901/1987

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1987

Sotilasajoneuvoasetus

Liikenneministerin esittelystä säädetään 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) 92§:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 27 päivänä marraskuuta 1987 annetussa laissa (873/87) ja sanotun lain 108§:n nojalla:

1 luku

Soveltamisala

1 §

1. Tätä asetusta sovelletaan sotilasajoneuvoliikenteeseen ja sotilasajoneuvoihin tieliikennelain (267/81) 2 §:ssä tarkoitetulla tiellä.

2. Muihin kuin tämän asetuksen 2§:n 4, 5 ja 9 momentissa tarkoitettuihin sotilasajoneuvoihin ja niiden varusteisiin sovelletaan tieliikennelain 6 luvun säännöksiä ja lain nojalla annettuja yleisiä säännöksiä ja määräyksiä, jollei tässä asetuksessa tai sen nojalla toisin säädetä tai määrätä.

3. Tämän asetuksen 2 §:n 4, 5 ja 9 momentissa tarkoitettuihin sotilasajoneuvoihin ja niiden varusteisiin sovelletaan tämän asetuksen säännöksiä ja sen nojalla annettuja määräyksiä. Sen lisäksi mainitun pykälän 4 ja 9 momentissa tarkoitettuihin sotilasajoneuvoihin ja niiden varusteisiin sovelletaan ajoneuvoasetuksen (233/82) nojalla annettuja määräyksiä siten, kuin tämän asetuksen nojalla määrätään.

4. Mitä tässä asetuksessa säädetään puolustusvoimista, koskee soveltuvin osin myös rajavartiolaitosta.

2 luku

Määritelmiä

2 §

1. Sotilasajoneuvoja ovat puolustusvoimien hallinnassa tai käytössä olevat ajoneuvot.

2. Maastoauto on jokapyörävetoinen tai kumipäällysteisin teloin varustettu maastokäyttöön rakennettu sotilasajoneuvo, joka on tarkoitettu henkilöiden tai tavaran kuljetukseen tai muita ajoneuvoja vetämään taikka erikoistehtävään.

3. Maastomoottoripyörä on maastokäyttöön rakennettu ja kahlaukseen soveltuva sotilasmoottoripyörä.

4. Erikoisajoneuvo on aseeksi tai asejärjestelmän osaksi rakennettu taikka yksinomaan asejärjestelmän kuljetusta, huoltoa tai korjausta varten erityislaittein varustettu moottorikäyttöinen sotilasajoneuvo.

5. Panssariajoneuvo on panssarivaunu tai muu moottorikäyttöinen panssaroitu sotilasajoneuvo.

6. Hydrokopteri on ilmapotkurivetoinen sotilasmaastoajoneuvo.

7. Maastoauton perävaunu on maastokäyttöön rakennettu ja ensisijaisesti maastoautoon kytkettäväksi tarkoitettu hinattava sotilasajoneuvo.

8. Erikoisperävaunu on puolustusvoimien hallinnassa tai käytössä oleva määrättyyn erikoistehtävään rakennettu varsinainen tai puoliperävaunu, joka ei ole tarkoitettu tavarankuljetukseen.

9. Hinattava erikoislaite on aseeksi tai asejärjestelmän osaksi rakennettu taikka yksinomaan asejärjestelmän kuljetusta, huoltoa tai korjausta varten erityislaittein varustettu hinattava sotilasajoneuvo.

3 §

1. Maastohenkilöauto on pääasiassa henkilöiden kuljetukseen tarkoitettu maastoauto, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle ja jonka kokonaispaino on enintään 3 500 kg.

2. Maastopakettiauto on tavarankuljetukseen tarkoitettu maastoauto, jonka kokonaispaino on enintään 3 500 kg.

3. Maastokuorma-auto on tavarankuljetukseen tarkoitettu maastoauto, jonka kokonaispaino on suurempi kuin 3 500 kg. Telakuorma-auto on kumipäällysteisin teloin varustettu maastokuorma-auto.

