot, valaisimet ja heijastimet.

2. Täytäntöönpanopäätöksen 185§:n 2 momentissa tarkoitetut valaisimet saadaan varustaa kytkimellä, jolla valaisimet voidaan kytkeä irti takavalojen virtapiiristä silloin, kun autoon ei ole kytketty ylileveää hinattavaa ajoneuvoa. Kuljettajaa varten on tällöin oltava valojen toimintaa osoittava merkkivalo.

3 luku

Maastoautoja koskevat erityismääräykset

8 §
Rakenteen poikkeavuudet

Tässä luvussa sallitut poikkeukset yleisistä määräyksistä koskevat, lukuunottamatta 15-22 ja 26§:n määräyksiä, vain sellaista sotilasajoneuvoasetuksen 6§:ssä tarkoitettua maastoautoa, joka ei ole Suomessa valmistettu tai yleisesti käytössä oleva malli.

9 §
Ohjauslaite

Maastoautoon ei sovelleta ohjauslaitteesta annettuja täytäntöönpanopäätöksen 12§:n 2 ja 4 momentin määräyksiä.

10 §
Jarrut

1. Maastoauton jarrut saavat poiketa täytäntöönpanopäätöksen 13§:n määräyksistä seuraavasti:

a) käyttöjarrun ei tarvitse olla kaksipiirinen;

b) käyttöjarrulla tulee saavuttaa 4,5 m/s2 vähimmäishidastuvuus;

c) jarrujen rakenteeseen saa tehdä muutoksia ja niissä saa käyttää laitteita, joihin on saatu asianmukainen lupa; ja

d) paineenmittausliitin vaaditaan vain jarrupoljinventtiilistä äärimmäisenä olevaan akseliin; paineilmasäiliön rakenteen saa hyväksyä ja rakennetarkastuksen suorittaa myös pääesikunnan tehtävään valtuuttama sotilasviranomainen.

2. Maastoauto on tarvittaessa varustettava riittävän usealla pyöräkiilalla ajoneuvon paikallaan pysymisen varmistamiseksi.

3. Paineilmajarruin varustetussa maastoautossa saa jarrujen kytkentä- ja vapautumisviive olla yleisistä määräyksistä poiketen enintään 1,0 sekuntia. Paineilmajärjestelmän paineen tulee nousta 0 prosentista 65 prosenttiin suurimmasta paineesta neljässä minuutissa moottorin käydessä suurimmalla sallitulla käyntinopeudella.

11 §
Pakoputkisto ja äänenvaimennin

1. Maastokuorma- ja erikoismaastoauton pakoputkeen ja äänenvaimentimeen ei sovelleta täytäntöönpanopäätöksen 14§:n määräyksiä. Niiden tulee täyttää kuitenkin seuraavat vaatimukset:

a) pakoputkisto ei saa olla vaarallisen lähellä polttoainesäiliötä tai -putkea; mikäli pakoputkisto kuumuuden tai muun syyn takia aiheuttaa ilmeisen syttymisvaaran, on pakoputkisto asianmukaisesti suojattava;

b) pakoputken pään tulee olla siten sijoitettu ja suunnattu, ettei pakokaasuista ole ilmeistä haittaa ajoneuvon matkustajille tai muille tien käyttäjille; pakoputki on suunnattava ylöspäin korin ylimmän kohdan tasolle taikka taakse tai sivulle korin reunaan asti; ja

c) polttomoottorilla varustetussa ajoneuvossa on oltava sellaiset äänenvaimentimet, ettei imu- tai pakokaasujen ääni häiritsevästi ylitä muuta ajoneuvon tavanomaisesta käytöstä aiheutuvaa ääntä.

2. Maastohenkilö- ja maastopakettiautoon ei sovelleta pakoputkistosta annettuja täytäntöönpanopäätöksen 14§:n 1 momentin määräyksiä eikä 14§:n 4 momentin määräyksiä moottorin äänen voimakkuudesta. Pakoputkiston tulee kuitenkin täyttää tämän pykälän 1 momentin a kohdan vaatimukset. Moottorin äänen voimakkuus saa olla enintään 90 dB(A).

12 §
Kipinäsytytysmoottorin pakokaasujen saastepitoisuus

Maastoautoon ei sovelleta pakokaasujen hiilimonoksidi-, hiilivety- ja typpioksidipitoisuudesta annettuja täytäntöönpanopäätöksen 15§:n määräyksiä. Pakokaasujen saastepitoisuus ei saa kuitenkaan aiheuttaa ilmeistä haittaa tai vaaraa muille tien käyttäjille tai ympäristölle.

