850/1987

Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1987

Asetus ajoneuvoasetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan 26 päivänä maaliskuuta 1982 annetun ajoneuvoasetuksen (233/82) 59§:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 19 päivänä joulukuuta 1986 annetussa asetuksessa (1008/86),

muutetaan 33§, 35§:n 1 momentti, 39§:n 2 momentti, 40§:n 1 ja 2 momentti sekä 65§:n 1 momentin e kohta ja 2 momentin b kohta, näistä mainitut 65§:n kohdat sellaisina kuin ne ovat 12 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa asetuksessa (547/87), sekä

lisätään asetukseen uusi 33 a§ seuraavasti:

33 §

Ajoneuvoa tiellä kuljetettaessa eivät sen akseli- ja telipaino saa ylittää seuraavia arvoja:

a) paripyörin varustettu akseli erillisenä tai telissä 10 tn
linja-auton vetoakselina kuitenkin 10,5 tn
b) ulkomaanliikenteeseen tai ulkomailta tuotavan ja sinne vietävän kontin kuljetukseen käytettävän ajoneuvoyhdistelmän vetoauton vetävä paripyörin varustettu akseli erillisenä tai telissä 11,5 tn
c) yksittäispyörin varustettu akseli erillisenä tai telissä:
autossa 8 tn
perävaunussa 9 tn
d) moottorikäyttöisen ajoneuvon kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähemmän kuin 1,3 metriä tai jos telissä toinen akseli on ilma- ja toinen lehtijousitettu 16 tn
e) moottorikäyttöisen ajoneuvon kaksiakselinen teli muissa kuin d kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa 18 tn
f) moottorikäyttöisen ajoneuvon kolmiakselinen teli, jos teliakselien väleistä pienempi on vähemmän kuin 1,3 metriä 21 tn
g) moottorikäyttöisen ajoneuvon kolmiakselinen teli, jos teliakselien väleistä pienempi on vähintään 1,3 metriä 24 tn
h) hinattavan ajoneuvon kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähemmän kuin 1,3 metriä tai telin painonjakautuma ei ole symmetrinen taikka telissä toinen akseli on ilma- ja toinen lehtijousitettu 16 tn
i) hinattavan ajoneuvon kaksiakselinen teli muissa kuin h kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, jos akseliväli on vähintään 1,3 metriä ja vähemmän kuin 1,8 metriä 18 tn
j) hinattavan ajoneuvon kaksiakselinen teli muissa kuin h kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, jos akseliväli on vähintään 1,8 metriä 20 tn
k) hinattavan ajoneuvon kolmiakselinen teli, jos teliakselien väleistä pienempi on vähemmän kuin 1,3 metriä tai telin painonjakautuma ei ole symmetrinen taikka telissä vain yksi akseli on ilma- tai lehtijousitettu 21 tn
l) hinattavan ajoneuvon kolmiakselinen teli muissa kuin k kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, jos teliakselien väleistä pienempi on vähintään 1,3 metriä 24 tn
33 a §

1. Autoa tiellä kuljetettaessa ei sen kokonaispaino saa ylittää seuraavia arvoja:

a) kaksiakselinen auto 17 tn
kuitenkin linja-auto ja 33§:n b kohdassa tarkoitettu auto, jonka vetoakselipaino on vähintään 11,0 tonnia 18 tn
b) kolmiakselinen auto 25 tn
c) neliakselinen auto 32 tn
d) viisiakselinen auto 38 tn

2. Auton ja puoliperävaunun yhdistelmän kokonaispaino saa olla enintään 44 tonnia sekä auton ja varsinaisen perävaunun yhdistelmän kokonaispaino enintään 56 tonnia, kuusiakselisena kuitenkin enintään 48 tonnia. Tie- ja vesirakennushallitus voi määräämillään yleisillä teillä ja asianomaisen tienpitäjän suostumuksella muillakin teillä sallia auton ja varsinaisen perävaunun yhdistelmän käytön, kun maa on jäätyneenä, enintään 60 tonnin kokonaispainolla. Tällaisen luvan edellytyksenä on, ettei tässä pykälässä ja 33§:ssä tarkoitettuja akseli-, teli- ja kokonaispainoja sekä 40§:n 2 momentin c kohdan mukaista perävaunun ja auton painosuhdetta ylitetä ja että ajoneuvoyhdistelmä on hyväksytty käytettäväksi luvan mukaisilla painoilla.

3. Moottorikäyttöisen ajoneuvon tai siihen kytketyn hinattavan ajoneuvon taikka näiden muodostaman ajoneuvoyhdistelmän kokonaispaino ei kuitenkaan saa ylittää määrää, joka saadaan lisäämällä 20 tonniin 270 kg jokaiselta 10 senttimetriltä, jonka ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän äärimmäisten akselien väli ylittää 1,80 metriä. Auton takimmaisen ja kokonaispainoltaan yli 10 tonnin varsinaisen perävaunun etummaisen akselin välin tulee olla vähintään 3,0 metriä.

