874/1987

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1987

Asetus ajoneuvoasetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan 26 päivänä maaliskuuta 1982 annetun ajoneuvoasetuksen (233/82) 17§:n 1 momentin f kohta, 18§:n 1 momentin c-f kohta, 19§:n 1 momentin a-d kohta ja 2 momentti, 20§:n 1 momentin a kohta, 21§:n 1 momentin c ja d kohta, 22§:n 1 momentin b ja c kohta, 23§:n 1 momentin a kohta sekä 2 ja 3 momentti sekä 24 ja 26§,

näistä 24§ sellaisena kuin se on osittain muutettuna 5 päivänä kesäkuuta 1987 annetulla asetuksella (536/87), sekä

lisätään 17§:ään uusi 2 momentti, 18§:ään uusi 3 momentti, 19§:ään uusi 3 momentti, 20§:ään uusi 3 momentti, 21§:n 1 momenttiin uusi e ja f kohta ja sanottuun 21§:ään uusi 6 momentti, 22§:n 1 momenttiin uusi d kohta ja sanottuun 22§:ään uusi 4 momentti, 23§:ään uusi 4 momentti sekä asetukseen uusi 25 a§,

näistä 21 ja 23§ sellaisina kuin ne ovat osittain muutettuina 21 päivänä joulukuuta 1984 annetulla asetuksella (1029/84) seuraavasti:

Moottorikäyttöinen ajoneuvo
17 §

1. Moottorikäyttöisessä ajoneuvossa tulee olla, jollei jäljempänä toisin säädetä:


f) takavalot ja -heijastimet;


2. Moottorikäyttöiseen ajoneuvoon ei saa asentaa muita kuin tässä pykälässä ja jäljempänä 18-22§:ssä tarkoitettuja valoja ja heijastimia.

Auto
18 §

1. Autossa tulee olla 17§:ssä mainitut laitteet ja varusteet. Lisäksi autossa tulee olla:


c)seisontavalot ja rekisterikilven valo;

d)jarruvalot ja peruutusvalo;

e)suuntavalot ja niiden hätävilkkukytkentä;

f)ammattimaiseen tilausliikenteeseen käytettävässä henkilöautossa ja perävaunun vetoautona käytettävässä kuorma-autossa näitä autoja osoittavat tunnusvalot, linja-autossa äärivalot, hälytysajoneuvona käytettävässä autossa vilkkuva sininen hälytysvalo sekä hinausautossa, tienpitoon käytettävässä autossa, erikoiskuljetusperävaunun vetoautona käytettävässä autossa ja muussa ministeriön erikseen määräämässä autossa vilkkuva ruskeankeltainen tunnus- ja varoitusvalo;


3. Autossa saa olla 17§:ssä ja tämän pykälän 1 momentissa mainittujen valojen ja heijastimien lisäksi:

a) lisäkaukovalot ja lumen aurausta suorittavassa autossa ylös asennetut lisälähivalot;

b) hälytysajoneuvona käytettävässä autossa, tiellä tai sen vieressä tehtävässä työssä käytettävässä autossa ja katsastustoimipaikan luvalla muussakin autossa vilkkuvat ruskeankeltaiset tunnus- ja varoitusvalot;

c) poliisiautossa ja poliisin virkatehtävässä olevassa autossa tätä osoittava tunnusvalo ja punainen vilkkuva pysäytysvalo;

d) tiepalveluautossa ministeriön määräämin ehdoin tiepalveluauton tunnusvalo;

e)huomiovalot;

f)etusumuvalot;

g)takasumuvalo;

h)lisäjarruvalo;

i)äärivalot;

j)sivuvalot;

k)ajoneuvon kuormausta, purkausta tai muuta käyttöä varten välttämättömät työ- ja apuvalot;

l)linja-autossa ja linjaliikenteeseen käytettävässä kuorma-autossa nimi- ja numerokilpien valaisimet; ja

m)etu- ja sivuheijastimet.

Moottoripyörä
19 §

1. Moottoripyörässä tulee olla 17§:ssä mainitut laitteet ja varusteet. Lisäksi siinä tulee olla:

a) seisontavalo ja rekisterikilven valo;

b) jarruvalo ja suuntavalot;

c) hälytysajoneuvona käytettävässä moottoripyörässä vilkkuva sininen hälytysvalo;

d) nopeusmittari;


2. Moottoripyörässä saa olla 17§:ssä ja tämän pykälän 1 momentissa mainittujen valojen ja heijastimien lisäksi:

a) lisäkaukovalo;

b) suuntavalojen hätävilkkukytkentä;

c) poliisimoottoripyörässä punainen vilkkuva pysäytysvalo;

d) huomiovalot;

e) etusumuvalo;

f) takasumuvalo; ja

g) sivuheijastimet.

3. Sivuvaunu saadaan kytkeä vain sellaiseen moottoripyörään, jonka oma paino on vähintään 100 kg. Sivuvaunu on kytkettävä moottoripyörän oikealle puolelle. Siinä tulee olla seisonta-, taka- ja suuntavalo, heijastin, roiskesuoja ja varoituskolmio.


Mopo
20 §

1. Mopossa tulee olla 17§:ssä mainitut laitteet ja varusteet. Lisäksi siinä tulee olla:

a) etu- ja sivuheijastimet;


3. Mopossa saa olla 17§:ssä ja tämän pykälän 1 momentissa mainittujen valojen lisäksi:

a)kaukovalo;

b)seisontavalo;

c)jarruvalo; ja

d)suuntavalot.