4. Erikoismaastoauto on määrättyä erikoistehtävää varten rakennettu ja varustettu maastoauto.

4 §

Epäselvissä tapauksissa puolustusministeriö määrää, mitä ajoneuvoa on pidettävä erikoisajoneuvona, panssariajoneuvona tai hinattavana erikoislaitteena ja antaa sitä koskevat tarpeelliset ohjeet.

3 luku

Rakenne ja varusteet

5 §

1. Sotilasajoneuvon saa varustaa erityisillä sotilaskäyttöön tarkoitetuilla valaisimilla.

2. Katsastusvelvollisuuden alaisen sotilasajoneuvon rakenteen muuttaminen on sallittu vain pääesikunnan antamalla luvalla. Luvan antamisessa tulee soveltaa liikenneministeriön ja autorekisterikeskuksen ohjeita.

6 §

1. Maastoautoon, joka ei ole Suomessa valmistettu tai yleisesti käytössä olevaa mallia, ei sovelleta ajoneuvoasetuksen 13 ja 14 §:n säännöksiä. Maastoauton on kuitenkin oltava siten rakennettu, että kuljettaja voi toimia esteettä ja kuljettajan paikalta on riittävä näkyvyys ajoneuvon eteen ja sivuille ja että sen hallintalaitteiden käyttö ajon aikana on turvallista, istuimet ovat tarkoituksenmukaiset ja luotettavasti ajoneuvoon kiinnitetyt eikä matkustajatilassa ole äkillisessä hidastuksessa henkilöitä ilmeisesti vahingoittavia rakenteita.

2. Edellä 1 momentissa tarkoitetun maastoauton ohjauslaitteen ja käyttöjarrun on oltava rakenteeltaan ja toiminnaltaan luotettava. Sen polttoainejärjestelmä ei saa aiheuttaa ilmeistä palovaaraa eikä polttoainesäiliö saa sijaita helposti vaurioituvassa paikassa.

3. Maastoauton korin ulkosivuilla ei saa olla sellaisia ulkonevia osia tai laitteita, jotka aiheuttavat vaaraa tai haittaa.

7 §

1. Maastokuorma-auton, erikoisauton ja erikoisajoneuvon sekä hinattavan erikoislaitteen rakenneosa tai ajoneuvossa kuljetettava laite saa ajoneuvolle tai ajoneuvoyhdistelmälle tiellä sallitun pituuden rajoissa ulottua ajoneuvon edessä enintään kaksi metriä ja takana enintään neljä metriä ajoneuvon ääriviivan ulkopuolelle. Milloin ylitys edessä on yli yhden metrin ja takana yli kaksi metriä, on uloin osa merkittävä ajoneuvoasetuksen 61 §:n mukaisesti.

2. Edellä 1 momentissa mainitun ajoneuvon sekä kuorma-auton ja hinattavan ajoneuvon rakenneosa tai ajoneuvossa kuljetettava laite saa erityisestä syystä ulottua myös sivusuunnassa ajoneuvon korin tai kuormatilan ulkopuolelle. Milloin kokonaisylitys on enemmän kuin 0,20 metriä, on ajoneuvo varustettava jäljempänä 19 §:n 5 momentissa mainituilla merkkitangoilla, valaisimilla ja heijastimilla. Ylitys ei saa aiheuttaa ilmeistä vaaraa muulle liikenteelle.

8 §

1. Muussa maastoautossa kuin Suomessa yleisesti käytössä olevassa maastohenkilöautossa ei vaadita:

a) peruutusvaloja;

b) ajovalonheittimien pesulaitetta;

c) roiskesuojia eikä maastoautossa, jonka kokonaispaino on suurempi kuin 3 500 kg, roiskeläppiä;

d) turvavyötä, jos sen luotettava ja tarkoituksenmukainen kiinnitys ei ole mahdollista;

e) laitetta auton luvattoman käytön estämiseksi;

f) takapuskuria; eikä

g) maastokuorma-autossa ajopiirturia.

2. Maastoauton renkaat saa täyttää muullakin riittävän joustavalla aineella kuin ilmalla.

9 §

1. Maastomoottoripyörässä ei vaadita:

a) suuntavaloja;

b) laitetta luvattoman käytön estämiseksi; eikä

c) taustapeiliä.