13 §
Puristussytytysmoottorin pakokaasujen saastepitoisuus

Maastoautoon ei sovelleta täytäntöönpanopäätöksen 16§:n 2 momentin perusteella annettuja savuamisen raja-arvoja.

14 §
Palovaaran välttäminen

1. Maastoautoon ei sovelleta palovaaran välttämisestä annettuja täytäntöönpanopäätöksen 17§:n määräyksiä.

2. Polttoainesäiliön tulee olla lujarakenteinen ja siinä tulee olla laitteet, jotka estävät säiliötä vahingoittavan yli- tai alipaineen syntymisen.

3. Auton ohjaamossa ja matkustajatilassa ei saa käyttää helposti syttyvää sisustusainetta.

15 §
Ajovalot

1. Maastoauton alkuperäisvarusteena olevat valonheittimet saavat olla suuremmalla kuin 0,40 m etäisyydellä auton sivusta edellyttäen, että niiden keskinäinen etäisyys on vähintään 0,60 m. Mikäli valonheittimien ja seisontavalaisimien etäisyys auton sivusta on suurempi kuin 0,40 m, eikä autoa ole varustettu täytäntöönpanopäätöksen 185§:n 2 momentissa tarkoitetuilla valaisimilla, tulee auton edessä kummallakin puolella olla valkoista valoa näyttävä lisävalaisin, joka on enintään 1,50 m korkeudella ja enintään 0,15 m etäisyydellä ajoneuvon sivusta. Lisävalaisimen lampun tehon tulee olla vähintään 4 W ja enintään 10 W. Lisävalot on kytkettävä siten, että ne toimivat samanaikaisesti seisonta- ja ajovalojen kanssa. Valonheittimet saavat olla enintään 1,70 m korkeudella edellyttäen, että ne suunnataan siten, etteivät ne häikäise muuta liikennettä.

2. Maastoautoon ei sovelleta ajovalonheittimien pesulaitteesta annettuja täytäntöönpanopäätöksen 19§:n määräyksiä edellyttäen, että valonheittimet muulla tavalla pidetään riittävän puhtaina.

16 §
Valojen näkyvyys

Maastoauton valoihin ei sovelleta täytäntöönpanopäätöksessä seisonta-, taka-, jarru- ja suuntavalojen näkyvyydestä määrätyissä kulmissa annettuja määräyksiä edellyttäen, että valot muutoin näkyvät riittävän selvästi.

17 §
Seisontavalot

Maastoauton seisontavalot saavat olla suuremmalla kuin 0,40 m etäisyydellä auton sivusta edellyttäen, että ajovalonheittimet ovat enintään 0,40 m etäisyydellä auton sivusta taikka, että auto on varustettu 15 §:n 1 momentissa mainituilla lisävalaisimilla.

18 §
Takavalot

Maastoauton takavalot saavat olla suuremmalla kuin 0,40 m etäisyydellä auton sivusta, edellyttäen, että auto on varustettu täytäntöönpanopäätöksen 184§:n 1 momentissa tarkoitetuilla valaisimilla taikka 15§:n 1 momentissa mainituilla, taakse sijoitetuilla ja punaista valoa näyttävillä lisävalaisimilla.

19 §
Tunnusvalot

Täytäntöönpanopäätöksen 25§:n 4 momentissa tarkoitettu kiertävää tai vilkkuvaa ruskeankeltaista valoa näyttävä valaisin on asennettava maastoautoon, jonka leveys on suurempi kuin 3,00 m tai johon on kytketty hinattava ajoneuvo, jonka leveys on suurempi kuin 3,00 m. Valaisimen saa asentaa myös muuhun maastoautoon, jos pääesikunta on erityisestä syystä antanut siihen luvan.

20 §
Suuntavalot

1. Maastoauton suuntavalot saavat olla suuremmalla kuin 0,40 m etäisyydellä auton sivusta, edellyttäen, että niiden keskinäinen etäisyys on vähintään 0,60 m. Alkuperäisvarusteena olevat valaisimet saavat näyttää eteenpäin valkoista ja taaksepäin punaista valoa.

2. Maastoautossa ei vaadita täytäntöönpanopäätöksen 26§:n 2 momentissa tarkoitettuja sivusuuntavaloja.

3. Suuntavalot saa kytkeä täytäntöönpanopäätöksen 26§:n 6 momentin mukaisesti vain, jos ne näyttävät ruskeankeltaista valoa.

21 §
Valaisimien suojukset

Maastoauton valaisimet saa varustaa rikkoutumisen estävillä suojuksilla. Suojus ei kuitenkaan saa peittää valaisimen valaisevaa pintaa enempää kuin 20 prosenttia.

