867/1987

Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 1987

Asetus väestörekisterikeskuksen maksuasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä muutetaan 21 päivänä lokakuuta 1983 annetun väestörekisterikeskuksen maksuasetuksen (802/83) 4§:n 3 momentti, 5 §:n 1 ja 2 momentti, 6§:n 1, 2 ja 4-7 kohta sekä 7§:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 21 päivänä marraskuuta 1986 annetussa asetuksessa (847/86), näin kuuluviksi:

4 §

Ilman väestörekisterikeskuksen maksua saadaan kertaalleen luovuttaa kunnalle myös sen koko väestöä ja kuntainliitolle sen alueeseen kuuluvan kunnan koko väestöä koskevia henkilötietoja edellyttäen, että kunnalle ja kuntainliitolle luovutetaan tämän jälkeen säännöllisesti edellä mainittujen tietojen muutostietoja. Muutostiedoista peritään 33 penniä henkilöyksiköltä.


5 §

Väestörekisterikeskuksen maksu on 1 markka 64 penniä henkilöyksiköltä, 1 markka 45 penniä kiinteistöyksiköltä ja 2 markkaa 75 penniä rakennusyksiköltä.

Maksu on kuitenkin:

1) kunnalliselta viranomaiselta kunnan toimialaan kuuluvassa toiminnassa, paitsi liike- ja elinkeinotoiminnassa, ja kunnallisvaalien toimittamiseen tarvittavista tiedoista 33 penniä henkilöyksiköltä, 45 penniä kiinteistöyksiköltä ja 83 penniä rakennusyksiköltä;

2) evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan viranomaisilta kirkolliseen toimialaan kuuluvan tehtävän suunnittelussa ja hallinnossa, paitsi liike- ja elinkeinotoiminnassa, ja kirkollisten vaalien toimittamiseen tarvittavista tiedoista 50 penniä henkilöyksiköltä;

3) kansaneläkelaitokselta sen toiminnassa tarvittavista tiedoista 50 penniä henkilöyksiköltä, 45 penniä kiinteistöyksiköltä ja 83 penniä rakennusyksiköltä; sekä

4) puoluerekisteriin merkityltä puolueelta ja tällaisen puolueen rekisteröidyltä piiri- ja paikallisjärjestöltä valtiollisiin ja kunnallisiin vaaleihin liittyvään toimintaan tarvittavista tiedoista 50 penniä henkilöyksiköltä.


6 §

Edellä 5§:ssä säädettyjen maksujen asemesta peritään kuitenkin:

1) rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien jäsenluetteloarkistosta annettavasta todistuksesta 30 markkaa;

2) yksittäistä henkilö-, kiinteistö- tai rakennusyksikköä koskevasta kirjallisesti annettavasta tiedosta 16 markkaa yksiköltä;


4) suku- tai etunimiluettelosta tai sellaiseen verrattavasta luettelosta 1 250 markkaa luettelolta;

5) kuntaluettelosta, kylä- ja kaupunginosaluettelosta, väestörekisterinpitäjäluettelosta tai muusta niihin verrattavasta luettelosta 26 penniä luetteloon sisältyvältä yksiköltä;

6) yhdistelmätaulukoista 21 penniä niiden laatimiseen tarvittavaan aineistoon sisältyvältä yksiköltä; sekä

7) sellaisista yhdistelmäselvityksistä, joiden tietojen avulla ei voida yksilöidä tiettyä henkilö-, kiinteistö- tai rakennusyksikköä, 21 markkaa sivulta.

7 §

Luovuttaessaan kerralla huomattavan suuren määrän tietoja sellaiseen tarkoitukseen, johon tietojen saaja samalla sitoutuu hankkimaan väestörekisterikeskukselta tiedoissa tapahtuvia muutoksia, väestörekisterikeskus voi periä tiedoista väestörekisterikeskuksen maksun 5§:n 1 momentissa säädettyä maksua alempana, jos tämä on taloudellisesti perusteltavissa. Alempaa maksua harkittaessa muutostietojen määrää on verrattava alunperin luovutettujen tietojen määrään. Maksun tulee kuitenkin olla vähintään 50 penniä henkilöyksiköltä, 45 penniä kiinteistöyksiköltä ja 83 penniä rakennusyksiköltä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasianministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.