2. Maastomoottoripyörän polttoainejärjestelmä ei saa aiheuttaa ilmeistä palovaaraa.

10 §

1. Hydrokopterissa ei vaadita käyttöjarrua, seisontajarrua eikä tuulilasin pesulaitetta.

2. Hydrokopterin saa varustaa vesiliikenteen edellyttämin valaisimin. Valaisimien käyttö tiellä on kuitenkin kielletty.

11 §

Erikoisajoneuvon, panssariajoneuvon ja hinattavan erikoislaitteen on, sen käyttötarkoitus huomioon ottaen, oltava rakenteeltaan, varusteiltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen.

12 §

Erikoisajoneuvossa tulee olla:

a) luotettava ohjauslaite;

b) luotettavasti toimiva käyttöjarru;

c) tarkoituksenmukainen seisontajarru;

d) tarkoituksenmukaiset voimansiirtolaitteet ja peruutuslaite;

e) tarkoituksenmukainen pakoputkisto ja äänenvaimennin;

f) ajovaloina kauko- ja lähivalot;

g) seisontavalot, takavalot ja heijastimet;

h) äänimerkinantolaite;

i) suunta- ja jarruvalot;

j) renkaat, jotka saa täyttää muullakin riittävän joustavalla aineella kuin ilmalla, tai kumipäällysteiset telat;

k)tarkoituksenmukainen, tarvittaessa erityisin laittein vaimennettu jousitus, jos ajoneuvon sallittu nopeus on suurempi kuin 60 km/h;

l) tarpeelliset taustapeilit;

m) tuulilasin pyyhin ja pesulaite sekä huurteenpoistolaite, jos ajoneuvossa on tuulilasi;

n) rekisteröintivelvollisuuden alaisessa ajoneuvossa paikat rekisterikilpiä varten;

o) polttoainejärjestelmä, joka ei aiheuta ilmeistä palovaaraa; polttoainesäiliö ei saa sijaita helposti vaurioituvassa paikassa;

p) hinattavan ajoneuvon vetämiseen käytettävässä ajoneuvossa tarkoituksenmukaiset ja luotettavat kytkentälaitteet;

q) valmistenumero pysyvästi merkittynä; ja

r) varoituskolmio.

13 §

1. Panssariajoneuvossa tulee olla:

a) luotettava ohjauslaite;

b) luotettava käyttöjarru;

c) tarkoituksenmukainen seisontajarru tai muu laite ajoneuvon paikallaan pysyttämiseen;

d) tarkoituksenmukaiset voimansiirtolaitteet ja peruutuslaite;

e) tarkoituksenmukaiset ajovalot;

f) seisontavalot, takavalot ja heijastimet;

g) äänimerkinantolaite;

h) valmistenumero pysyvästi merkittynä; ja

i) varoituskolmio.

2. Panssariajoneuvossa saa olla metalliset telaketjut. Mikäli panssariajoneuvossa ei ole taustapeilejä taikka suuntavaloja, on siinä tiellä käytettäessä oltava kuljettajan lisäksi henkilö, jolla on viestiyhteys kuljettajaan, varmistamassa näkyvyyden sivuille ja taakse taikka antamassa tieliikennelain 35 §:n mukaisen suuntamerkin.

14 §

1. Hinattavan ajoneuvon renkaat saa täyttää muullakin riittävän joustavalla aineella kuin ilmalla.

2. Milloin autoon kytkettävän hinattavan ajoneuvon kytkettävyys tai poikkeavat käyttöolosuhteet sitä edellyttävät, hinattavassa ajoneuvossa ei vaadita käyttöjarrua eikä seisontajarrua edellyttäen, että sen kytkentäpaino on enintään puolet vetävän auton kokonaispainosta.

3. Maastoauton perävaunussa ja sitä vastaavassa hinattavassa laitteessa ei vaadita:

a) etu- ja sivuvaloja;

b) roiskesuojia eikä perävaunussa, jonka kokonaispaino on suurempi kuin 3 500 kg, roiskeläppiä; eikä

c) takapuskuria.