22 §
Heijastimet

Maastoauton takana olevat heijastimet saavat olla enintään 1,20 m korkeudella.

23 §
Taustapeilit

1. Maastoauton ulkopuoliset taustapeilit saa kuljettajan paikalta katsottuna sijoittaa siten, että ne ovat tuulilasin pyyhkimien puhdistaman alueen ulkopuolella ja vasemmanpuoleinen taustapeili saa olla enintään 75° kulmassa auton pituussuuntaan nähden.

2. Maastoauton taustapeileihin ei sovelleta täytäntöönpanopäätöksen 36§:n 4 momentin määräyksiä. Ulkopuoliset taustapeilit tulee kuitenkin sijoittaa ja kiinnittää siten, että ne eivät vaaranna muuta liikennettä eivätkä ajon aikana värähtele haitallisesti.

3. Maastohenkilöauton ohjaamossa ei vaadita taustapeiliä.

4. Maastoauto on tarvittaessa varustettava täytäntöönpanopäätöksen 36§:n 5 momentissa tarkoitetuilla lisäpeileillä.

24 §
Tuulilasi ja muut ikkunat

Maastoauton tuulilasina ja muina ikkunoina saadaan hyväksyä myös valmistajamaan kansallisen normin vaatimukset täyttävä varmuuslasi.

25 §
Tuulilasin laitteet

1. Maastoauton tuulilasin pyyhkimen ei tarvitse toimia kahdella eri nopeudella. Sen iskunopeuksiin ei sovelleta täytäntöönpanopäätöksen 39§:n 1 momentin määräyksiä. Pyyhkimen puhdistuskyvyn on kuitenkin oltava käyttöolosuhteisiin riittävä.

2. Täytäntöönpanopäätöksen 39§:ssä tarkoitettujen standardien vaatimuksia henkilöauton tuulilasin pyyhkimestä, pesulaitteesta ja huurteenpoistolaitteesta ei sovelleta maastohenkilöautoon.

26 §
Pyörät

1. Maastoauton renkaan kulutuspinnan urien syvyyden on oltava vähintään 2,0 mm.

2. Maastoauton kokonaispainosta riippumatta saa sen renkaan kulutuspinnan uria lisätä tai syventää enintään alkuperäisten urien syvyyteen saakka.

3. Milloin maastoauton rengas on täytetty muulla aineella kuin ilmalla, on renkaan joustavuuden, muodon ja tasapainoituksen oltava sellainen, että sallituilla ajonopeuksilla renkaassa ei esiinny haitallista lämpenemistä tai värähtelyä.

27 §
Nopeusmittari

Maastoauton nopeusmittariin ei sovelleta täytäntöönpanopäätöksen 46§:n 3 momentin määräyksiä. Mikäli nopeusmittarin näyttämä on todellista nopeutta pienempi, tulee ohjaamossa olla tästä ilmoittava varoituskilpi.

28 §
Kuormakorin rakenne

Maastokuorma-auton kuormakoriin ei sovelleta ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä annetun liikenneministeriön päätöksen (940/82) määräyksiä. Kuormakorin tulee kuitenkin täyttää pääesikunnan siitä erikseen antamat määräykset.

29 §
Korin varustelu

Maastohenkilöauton istuimessa ei vaadita pääntukea eikä sen ohjaamoon, matkustajatilaan ja sivuoviin sovelleta täytäntöönpanopäätöksen 61§:n 3 ja 4 momentin määräyksiä.

4 luku

Moottoripyöriä koskevat erityismääräykset

30 §
Roiskesuojat

Maastomoottoripyörän roiskesuojien mitoitus saa tarvittaessa poiketa täytäntöönpanopäätöksen 85§:n määräyksistä sotilaskäytön vaatimalla tavalla.

31 §
Varusteet

Talvikäytössä maastomoottoripyörään saa kuljettajaa varten asentaa tarkoituksenmukaiset ja luotettavasti kiinnitetyt sukset. Suksien kiinnityksen pyörän runkoon tulee olla sellainen, että sukset pysyvät automaattisesti ajoradasta irti silloin, kun kuljettajan jalka ei paina suksea ajorataa vasten.

5 luku

Maastoajoneuvoja koskevat erityismääräykset

32 §
Ajovalot

Maastoajoneuvon ajovalonheittimien etäisyys ajoneuvon sivusta saa olla suurempi kuin 0,40 m, edellyttäen, että ajoneuvo on varustettu määräysten mukaisilla seisontavaloilla.

33 §
Suuntavalot

Maastoajoneuvon suuntavalaisimen etäisyys ajoneuvon sivusta saa olla suurempi kuin 0,40 m, jos suuntavalaisimen tarkoituksenmukainen kiinnitys sitä edellyttää.

