875/1987

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1987

Liikenneministeriön päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

kumonnut ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta 8 päivänä helmikuuta 1983 annetun päätöksen (150/83) 10§:n 7 momentin, 23§:n 4 momentin, 26§:n 3 momentin, 35§:n, 122§:n 4 momentin, 162§:n 4 momentin, 171§:n 3 momentin, 201§:n 3 momentin, 202§:n 4 momentin, 212§:n 3 momentin, 213§:n 4 momentin ja 230§:n 4 momentin,

muuttanut 8§:n, 10§:n 2, 4, 6 ja 9 momentin, 18§:n 2 momentin, 19§:n 1 momentin, 20§:n 2 momentin, 21§:n 3 momentin, 22§:n 2 momentin, 23§:n 3 momentin, 25§:n 1, 4 ja 5 momentin, 26§:n 4 ja 6 momentin, 27§:n 2 ja 4 momentin, 28 ja 29§:n, 30§:n 1 momentin, 34§:n 4 ja 6 momentin, 73§:n 1 ja 6 momentin, 74§:n 1 momentin, 76 §:n, 77§:n 1 ja 4 momentin, 78§:n, 79§:n 1, 2 ja 4 momentin, 80§:n, 81§:n 1, 3 ja 4 momentin, 88§:n 10 momentin, 89§:n 9 momentin, 100§:n 1 ja 4 momentin, 101-104§:n, 105§:n 1 momentin, 118§:n 1 ja 2 momentin, 119 §:n 1, 3 ja 4 momentin, 120§:n, 121§:n 1 ja 2 momentin, 122§:n 1 ja 3 momentin, 123§:n 1 momentin, 124§:n 2 ja 3 momentin, 145§:n 2 momentin, 160§:n 3 momentin, 161§:n 2 momentin, 162§:n 1 ja 3 momentin, 164§:n 1 ja 2 momentin, 165§:n 2 momentin, 167§:n, 168§:n 1 momentin, 170§:n 1, 4 ja 6 momentin, 192§:n 1 ja 4 momentin, 196§:n 1 ja 6 momentin, 200§:n 2 momentin, 201§:n 2 momentin, 202§:n 1 ja 3 momentin, 205§:n 1 ja 4 momentin, 211§:n 2 momentin, 212§:n 2 momentin, 213§:n 3 momentin, 216§:n 1 ja 4 momentin, 220§:n 1 ja 5 momentin, 226§:n 3 momentin, 227 §:n 2 momentin, 228§:n 2 momentin, 230§:n 3 momentin sekä 232§:n 1 ja 4 momentin, näistä 118§:n 1 momentin sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1984 annetussa päätöksessä (1030/84), sekä

lisännyt 10§:ään uudet 3 a-d sekä 10 ja 11 momentit, jolloin nykyinen 10 momentti siirtyy 12 momentiksi, 24 §:ään uuden 5 momentin, 25§:ään uuden 5 a momentin ja uuden 9 momentin, jolloin nykyinen 9 momentti siirtyy 10 momentiksi, 77§:ään uuden 5 momentin, 119§:ään uuden 6 momentin, 123§:ään uudet 2 ja 3 momentit, jolloin nykyiset 2 ja 3 momentit siirtyvät 4 ja 5 momenteiksi, 124§:ään uuden 4 momentin, 163§:ään uuden 4 momentin, 203§:ään uuden 4 momentin, 204§:ään uuden 1 momentin, jolloin nykyinen 1 momentti siirtyy 2 momentiksi, 205§:ään uuden 5 momentin, 214§:ään uuden 4 momentin, 215 §:ään uuden 1 momentin, jolloin nykyinen 1 momentti siirtyy 2 momentiksi, 216§:ään uuden 5 momentin ja 232§:ään uuden 5 momentin sekä päätökseen uuden 29 a, 81 a ja 168 a§:n seuraavasti:

2 luku

Ajoneuvoja koskevia yleisiä määräyksiä

8 §
Varoituskolmio

Varoituskolmio on tukijalalla varustettu tasasivuinen kolmio, jonka sivut ovat vähintään 450 mm ja enintään 550 mm pituiset ja jossa on vähintään 25 mm ja enintään 50 mm levyiset punaiset heijastavat reunat. Heijastavan reunan sisäpuolella tulee olla punainen päiväloistevärillä varustettu alue, joka yhdessä heijastavan reunan kanssa on vähintään 50 mm levyinen. Varoituskolmion avoimen keskustan sivun pituuden tulee olla vähintään 70 mm. Varoituskolmion tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 27/03 tai vastaavan myöhemmän mukaisesti.

10 §
Valoja ja heijastimia koskevat yleiset määräykset ja määritelmät

2. Kaksi tai useampia samaan toimintaan tarkoitettua samanväristä valaisinta katsotaan yhdeksi valaisimeksi, jos niiden valaisevien pintojen projektiot ajoneuvon pituusakselia vastaan kohtisuoralla pystytasolla täyttävät vähintään 60 prosenttia mainittujen valaisevien pintojen projektioiden ympäri piirretyn pienimmän suorakulmion alasta. Mahdollisuus katsoa valaisimet yhdeksi valaisimeksi tämän momentin mukaisesti ei kuitenkaan koske lähi-, kauko-, huomio-, etusumu- eikä lisäjarruvaloa.


3 a. Valonheittimen, valaisimen tai heijastimen valaisevalla ulkopinnalla tiettyyn suuntaan tarkoitetaan valoa välittävän ulkopinnan projektiota havaintosuuntaa vastaan kohtisuoralla tasolla.

3 b. Lähi-, kauko-, etusumu- ja peruutusvalonheittimen valaisevalla pinnalla tarkoitetaan valaisimen heijastimen projektiota ajoneuvon pituusakselia vastaan kohtisuoralla pystytasolla. Lähivalon valaisevan pinnan alarajaksi katsotaan valaisimen lasiin merkitty varjostusraja, ei kuitenkaan lähivalon vähimmäiskorkeusmittaa määrättäessä.

3 c. Muun valaisimen valaisevalla pinnalla tarkoitetaan valaisimen projektiota tasolla, joka on kohtisuorassa valaisimen valmistajan määrittelemää referenssiakselia vastaan ja sivuaa valaisimen ulkopintaa. Valaisevaan pintaan luetaan valaisimen projektiosta kuitenkin vain sellaisten varjostimien sanotussa tasossa olevien suorien reunojen rajoittama osa, jotka varjostimet kukin päästävät referenssiakselin suuntaan 98 prosenttia valaisimen valaistusvoimakkuudesta.

3 d. Heijastimen valaisevalla pinnalla tarkoitetaan heijastimen projektiota tasolla, joka on kohtisuorassa heijastimen valmistajan määrittelemää referenssiakselia vastaan. Projektiota määrättäessä otetaan huomioon vain heijastimen optiset osat.

4. Valon näkymisellä määrätyssä kulmassa ylös- ja alaspäin tarkoitetaan sitä, että kyseisen valaisimen valaiseva ulkopinta on näkyvissä katsottaessa sitä suunnista, joita rajoittavat tasot leikkaavat toisensa valaisimen valmistajan ilmoittaman referenssipisteen kautta kulkevan ajoneuvon poikittaissuuntaisen vaaka-akselin kohdalla ja muodostavat vaakatason kanssa mainitun kulman. Valon näkymisellä määrätyssä kulmassa keskiviivaan ja sivulle päin tarkoitetaan vastaavasti valaisimen valaisevan ulkopinnan näkymistä katsottaessa sitä suunnista, joita rajoittavat tasot leikkaavat toisensa referenssipisteen kautta kulkevan pystyakselin kohdalla ja muodostavat ajoneuvon pitkittäissuuntaisen pystytason kanssa mainitun kulman ajoneuvon keskiviivaan ja siitä poispäin. Valon näkymisellä määrätyssä kulmassa eteen- ja taaksepäin tarkoitetaan vastaavasti valaisimen ulkopinnan näkymistä katsottaessa sitä suunnista, joita rajoittavat tasot leikkaavat toisensa referenssipisteen kautta kulkevan pystyakselin kohdalla ja muodostavat ajoneuvon poikittaissuuntaisen pystytason kanssa mainitun kulman ajoneuvon etu- ja takapään suuntaan.


