854/1987

Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1987

Asetus autorekisterikeskuksen ja sen katsastustoimipaikkojen suoritteista perittävistä maksuista

Liikenneministerin esittelystä säädetään 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun valtion maksuperustelain (980/73) nojalla:

1 §
Yleistä

Ajoneuvojen katsastuksista, kuljettajantutkinnoista sekä autorekisterikeskuksen ja katsastustoimipaikkojen eräistä muista suoritteista peritään valtiolle maksuja tämän asetuksen mukaisesti.

2 §
Tyyppikatsastus ja teknisten laitteiden hyväksyminen
1. Tyyppikatsastuksista peritään maksuja seuraavasti:
a) käytettynä maahantuotu yksittäinen ajoneuvo tai sen alusta 4 000 mk
b) muu yksittäinen ajoneuvo tai sen alusta 1 200 mk
2. Tyyppikatsastusta varten erikseen suoritettava tarkastus tai mittaus sekä kokonais- ja akselipainojen sekä koriylityksen vahvistus 250 mk
3. Ajoneuvon teknisen laitteen tai rakenteen tyyppihyväksyminen 250 mk
4. Laitteen tai rakenteen hyväksyminen tyyppikatsastettuun ajoneuvoon 100 mk
5. Lupa rekisteröintikatsastukseen tyyppikatsastusta suorittamatta 200 mk
6. Tyyppikatsastustodistuksen rinnakkaiskappale 100 mk
3 §
Rakennekatsastus
1. Linja-auton rakennekatsastus 130 mk
2. Linja-auton koripiirustusten ja kuormituslaskelmien vahvistamisesta peritään 70 mk
4 §
Rekisteröintikatsastus
1. Rekisteröintikatsastuksesta on maksuna perittävä:
a) säiliöautosta tai erikoisautosta 240 mk
b) kuorma- tai linja-autosta 180 mk
c) henkilö- tai pakettiautosta taikka tällaiseen kytkettävästä perävaunusta 80 mk
d) muusta kuin c-kohdassa tarkoitetusta perävaunusta 180 mk
e) muusta ajoneuvosta 80 mk
2. Kun ajoneuvo rekisteröintikatsastuksen yhteydessä hyväksytään vaarallisen aineen tai aineryhmän kuljetukseen, on 1 momentissa mainitun maksun lisäksi perittävä 50 mk
5 §
Kytkentäkatsastus
1. Ristiinkytkentäkatsastuksesta on perittävä:
a) henkilö- tai pakettiautosta tai tällaiseen kytkettävästä perävaunusta 60 mk
b) kuorma-autosta 220 mk
c) kuorma-auton perävaunusta 220 mk
2. Erilliskytkentäkatsastuksesta peritään seuraavat maksut:
a) perävaunun tai hinattavan laitteen kytkentä muuhun moottoriajoneuvoon kuin henkilö- ja pakettiautoon 150 mk
b) perävaunun tai hinattavan laitteen kytkentä henkilö- tai pakettiautoon 60 mk
6 §
Muutoskatsastus
1. Ajoneuvon rakenteen muutoksen johdosta suoritettavasta katsastuksesta on perittävä:
a) linja-autosta 120 mk
b) henkilö- tai pakettiautosta taikka tällaiseen kytkettävästä perävaunusta 60 mk
c) muusta ajoneuvosta 120 mk
2. Rekisteriin merkittyjen tietojen muutoksen johdosta suoritettavasta katsastuksesta peritään 40 mk
3. Jo rekisteröidyn ajoneuvon hyväksymisestä vaarallisen aineen tai aineryhmän kuljetukseen peritään 120 mk
Samalla ei peritä 1 eikä 2 momentissa sanottuja maksuja.
7 §
Vuosikatsastus
1. Vuosikatsastuksesta on perittävä:
a) henkilö- tai pakettiautosta tahi tällaiseen kytkettävästä perävaunusta sekä moottoripyörästä 60 mk
b) vaarallisen aineen tai aineryhmän kuljetukseen hyväksytystä ajoneuvosta 120 mk
c) muusta ajoneuvosta 110 mk
2. Katsastuksessa hylkäämisen johdosta suoritettavasta jälkitarkastuksesta peritään 50 mk. Tämä maksu peritään silloin, kun tarkastus suoritetaan kuukauden kuluessa hylkäämisestä. Myöhemmin suoritettavasta jälkitarkastuksesta peritään maksu, joka määräytyy 1 ja 3 momentin mukaan.
3. Vuosikatsastuksesta on maksu perittävä 50 markalla korotettuna silloin, kun katsastus suoritetaan ajoneuvolle säädetyn tai erikseen määrätyn määräajan jälkeen.
8 §
Toimipaikan ulkopuolella suoritettavat katsastukset

Jos katsastus suoritetaan muulla kuin vakinaisella tai katsastuskuulutuksessa ilmoitetulla paikkakunnalla, peritään edellä sanottujen maksujen lisäksi maksu, joka on 600 mk päivältä tai sen osalta lisättynä lasketulla matkakustannusten määrällä. Suoritettaessa samalla käyntikerralla useita katsastuksia jaetaan lisämaksu katsastusten määrällä.

