843/1987

Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1987

Asetus Liikenneturvasta

Liikenneministerin esittelystä säädetään:

1 §

Liikenneturva, ruotsinkieliseltä nimeltään Trafikskyddet, toimii valtakunnallisena liikenneturvallisuustyön keskusjärjestönä.

Liikenneturva on oikeuskelpoinen julkisoikeudellinen yhdistys. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialue koko maa.

Liikenneturva on liikenneministeriön valvonnassa.

2 §

Liikenneturvan tarkoituksena on liikenneturvallisuuden edistäminen liikenneministeriön antamien ohjeiden mukaisesti:

1)harjoittamalla liikenneturvallisuutta koskevaa tiedotus-, valistus- ja koulutustoimintaa;

2)harjoittamalla Liikenneturvan toimintaa palvelevaa tutkimusta;

3)opastamalla ja yhteensovittamalla jäsenjärjestöjen liikenneturvallisuustyötä; sekä

4)tekemällä aloitteita ja toimimalla muutoinkin liikenneturvallisuuden hyväksi.

3 §

Liikenneturvan toiminnan rahoitukseen käytetään sille osoitettuja tai lahjoitettuja varoja sekä mahdollisista jäsenmaksuista kertyviä tuloja.

Liikenneturvan tulee vuosittain toimittaa liikenneministeriölle keskipitkän aikavälin toiminta- ja taloussuunnitelma.

Liikenneministeriö vahvistaa vuosittain Liikenneturvan varojen käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelmasta tulee käydä ilmi palkkausten perusteet sekä menolajeittain eriteltyinä palkkausten ja muiden menojen määrät. Liikenneministeriö vahvistaa myös Liikenneturvan henkilökunnan lukumäärän ja toimien nimikkeet.

Liikenneturvalla on oikeus voittoa tavoittelematta harjoittaa liikenneturvallisuusalan oppimateriaalin ja tiedotusaineiston kustannustoimintaa ja myyntiä.

4 §

Liikenneturvan jäseniksi voidaan hyväksyä sellaiset valtakunnalliset yhdistykset ja muut yhteisöt, joiden toimialaan tai tehtäviin liikenneturvallisuuden edistäminen kuuluu tai läheisesti liittyy.

Jäsenellä on oikeus erota Liikenneturvasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallintoneuvostolle tai sen puheenjohtajalle.

5 §

Liikenneturvan toimielimiä ovat keskusjärjestön kokous, hallintoneuvosto ja johtokunta. Liikenneturvalla on toimitusjohtaja ja tarpeellinen määrä osastonjohtajia.

Liikenneturva voi asettaa neuvottelu- ja toimikuntia käsittelemään jotain Liikenneturvan toimialaan kuuluvaa asiaa tai asiaryhmää.

6 §

Keskusjärjestön kokouksia ovat varsinainen ja ylimääräinen kokous. Varsinaisia kokouksia ovat vuosittain viimeistään toukokuussa pidettävä kevätkokous ja viimeistään joulukuussa pidettävä syyskokous. Varsinainen kokous pidetään hallintoneuvoston kutsusta sen määräämässä paikassa ja sen määräämänä aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallintoneuvosto katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään viidesosa jäsenistä sitä vaatii kirjallisesti hallintoneuvostolta ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa siitä, kun päätös sen pitämisestä on tehty tai jäsenet ovat sitä vaatineet.

7 §

Kutsu keskusjärjestön kokoukseen on viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta lähetettävä jäsenille kirjatussa kirjeessä tai muulla Liikenneturvan varsinaisen kokouksen päättämällä tavalla.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Toimintakertomus ja esitys keskipitkän aikavälin suunnitelmaksi on liitettävä kutsuun, jos ne tulevat kokouksessa esille.

8 §

Keskusjärjestön kokouksessa on edustettuna olevalla jäsenellä yksi ääni. Sama henkilö saa edustaa vain yhtä jäsentä.