6. Tieliikennelain 38§:n 2 momentin vaatimus siitä, että ajoneuvon valaisimet eivät näytä eteenpäin punaista valoa eivätkä taaksepäin valkoista tai vaaleankeltaista valoa, katsotaan täytetyksi, jos valkoista valoa ei näy 25 m etäisyydeltä ajoneuvon etummaisesta kohdasta suoraan takaapäin eikä ajoneuvon leveintä kohtaa sivuavasta pitkittäisestä pystytasosta sivullepäin enintään 15° poikkeavasta suunnasta 1,0-2,2 m korkeudelta katsottuna, eikä punaista valoa vastaavasti edestäpäin 25 m etäisyydeltä ajoneuvon takimmaisesta kohdasta katsottuna.


9. Tässä päätöksessä tarkoitettujen valaisimien ja heijastimien antaman tai näyttämän valon värin tulee sijaita trikromaattisella koordinaatistolla alla mainituilla alueilla. Värin mittauksessa käytetään valonlähdettä, jonka värilämpötila on 2856 K, kun valaisimessa käytetään hehkulamppua, ja 6774 K, kun valaisimessa käytetään kaasupurkauslamppua.

a)Punainen: raja keltaiseen päin y≤0.335
,,purppuraan päin z≤0.008
b)Valkoinen: ,,siniseen päin x≥0.310
,,keltaiseen päin x≤0.500
,,vihreään päin y≤0.150+0.640x
,,vihreään päin y≤0.440
,,purppuraan päin y≥0.050+0.750x
,,punaiseen päin y≥0.382
c)Ruskeankeltainen: ,,keltaiseen päin y≤0.429
,,punaiseen päin y≥0.398
,,valkoiseen päin z≤0.007
d)Vaaleankeltainen: ,,punaiseen päin y≥0.138+0.580x
,,vihreään päin y≤1.29x-0.100
,,valkoiseen päin y≥-x+0.966
,,spektriarvoon päin y≤-x+0.992,
sumu- ja huomiovalolla kuitenkin ,,valkoiseen päin y≥-x+0.940 ja y≥0.440
e) Sininen ,,vihreään päin y≤0.065+0.805x
,,valkoiseen päin y≤0.400-x
,,purppuraan päin x≤0.133+0.600y

Valon väriä koskeva vaatimus katsotaan täytetyksi, jos valaisin tai heijastin, jonka antamasta tai näyttämästä valosta on kysymys, on E- tai e-hyväksytty määrätyn väristä valoa antavana tai näyttävänä laitteena.

10. Jos eri valaisimet ja heijastimet on yhdistetty tai ryhmitelty samaan koteloon ja kaikki näin yhdistetyt valaisimet ja heijastimet ovat E-hyväksyttyjä, saa E-hyväksymistä koskevan merkinnän ja hyväksymisnumeron sijoittaa valaisin- ja heijastinryhmän mihin kohtaan tahansa. Kuhunkin valaisimeen ja heijastimeen tai valaisin- ja heijastinryhmän johonkin kohtaan sijoitettuun kaavioon on valaisinta tai heijastinta vastaavaan kohtaan merkittävä asianomaisen E-säännön edellyttämät, valaisimen tai heijastimen ja sen ominaisuudet yksityiskohtaisesti määrittelevät numerot ja kirjaimet.

11. Milloin E-hyväksyttyjä valaisimia ja heijastimia ei ole ajoneuvomalliin saatavilla, katsotaan pakollisissa valaisimissa ja heijastimissa e-hyväksyttyjen valaisimien ja heijastimien vastaavan samaan tarkoitukseen tarkoitettuja E-hyväksyttyjä valaisimia ja heijastimia. Samoin edellytyksin katsotaan muiden pakollisten valaisimien ja heijastimien kuin lähi- ja kaukovalojen osalta myös Pohjois-Amerikan Yhdysvaltojen määräysten mukaisten, kirjaimilla SAE ja SAE-suosituksen J759-1983 tai vastaavan myöhemmän mukaisella merkinnällä varustettujen valaisimien ja heijastimien vastaavan E-hyväksyttyjä valaisimia ja heijastimia.

3 luku

Auto

18 §
Ajovalot

2. Poiketen 1 momentin määräyksistä saavat kaukovalot olla erillisissä valonheittimissä, jotka eivät saa olla sivusuunnassa lähivalonheittimiä ulompana. Lähivalojen tulee toimia erillisten kaukovalojen ollessa kytkettyinä, paitsi milloin kaukovaloja erityisen laitteen avulla käytetään valomerkin antamiseen.


19 §
Ajovalonheittimien pesulaite

1. Ajovalonheittimien pesulaitteen on oltava auton lähivalonheittimiä ja varsinaisia kaukovalonheittimiä varten. Sen tulee olla koneellisesti toimiva ja puhdistaa valaisinten lasit yhden pesujakson aikana siten, että valaistus on vähintään 80 prosenttia puhtaan valaisimen antamasta valaistuksesta. Valonheittimien pesulaitteen nestesäiliön tilavuuden tulee olla riittävä 50 pesujaksoa varten. Jos tuulilasin ja valonheittimien pesulaitteita varten on yhteinen pesunestesäiliö, on edellä mainittuun tilavuuteen lisättävä yksi litra, linja-autossa kuitenkin viisi litraa.


20 §
Seisontavalot

2. Seisontavalon tulee näkyä vähintään 15° ylös- ja alaspäin sekä 45§ keskiviivaan ja 80° sivulle päin. Seisontavalaisimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 7 mukaisesti.


21 §
Takavalot

3. Takavalon tulee näkyä vähintään 15° ylös- ja alaspäin sekä 45° keskiviivaan ja 80° sivulle päin. Takavalaisimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 7 mukaisesti.


22 §
Rekisterikilven valo

2. Rekisterikilven valaisimen tulee olla E-hyväksytty ja asennettu säännön n:o 4 mukaisesti.


23 §
Jarruvalot

3. Jarruvalaisimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 7 mukaisesti.


24 §
Peruutusvalot

5. Peruutusvalonheittimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 23 mukaisesti.

25 §
Tunnusvalot

1. Henkilöautossa, jota saa käyttää ammattimaiseen tilausliikenteeseen ilman erityisiä, kuljetusten laatuun kohdistuvia rajoituksia, tulee olla katolle asennettu ja autorekisterikeskuksen hyväksymää mallia oleva, noin 300 * 115 * 60-80 mm mittainen kaikkiin suuntiin keltaista valoa näyttävä valaisin, johon on eteen ja taakse mustin kirjaimin merkitty sana "TAKSI" tai "TAXI". Valaisinta saa käyttää vain auton ollessa vapaa. Valaisimen saa asentaa auton vasemmalle puolelle vähintään 0,15 m etäisyydelle auton sivusta. Sanan alapuolelle saa merkitä mustin merkein auton järjestysnumeron. Valaisimeen saa liittää laitteen, jolla valon saa vilkkumaan hätätilanteessa. Tunnusvalaisimen saa koululaiskuljetuksiin käytettävässä henkilöautossa varustaa valaisimen päälle asennetulla autorekisterikeskuksen hyväksymällä, koulukyytiä osoittavalla valaistulla kuvulla.


