849/1987

Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1987

Asetus ammattimaisesta moottoriajoneuvoliikenteestä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ammattimaisesta moottoriajoneuvoliikenteestä 16 päivänä lokakuuta 1970 annetun asetuksen (646/70) 2§:n 2 momentti, 16§, 19§:n 1 momentti, 20§:n 2 ja 3 momentti, 22§:n 1 momentti, 22 a§:n 1 momentti, 22 b§ sekä 25§,

sellaisina kuin niistä ovat 16§ osittain muutettuna 30 päivänä maaliskuuta 1978 annetulla asetuksella (250/78), 20§:n 2 ja 3 momentti, 22 §:n 1 momentti, 22 a§:n 1 momentti ja 22 b§ 8 päivänä helmikuuta 1985 annetussa asetuksessa (173/85) ja 25§ 2 päivänä lokakuuta 1981 annetussa asetuksessa (671/81), sekä

lisätään 2§:ään uusi 3 momentti, 9§:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, 19§:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, asetukseen uusi 19 a§, 22§:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, sekä 24§:ään uusi 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 9§ osittain muutettuna ja 22§ muutettuna mainitulla 8 päivänä helmikuuta 1985 annetulla asetuksella ja 24§ 19 päivänä elokuuta 1976 annetussa asetuksessa (696/76), seuraavasti:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

2 §

2. Jos ammattimaista liikennettä harjoitetaan vuokratulla moottoriajoneuvolla, jonka kuljettajana toimii

1) vuokralleantaja,

2) vuokralle antavan yhteisön osakas tai jäsen taikka sen hallintoelimeen kuuluva henkilö,

3) vuokralleantajan palveluksessa oleva henkilö,

4) edellä 1-3 kohdassa tarkoitetun henkilön perheenjäsen, tai

5) vuokralleantajan tehtävään osoittama, välittämä tai muulla näihin verrattavalla tavalla järjestämä henkilö,

on vuokralleantajaa pidettävä liikenteenharjoittajana.

3.Ammattimaiseksi liikenteeksi katsotaan kuljetuksen suorittaminen myös silloin kun sopimus sen suorittamiseksi on tehty ammattimaisesta liikenteestä annettujen määräysten kiertämiseksi tai jos olosuhteet osoittavat sitä tarkoitetun.

2 luku

Yhteiset säännökset

9 §

4. Tavaraliikenteen harjoittamiseen oikeuttavat liikenneluvat myönnetään ilman kuljetettavien tavaroiden laatua tai kuljetusten toimeksiantajaa koskevia rajoituksia, jollei ministeriö toisin määrää.


3 luku

Henkilöliikenne

16 §

1. Henkilölinjaliikennettä linja-autolla harjoittavalla on oikeus jäljempänä säädetyin rajoituksin suorittaa linja-autoillaan tilauksesta sellaisia kuljetuksia, joiden alku- tai päätepiste on liikenteenharjoittajan tosiasiallisen kotikunnan tai siihen alueellisesti rajoittuvan kunnan alueella taikka, jollei linjaliikenneluvassa ole toisin määrätty, sellaisen kunnan alueella, jossa liikenteenharjoittaja harjoittaa linja-autolla vakiovuoroliikennettä. Kuljetuksen alkupisteeksi katsotaan se paikka, josta ensimmäiset matkustajat nousevat autoon, ja päätepisteeksi paikka, jossa viimeiset matkustajat poistuvat autosta.

2. Edellä 1 momentissa tarkoitettua tilausliikennettä saadaan harjoittaa enintään niin monella linja-autolla kuin ministeriö on antanut liikenteenharjoittajalle tätä oikeutta osoittavia asiakirjoja (tilausajotodistus). Tilausajotodistuksia annetaan hakemuksesta määräajaksi kullekin liikenteenharjoittajalle henkilölinjaliikenteessä tarvittavien linja-autojen lukumäärän perusteella seuraavasti:

Linjaliikenteessä tarvittava automäärä Tilausajotodistuksia
1 2
2 4
3 5
4 6
5 7
6 8
7 9
8 10

3.Jos henkilölinjaliikenteessä tarvittavien linja-autojen lukumäärä on suurempi kuin kahdeksan, annetaan jokaista kahta seuraavaa autoa kohden yksi tilausajotodistus. Erityisistä syistä ministeriö voi yksittäistapauksissa rajoittaa tilausajotodistusten määrää.