4. Moottorireen perävaunuun ei sovelleta ajoneuvoasetuksen 23 §:n säännöksiä. Siinä tulee kuitenkin olla valmistenumero pysyvästi merkittynä ja takana heijastimet.

15 §

1. Hinattavassa erikoislaitteessa tulee olla:

a) kestävät ja tarkoituksenmukaiset kytkinlaitteet vetävän ajoneuvon ja hinattavan erikoislaitteen välillä;

b) takaheijastimet;

c) taka-, suunta- ja jarruvalot, jos vetävän ajoneuvon vastaavat valot eivät näy riittävän selvästi taaksepäin;

d) varoituskolmio, jos hinattavan erikoislaitteen oma paino on suurempi kuin 500 kg; ja

e) valmistenumero pysyvästi merkittynä.

2. Hinattava erikoislaite, jonka rakenteellinen nopeus on suurempi kuin 60 km/h, tulee varustaa:

a) luotettavalla käyttöjarrulla;

b) tarkoituksenmukaisella, tarvittaessa erityisin laittein vaimennetulla jousituksella; jousitusta ei kuitenkaan vaadita riittävän liikevaran omaavalla keinuviputyyppisellä teliakselistolla varustetussa ajoneuvossa; ja

c) renkailla tai kumipäällysteisillä teloilla; renkaat saa täyttää muullakin riittävän joustavalla aineella kuin ilmalla.

3. Hinattavan erikoislaitteen kytkennästä vetävään ajoneuvoon on voimassa mitä 20-22§:ssä on säädetty.

16 §

Sotilaspolkupyörässä ei vaadita sivu- eikä poljinheijastimia. Tavarankuljetukseen käytetyssä tai perävaunulla varustetussa sotilaspolkupyörässä ei vaadita kahta erillistä jarrulaitetta. Ajettaessa tieliikennelain 36 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa olosuhteissa tulee sotilaspolkupyörässä olla edessä valkoista valoa antava, riittävän tehokas valaisin. Ajettaessa polkupyörärivistössä vaaditaan edellä mainittu valaisin kuitenkin vain ryhmän ensimmäisessä ja viimeisessä sekä niiden välissä mahdollisimman useassa polkupyörässä. Polkupyörärivistössä, johon kuuluu enemmän kuin 20 polkupyörää, tulee rivistön viimeisessä polkupyörässä olla taaksepäin suunnattu hitaan ajoneuvon kilpi. Milloin rivistön pituuden tai liikenneturvallisuuden kannalta on tarpeen, tulee rivistössä tällainen kilpi olla riittävän useassa polkupyörässä.

17 §

Pääesikunnan määräyksestä saa erikoisajoneuvon, panssariajoneuvon ja hinattavan erikoislaitteen sekä sotilasharjoituksessa muunkin ajoneuvon varustaa sellaisella, yleisistä säännöksistä poikkeavalla kilvellä tai merkinantolaitteella, joka heijastaa tai näyttää taaksepäin valkoista tai vaaleankeltaista valoa.

4 luku

Ajoneuvon painot ja päämitat

18 §

1. Panssariajoneuvon ja teloin varustetun erikoisajoneuvon kokonaispaino saa olla enintään 48 tonnia. Näiden ajoneuvojen kokonaispaino yleisellä tiellä ei kuitenkaan saa ylittää tie- ja vesirakennushallituksen kyseiselle tielle tai sillalle näille ajoneuvoille sallimaa suurinta kokonaispainoa.

2. Hinattavaan erikoislaitteeseen ja muuhun kuin 1 momentissa mainittuun erikoisajoneuvoon sovelletaan ajoneuvon painosta annettuja ajoneuvoasetuksen 33 §:n 1 ja 2 momentin säännöksiä.

19 §

1. Erikoisajoneuvon ja panssariajoneuvon suurin sallittu pituus on 13 metriä. Yksiakselisen tai vastaavan telirakenteisen hinattavan laitteen suurin sallittu pituus ilman sen kytkentälaitteita on 12 metriä ja muun hinattavan laitteen 14 metriä.