4. Hinausautossa tulee olla ainakin yksi kiertävää tai vilkkuvaa ruskeankeltaista valoa näyttävä valaisin. Milloin valon eri suunnista havaituksi tuleminen edellyttää, saa näitä valaisimia olla useampiakin. Valaisimen tai auton valohälytyslaitteiston mallin tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 65 mukaisesti tai autorekisterikeskuksen hyväksymä. Kuljettajaa varten tulee olla tunnusvalaisimen toimintaa osoittava merkkivalo. Valaisin on pidettävä toiminnassa valoisanakin aikana, milloin hinausautoa käytetään ajoneuvon nostamiseen tielle tai vetämiseen tien poikki siten, että se voi vaarantaa muuta liikennettä. Vahinkopaikalle ajettaessa ja ajoneuvoa sieltä pois hinattaessa ei valaisinta saa käyttää, jollei se ole erityisestä syystä tarpeen muun liikenteen varoittamiseksi.

5. Hälytysajoneuvona käytettävässä autossa tulee olla ainakin yksi kiertävää tai vilkkuvaa sinistä valoa näyttävä valaisin. Milloin valon eri suunnista havaituksi tuleminen edellyttää, saa näitä valaisimia olla useampiakin. Valaisimen tai auton valohälytyslaitteiston mallin tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 65 mukaisesti tai autorekisterikeskuksen erikseen hyväksymä. Valaisimia on käytettävä ja saa käyttää vain auton ollessa kiireellisessä tehtävässä tai milloin se liikenteen varoittamiseksi on muutoin tarpeen.

5 a. Poliisiautossa ja poliisin virkatehtävässä olevassa autossa saa olla enintään yksi eteenpäin suunnattu punainen vilkkuva pysäytysvalo asennettuna auton katolle, tuulilasin taakse tai puskurin yläpuolelle. Valon tulee syttyä ja sammua 1-2 kertaa sekunnissa. Pysäytysvalon valovoiman valaisimen referenssiakselin suunnassa tulee olla vähintään 500 kandelaa.


9. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun yhteistoimintaan osallistuvan tiepalvelua harjoittavan rekisteröidyn yhdistyksen, jossa on vähintään 15 jäsentä, järjestämässä tiepalvelutoiminnassa käytettävään, riittävällä ensiapu- ja korjausvälineistöllä sekä varaosilla samoin kuin viestintävälineistöllä varustettuun yksityiskäyttöön rekisteröityyn autoon saa katsastustoimipaikan luvalla asentaa katon etuosaan enintään 10 W lampuilla valaistun ja enintään 650 * 120 * 100 mm mittaisen, kaikkiin suuntiin keltaista valoa näyttävän valaisimen, johon on eteen ja taakse mustin kirjaimin merkitty sana "TIEPALVELU", "VÄGSERVICE" tai "ROAD SERVICE" tahi näiden yhdistelmä ja tarvittaessa tiepalvelujärjestön nimi tai tunnus. Erityisesti ensiaputoimintaan käytettävään autoon saa vastaavin perustein, kuitenkin korjausvälineitä ja varaosia vaatimatta, asentaa valkoista valoa näyttävän valaisimen, johon on eteen ja taakse mustin kirjaimin merkitty sana ''ENSIAPU'', ''FÖRSTA HJÄLP'' tai ''FIRST AID'' tahi näiden yhdistelmä ja ensiapujärjestön tunnus. Tiepalvelua tai ensiaputoimintaa harjoittavan järjestön enintään vuotta aikaisemmin antama todistus kyseisen auton kuljettajan riittävästä ensiapu- ja, jos on kyse tiepalvelusta, korjaustaidosta sekä auton käyttämisestä tähän toimintaan on pidettävä autoa ajettaessa mukana ja vaadittaessa esitettävä liikenteen valvojalle. Tunnusvalaisin on peitettävä tai poistettava, kun autoa kuljetetaan tiellä osallistumatta tiepalvelu- tai ensiaputoimintaan.


26 §
Suuntavalot

4. Suuntavalojen tulee syttyä ja sammua 1-2 kertaa sekunnissa. Suuntavalaisimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 6 mukaisesti.


6. Suuntavalot tulee voida kytkeä vilkkumaan kaikki samanaikaisesti tai vuorotellen edessä ja takana. Kuljettajaa varten tulee olla kytkennän toimintaa osoittava merkkivalo.


27 §
Huomiovalot

2. Huomiovalon valaisevan pinnan tulee olla vähintään 40 cm2 suuruinen.


4. Huomiovalot on kytkettävä siten, etteivät ne, kaukovalovilkkua lukuun ottamatta, voi toimia samanaikaisesti ajo- eivätkä etusumuvalojen kanssa ja että niiden ollessa toiminnassa takavalot toimivat samanaikaisesti.


28 §
Etusumuvalot

1. Autossa saa olla edessä kummallakin puolella yksi sumuvalon käsittävä, valkoista tai vaaleankeltaista valoa antava valonheitin. Niiden tulee, mikäli mahdollista, olla enintään 0,40 m etäisyydellä auton sivusta sekä vähintään 0,25 m ja enintään lähivalonheittimien korkeudella. Jos autossa on etusumuvalot, tulee valonheittimiä olla kaksi.

2. Etusumuvalot on kytkettävä siten, että ne eivät voi toimia yksinään tai huomiovalojen kanssa. Etusumuvalot tulee voida erikseen kytkeä toiminnasta.

3. Etusumuvalot on suunnattava siten, ettei häikäisevää valoa suuntaudu valonheittimen keskipisteen kautta kulkevan vaakatason yläpuolelle silloinkaan, kun auto on kuormattu tai siihen on kytketty hinattava ajoneuvo.

4. Etusumuvalonheittimen tulee olla E-hyväksytty säännön 19/01 tai vastaavan myöhemmän mukaisesti.

29 §
Takasumuvalo

1. Autossa saa olla enintään yksi taaksepäin punaista valoa näyttävä takasumuvalon käsittävä valaisin. Jos autossa on kaksi takasumuvaloa, katsotaan valaisinten määrää koskeva rajoitus täytetyksi, jos oikeanpuoleisen takasumuvalaisimen johtimet kytketään irti. Takasumuvalaisimen on oltava vähintään 0,25 m ja enintään 1,00 m korkeudella auton vasemmalla puolella. Takasumuvalaisimen etäisyyden jarruvalaisimesta tulee olla vähintään 0,10 m.

2. Takasumuvalon tulee näkyä vähintään 5° ylös- ja alaspäin sekä 25° sivuille päin.

3. Takasumuvalon tulee olla kytketty siten, ettei se voi toimia yksinään tai seisontavalon ollessa yksin kytketty. Takasumuvalo tulee voida erikseen kytkeä toiminnasta.

4. Takasumuvalon tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 38 mukaisesti.

5. Kuljettajaa varten on oltava takasumuvalon toimintaa osoittava merkkivalo.

29 a §
Lisäjarruvalo

1. Autossa saa 23§:ssä tarkoitettujen jarruvalaisimien lisäksi olla enintään yksi taaksepäin punaista valoa näyttävä, auton pituussuuntaiselle keskiviivalle sijoitettu lisäjarruvalon käsittävä valaisin. Valaisimen tulee olla varsinaisen jarruvalon valaisimia ylempänä. Lisäjarruvalaisin on kiinnitettävä luotettavasti eikä se saa tarpeettomasti rajoittaa näkyvyyttä taaksepäin. Takalasin sisäpuolelle asennettu lisäjarruvalaisin on tiivistettävä takalasia vasten auton sisäpuolelle heijastuvan valon välttämiseksi.