9 §
Kuljettajantutkinnot
1. Kuljettajantutkinnoista peritään maksuja seuraavasti:
a) ABCD-, ABCE-, ABCDE-, ABE- tai ABE/ABC-luokan ajokorttia tai tällaisen uudistamista varten suoritettava tutkinto 180 mk
b) A-, AB-, ABC- tai KT-luokan ajokorttia tai tällaisen ajokortin uudistamista varten tahi ajotaidon valvontaa taikka henkilöauton ammattiajolupaa varten suoritettava tutkinto 150 mk
c) T-luokan ajokorttia varten suoritettava tutkinto 50 mk
2. Teoriakokeesta erikseen tai uudelleen suoritettuna peritään 20 mk
3. Ajokokeesta erikseen tai uudelleen suoritettuna peritään:
a) ABCD-, ABCE-, ABCDE-, ABE- tai ABE/ABC-luokan ajokorttia varten 160 mk
b)muuta ajokorttia varten 130 mk
4. Autorekisterikeskuksen antamasta ADR-sopimuksen mukaisesta todistuksesta, joka oikeuttaa vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävän ajoneuvon kuljettamiseen, peritään 50 mk
10 §
Muut maksut
1. Autorekisterikeskuksen ajoneuvoasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen (547/87) tai ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanopäätöksen muuttamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen (548/87) nojalla tekemästä poikkeuslupaa koskevasta päätöksestä peritään 400 mk
2. Katsastustoimipaikan 1 kohdassa tarkoitettujen säädösten nojalla tekemästä poikkeuslupaa koskevasta päätöksestä peritään 250 mk
3. Ajoneuvon rakenteen muuttamista koskevasta päätöksestä peritään:
a) henkilöauton kori- tai akselistorakenteen muuttamisesta 250 mk
b) muun ajoneuvon akselistorakenteen samoinkuin akselivälin muuttamisesta 70 mk
4. Katsastustoimipaikan antamasta muusta luvasta, todistuksesta ja vastaavasta peritään 40 mk
Tätä maksua ei peritä viran puolesta annettavasta todistuksesta ja vastaavasta eikä luvasta katsastuksessa hylätyn ajoneuvon käyttämiseen liikenteessä säädetyn katsastusmääräajan jälkeen.
5. Autokoulun opetushuoneen ja opetusvälineiden hyväksymisestä muun tarkastuksen yhteydessä tai erikseen peritään 250 mk
6. Vuokrahenkilöauton taksamittarin tarkastuksesta ja sinetöinnistä peritään 80 mk
7. TIR-yleissopimuksen mukaiseen tavarakuljetukseen käytettävän paketti- tai kuorma-auton, perävaunun tai tavarasäiliön tarkastuksesta peritään:
a) ajoneuvon tarkastuksesta 250 mk
b) samaan valmistesarjaan kuuluvien uusien tavarasäiliöiden tarkastuksesta sarjan ensimmäiseltä säiliöltä 110 mk
c) samaan valmistesarjaan kuuluvien uusien tavarasäiliöiden tarkastuksesta sarjan toiselta säiliöltä ja kultakin seuraavalta 40 mk
d) muusta tavarasäiliön tarkastuksesta 110 mk
11 §
Maksuista vapautuminen ja maksujen kantaminen

1. Tässä asetuksessa tarkoitetuista maksuista ovat vapaat valtio ja valtion laitokset.

2. Katsastuksesta, lukuun ottamatta tyyppikatsastusta, ja kuljettajantutkinnosta on maksu perittävä vastaanotettaessa katsastettava ajoneuvo tai ilmoittautuminen kuljettajantutkintoon. Maksu on niin ikään perittävä ennen 10§:ssä tarkoitettuja tarkastuksia. Autorekisterikeskus voi kuitenkin sallia, että maksu peritään katsastuksen, tutkinnon tai tarkastuksen päätyttyä.

3. Jos kuljettajantutkinnon ajokoetta ei voida suorittaa asiakkaan jätettyä noudattamatta varaamansa ajan, peritään asiakkaalta seuraavaan ajokokeeseen ilmoittauduttaessa 100 markan maksu. Maksua ei kuitenkaan peritä, milloin varattu aika peruutetaan viimeistään kolme vuorokautta ennen sitä päivää, jolle aika on varattu. Määräaikaan ei lasketa lauantai- eikä pyhäpäiviä.

12 §
Tarkemmat määräykset

Liikenneministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta. Myös autorekisterikeskus voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, mikä asetuksen 3-10§:ssä mainittu maksu on suoritteesta perittävä.

13 §
Voimaantulosäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988. Asetuksen 10§:n 1 ja 2 kohdat tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä joulukuuta 1987. Tällä asetuksella kumotaan autorekisterikeskuksen ja sen katsastustoimipaikkojen suoritteista perittävistä maksuista 13 päivänä joulukuuta 1985 annettu asetus (968/85).

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.