2. Kuorma- tai maastokuorma-auton taikka niitä alustarakenteeltaan vastaavan erikoisauton, erikoisajoneuvon tai panssariajoneuvon ja yksiakselisen tai vastaavan telirakenteisen hinattavan laitteen muodostaman ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituus on 22 metriä.

3. Kuorma- tai maastokuorma-auton ja kaksi- tai useampiakselisen hinattavan laitteen muodostaman ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituus on 24 metriä.

4. Maastokuorma-auton, erikoisauton, erikoisajoneuvon, panssariajoneuvon ja hinattavan ajoneuvon suurin sallittu korkeus on 4,40 metriä ja suurin sallittu leveys 4,00 metriä, jos niiden alkuperäinen rakenne tai käyttötarkoitus sitä edellyttävät.

5. Hinattavan laitteen saa kytkeä 2 momentissa mainittuun sotilasajoneuvoon, vaikka sen leveys ylittää vetävän ajoneuvon leveyden. Milloin hinattavan laitteen leveys ylittää 2,50 metriä ja on enemmän kuin 0,20 metriä vetävää ajoneuvoa leveämpi, taikka jos hinattavan laitteen leveys 2,70 metrin leveyden rajoissa ylittää vetävän ajoneuvon leveyden enemmän kuin 0,70 metrillä, on hinattava laite ja vetävä ajoneuvo varustettava ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen (150/83) 184 ja 185 §:ssä tarkoitetuilla merkkitangoilla, valaisimilla ja heijastimilla.

6. Mitä tässä pykälässä tai muualla tässä asetuksessa säädetään hinattavasta ajoneuvosta tai hinattavasta laitteesta, koskee myös hinattavaa erikoislaitetta.

5 luku

Ajoneuvoyhdistelmät

20 §

1. Kuorma- tai maastokuorma-autoon taikka niitä alustarakenteeltaan vastaavaan erikoisautoon, erikoisajoneuvoon ja panssariajoneuvoon saa kytkeä yksiakselisen tai vastaavan telirakenteisen hinattavan ajoneuvon. Hinattavan ajoneuvon kytkentäpaino saa olla, jos kyseessä on:

a) jarruton, varsinaista perävaunua vastaava hinattava ajoneuvo, enintään puolet vetävän ajoneuvon kokonaispainosta;

b) jarruin varustettu, varsinaista perävaunua vastaava hinattava ajoneuvo, enintään vetävän ajoneuvon kokonaispainon suuruinen, milloin vetävä ajoneuvo on jokapyörävetoinen, muutoin enintään puolet vetävän ajoneuvon kokonaispainosta; tai

c) jarruin varustettu, puoliperävaunua vastaava hinattava ajoneuvo, enintään 40 prosenttia suurempi kuin vetävän ajoneuvon kokonaispaino.

2. Edellä 1 momentin a ja b kohdassa tarkoitetusta hinattavan ajoneuvon kytkentäpainosta saa, ajoneuvon ja sen kytkinlaitteiden valmistajan sallimissa rajoissa, enintään 15 prosenttia kuormittaa vetävää ajoneuvoa.

3. Kuorma- tai maastokuorma-autoon taikka niitä alustarakenteeltaan vastaavaan erikoisautoon, erikoisajoneuvoon ja panssariajoneuvoon saa kytkeä kaksiakselisen tai vastaavan telirakenteisen hinattavan ajoneuvon. Hinattavan ajoneuvon kytkentäpaino saa olla:

a) jos hinattava ajoneuvo on jarruton, enintään puolet vetävän ajoneuvon kokonaispainosta;

b) jos hinattavassa ajoneuvossa vain toinen akseli on varustettu jarruin, enintään vetävän ajoneuvon kokonaispainon suuruinen, milloin jarruin varustettu akseli on takimmainen ja sen akselipaino on vähintään 70 prosenttia akselipainojen summasta, muutoin enintään puolet vetävän ajoneuvon kokonaispainosta; tai

c) jos hinattavan ajoneuvon akselit on varustettu jarruin, enintään 40 prosenttia suurempi kuin vetävän ajoneuvon kokonaispaino, tai milloin vetävä ajoneuvo on jokapyörävetoinen, enintään kaksi kertaa vetävän ajoneuvon kokonaispaino.