4. Linjaliikenteessä tarvittavien linja-autojen määrä lasketaan niiden tehokkaimman mahdollisen käyttötavan mukaan siten, että lukuun ei oteta vara-autoja eikä niitä linja-autoja, jotka ovat tarpeen vain alle kolmena päivänä viikossa tai alle kuuden kuukauden aikana vuodessa ajettavia linjavuoroja varten.

5. Tilausliikenteessä olevassa linja-autossa on ajon aikana oltava aina mukana 11§:n 2 momentin säännöksistä poiketen alkuperäinen tilausliikennelupa tai tilausajotodistus. Poliisi voi välittömästi keskeyttää kuljetuksen, jos mainittu asiakirja ei ole mukana tai jos kuljetus on selvästi tilausliikenneluvan tai 1 momentissa tarkoitetun oikeuden vastainen.

19 §

1.Tilausliikennettä henkilöautolla saadaan harjoittaa ainoastaan liikennelupaan merkityltä auton asemapaikalta mahdollisesti vahvistetun taksiohjesäännön mukaisesti. Tilatun ajon päättyessä on auto ilman viivytystä tuotava takaisin asemapaikkaansa. Saman liikennealueen autoille saa ajotilauksia välittää vain yksi lääninhallituksen hyväksymä taksiradiotilauskeskus. Kaikkien liikennealueen autojen tulee olla tilattavissa tämän keskuksen kautta lääninhallituksen vahvistaman taksiradio-ohjesäännön mukaisesti. Lääninhallitus voi myöntää vapautuksen taksiradiotilauskeskukseen liittymisvelvollisuudesta.


3.Sairasauton tilausliikennelupaan sisältyy oikeus terveyskeskusten välisen valmiussopimuksen mukaisesti suorittaa kiireisiä sairaankuljetuksia omalla hälytysalueella sekä siten, että kuljetuksen alku- tai päätepiste on omalla hälytysalueella.


19 a §

Tilausliikennettä henkilö- ja linja-autoilla ei saa harjoittaa siten, että matkustajia tarjoudutaan kuljettamaan henkilölinjaliikenteen pysäkeiltä, tai muulla tavoin pyrkimällä linjaliikennettä haitaten kuljettamaan matkustajia, joiden kuljettamista varten henkilölinjaliikenne on järjestetty. Ministeriö määrää tarkemmin siitä, milloin tällaisen haittaamisen katsotaan olevan olemassa.

4 luku

Tavaraliikenne

20 §

2. Luvan haltijalla on oikeus tarvittaessa käyttää hyväkseen kaikkia linjaverkostonsa mukaisia yhteyksiä, joissa reitit joko yhtyvät tai risteävät toisiaan. Tämä koskee myös saman omistajan eri yrityksien linjaverkostoja. Linjan jatkaminen tilausliikenneluvalla on sallittu ainoastaan suorittamalla kuljetettavan tavaran purkaus ja uudelleen kuormaus.

3.Linjalla kuljetettavan tai kuljetetun tavaran noutamista tai jättämistä varten on luvan haltijalla oikeus poiketa reitiltä, ei kuitenkaan keräilyalueen rajalta. Poikkeaminen ei saa olla 40:tä kilometriä pitempi. Luvan haltijan on tällöin huolehdittava siitä, ettei linjan varrella olevien paikkakuntien kohdalla liikennetarve jää hoitamatta.