34 §
Hydrokopterin valot

Milloin hydrokopteri on varustettu vesiliikenteeseen tarkoitetuin valaisimin, tulee ohjaamossa olla niiden toimintaa osoittavat merkkivalot.

6 luku

Erikoisajoneuvot

35 §
Yleinen rakenne

Erikoisajoneuvon akselistorakenteisiin, mittoihin, painoihin, rekisterikilpien sijoitukseen ja kiinnitykseen sekä varoituskolmioon sovelletaan täytäntöönpanopäätöksen 2 luvun määräyksiä.

36 §
Ohjauslaite

Ohjauslaitteen tulee täyttää täytäntöönpanopäätöksen 12§:n 1, 3 ja 5 momentin vaatimukset.

37 §
Jarrut

1. Ajoneuvon käyttöjarrulla tulee olla sellainen teho, että ajoneuvon kuormituksesta riippumatta sitä käyttämällä saavutettu vähimmäishidastuvuus, tien ja renkaiden välisen kitkakertoimen ollessa 0,8, on 4,5 m/s2. Seisontajarrulla tulee, tien ja renkaiden välisen kitkakertoimen ollessa 0,6, voida pysyttää ajoneuvo ylä- ja alamäessä, jonka kaltevuus on 16 prosenttia. Tarvittaessa ajoneuvo on varustettava riittävän usealla pyöräkiilalla sen paikallaan pysymisen varmistamiseksi.

2. Käyttö- ja seisontajarrun tulee lisäksi täyttää seuraavat täytäntöönpanopäätöksen 13§:n vaatimukset:

a) 1 momentin vaatimukset, käyttöjarrun ei kuitenkaan tarvitse olla kaksipiirinen;

b) 3 momentin vaatimukset, jarrujen rakenteeseen saa kuitenkin tehdä muutoksia ja niissä saa käyttää laitteita, joihin on saatu asianmukainen lupa;

c) 4 ja 5 momentin vaatimukset; sekä

d) 6 momentin vaatimukset, paineenmittausliitin vaaditaan kuitenkin vain jarrupoljinventtiilistä äärimmäisenä olevaan akseliin; paineilmasäiliön rakenteen saa hyväksyä ja rakennetarkastuksen suorittaa myös pääesikunnan tehtävään valtuuttama henkilö.

3. Paineilmajarrujen kytkentä- ja vapautumisviive ei saa olla suurempi kun 1,0 sekuntia. Paineilmajärjestelmän paineen tulee nousta 0:sta 65 prosenttiin suurimmasta paineesta neljässä minuutissa moottorin käydessä suurimmalla sallitulla käyntinopeudella.

38 §
Pakoputkisto ja äänenvaimennin

1. Pakoputkisto ei saa olla vaarallisen lähellä polttoainesäiliötä tai -putkea. Mikäli pakoputkisto kuumuuden tai muun syyn takia aiheuttaa ilmeisen syttymisvaaran, on pakoputkisto asianmukaisesti suojattava.

2. Pakoputken pään tulee olla siten sijoitettu ja suunnattu, ettei pakokaasuista ole ilmeistä haittaa ajoneuvon matkustajille tai muille tien käyttäjille. Pakoputki on suunnattava ylöspäin korin ylimmän kohdan tasolle taikka taakse tai sivulle korin reunaan asti.

3. Polttomoottorilla varustetussa ajoneuvossa on oltava sellaiset äänenvaimentimet, ettei imu- tai pakokaasujen ääni häiritsevästi ylitä muuta ajoneuvon tavanomaisesta käytöstä aiheutuvaa ääntä.

39 §
Puristussytytysmoottorin pakokaasujen saastepitoisuus

Puristussytytysmoottorin, sen ruiskutuslaitteiden sekä ilman ja polttonesteen suodattimien tulee olla sellaisessa kunnossa ja siten säädettyinä, ettei ajoneuvon käytöstä aiheudu haitallista savuamista.

40 §
Palovaaran välttäminen

Ajoneuvon polttoainesäiliön on oltava lujarakenteinen ja siinä tulee olla laitteet, jotka estävät säiliötä vahingoittavan yli- tai alipaineen syntymisen.

41 §
Ajovalot

1. Ajoneuvossa tulee olla edessä kummallakin puolella valkoista tai vaaleankeltaista valoa antava kauko- ja lähivalon käsittävä valonheitin enintään 1,70 m korkeudella. Valonheittimien tulee olla vähintään 0,60 m etäisyydellä toisistaan. Mikäli valonheittimen ja seisontavalaisimen etäisyys ajoneuvon sivusta on suurempi kuin 0,40 m, eikä ajoneuvoa ole varustettu täytäntöönpanopäätöksen 185§:n 2 momentissa tarkoitetuilla valaisimilla, tulee ajoneuvo varustaa tämän päätöksen 15§:n 1 momentin mukaisilla lisävalaisimilla.