4. Edellä 1 ja 3 momentissa tarkoitettuun ajoneuvoyhdistelmään ei sovelleta liikenteessä käytettävälle ajoneuvoyhdistelmälle säädettyä kääntyvyysvaatimusta.

21 §

1. Runko-ohjattuun moottorikäyttöiseen sotilasajoneuvoon saa kytkeä hinattavan ajoneuvon. Moottorityökoneeseen saa kytkeä pääesikunnan määräämin ehdoin perävaunun. Perävaunun kytkentäpaino ei kuitenkaan saa ylittää vetävän ajoneuvon kokonaispainoa.

2. Erityisestä syystä pääesikunta voi myöntää luvan kytkeä kuorma- tai maastokuorma-autoon samanaikaisesti kaksi yksiakselista tai vastaavaa telirakenteista hinattavaa ajoneuvoa edellyttäen, että:

a) hinattavien ajoneuvojen väliset kytkentälaitteet ovat tarkoituksenmukaiset ja luotettavat;

b) takimmaisen hinattavan ajoneuvon kytkentäpaino on enintään puolet etummaisen kytkentäpainosta; mikäli etummaisessa ei ole jarruja kuitenkin enintään 1 000 kg;

c) yhdistelmän pituus on enintään 20 metriä;

d) hinattavien ajoneuvojen yhteenlaskettu kokonaispaino ei ylitä vetävään ajoneuvoon kytkettäväksi sallitun perävaunun kytkentäpainoa; ja

e) ajonopeus on enintään 60 km/h.

3. Muuhun kuin runko-ohjattuun traktoriin saa pääesikunnan luvalla kytkeä 2 momentin mukaisesti kaksi hinattavaa ajoneuvoa. Takimmaisen hinattavan ajoneuvon kytkentäpaino saa kuitenkin olla enintään etummaisen hinattavan ajoneuvon kytkentäpainon suuruinen.

4. Moottorirekeen saa kytkeä hinattavan ajoneuvon, jonka kokonaispaino on enintään vetävän ajoneuvon kokonaispainon suuruinen.

6 luku

Käyttö ja kuormitus

22 §

1. Milloin ajoneuvoyhdistelmä sotilasajoneuvon poikkeavan rakenteen ja mitoituksen vuoksi ei täytä liikenteessä käytettävälle ajoneuvoyhdistelmälle säädettyä kääntyvyysvaatimusta, on ajoreitti valittava siten, että vältetään kääntymistä risteyksessä, missä se voi aiheuttaa haittaa, vaaraa tai vahinkoa. Tarvittaessa ajoreitille on järjestettävä liikenteen ohjaus.

2. Maastokuorma-autoa ja siihen kytkettyä, jalaksin varustettua hinattavaa ajoneuvoa saa erityistä varovaisuutta noudattaen käyttää tiellä, mikäli hinattavan ajoneuvon jalakset on varustettu sivulle liukumisen estävillä laitteilla.

3. Jalaksin ohjattavaa moottorirekeä ja siihen kytkettyä rekeä saa erityistä varovaisuutta noudattaen käyttää tiellä, milloin se sotilaallisen tehtävän suorittamisen kannalta on tarpeen. Reessä saa olla kuormaa vain olosuhteiden ja liikenneturvallisuuden sallima määrä. Tietä käytettäessä reessä ei saa kuljettaa henkilöitä.

4. Hydrokopterin käyttö tiellä on sallittu vain sairaankuljetuksessa ja kuljettajaopetuksessa tai ajoneuvon huoltoon liittyvissä siirroissa. Ajoneuvoa tiellä käytettäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta ja käytettävä valoisanakin aikana hinausautoon määrättyä tunnusvaloa.