2. Lisäjarruvalon tulee näkyä vähintään 5° ylöspäin sekä 15° sivuille päin ja, jos valaisin on korkeammalla kuin 1,20 m, 5° alaspäin.

3. Lisäjarruvalo on kytkettävä toimimaan samanaikaisesti varsinaisten jarruvalojen kanssa.

4. Lisäjarruvalaisimen, tarvittaessa ilman kiinnitys- ja tiivistyselimiä sekä koteloa, tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 7 mukaisesti.

30 §
Äärivalot

1. Autossa saa olla kummallakin puolella korin yläkulmassa yksi edessä eteenpäin valkoista ja takana taaksepäin punaista valoa näyttävä valaisin enintään 0,15 m etäisyydellä auton sivusta. Kuorma-autossa saa lisäksi ohjaamon yläkulmissa olla samanlaiset eteenpäin valkoista tai vaaleankeltaista valoa näyttävät valaisimet. Äärivalovalaisimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 7 mukaisesti.


34 §
Heijastimet

4. Autoon saa asentaa eteen kummallekin puolelle vähintään 0,35 m ja enintään 0,90 m korkeudelle tai, milloin korirakenteesta johtuvat erityiset syyt sitä vaativat, 1,50 m korkeudelle valkoisen eteen suunnatun heijastimen. Heijastimet on sijoitettava enintään 0,40 m etäisyydelle auton sivusta ja vähintään 0,60 m etäisyydelle toisistaan.


6. Heijastimien tulee olla E-hyväksytyt säännön n:o 3/01 tai vastaavan myöhemmän mukaisesti.

4 luku

Moottoripyörä

73 §
Ajovalot

1. Moottoripyörässä tulee olla yksi valkoista tai vaaleankeltaista valoa antava lähi- ja kaukovalon käsittävä valonheitin. Valonheittimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 57 tai jonkin autojen lähi- ja kaukovaloja koskevan, 18§:n 4 momentissa tarkoitetun säännön mukaisesti.


6. Kuljettajaa varten tulee olla kaukovalon toimintaa osoittava sininen merkkivalo.

74 §
Takavalo

1. Moottoripyörässä tulee olla takana yksi taaksepäin punaista valoa näyttävä takavalon käsittävä valaisin. Sen tulee olla vähintään 0,35 m ja enintään 1,20 m korkeudella. Valaisin ei kuitenkaan saa olla ohjaustangon ylintä kohtaa korkeammalla. Takavalon tulee näkyä vähintään 15° ylös- ja alaspäin, kuitenkin vähintään 5° alaspäin, jos valaisin on alempana kuin 0,75 m, sekä 80° sivuille päin. Takavalaisimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 50 mukaisesti.


76 §
Jarruvalo

1. Moottoripyörässä tulee olla yksi punaista valoa näyttävä jarruvalaisin sijoitettuna siten kuin takavalosta on määrätty. Valon tulee näkyä vähintään 15° ylös- ja alaspäin, kuitenkin vähintään 5° alaspäin, jos valaisin on alempana kuin 0,75 m, sekä 45° sivuille päin. Jarruvalo saa olla sijoitettu takavalaisimeen ja sen tulee toimia käytettäessä kumpaa tahansa jarrua.

2. Jarruvalaisimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 50 mukaisesti.

77 §
Suuntavalot

1. Moottoripyörässä tulee olla kummallakin puolella yksi eteenpäin ja yksi taaksepäin ruskeankeltaista vilkkuvaa valoa näyttävä suuntavalaisin. Pyörän eri puolilla olevien valaisimien keskinäisen etäisyyden tulee olla edessä vähintään 0,30 m ja takana vähintään 0,24 m sekä etäisyyden valonheittimestä tai takavalaisimesta vähintään 0,10 m. Valaisimien tulee olla vähintään 0,35 m ja enintään 1,20 m korkeudella, ei kuitenkaan ohjaustangon ylintä kohtaa korkeammalla.


4. Suuntavalojen tulee syttyä ja sammua 1-2 kertaa sekunnissa. Suuntavalaisimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 6 tai 50 mukaisesti. Kuljettajaa varten tulee olla suuntavalojen toimintaa osoittava vihreä vilkkuva merkkivalo.

5. Suuntavalot saa kytkeä siten, että valot vilkkuvat kaikki samanaikaisesti. Kuljettajaa varten tulee olla kytkennän toimintaa osoittava vilkkuva merkkivalo.

78 §
Tunnus- ja pysäytysvalo

1. Hälytysajoneuvona käytettävässä poliisimoottoripyörässä tulee olla ainakin yksi kiertävää tai vilkkuvaa sinistä valoa näyttävä valaisin. Milloin valon eri suunnista havaituksi tuleminen edellyttää, saa näitä valaisimia olla useampiakin. Valaisimen tai moottoripyörän valohälytyslaitteiston tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 65 mukaisesti tai autorekisterikeskuksen erikseen hyväksymä.

2. Valoa saa käyttää ainoastaan moottoripyörän ollessa kiireellisessä tehtävässä tai milloin liikenteen varoittaminen on muutoin tarpeen.

3. Poliisimoottoripyörässä saa olla enintään yksi eteenpäin suunnattu punainen vilkkuva pysäytysvalo. Valon tulee syttyä ja sammua 1-2 kertaa sekunnissa. Pysäytysvalon valovoiman valaisimen referenssiakselin suunnassa tulee olla vähintään 500 kandelaa.

79 §
Seisontavalo

1. Moottoripyörässä tulee olla yksi eteenpäin valkoista valoa näyttävä seisontavalaisin vähintään 0,35 m ja enintään 1,20 m korkeudella.

2. Seisontavalon tulee näkyä vähintään 15° ylös- ja alaspäin, kuitenkin vähintään 5° alaspäin, jos valaisin on alempana kuin 0,75 m, sekä 80° sivuille päin.


4. Seisontavalaisimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 50 mukaisesti.

80 §
Muut valot

1. Moottoripyörään saa asentaa enintään kaksi autorekisterikeskuksen hyväksymää mallia olevaa huomiovalaisinta vähintään 0,25 m ja enintään lähivalon korkeudelle ja vähintään 0,10 m etäisyydelle toisistaan. Huomiovalo on kytkettävä siten, ettei se, kaukovalovilkkua lukuun ottamatta, voi toimia samanaikaisesti ajo- eikä etusumuvalon kanssa.

2. Moottoripyörään saa asentaa yhden etusumuvalonheittimen vähintään 0,25 m ja enintään lähivalonheittimen korkeudelle. Etusumuvalonheittimen saa sijoittaa ajoneuvon pituussuuntaisesta pystysuorasta keskitasosta enintään 0,25 m etäisyydelle. Etusumuvalo on kytkettävä siten, että se ei voi toimia yksinään tai huomiovalojen kanssa. Etusumuvalo tulee voida erikseen kytkeä toiminnasta. Sumuvalonheittimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 19 mukaisesti.

3. Moottoripyörään saa asentaa yhden taaksepäin punaista valoa näyttävän takasumuvalon käsittävän valaisimen vähintään 0,35 m ja enintään 0,90 m korkeudelle ja vähintään 0,10 m etäisyydelle jarruvalosta. Takasumuvalaisimen on oltava E-hyväksytty säännön n:o 38 mukaisesti. Takasumuvalon tulee olla kytketty siten, ettei se voi toimia yksinään tai seisontavalon ollessa yksin kytketty. Takasumuvalo tulee voida erikseen kytkeä toiminnasta. Kuljettajaa varten on oltava takasumuvalon toimintaa osoittava ruskeankeltainen merkkivalo.