2. Ajovalojen tulee täyttää täytäntöönpanopäätöksen 18§:n 4-7 momentin vaatimukset. Mikäli valonheittimien korkeus maasta on suurempi kuin 1,20 m, on ne suunnattava siten, etteivät ne häikäise muuta liikennettä.

42 §
Seisontavalot

1. Ajoneuvon seisontavalojen tulee täyttää täytäntöönpanopäätöksen 20§:n 1 ja 3 momentin vaatimukset. Seisontavalon etäisyys ajoneuvon sivusta saa kuitenkin olla suurempi kuin 0,40 m edellyttäen, että ajovalonheittimet ovat enintään 0,40 m etäisyydellä ajoneuvon sivusta taikka, että ajoneuvo on varustettu edellä 15§:n 1 momentissa mainituilla lisävalaisimilla.

2. Seisontavalon lampun tehon tulee olla vähintään 4 W ja enintään 10 W taikka sen tulee olla E- tai e-hyväksytty.

43 §
Takavalot

1. Ajoneuvon takavalojen tulee täyttää täytäntöönpanopäätöksen 21§:n 1, 2 ja 4 momentin vaatimukset. Takavalot saavat kuitenkin olla suuremmalla kuin 0,40 m etäisyydellä ajoneuvon sivusta edellyttäen, että niiden keskinäinen etäisyys on vähintään 0,60 m ja että ajoneuvo on varustettu täytäntöönpanopäätöksen 184§:n 1 momentissa tarkoitetuilla valaisimilla taikka edellä 15 §:n 1 momentissa mainituilla, taakse sijoitetuilla ja punaista valoa näyttävillä lisävalaisimilla.

2. Valaisimen valaisevan pinnan tulee olla punaiseksi värjättyä lasia tai vastaavaa kovaa muovia. Sen pinta-alan tulee olla vähintään 10 cm2 sekä lampun tehon vähintään 5 W ja enintään 10 W taikka sen tulee olla E- tai e-hyväksytty.

44 §
Rekisteritunnuksen valo

Ajoneuvon takimmainen rekisteröintiä osoittava tunnus on valaistava vähintään yhdellä valkoista tai vaaleankeltaista valoa antavalla valaisimella. Tunnuksen valo saa olla sijoitettu takavalon valaisimeen. Rekisteritunnuksen valo on kytkettävä siten, että se toimii samanaikaisesti takavalojen kanssa.

45 §
Jarruvalot

Ajoneuvon jarruvalojen tulee täyttää täytäntöönpanopäätöksen 23§:n vaatimukset, ei kuitenkaan sanotun pykälän 1 momentissa mainittuja valojen näkyvyyskulmia koskevia vaatimuksia.

46 §
Tunnusvalot

Täytäntöönpanopäätöksen 25§:n 6 momentissa tarkoitettu kiertävää tai vilkkuvaa ruskeankeltaista valoa näyttävä valaisin on asennettava ajoneuvoon, jonka leveys on suurempi kuin 3,00 m tai johon on liitetty 3,00 m leveämpi laite tai kytketty hinattava ajoneuvo, jonka leveys on suurempi kuin 3,00 m, taikka milloin pääesikunta muusta erityisestä syystä on niin määrännyt. Valaisinta on käytettävä edellä mainitun 6 momentin määräysten mukaisesti.

47 §
Suuntavalot

1. Ajoneuvossa tulee olla edessä ja takana kummallakin puolella vähintään 0,60 m etäisyydellä toisistaan ja enintään 0,40 m etäisyydellä ajoneuvon sivusta ruskeankeltaista vilkkuvaa valoa näyttävä suuntavalaisin. Valaisimen tulee olla vähintään 0,35 m ja enintään 2,10 m korkeudella. Alkuperäisvarusteena olevat valaisimet saavat näyttää eteenpäin valkoista ja taaksepäin punaista valoa ja ne saavat olla suuremmalla kuin 0,40 m etäisyydellä ajoneuvon sivusta edellyttäen, että niiden keskinäinen etäisyys on vähintään 0,60 m.

2. Etu- ja takasuuntavalojen tulee täyttää täytäntöönpanopäätöksen 26§:n 3-5 momentin vaatimukset. Suuntavalot saa kytkeä ja niitä saa käyttää mainitun pykälän 6 momentin mukaisesti vain, jos ne näyttävät ruskeankeltaista valoa.