Traktori ja moottorityökone
21 §

1. Traktorissa ja moottorityökoneessa tulee olla 17§:ssä mainitut laitteet ja varusteet; niissä ei kuitenkaan vaadita kaukovaloa. Lisäksi niissä tulee olla:


c)seisontavalot;

d) suuntavalot ja niiden hätävilkkukytkentä;

e) tiellä tai sen vieressä tehtävässä työssä käytettävässä traktorissa ja moottorityökoneessa vilkkuva ruskeankeltainen tunnus- ja varoitusvalo; ja

f) tuulilasi, sen pyyhin sekä maataloudessa käytettäviä moottorityökoneita lukuunottamatta tuulilasin pesulaite ja huurteenpoistolaite, milloin ohjaamo on umpinainen.


6. Traktorissa ja moottorityökoneessa saa olla 17§:ssä ja tämän pykälän 1 ja 2 a momentissa mainittujen valojen ja heijastimien lisäksi:

a)jarruvalot;

b)peruutusvalot;

c)etusumuvalot;

d)takasumuvalo;

e)sivuvalot;

f)tarpeelliset työ- ja apuvalot; ja

g)etu- ja sivuheijastimet.

Maastoajoneuvo
22 §

1. Maastoajoneuvossa tulee olla 17§:ssä mainitut laitteet ja varusteet. Lisäksi siinä tulee olla:


b) suuntavalot, jos ajoneuvo on varustettu umpinaisella ohjaamolla ja sen oma paino on suurempi kuin 500 kg;

c)etu- ja sivuheijastimet; ja

d) tuulilasi, sen pyyhin sekä pesulaite ja huurteenpoistolaite, jos ohjaamo on umpinainen.


4. Maastoajoneuvossa saa olla 17§:ssä ja tämän pykälän 1 momentissa mainittujen valojen lisäksi:

a)kaukovalot;

b)seisontavalot;

c)jarruvalot; ja

d)tarpeelliset työ- ja apuvalot.

Hinattava ajoneuvo
23 §

1. Hinattavassa ajoneuvossa tulee olla, jollei jäljempänä toisin säädetä:

a) takavalot sekä etu- ja takaheijastimet;


2. Hinattavaan ajoneuvoon ei saa asentaa muita kuin tässä pykälässä ja jäljempänä 24, 25, 25 a ja 26§:ssä tarkoitettuja valoja ja heijastimia.

3. Hinattavan ajoneuvon tulee ilman itsenäistä ohjausta seurata vetävää ajoneuvoa.

4. Kytkinlaitteista ja niiden hyväksymisestä säädetään erikseen.

24 §

1. Auton perävaunussa tulee olla 23§:ssä mainitut laitteet ja varusteet. Lisäksi siinä tulee olla:

a) luotettava ja tehokas käyttöjarru, ei kuitenkaan kevyessä perävaunussa;

b) käyttöjarrun pidätyslaite ja laite, joka saattaa perävaunun jarrut toimintaan kytkennän pettäessä;

c)etuvalot;

d) sivuvalot, milloin perävaunun korirakenteen pituus on yli 6 metriä;

e)jarruvalot;

f)suuntavalot;

g) valaistu paikka rekisterikilpeä varten;

h) roiskesuojat ja perävaunussa, jonka kokonaispaino on suurempi kuin 3 500 kg, roiskeläpät;

i) varoituskolmio; ja

j) takapuskuri tai sitä vastaava, alleajon estävä laite, jos perävaunun kokonaispaino on suurempi kuin 3 500 kg, jollei ministeriö toisin määrää.

2. Auton perävaunussa saa olla 23§:ssä ja tämän pykälän 1 momentissa mainittujen valojen ja heijastimien lisäksi:

a)peruutusvalot;

b)takasumuvalo;

c)lisäjarruvalo;

d)äärivalot;

e)sivuvalot perävaunussa, jonka korirakenteen pituus ei ylitä 6 metriä;

f) kuormausta ja purkausta varten välttämättömät työ- ja apuvalot; ja

g) sivuheijastimet.

25 a §

1. Traktoriperävaunussa ja moottorityökoneen perävaunussa tulee olla 23§:ssä mainitut laitteet ja varusteet. Etuheijastimet vaaditaan kuitenkin vain traktoriperävaunussa, jonka leveys on suurempi kuin 2,20 metriä ja moottorityökoneen perävaunussa, jonka leveys on suurempi kuin 1,60 metriä.

2. Traktoriperävaunussa ja moottorityökoneen perävaunussa saa olla 23§:ssä ja tämän pykälän 1 momentissa mainittujen valojen ja heijastimien lisäksi:

a)jarruvalot;

b)peruutusvalot;

c)suuntavalot;

d)sivuvalot;

e) kuormausta ja purkausta varten tarpeelliset työ- ja apuvalot; ja

f)sivuheijastimet.

26 §

1. Hinattavassa laitteessa tulee olla 23§:ssä mainitut laitteet ja varusteet. Se voi kuitenkin olla varustettu umpirenkain tai metallipyörin. Traktoriin tai moottorityökoneeseen kytketyssä hinattavassa laitteessa vaaditaan takavalot vain olosuhteissa, jotka liikennesääntöjen mukaan edellyttävät valojen käyttöä.

2. Hinattavassa laitteessa saa olla 23§:ssä mainittujen valojen ja heijastimien lisäksi:

a)etuvalot;

b)jarruvalot;

c)peruutusvalot;

d)suuntavalot;

e)sivuvalot; ja

f)sivuheijastimet.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1987. Asetuksen 18§:n 1 momenttiin, 19§:n 1 momenttiin, 20§:n 1 momenttiin, 21§:n 1 momenttiin ja 22§:n 1 momenttiin tehdyt muutokset tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa käyttöön otettua ajoneuvoa saa edelleen käyttää liikenteessä, jos se täyttää ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleet määräykset.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.