81 §
Heijastin

1. Moottoripyörässä tulee olla takana yksi punainen heijastin, joka saa olla sijoitettu takavalaisimeen. Heijastimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 3/01 tai vastaavan myöhemmän mukaisesti.


3. Heijastimen tulee näkyä vähintään 15° ylös- ja alaspäin, kuitenkin vähintään 5° alaspäin, jos heijastin on alempana kuin 0,75 m, sekä 30° sivuille päin.

4. Moottoripyörään saa asentaa kummallekin sivulle enintään kaksi sivulle suunnattua ruskeankeltaista heijastinta vähintään 0,35 m ja enintään 0,90 m korkeudelle ja siten, että normaaleissa olosuhteissa kuljettaja tai matkustaja ei peitä niitä. Heijastimien tulee näkyä vähintään 15° ylös- ja alaspäin, kuitenkin vähintään 5° alaspäin, jos heijastin on alempana kuin 0,75 m, sekä 30° eteen- ja taaksepäin.

81 a §
Valoja ja heijastimia koskevat asennusmääräykset

Moottoripyörän valojen ja heijastimien katsotaan täyttävän niiden näkymistä, sijoitusta ja kytkentää koskevat vaatimukset, jos moottoripyörä on E-hyväksytty säännön n:o 53 mukaisesti.

88 §
Kolmipyöräisen moottoripyörän rakenne ja varusteet

10. Kolmipyöräisessä moottoripyörässä tulee olla takana kaksi E-hyväksyttyä punaista heijastinta vähintään 0,30 m ja enintään 0,90 m korkeudella sekä enintään 0,40 m etäisyydellä moottoripyörän sivusta. Heijastin saa olla sijoitettu takavalaisimeen.


89 §
Sivuvaunulla varustetun moottoripyörän rakenne ja varusteet

9. Sivuvaunussa tulee olla takana E-hyväksytty punainen heijastin vähintään 0,35 m ja enintään 0,90 m korkeudella sekä enintään 0,40 m etäisyydellä sivuvaunun sivusta. Heijastin saa olla sijoitettu sivuvaunun takavalaisimeen.


5 luku

Mopo

100 §
Ajovalot

1. Mopossa tulee olla yksi valkoista tai vaaleankeltaista valoa antava lähivalon käsittävä valonheitin. Lähivalonheittimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 56 mukaisesti.


4. Mopossa saa olla kaukovalo, joka on lähivalon kanssa samassa valonheittimessä.

101 §
Takavalo

Mopossa tulee olla takana yksi taaksepäin punaista valoa näyttävä takavalon käsittävä valaisin. Sen tulee olla vähintään 0,25 m ja enintään 1,20 m korkeudella. Valaisin ei kuitenkaan saa olla ohjaustangon ylintä kohtaa korkeammalla. Takavalon tulee näkyä vähintään 15° ylös- ja alaspäin, kuitenkin vähintään 5° alaspäin, jos valaisin on alempana kuin 0,75 m, sekä 80° sivuille päin. Takavalaisimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 50 mukaisesti. Takavalon tulee olla siten kytketty, että se toimii samanaikaisesti lähivalon sekä mahdollisen seisonta- ja kaukovalon kanssa.

102 §
Seisontavalo

Mopossa saa olla eteenpäin valkoista valoa näyttävä seisontavalaisin vähintään 0,35 m ja enintään 1,20 m korkeudella. Seisontavalon tulee näkyä vähintään 15° ylös- ja alaspäin, kuitenkin vähintään 5° alaspäin, jos valaisin on alempana kuin 0,75 m, sekä 80° sivuille päin. Seisontavalaisimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 50 mukaisesti. Seisontavalo saa olla sijoitettu ajovalonheittimeen.

103 §
Jarruvalo

Mopossa saa olla yksi taaksepäin punaista valoa näyttävä jarruvalon käsittävä valaisin. Sen tulee olla vähintään 0,25 m ja enintään 1,50 m korkeudella. Jarruvalon tulee näkyä vähintään 15° ylös- ja alaspäin, kuitenkin vähintään 5° alaspäin, jos valaisin on alempana kuin 0,75 m, sekä 45° sivuille päin. Jarruvalaisimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 50 mukaisesti. Jarruvalo saa olla sijoitettu takavalaisimeen ja sen tulee toimia käytettäessä kumpaa tahansa jarrua.

104 §
Suuntavalot

Mopossa saa olla kummallakin puolella yksi eteenpäin ja yksi taaksepäin ruskeankeltaista vilkkuvaa valoa näyttävä suuntavalaisin. Mopon eri puolilla olevien valaisimien keskinäisen etäisyyden tulee olla edessä vähintään 0,24 m ja takana vähintään 0,18 m sekä etäisyyden ajovalonheittimestä tai takavalaisimesta vähintään 0,10 m. Valaisimien tulee olla vähintään 0,35 m ja enintään 1,20 m korkeudella, ei kuitenkaan ohjaustangon ylintä kohtaa korkeammalla. Suuntavalojen tulee syttyä ja sammua 1-2 kertaa sekunnissa. Suuntavalaisimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 6 tai 50 mukaisesti.

105 §
Heijastimet

1. Mopossa tulee olla takana enintään 10° poikkeamalla suoraan taaksepäin suunnattu punainen heijastin, joka saa olla sijoitettu takavalaisimeen, edessä vastaavasti eteenpäin suunnattu valkoinen heijastin sekä kummallakin sivulla vähintään yksi sivulle suunnattu ruskeankeltainen heijastin. Etuheijastimen tulee olla vähintään 0,40 m ja enintään 1,20 m, takaheijastimen vähintään 0,25 m ja enintään 0,90 m sekä sivuheijastimien vähintään 0,30 m ja enintään 0,90 m korkeudella. Etu- ja takaheijastimien tulee näkyä vähintään 15° ylös- ja alaspäin, kuitenkin vähintään 5° alaspäin, jos heijastin on alempana kuin 0,75 m, sekä 30° sivuille päin. Sivuheijastimien tulee näkyä vastaavasti ylös- ja alaspäin sekä 30° eteen- ja taaksepäin. Heijastimien tulee olla E-hyväksytyt säännön n:o 3/01 tai vastaavan myöhemmän mukaisesti.


6 luku

Traktori ja moottorityökone

118 §
Takavalot

1. Traktorissa ja moottorityökoneessa tulee olla takana kummallakin puolella vähintään yksi punaista valoa taaksepäin näyttävä valaisin enintään 0,40 m etäisyydellä ajoneuvon sivusta sekä vähintään 0,40 m ja enintään 1,90 m tai, milloin rakenteesta johtuvat erityiset syyt sitä vaativat, enintään 2,10 m korkeudella. Jos traktorissa on levikepyörät, mitataan etäisyys ajoneuvon sivusta levikepyörien ulkopinnasta. Takavalaisimien tulee olla vähintään 0,50 m etäisyydellä toisistaan. Milloin ajoneuvon rakenne sitä edellyttää, takavalaisimet saa korvata useammalla tarkoituksenmukaisesti sijoitetulla valaisimella.

2. Takavalon tulee näkyä vähintään 15° ylös- ja alaspäin sekä 45° keskiviivaan ja 80° sivulle päin tai, milloin ajoneuvon rakenne tai lisälaitteet rajoittavat näkyvyyttä, vähintään 5° ylös- ja alaspäin sekä 15° keskiviivaan ja 30° sivulle päin. Takavalaisimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 7 mukaisesti.