48 §
Valaisimien suojukset

Ajoneuvon valaisimet saa varustaa rikkoutumisen estävillä suojuksilla. Suojus ei kuitenkaan saa peittää valaisimen valaisevaa pintaa enempää kuin 20 prosenttia.

49 §
Heijastimet

Ajoneuvossa tulee olla takana kummallakin puolella vähintään yksi punainen heijastin, jonka pinta-ala on vähintään 30 cm2. Heijastimen tulee lisäksi täyttää täytäntöönpanopäätöksen 34§:n 2, 3 ja 6 momentin vaatimukset. Heijastin saa olla kuitenkin enintään 1,20 m korkeudella.

50 §
Ylileveyttä osoittavat laitteet

Ajoneuvossa, jonka leveys on suurempi kuin 2,70 m, tulee olla täytäntöönpanopäätöksen 184 ja 185§:ssä tarkoitetut, ajoneuvon leveyttä osoittavat merkkitangot, valaisimet ja heijastimet.

51 §
Taustapeilit

1. Ajoneuvossa on korin ulkopuolella kummallakin puolella oltava asennoltaan säädettävä taustapeili. Peilit on sijoitettava siten, että kuljettaja voi niiden avulla tarkkailla takaa tulevaa liikennettä.

2. Taustapeilit tulee sijoittaa ja kiinnittää siten, että ne eivät vaaranna muuta liikennettä eivätkä ajon aikana värähtele haitallisesti.

3. Taustapeilien tulee täyttää täytäntöönpanopäätöksen 36§:n 2 momentin vaatimukset. Tarvittaessa ajoneuvo on varustettava saman pykälän 5 momentissa tarkoitetuilla lisäpeileillä.

52 §.
Äänimerkinantolaite

Äänimerkinantolaitteen tulee täyttää täytäntöönpanopäätöksen 37§:n 1 momentin vaatimukset.

53 §
Tuulilasi ja sen laitteet

1. Ajoneuvon tuulilasin tulee täyttää täytäntöönpanopäätöksen 38§:n 1 momentin vaatimukset. Varmuuslasina saadaan hyväksyä myös valmistajamaan kansallisen normin vaatimukset täyttävä varmuuslasi. Tuulilasin on oltava kerroslasia tai iskunkestävää erikoislasia.

2. Tuulilasilla varustetussa ajoneuvossa on oltava kuljettajan edessä vähintään yksi koneellisesti toimiva ja riittävän puhdistuskykyinen tuulilasin pyyhin. Lisäksi ajoneuvossa tulee olla täytäntöönpanopäätöksen 39§:n 2 momentissa tarkoitettu tuulilasin pesulaite.

3. Ajoneuvossa tulee olla tarpeelliset laitteet tuulilasin riittävän tehokasta huurteenpoistoa varten. Huurteenpoistolaitteen toiminnan on oltava kuljettajan säädettävissä.

54 §
Pyörät

1. Ajoneuvo on varustettava täytäntöönpanopäätöksen 40§:n 1 momentin vaatimukset täyttävillä pyörillä. Ajoneuvossa on oltava riittävä tila siinä vaadittavia pyöriä varten.

2. Renkaan kulutuspinnassa on koko sen leveydellä oltava tarkoituksenmukainen kuviointi. Kulutuspinnan urien syvyyden on oltava vähintään 2,0 mm.

3. Renkaan kulutuspinnan uria saa sen tartuntakyvyn parantamiseksi lisätä tai syventää alkuperäisten urien syvyyteen saakka.

4. Milloin rengas on täytetty muulla aineella kuin ilmalla, on renkaan joustavuuden, muodon ja tasapainoituksen oltava sellainen, että sallituilla ajonopeuksilla renkaassa ei esiinny haitallista lämpenemistä tai värähtelyä.

55 §
Liukuesteet ja niiden käyttö

1. Ajoneuvon renkaat tai kumipäällysteiset telat saa varustaa täytäntöönpanopäätöksen 41§:n 1 momentin mukaisin liukuestein.

2. Nastoja saa kiinnittää tarpeellisen määrän renkaan tai telan koko kulutuspinnan leveydelle. Nastan kärjen ulkonema saa olla enintään 0,5 mm suurempi kuin täytäntöönpanopäätöksen 42§:n 3 momentissa on määrätty.

3. Nastoilta ja nastarenkailta ei vaadita täytäntöönpanopäätöksen 43§:n 1 momentissa tarkoitettua hyväksymistä. Nastojen tulee kuitenkin täyttää rakenteeltaan ja asennustavaltaan tieliikenteeseen käytettäville nastoille asetetut yleiset vaatimukset.