5. Puolustusvoimien käytössä olevaa moottorityökonetta ja siihen kytkettyä perävaunua saa tarvittaessa käyttää puolustusvoimien kuljetuksissa.

23 §

1. Puolustusvoimien hallinnassa tai käytössä olevassa linja-autossa saa rekisteriin merkityn matkustajamäärän, kuljettaja mukaan lukien, tilapäisesti ylittää enintään 30 prosentilla.

2. Erikoisajoneuvon kuormauksessa on noudatettava ajoneuvoasetuksen 58 §:n ja 59 §:n 1 momentin säännöksiä. Sotilasharjoituksessa käytettävän sotilasajoneuvon kuormaamiseen ja kuorman sitomiseen ei sovelleta liikenneministeriön asiasta antamia määräyksiä. Tällöin kuormaamisen ja kuorman sitomisen tulee täyttää pääesikunnan antamat määräykset.

3. Sotilasajoneuvon tavaratilassa ja perävaunussa sekä panssariajoneuvon kannella saa kuljettaa henkilöitä pääesikunnan määräämällä tavalla.

24 §

1. Erikoisajoneuvojen ja panssariajoneuvojen suurimmat tiellä sallitut nopeudet ovat:

a) alustarakenteeltaan maastoautoa vastaavan erikoisajoneuvon ja panssariajoneuvon 80 km/h;

b) milloin a kohdassa tarkoitettuun ajoneuvoon on kytketty jarruin varustettu hinattava ajoneuvo, 80 km/h;

c) milloin a kohdassa tarkoitettuun ajoneuvoon on kytketty jarruton hinattava ajoneuvo, 60 km/h;

d) telaketjuin varustetun panssariajoneuvon, jonka kokonaispaino on suurempi kuin 20 tonnia, 50 km/h, ja kokonaispainon ollessa enintään 20 tonnia, 60 km/h; ja

e) muun kuin a-d kohdassa mainitun erikoisajoneuvon ja panssariajoneuvon 60 km/h.

2. Jousittamattomalla keinuviputyyppisellä teliakselistolla varustetun hinattavan ajoneuvon suurin tiellä sallittu nopeus on 80 km/h, jollei sille muutoin ole säädetty tai määrätty alhaisempaa nopeusrajoitusta.

3. Mikäli liikenneturvallisuus tai ajoneuvon rakenne edellyttää, voi pääesikunta määrätä erikoisajoneuvolle, panssariajoneuvolle tai hinattavalle erikoislaitteelle tyyppikohtaisesti 1 momentissa säädettyä alhaisemman nopeusrajoituksen.

4. Mikäli sotilasajoneuvon tai sotilasajoneuvojen muodostaman yhdistelmän sotilaallinen testaus tai kokeilu edellyttää, voi liikenneministeriö myöntää poikkeuksia 1 momentissa sekä ajoneuvoasetuksen 63 §:ssä säädetyistä nopeuksista.

7 luku

Erinäisiä säännöksiä

25 §

1. Liikenneministeriö voi myöntää poikkeuksia 6-7, 12-13, 15 ja 18-20 §:n säännöksistä.

2. Tie- ja vesirakennushallitus voi myöntää määräajaksi luvan yleisellä tiellä sellaisen ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän käyttämiseen taikka kuorman kuljettamiseen, joka poikkeaa 18 ja 19 §:n säännöksistä.

26 §

Liikenneministeriö antaa pääesikunnan esityksen perusteella määräykset ajoneuvoasetuksen ja ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen (150/83) täytäntöönpanosta sotilasajoneuvojen osalta sekä tämän asetuksen soveltamisesta. Panssariajoneuvojen ja hinattavien erikoislaitteiden rakenteesta ja varusteista antaa tarkemmat määräykset kuitenkin pääesikunta.

27 §

Joka rikkoo tätä asetusta tai sen nojalla annettuja määräyksiä, on tuomittava rangaistukseen niin kuin tieliikennelaissa on säädetty.

28 §

1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

2. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa liikenteeseen hyväksyttyä sotilasajoneuvoa saa edelleen käyttää liikenteessä, jos se täyttää ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleet määräykset.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.