119 §
Suuntavalot

1. Traktorissa ja moottorityökoneessa tulee olla edessä ja takana kummallakin puolella vähintään 0,50 m etäisyydellä toisistaan ja enintään 0,40 m etäisyydellä ajoneuvon sivusta ruskeankeltaista vilkkuvaa valoa näyttävä suuntavalaisin asennettuna vähintään 0,40 m ja enintään 1,90 m tai, milloin rakenteesta johtuvat erityiset syyt sitä vaativat, enintään 2,10 m korkeudelle. Suuntavalon tulee näkyä vähintään 15° ylös- ja alaspäin sekä 45° keskiviivaan ja 80° sivulle päin tai, milloin ajoneuvon rakenne tai lisälaitteet rajoittavat näkyvyyttä, vähintään 10° ylös- ja alaspäin sekä 3° keskiviivaan ja 30° sivulle päin.


3. Traktoriin ja moottorityökoneeseen, jossa on 1 momentin määräysten mukaiset suuntavalot edessä ja takana, saa sivuille asentaa lisäsuuntavalaisimet, joiden sijainti vastaa 1 momentin vaatimuksia.

4. Suuntavalojen tulee syttyä ja sammua 1-2 kertaa sekunnissa. Suuntavalaisimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 6 mukaisesti.


6. Suuntavalot tulee voida kytkeä vilkkumaan kaikki samanaikaisesti. Kuljettajaa varten tulee olla kytkennän toimintaa osoittava vilkkuva merkkivalo.

120 §
Tunnusvalot

Traktorissa ja moottorityökoneessa tulee, niillä tiellä työtä tehtäessä, olla ainakin yksi kiertävää tai vilkkuvaa ruskeankeltaista valoa näyttävä valaisin. Milloin valon eri suunnista havaituksi tuleminen edellyttää, saa näitä valaisimia olla useampiakin. Valaisimen taikka traktorin tai moottorityökoneen valohälytyslaitteiston tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 65 mukaisesti tai autorekisterikeskuksen erikseen hyväksymä. Kuljettajaa varten tulee olla tunnusvalaisimen toimintaa osoittava merkkivalo. Valaisin on pidettävä toiminnassa valoisanakin aikana, milloin traktoria tai moottorityökonetta käytetään tiellä siten, että se voi aiheuttaa vaaraa muulle liikenteelle.

121 §
Seisontavalot

1. Traktorissa ja moottorityökoneessa tulee olla edessä kummallakin puolella vähintään yksi valkoista valoa eteenpäin näyttävä valaisin enintään 0,40 m etäisyydellä ajoneuvon sivusta sekä vähintään 0,40 m ja enintään 1,90 m tai, milloin rakenteesta johtuvat erityiset syyt sitä vaativat, enintään 2,10 m korkeudella. Jos traktorissa on levikepyörät, mitataan etäisyys ajoneuvon sivusta levikepyörien ulkopinnasta. Valaisimien tulee olla vähintään 0,50 m etäisyydellä toisistaan. Seisontavalojen tulee olla siten kytketyt, että ne toimivat samanaikaisesti lähivalojen kanssa. Seisontavalaisimet saavat, ajoneuvon rakenteen sitä edellyttäessä, olla lähivalonheittimiä taaempana.

2. Seisontavalojen tulee näkyä vähintään 15° ylös- ja alaspäin sekä 10° keskiviivaan ja 80° sivulle päin tai, milloin ajoneuvon rakenne tai lisälaitteet rajoittavat näkyvyyttä, vähintään 5° ylös- ja alaspäin sekä 5° keskiviivaan ja 30° sivulle päin. Seisontavalaisimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 7 mukaisesti.


122 §
Jarruvalo

1. Traktorissa ja moottorityökoneessa saa olla takana kummallakin puolella yksi taaksepäin punaista valoa näyttävä valaisin, johon syttyy valo käyttöjarrun alkaessa toimia. Valaisimet saavat olla enintään 0,50 m tai, jos ajoneuvon leveys on pienempi kuin 1,40 m, 0,40 m etäisyydellä toisistaan ja vähintään 0,40 m ja enintään 1,90 m tai, milloin rakenteesta johtuvat erityiset syyt sitä vaativat, enintään 2,10 m korkeudella. Jarruvalon tulee näkyä vähintään 15° ylös- ja alaspäin sekä 45° sivuille päin tai, milloin ajoneuvon rakenne tai lisälaitteet rajoittavat näkyvyyttä, vähintään 5° ylös- ja alaspäin sekä 15° sivuille päin.


3. Jarruvalaisimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 7 mukaisesti.

123 §
Muut valot

1. Traktorissa ja moottorityökoneessa saa olla edessä kaksi säännön n:o 19 mukaisesti E-hyväksyttyä etusumuvalonheitintä asennettuina vähintään 0,25 m ja enintään lähivalojen korkeudelle ja suunnattuina siten, etteivät ne häikäise vastaantulevaa liikennettä. Etusumuvalot on kytkettävä siten, että ne eivät voi toimia yksinään. Etusumuvalot tulee voida erikseen kytkeä toiminnasta.

2. Traktorissa ja moottorityökoneessa saa olla takana enintään yksi E-säännön n:o 38 mukaisesti hyväksytty taaksepäin punaista valoa näyttävä takasumuvalon käsittävä valaisin asennettuna vähintään 0,25 m ja enintään 1,90 m tai, milloin rakenteesta johtuvat erityiset syyt sitä vaativat, enintään 2,10 m korkeudelle. Takasumuvalaisimen on oltava ajoneuvon vasemmalla puolella. Takasumuvalaisimen etäisyyden jarruvalaisimesta tulee olla vähintään 0,10 m. Takasumuvalon tulee näkyä vähintään 5° alas- ja ylöspäin sekä 25° sivuille päin. Takasumuvalon tulee olla kytketty siten, ettei se voi toimia yksinään tai seisontavalon ollessa yksin kytketty. Takasumuvalo tulee voida erikseen kytkeä toiminnasta. Kuljettajaa varten on oltava takasumuvalon toimintaa osoittava ruskeankeltainen merkkivalo.

3. Traktorissa ja moottorityökoneessa saa olla kummallakin puolella sivuille suunnattuina enintään 3,0 m etäisyydellä etu- ja takapäästä yksi tai useampi ruskeankeltaista valoa näyttävä valaisin, joiden keskinäinen etäisyys pituussuunnassa, jos valaisimia on useampia, on vähintään 2,0 m ja enintään 6,0 m. Valaisimen on oltava vähintään 0,40 m ja enintään 0,90 m korkeudella tai milloin rakenteesta johtuvat erityiset syyt sitä vaativat, enintään 1,20 m korkeudella. Jos sivuvaloja on useampia, niiden on oltava suunnilleen samalla korkeudella. Sivuvalaisimen lampun teho saa olla enintään 10 W ja niiden tulee olla kytketyt siten, että ne toimivat samanaikaisesti seisonta- ja ajovalojen kanssa.


124 §
Heijastimet

2. Heijastimien tai 1 momentissa tarkoitetun heijastinparin tulee näkyä 15° ylös- ja alaspäin, kuitenkin vähintään 5° alaspäin, jos heijastin on alempana kuin 0,75 m, sekä 30° keskiviivaan ja sivulle päin. Heijastimen saa korvata useammalla heijastimella, joista yksi täyttää näkyvyysvaatimuksen sivu- ja yksi korkeussuunnassa.

3. Traktoriin tai moottorityökoneeseen saa asentaa eteen kummallekin puolelle eteen suunnatun valkoisen heijastimen ja kummallekin sivulle ruskeankeltaisen sivulle suunnatun heijastimen vähintään 0,40 m ja enintään 0,90 m tai, milloin rakenteesta johtuvat erityiset syyt sitä vaativat, enintään 1,20 m korkeudelle. Heijastimien sijoituksen tulee vastata seisonta- ja vastaavasti sivuvaloista annettuja määräyksiä.