56 §
Vetokoukku ja -kytkin

Hinattavan ajoneuvon vetämiseen hyväksytyssä ajoneuvossa tulee olla rakenteeltaan, lujuudeltaan ja sijoitukseltaan täytäntöönpanopäätöksen 50§:n 1 momentin vaatimukset täyttävä vetokoukku tai -kytkin.

57 §
Istuimet

1. Ajoneuvon istumapaikkojen määrää laskettaessa on kutakin henkilöä varten varattava vähintään 0,40 m x 0,40 m istuinpinta. Ohjaamossa olevien istumapaikkojen tulee mitoitukseltaan täyttää täytäntöönpanopäätöksen 56§:n 2 momentin vaatimukset.

2. Ajoneuvoon saa asentaa sotilaskäytössä tarpeelliset istuimet täytäntöönpanopäätöksen 57§:n 1 momentin a, d ja f kohdan määräysten mukaisesti.

3. Ajoneuvon ohjaamon taakse, avonaiseen koritilaan saa istumapaikan hyväksyä vain, jos se on varustettu luotettavin suojakaitein ja turvavöin.

58 §
Korin rakenne ja varustelu

1. Ajoneuvon uloimpaan kohtaan mitattu takaylitys saa olla enintään 75 prosenttia akselivälistä, kuitenkin enintään 4,0 m.

2. Ajoneuvo on varustettava ja mitoitettava siten, että akselipainot eivät ylitä sallittuja arvoja enempää kuin 5 prosenttia. Ajoneuvon painosta vähintään 20 prosenttia tulee kohdistua etuakseliin.

3. Mikäli ajoneuvon ohjaamosta erillään olevassa koritilan umpinaisessa osastossa kuljetetaan henkilöitä, on kyseisessä koritilassa oltava kaksi erillistä sisäpuolelta avattavaa ovea tai yksi tällainen ovi ja hätäuloskäytäväksi soveltuva vähintään 0,40 m x 0,50 m suuruinen kulkuaukko taikka helposti irroitettava tai rikottava ikkuna sekä riittävän tehokas ja koneellisesti toimiva ilmanvaihtolaitteisto ja lisäksi merkinantolaite kuljettajaa varten. Koritilassa olevien laitteiden on oltava kiinnitetty siten, että ne kestävät voiman, joka vastaa vähintään kiihtyvyyttä 5,0 m/s2.

7 luku

Hinattavia ajoneuvoja koskevat erityismääräykset

59 §
Mitat

Perävaunun leveys saa tiellä sallitun suurimman leveyden rajoissa ylittää vetävän ajoneuvon leveyden enintään 0,50 m. Milloin leveyden ylitys on enemmän kuin 0,20 m, eikä perävaunussa ole etuvaloja eikä heijastimia, jotka ovat vetävän auton leveyttä suuremmalla leveydellä, tulee vetävä ajoneuvo varustaa täytäntöönpanopäätöksen 185§:n 2 momentissa tarkoitetuin ajoneuvoyhdistelmän leveyttä osoittavin merkkitangoin, valaisimin ja heijastimin.

60 §
Veto- ja kytkentälaitteet

1. Sellainen sotilasajoneuvoasetuksen 21§:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu perävaunu, johon kytketään vielä toinen hinattava ajoneuvo, tulee varustaa täytäntöönpanopäätöksen 156§:n vaatimukset täyttävillä veto- ja kytkentälaitteilla.

2. Pääesikunta antaa liikenneministeriön ja autorekisterikeskuksen määräyksiä soveltaen tarkemmat määräykset sotilasajoneuvoissa käytettävistä, vetävän ja hinattavan ajoneuvon välisistä veto- ja kytkentälaitteista sekä sähkö-, paineilma- ja nestejohtojen liittimistä.

61 §
Käyttöjarrut

1. Maastoauton perävaunun käyttöjarrulla tulee saavuttaa 4,5 m/s2 vähimmäishidastuvuus.

2. Perävaunun, jonka kokonaispaino on enintään 5000 kg, saa varustaa itsetoimivin perävaunun työntöön perustuvin jarruin. Jarrut saa maastokäyttöä varten varustaa niiden kuormittumisen estävillä laitteilla.

3. Työntöjarruin varustetun perävaunun kokonaispainon ylittäessä 2 000 kg:

a) saa vetävään ajoneuvoon kohdistuva työntövoima olla enintään 5 prosenttia perävaunun kokonaispainosta;

b) tulee jarrut varustaa laittein, jotka estävät niiden ylikuormittumisen peruutuksen yhteydessä; ja

c) tulee perävaunun kytkentä vetävään ajoneuvoon varmistaa lujilla ketjuilla, taikka sen jarrujen tulee olla siten rakennetut ja kytketyt, että perävaunun irtoaminen aiheuttaa sen itsetoimivan jarrutuksen.