22 §

1.Jos kuljetettavana on samalla kertaa vain yhden toimeksiantajan tavaraa, tavaratilausliikenneluvan haltijalla on oikeus suorittaa tavaroiden kuljetus liikennelupaan merkityltä liikennealueelta toiselle liikennealueelle ja takaisin. Toimeksiantajana ei pidetä sitä, joka välittää kuljetustehtävän taikka kerää tai varastoi tavaran välittäen jatkokuljetuksen taikka suorittaa kuljetustehtävän itse.


3.Liikenteenharjoittajat, joiden liikennealue sijaitsee Lapin läänissä, saavat suorittaa liikennelupansa mukaisia tavaroiden kuljetuksia liikennealueelta Ruotsin ja Norjan Suomen rajaan rajoittuviin kuntiin ja näistä kunnista liikennealueelleen.


22 a §

1.Asemapaikan poliisi voi myöntää tavaratilausliikenneluvan haltijalle oikeuden siirtää liikennelupansa mukaisesti liikenteessä olevan ajoneuvonsa liikennealueen ulkopuolelle vieraalla liikennealueella olevaa erityistä kuljetustarvetta varten määräpaikan poliisin suostumuksella. Liikennealueen ulkopuolelle siirretyllä ajoneuvolla ei saa suorittaa 22§:ssä mainittuja liikennealueen rajan ylittäviä kuljetuksia raakapuun kuljetuksia lukuunottamatta.


22 b §

1.Tilausliikenteen asemapaikalla tarkoitetaan sitä aluetta, jonka liikennetarpeen tyydyttämiseksi liikennelupa on myönnetty ja jolta liikennettä on harjoitettava. Kuljetustehtävän päätyttyä ajoneuvo on viipymättä tuotava takaisin asemapaikkaansa. Asemapaikan liikennetarpeen salliessa luvanhaltija voi ottaa suoritettavakseen kuljetustehtävän muuallakin liikennealueellaan.

2.Jos kuljetussopimus sitä edellyttää, voidaan kuljetuksia ottaa suoritettavaksi koko lupaan merkityltä liikennealueelta. Kuljetussopimuksen päätyttyä ajoneuvo on palautettava asemapaikkaansa.

5 luku

Erinäisiä säännöksiä

24 §

2.Jos linja- tai tilausliikennettä linja-autolla harjoitetaan säännösten tai lupaehtojen vastaisesti, voi ministeriö 1 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä riippumatta peruuttaa määräajaksi tai kokonaan liikenteenharjoittajalta 16§:n 1 momentissa tarkoitetun oikeuden tai rajoittaa sitä.

25 §

Jos liikenteenharjoittaja kuolee tai joutuu konkurssiin, on kuolin- tai konkurssipesällä oikeus jatkaa liikenteen harjoittamista enintään kahden vuoden ajan, jollei luvan myöntänyt viranomainen liikenteen asianmukaisen hoidon turvaamiseksi toisin päätä. Jatkamisen edellytyksenä on kuitenkin, että kuolin- tai konkurssipesä viipymättä ilmoittaa luvan myöntäneelle viranomaiselle luvanhaltijan velvollisuuksista vastaavan henkilön, jonka mainittu viranomainen voi hyväksyä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988. Asetuksen 16§:ää ja 24 §:n 2 momenttia sovelletaan kuitenkin 1 päivästä kesäkuuta 1988.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Asemapaikan poliisi antaa liikenteenharjoittajan pyynnöstä autojen lukumäärän edellyttämän määrän oikeaksi todistamiaan jäljennöksiä sellaisesta tilausliikenneluvasta, joka oikeuttaa harjoittamaan liikennettä useammalla kuin yhdellä linja-autolla. Näitä jäljennöksiä saadaan käyttää autossa alkuperäisen luvan lisäksi luvan voimassaoloajan loppuun asti.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnetyillä tavaraliikenteen harjoittamiseen oikeuttavilla liikenneluvilla saadaan harjoittaa liikennettä ilman kuljetettavien tavaroiden laatua tai kuljetuksen toimeksiantajaa koskevia rajoituksia, jollei ministeriö toisin määrää.

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.