Liikenneturvan hallintoneuvoston jäsenillä, toimitusjohtajalla, johtokunnan jäsenillä ja toimihenkilöiden keskuudestaan valitsemalla edustajalla on keskusjärjestön kokouksessa puhevalta, mutta ei äänioikeutta. He eivät saa kokouksessa edustaa Liikenneturvan jäseniä.

9 §

Keskusjärjestön kokouksen avaa hallintoneuvoston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokouksen avaajan asiana on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä toimituttaa kokouksen puheenjohtajan vaali. Kokouksen sihteerin kutsuu puheenjohtaja.

Kokouksen pöytäkirjan tarkistajiksi valitaan kaksi jäsenten edustajaa.

10 §

Kevätkokouksessa:

1)käsitellään toimintakertomus edelliseltä vuodelta sekä tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto;

2)päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston ja johtokunnan jäsenille sekä toimitusjohtajalle;

3)käsitellään keskipitkän aikavälin suunnitelma; sekä

4)käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa:

1)määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi toimintavuodeksi;

2)valitaan ne hallintoneuvoston jäsenet, joiden valinta 11§:n nojalla kuuluu keskusjärjestön kokoukselle;

3)valitaan yksi tilintarkastaja ja tämän varamies, joiden valinta 22§:n mukaan kuuluu keskusjärjestön kokoukselle;

4)päätetään mahdollisesta jäsenmaksusta ja sen määrästä seuraavaksi toimintavuodeksi; sekä

5)käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 §

Liikenneturvan hallintoneuvostoon kuuluu valtioneuvoston määräämä puheenjohtaja sekä yksitoista muuta jäsentä. Puheenjohtaja ja muut jäsenet määrätään tai valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan, kuitenkin niin, että kunakin kalenterivuonna puolet jäsenistä on erovuorossa.

Valtioneuvosto määrää hallintoneuvoston neljä jäsentä, joiden tulee edustaa liikenne-, opetus-, sisäasiain-, sekä sosiaali- ja terveysministeriötä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Keskusjärjestön kokous valitsee muut jäsenet ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Valittavien jäsenten keskuudessa tulee eri tienkäyttäjäryhmien olla edustettuina. Hallintoneuvoston jäseninä tulee olla sekä naisia että miehiä.

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa.

12 §

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallintoneuvoston puheenjohtajan on kutsuttava hallintoneuvosto koolle, milloin tilintarkastajat tai vähintään viisi hallintoneuvoston jäsentä kirjallisesti sitä vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Hallintoneuvoston puheenjohtajan on ilmoitettava toimittamastaan kutsusta johtokunnalle.

13 §

Kutsu hallintoneuvoston kokoukseen on lähetettävä hallintoneuvoston jäsenille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat. Esitykset toimintakertomukseksi, keskipitkän aikavälin suunnitelmaksi, toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi on liitettävä kutsuun, jos ne tulevat kokouksessa esille.

14 §

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla kokouksessa.

Liikenneturvan toimitusjohtajalla, johtokunnan jäsenillä ja toimihenkilöiden keskuudestaan valitsemalla edustajalla on oikeus olla saapuvilla hallintoneuvoston kokouksessa, jossa heillä on puhevalta, mutta ei äänioikeutta.

Hallintoneuvoston kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjan tarkistaa kaksi kokouksen valitsemaa hallintoneuvoston jäsentä.

Jäsenellä, joka ei ole yhtynyt päätökseen, on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan.

15 §

Hallintoneuvoston tehtävänä on:

1)vahvistaa seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;

2)päättää Liikenneturvan jäsenten ottamisesta ja erottamisesta;

3)huolehtia Liikenneturvan toiminnan kehittämisestä sekä valvoa järjestön etua ja oikeutta;

4)valvoa Liikenneturvan talouden ja varojen hoitoa;

5)ottaa ja erottaa toimitusjohtaja ja osastonjohtajat sekä määrätä heidän palkkaetunsa;

6)valita ne johtokunnan jäsenet, joiden valinta 16 §:n mukaan kuuluu hallintoneuvostolle;

7)antaa ohjeet muun henkilöstön työhönottoa, erottamista ja palkkausta varten;

8)vahvistaa Liikenneturvan työjärjestys;

9)päättää 5§:ssä tarkoitettujen neuvottelu- ja toimikuntien asettamisesta;

10)valmistella keskusjärjestön kokouksessa käsiteltävät asiat;

11)käsitellä Liikenneturvan toimintaa koskevat periaatteelliset asiat; sekä

12)käyttää muutoinkin Liikenneturvan ylintä päätösvaltaa asioissa, jotka eivät tämän asetuksen mukaan kuulu keskusjärjestön kokouksen päätösvaltaan.