4. Perävaunun jarrujen rakenteeseen saa tehdä muutoksia ja niissä saa käyttää laitteita, joihin on saatu asianmukainen lupa.

5. Paineilmajarruin varustetussa maastoauton perävaunussa vaaditaan täytäntöönpanopäätöksen 159§:n 5 momentissa määrätty paineenmittausliitin vain käyttöventtiilistä äärimmäisenä olevaan akseliin. Paineilmasäiliön rakenteen saa hyväksyä ja rakennetarkastuksen suorittaa myös pääesikunnan tehtävään valtuuttama henkilö.

62 §
Seisontajarru

Sellaisessa käyttöjarruin varustetussa maastoauton perävaunussa, jonka kokonaispaino on enintään 5000 kg, ei vaadita seisontajarrua, jos sen käyttöjarru on nestevälitteinen tai jos sitä muusta rakenteellisesta syystä ei voida varustaa toimintavarmalla seisontajarrulla. Perävaunu on tällöin varustettava riittävän usealla pyöräkiilalla sen paikallaan pysymisen varmistamiseksi.

63 §
Valot

1. Maastoauton perävaunun valaisimet saa varustaa rikkoutumisen estävillä suojuksilla. Suojus ei kuitenkaan saa peittää valaisimen valaisevaa pintaa enempää kuin 20 prosenttia.

2. Maastoauton perävaunun ja hinattavan laitteen valot saa varustaa eri jännitteitä varten jännitteen säätimillä taikka rinnakkaisilla valaisimilla.

3. Moottorikelkan peräreessä ei vaadita taka- eikä suuntavaloja.

64 §
Heijastimet

1. Maastoauton perävaunun takaheijastin saa olla enintään 1,20 m korkeudella.

2. Moottorikelkan peräreessä ei vaadita etuheijastimia. Sen takaheijastimen tulee olla vähintään 0,15 m korkeudella.

65 §
Pyörät

1. Maastoauton perävaunun renkaan kulutuspinnan urien syvyys on oltava vähintään 2,0 mm.

2. Maastoauton perävaunun kokonaispainosta riippumatta saa sen renkaan kulutuspinnan uria lisätä tai syventää enintään alkuperäisten urien syvyyteen saakka.

3. Milloin maastoauton perävaunun rengas on täytetty muulla aineella kuin ilmalla, on renkaan joustavuuden, muodon ja tasapainoituksen oltava sellainen, että sallituilla ajonopeuksilla renkaassa ei esiinny haitallista lämpenemistä tai värähtelyä.

4. Milloin rengas on umpikumia tai ominaisuuksiltaan sitä vastaavaa ainetta, saa ajonopeus olla enintään 50 km/h.

66 §
Jousitus

Maastoauton perävaunun jousitus saadaan varustaa laitteella, jolla joustoliikettä voidaan rajoittaa tai jousitus kytkeä pois toiminnasta. Rajoitus- tai lukituslaitetta ei saa käyttää tiellä ajettaessa.

67 §
Varoituskolmio

Perävaunuun määrätty varoituskolmio saadaan sijoittaa vetävään ajoneuvoon.

68 §
Hinattavat laitteet

Mitä 59-67§:ssä on määrätty perävaunusta, koskee myös hinattavaa laitetta. Maastoauton perävaunusta annetut määräykset koskevat myös vastaavaa hinattavaa laitetta.

8 luku

Erinäisiä määräyksiä

69 §

Pääesikunta voi tarvittaessa antaa yksityiskohtaisia ohjeita ja määräyksiä tämän päätöksen soveltamisesta.

70 §

Tämän päätöksen ja sen nojalla annettujen määräysten rikkomisesta rangaistaan niin kuin tieliikennelaissa (267/81) on säädetty.

71 §

1. Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988. Ennen tämän päätöksen voimaantuloa käyttöön otettua sotilasajoneuvoa saa edelleen käyttää liikenteessä, jos se täyttää ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleet määräykset.

2. Ennen tämän päätöksen voimaantuloa käyttöön otetun sotilasajoneuvon rakennetta ja varusteita saadaan muuttaa tämän päätöksen määräyksien mukaisiksi. Jos tällaisen ajoneuvon rakennetta muutetaan tai varusteita täydennetään tätä päätöstä vastaaviksi, on muutos ja täydentäminen tehtävä tämän päätöksen määräysten mukaisesti.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1987

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Toimistopäällikkö, yli-insinööri
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.