835/1987

Annettu Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 1987

Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuuden rajoittamisesta

Verohallitus on 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 33§:n 5 momentin ja 35§:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin ne ovat 30 päivänä huhtikuuta 1982 annetussa laissa (313/82), päättänyt:

1 §

Veroilmoituksessa ei ilmoiteta seuraavia Suomesta saatuja tuloja:

1) rahana maksettua eläkettä tai elinkorkoa, paitsi jos oikeus mainittuun suoritukseen on tulo- ja varallisuusverolain 40§:n 2 kohdan ja 41§:n 3 kohdan mukaan veronalaisia varoja,

2) sairausvakuutuslain nojalla saatua päivä- tai äitiysrahaa taikka muuta mainitun lain tai kansaneläkelain nojalla saatua korvausta tulojen tai elatuksen vähentymisestä,

3) pakollisen tapaturma- eikä liikennevahinkoturvan nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä saatua korvausta,

4) muun kuin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun vakuutuksen nojalla maksettua päivärahaa tai muuta vastaavaa tulojen ja elatuksen vähentymisestä maksettua korvausta,

5) tartuntatautilain (583/86) nojalla saatua päivärahaa tai ansionmenetyksestä saatua korvausta,

6) tulo- ja varallisuusverolain 20§:n 11 kohdassa eikä 22§:n 21 kohdassa tarkoitetun vakuutuksen nojalla maksettua veronalaista henki- tai pääomavakuutuksen määrää,

7) tulo- ja varallisuusverolain 20§:n 4 kohdassa tarkoitetun eläkevakuutuksen vakuutusmaksujen palautuksena tai takaisinostolla saatua määrää,

8) rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain (935/73) nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksettua korvausta,

9) työttömyysturvalain (602/84) nojalla maksettua etuutta, työllisyyskoulutuksesta annetussa laissa (31/76) tarkoitettua koulutustukea, työvoimatoimiston myöntämää nuorten harjoittelurahaa eikä yrittäjäksi ryhtyvän työttömän tukemiskokeilusta annetun asetuksen (702/84) nojalla maksettua toimeentulotukea,

10) vajaakuntoisten henkilöiden työhönsijoituksen tukemisesta annetun asetuksen (999/86) nojalla maksettua työttömyysturvalain (602/84) mukaista päivärahaa,

11) työttömyyden lieventämiseen liittyvistä metsänhoidollisista töistä annetun asetuksen (538/85) nojalla työttömälle metsänomistajalle tai hänen perheenjäsenelleen maksettua työllistämistukea,

12) opintotukilain 10 a§:ssä (95/87) tarkoitettua aikuisopintorahana maksettua ansionmenetyskorvausta,

13) lapsen kotihoidon tukea eikä

14) merityötulosta verotuksessa tehtävästä vähennyksestä annetussa laissa (455/85) tarkoitettua merityötuloa.

2 §

Verovelvollisen, jolla ei ole ollut veronalaisia varoja eikä muita kuin 1§:ssä mainittuja ilmoittamisvelvollisuudesta vapautettuja tuloja, ei tarvitse kehotuksetta antaa veroilmoitusta.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1987. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1987 toimitettavaan verotukseen. Päätöksellä kumotaan verohallituksen ilmoittamisvelvollisuuden rajoittamisesta 19 päivänä syyskuuta 1986 antama päätös (722/86).

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 1987

Pääjohtaja
Lauri Honkavaara

Ylitarkastaja
Mirjami Laitinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.