16 §

Liikenneturvan johtokuntaan kuuluu puheenjohtajana Liikenneturvan toimitusjohtaja ja jäseninä osastonjohtajat sekä enintään kaksi hallintoneuvoston kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa Liikenneturvan muuta toimihenkilöä, joista toinen valitaan henkilöstöneuvoston esityksestä.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.

17 §

Johtokunnan tehtävänä on:

1)huolehtia Liikenneturvan talouden ja varojen hoidosta;

2)valmistella hallintoneuvostossa käsiteltävät asiat;

3)panna täytäntöön hallintoneuvoston päätökset; sekä

4)kehittää, suunnitella ja yhteensovittaa Liikenneturvan toimintaa työjärjestyksen ja hallintoneuvoston päätösten edellyttämällä tavalla.

18 §

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa Liikenneturvan toimintaa työjärjestyksen mukaisesti ja suorittaa ne muut toimeenpanovaltaan kuuluvat tehtävät, jotka eivät kuulu hallintoneuvostolle tai johtokunnalle.

19 §

Liikenneturvan toimielimissä tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa.

20 §

Liikenneturvan nimen on oikeutettu kirjoittamaan hallintoneuvoston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin erikseen yhdessä toimitusjohtajan tai osastonjohtajan kanssa.

Hallintoneuvosto voi oikeuttaa toimitusjohtajan yksin tai muun toimihenkilön yhdessä toisen toimihenkilön kanssa kirjoittamaan Liikenneturvan nimen järjestön juoksevaan hallintoon kuuluvissa asioissa.

Hallintoneuvosto pitää 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista henkilöistä luetteloa, joka vuosittain julkaistaan virallisessa lehdessä. Luettelosta annetaan tietoja ja otteita niitä haluaville.

21 §

Haasteen tai muun tiedoksiannon katsotaan tulleen Liikenneturvan tietoon, kun se on toimitettu jollekin 20§:n 1 momentissa mainituista henkilöistä.

22 §

Liikenneturvan hallinnon ja tilien tarkastamista varten Liikenneturvalla tulee olla kolme tilintarkastajaa, joista yhden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Tilintarkastajista valitsee yhden keskusjärjestön kokous, yhden määrää liikenneministeriö ja yhden valtiontalouden tarkastusvirasto. Kullekin tilintarkastajalle valitaan tai määrätään myös varamies.

23 §

Liikenneturvan taloudesta pidetään kirjaa kirjanpidon yleisten periaatteiden mukaan.

Liikenneturvan tilit päätetään kalenterivuosittain ja annetaan ensiksi seuraavan maaliskuun loppuun mennessä toimintakertomuksen ohella tilintarkastajille tarkastettaviksi.

Tilintarkastajien on suorittamansa tarkastuksen perusteella tilivuotta seuraavan huhtikuun 15 päivään mennessä annettava lausuntonsa hallintoneuvostolle, joka esittää sen keskusjärjestön kokoukselle.

24 §

Liikenneturvan on lähetettävä toimintasuunnitelma, tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto ja toimintakertomus liikenneministeriölle tiedoksi.

25 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Tällä asetuksella kumotaan Liikenneturvasta 19 päivänä lokakuuta 1973 annettu asetus (787/73).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa asetetun Liikenneturvan valtuuskunnan ja hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy asetuksen voimaantulopäivänä. Ennen sanottua ajankohtaa voidaan määrätä ja valita hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä muihinkin toiminnan aloittamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.