4. Auton ja siihen kytketyn perävaunun yhteenlaskettu kokonaispaino ei myöskään saa ylittää määrää, joka saadaan laskemalla yksi tonni vetoauton moottorin ECE-, ISO- tai DIN-järjestelmän mukaan mitatun tehon jokaista 4,4 kilowattia kohti.

5. Teloin varustetun ajoneuvon kokonaispaino saa olla enintään 20 tonnia.

6. Moottorikäyttöisen ajoneuvon omasta painosta ja kokonaispainosta tulee vähintään 20 prosenttia kohdistua ohjaavaan etuakseliin tai -akseleihin.

35 §

1. Ajoneuvon suurin sallittu korkeus on 4,0 metriä ja leveys 2,6 metriä.


39 §

2. Ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän tulee olla siten kääntyvä, että uloimman etukulman kulkiessa 12,5 metrin säteisen ympyrän kaarta pitkin sisäsivu kulkee vähintään 5,0 metrin tai, jos on kyse 33§:n b kohdassa tarkoitetun ajoneuvon ja sen perävaunun yhdistelmästä, vähintään 5,3 metrin säteistä kaarta pitkin.


40 §

1. Henkilö-, paketti-, erikois- ja linja-autoon saa kytkeä yhdellä akselilla tai sen korvaavalla telillä taikka vastaavalla kaksoisakselistolla varustetun varsinaisen perävaunun. Perävaunun kokonaispaino saa 33 a§:n säännösten rajoissa olla:

a) jos perävaunu on jarruton, enintään puolet vetävän auton omasta painosta;

b) jos perävaunu on varustettu jarruin, enintään vetävän auton oman painon suuruinen; ja

c) jos perävaunu on varustettu jarruin ja vetoauton kaikki akselit ovat vetäviä, kaksi kertaa vetoauton oman painon suuruinen.

2. Kuorma-autoon saa 33 a§:n säännösten rajoissa kytkeä:

a) yksiakselisen tai telirakenteisen puoliperävaunun, jonka kokonaispaino on enintään 40 prosenttia suurempi kuin vetoauton kokonaispaino;

b) yksiakselisen tai vastaavan telirakenteisen varsinaisen perävaunun, jonka kokonaispaino on enintään puolet vetoauton kokonaispainosta; tai

c) kaksiakselisen tai vastaavan telirakenteisen varsinaisen perävaunun, jonka kokonaispaino on enintään 40 prosenttia suurempi kuin vetoauton kokonaispaino tai, milloin vetoauton kaikki akselit ovat vetäviä, enintään kaksi kertaa vetoauton kokonaispaino.


65 §

1. Autorekisterikeskuksen määräämä katsastustoimipaikka voi autorekisterikeskuksen antamien yleisten ohjeiden mukaisesti erityisestä syystä myöntää yksittäiselle ajoneuvolle tai ajoneuvoyhdistelmälle poikkeuksen tämän asetuksen säännöksistä seuraavasti:


e) 33 ja 33 a§:n, 34§:n 1 ja 2 momentin sekä 35§:n 1 momentin säännöksistä erikoiskuljetukseen käytettävän perävaunun tai vastaavan hinattavan laitteen vetoautolle, erikoisautolle ja moottorityökoneelle sekä työmaalta toiselle ja huoltotarkoituksessa tapahtuvissa traktorin tai työkoneen kuljetuksissa käytettävälle kuorma-autolle; ja


2. Autorekisterikeskus voi erityisestä syystä, jos ajoneuvon käyttötarkoituksesta johtuva rakenne tai varustus sitä edellyttää, ministeriön antamien yleisten ohjeiden mukaisesti myöntää poikkeuksen tämän asetuksen säännöksistä seuraavasti:


b) ajoneuvomallille kuorma- ja linja-autoa lukuun ottamatta 33 ja 33 a§:n, 34§:n 1 momentin sekä 35§:n 1 momentin säännöksistä;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990. Asetuksen 35§:n 1 momentti tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä joulukuuta 1987 ja 33§:n b kohta 1 päivänä tammikuuta 1992. Ennen tämän asetuksen voimaan tuloa käyttöön otettua ajoneuvoa saa edelleen käyttää liikenteessä niillä painoilla, joilla se on rekisteröity. Tällaisen ajoneuvon painot ja mitat saa korottaa tämän asetuksen mukaisiksi tässä asetuksessa säädetyin ehdoin.

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.