4. Heijastimien tulee olla E-hyväksytyt säännön n:o 3/01 tai vastaavan myöhemmän mukaisesti.

7 luku

Maastoajoneuvo

145 §
Heijastimet

2. Heijastimien tulee olla E-hyväksytyt säännön n:o 3/01 tai vastaavan myöhemmän mukaisesti.


9 luku

Autojen perävaunut

160 §
Takavalot

3. Takavalon tulee näkyä vähintään 15° ylös- ja alaspäin, kuitenkin vähintään 5° alaspäin, jos valaisin on alempana kuin 0,75 m, sekä 45° keskiviivaan ja 80° sivulle päin. Takavalaisimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 7 mukaisesti.


161 §
Rekisterikilven valo

2. Rekisterikilven valaisimen tulee olla E-hyväksytty ja asennettu säännön n:o 4 mukaisesti.


162 §
Jarruvalot

1. Perävaunussa tulee olla takana kummallakin puolella yksi punaista valoa näyttävä valaisin, johon syttyy valo vetoauton käyttöjarrun alkaessa toimia. Valaisin saa olla enintään 0,40 m etäisyydellä perävaunun sivusta sekä vähintään 0,35 m ja enintään 1,50 m tai, milloin korirakenteesta johtuvat erityiset syyt sitä vaativat, enintään 2,10 m korkeudella. Jarruvalon tulee näkyä vähintään 15° ylös- ja alaspäin, kuitenkin vähintään 5° alaspäin, jos valaisin on alempana kuin 0,75 m, sekä 45° sivuille päin. Jarruvalo saa olla sijoitettu takavalon kanssa samaan valaisimeen.


3. Jarruvalaisimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 7 mukaisesti.

163 §
Peruutusvalot

4. Peruutusvalonheittimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 23 mukaisesti.

164 §
Suuntavalot

1. Perävaunussa tulee olla takana kummallakin puolella vähintään 0,60 m etäisyydellä toisistaan ja enintään 0,40 m etäisyydellä perävaunun sivusta ruskeankeltaista vilkkuvaa valoa näyttävä suuntavalaisin asennettuna vähintään 0,35 m ja enintään 1,50 m tai, milloin korirakenteesta johtuvat erityiset syyt sitä vaativat, enintään 2,10 m korkeudelle. Suuntavalon tulee näkyä vähintään 15° ylös- ja alaspäin, kuitenkin vähintään 5° alaspäin, jos valaisin on alempana kuin 0,75 m, sekä 45° keskiviivaan ja 80° sivulle päin.

2. Suuntavalaisimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 6 mukaisesti.


165 §
Etuvalot

2. Etuvalojen tulee näkyä vähintään 15° ylös- ja alaspäin, kuitenkin vähintään 5° alaspäin, jos valaisin on alempana kuin 0,75 m, sekä 45° keskiviivaan ja 80° sivulle päin. Etuvalaisimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 7 mukaisesti.

167 §
Takasumuvalo

1. Perävaunussa saa olla enintään yksi taaksepäin punaista valoa näyttävä takasumuvalon käsittävä valaisin. Jos perävaunussa on kaksi takasumuvaloa, katsotaan valaisinten määrää koskeva rajoitus täytetyksi, jos oikeanpuoleisen takasumuvalaisimen johtimet kytketään irti. Takasumuvalaisimen on oltava vähintään 0,25 m ja enintään 1,00 m korkeudella perävaunun vasemmalla puolella.Takasumuvalaisimen etäisyyden jarruvalaisimesta tulee olla vähintään 0,10 m.

2. Takasumuvalon tulee näkyä vähintään 5° ylös- ja alaspäin sekä 25° sivuille päin.

3. Takasumuvalon tulee olla kytketty siten, ettei se voi toimia yksinään tai vetoauton seisontavalon ollessa yksin kytketty. Takasumuvalo tulee voida erikseen kytkeä toiminnasta.

4. Takasumuvalon tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 38 mukaisesti.

5. Vetoautossa, jonka perävaunu on varustettu takasumuvalolla, on oltava ohjaamossa valon toimintaa osoittava merkkivalo.

168 §
Äärivalot

1. Umpinaisella korilla varustetussa perävaunussa saa olla kummallakin puolella korin yläkulmassa yksi edessä eteenpäin valkoista ja takana taaksepäin punaista valoa näyttävä valaisin enintään 0,15 m etäisyydellä perävaunun sivusta. Äärivalovalaisimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 7 mukaisesti.


168 a §
Lisäjarruvalo

1. Perävaunussa saa 162§:ssä tarkoitettujen jarruvalaisimien lisäksi olla enintään yksi taaksepäin punaista valoa näyttävä, perävaunun pituussuuntaiselle keskiviivalle sijoitettu lisäjarruvalon käsittävä valaisin. Valaisimen tulee olla varsinaisen jarruvalon valaisimia ylempänä. Lisäjarruvalaisin on kiinnitettävä luotettavasti.

2. Lisäjarruvalon tulee näkyä vähintään 5° ylös- ja alaspäin sekä 15° sivuille päin.

3. Lisäjarruvalo on kytkettävä toimimaan samanaikaisesti varsinaisten jarruvalojen kanssa.

4. Lisäjarruvalaisimen, tarvittaessa ilman kiinnitys- ja tiivistyselimiä sekä koteloa, tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 7 mukaisesti.

170 §
Heijastimet

1. Perävaunussa tulee olla kummallakin puolella edessä valkoinen heijastin.


4. Heijastimen tulee näkyä vähintään 15° ylös- ja alaspäin, kuitenkin vähintään 5° alaspäin, jos heijastin on alempana kuin 0,75 m, sekä 30° keskiviivaan ja sivulle päin.


6. Heijastimien tulee olla E-hyväksytyt säännön n:o 3/01 tai vastaavan myöhemmän mukaisesti.

11 luku

Moottoripyörän perävaunu

192 §
Heijastimet

1. Moottoripyörän perävaunussa tulee olla edessä kummallakin puolella valkoinen heijastin.


4. Heijastimien tulee olla E-hyväksytyt säännön n:o 3/01 tai vastaavan myöhemmän mukaisesti.

12 luku

Mopon ja polkupyörän perävaunu

196 §
Heijastimet

1. Mopon ja polkupyörän perävaunussa tulee olla edessä kummallakin puolella valkoinen heijastin.


6. Heijastimien tulee olla E-hyväksytyt säännön n:o 3/01 tai vastaavan myöhemmän mukaisesti.

13 luku

Traktoriperävaunu

200 §
Takavalot

2. Takavalaisimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 7 mukaisesti.


201 §
Suuntavalot

2. Suuntavalaisimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 6 mukaisesti.


202 §
Jarruvalot

1. Traktoriperävaunussa saa olla takana kummallakin puolella yksi punaista valoa taaksepäin näyttävä valaisin, johon syttyy valo traktorin käyttöjarrun alkaessa toimia. Valaisin saa olla enintään 0,40 m etäisyydellä perävaunun sivusta sekä vähintään 0,35 m ja enintään 1,90 m tai, milloin korirakenteesta johtuvat erityiset syyt sitä vaativat, enintään 2,10 m korkeudella. Jarruvalon tulee näkyä vähintään 15° ylös- ja alaspäin, kuitenkin vähintään 5° alaspäin, jos valaisin on alempana kuin 0,75 m, sekä 45° sivuille päin. Jarruvalo saa olla sijoitettu takavalon kanssa samaan valaisimeen.


3. Jarruvalaisimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 7 mukaisesti.

203 §
Peruutusvalot

4. Peruutusvalonheittimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 23 mukaisesti.

204 §
Muut valot

1. Traktoriperävaunussa saa olla kummallakin puolella sivulle suunnattuina enintään 3,0 m etäisyydellä etu- ja takapäästä yksi tai useampi ruskeankeltaista valoa näyttävä valaisin, joiden keskinäinen etäisyys pituussuunnassa, jos valaisimia on useampia, on vähintään 2,0 m ja enintään 6,0 m. Valaisimen on oltava vähintään 0,40 m ja enintään 0,90 m korkeudella tai milloin rakenteesta johtuvat erityiset syyt sitä vaativat, enintään 1,20 m korkeudella. Jos sivuvaloja on useampia, niiden on oltava suunnilleen samalla korkeudella. Sivuvalaisimen lampun teho saa olla enintään 10 W ja niiden tulee olla kytketyt siten, että ne toimivat samanaikaisesti seisonta- ja ajovalojen kanssa.

2. Traktoriperävaunussa saa olla tarkoituksenmukaisesti sijoitetut sen kuormauksen ja purkauksen aikana käytettävät työvalonheittimet. Työvaloja ei saa pitää kytkettyinä kuljetettaessa perävaunua tiellä; tämä määräys ei koske tiellä suoritettavaa työtä.


205 §
Heijastimet

1. Milloin traktoriperävaunun leveys on suurempi kuin 2,20 m, tulee siinä olla edessä kummallakin puolella valkoinen heijastin.


4. Traktoriperävaunuun saa asentaa kummallekin sivulle vähintään 0,40 m ja enintään 0,90 m tai, milloin rakenteesta johtuvat erityiset syyt sitä vaativat, enintään 1,50 m korkeudelle ruskeankeltaiset sivulle suunnatut heijastimet, joiden sijoitus vastaa sivuvaloista annettuja määräyksiä.

5. Heijastimien tulee olla E-hyväksytyt säännön n:o 3/01 tai vastaavan myöhemmän mukaisesti.

14 Luku

Moottorityökoneen perävaunu

211 §
Takavalot

2. Takavalaisimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 7 mukaisesti.


212 §
Suuntavalot

2. Suuntavalaisimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 6 mukaisesti.


213 §
Jarruvalot

3. Jarruvalaisimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 7 mukaisesti.

214 §
Peruutusvalot

4. Peruutusvalonheittimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 23 mukaisesti.

215 §
Muut valot

1. Moottorityökoneen perävaunussa saa olla kummallakin puolella sivulle suunnattuina enintään 3,0 m etäisyydellä etu- ja takapäästä yksi tai useampi ruskeankeltaista valoa näyttävä valaisin, joiden keskinäinen etäisyys pituussuunnassa, jos valaisimia on useampia, on vähintään 2,0 m ja enintään 6,0 m. Valaisimen on oltava vähintään 0,40 m ja enintään 0,90 m korkeudella tai milloin rakenteesta johtuvat erityiset syyt sitä vaativat, enintään 1,20 m korkeudella. Jos sivuvaloja on useampia, niiden on oltava suunnilleen samalla korkeudella. Sivuvalaisimen lampun teho saa olla enintään 10 W ja niiden tulee olla kytketyt siten, että ne toimivat samanaikaisesti seisonta- ja ajovalojen kanssa.

2. Moottorityökoneen perävaunussa saa olla tarkoituksenmukaisesti sijoitetut kuormauksen ja purkauksen aikana käytettävät työvalonheittimet. Työvaloja ei saa pitää kytkettyinä kuljetettaessa perävaunua tiellä; tämä määräys ei koske tiellä suoritettavaa työtä.

216 §
Heijastimet

1. Milloin moottorityökoneen perävaunun leveys on suurempi kuin 1,60 m, tulee siinä olla edessä kummallakin puolella valkoinen heijastin.


4. Moottorityökoneen perävaunuun saa asentaa kummallekin sivulle vähintään 0,40 m ja enintään 0,90 m tai, milloin rakenteesta johtuvat erityiset syyt sitä vaativat, enintään 1,50 m korkeudelle ruskeankeltaiset sivulle suunnatut heijastimet, joiden sijoitus vastaa sivuvaloista annettuja määräyksiä.

5. Heijastimien tulee olla E-hyväksytyt säännön n:o 3/01 tai vastaavan myöhemmän mukaisesti.

15 luku

Maastoajoneuvon perävaunu

220 §
Heijastimet

1. Maastoajoneuvon perävaunussa, jonka kokonaispaino on enemmän kuin 200 kg, tulee olla edessä kummallakin puolella valkoinen heijastin.


5. Heijastimien tulee olla E-hyväksytyt säännön n:o 3/01 tai vastaavan myöhemmän mukaisesti.

16 luku

Hinattavat laitteet

226 §
Takavalot

3. Takavalaisimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 7 mukaisesti.


227 §
Suuntavalot

2. Suuntavalaisimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 6 mukaisesti.


228 §
Etuvalot

2. Etuvalojen tulee näkyä 15° ylös- ja alaspäin, kuitenkin vähintään 5° alaspäin, jos valaisin on alempana kuin 0,75 m, sekä 45° keskiviivaan ja 80° sivulle päin. Etuvalaisimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 7 mukaisesti.

230 §
Jarruvalot

3. Jarruvalaisimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 7 mukaisesti.

232 §
Heijastimet

1. Hinattavassa laitteessa tulee olla edessä kummallakin puolella valkoinen heijastin.


4. Hinattavaan laitteeseen saa asentaa kummallekin sivulle ruskeankeltaiset sivulle suunnatut heijastimet.

5. Heijastimien tulee olla E-hyväksytyt säännön n:o 3/01 tai vastaavan myöhemmän mukaisesti.


1. Tämän päätöksen 10§:n valoja ja heijastimia koskevien yleisten määräysten ja määritelmien muutokset, 25§:n 1 momentin taksivalaisinta koskevat muutokset ja saman pykälän 5 a momentin poliisin pysäytysvaloa sekä 9 momentin tiepalveluauton tunnusvaloa koskevat määräykset, 28§:n, 80§:n 2 momentin ja 123§:n 1 momentin etusumuvaloa koskevat muutokset, 29 a§:n ja 168 a§:n lisäjarruvaloa koskevat määräykset, 34§:n 4 momentin ja 124§:n 3 momentin etuheijastinta, 77§:n 5 momentin moottoripyörän hätävilkkukytkentää, 78§:n 3 momentin poliisin pysäytysvaloa, 81 a§:n moottoripyörän valojen asentamista, 123§:n 3 momentin, 204§:n 1 momentin ja 215§:n 1 momentin sivuvaloa sekä 124§:n 3 momentin, 205§:n 4 momentin, 216§:n 4 momentin ja 232§:n 4 momentin sivuheijastinta koskevat määräykset tulevat voimaan 1 päivänä joulukuuta 1987.

2. Muilta osin tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989, jolloin ministeriön tiepalvelu- ja ensiapuauton tunnusvalosta antamat päätökset lakkaavat olemasta voimassa.

3. Ennen tämän päätöksen voimaantuloa käyttöön otettua ajoneuvoa saa edelleen käyttää liikenteessä, jos se täyttää ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleet määräykset. Jos tällaisen ajoneuvon valojärjestelmää täydennetään tai muutetaan tämän päätöksen voimaantulon jälkeen, on täydentäminen tai muuttaminen tehtävä tämän päätöksen määräysten mukaisesti.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1987

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Toimistopäällikkö, yli-insinööri
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.