834/1987

Annettu Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 1987

Verohallituksen päätös pidätystodistuksen antamisvelvollisuuden rajoittamisesta ja ennakonpidätyksen hyväksi lukemisesta

Verohallitus on 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 20§:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 26 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa laissa (482/81) ja 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 105§:n 1 ja 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 30 päivänä huhtikuuta 1982 annetussa laissa (313/82), määrännyt:

1 §

Pidätystodistusta ei ole annettava:

1) rahana maksetusta eläkkeestä tai elinkorosta;

2) sairausvakuutuslain (364/63) nojalla maksetusta päivä- tai äitiysrahasta eikä muusta sairausvakuutuslain tai kansaneläkelain nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksetusta korvauksesta;

3) pakollisen tapaturma- tai liikennevahinkoturvan nojalla maksetusta päivärahasta eikä muusta tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksetusta korvauksesta;

4) muun kuin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun vakuutuksen nojalla maksetusta päivärahasta tai muusta vastaavasta tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksetusta korvauksesta;

5) tartuntatautilain (583/86) nojalla maksetusta päivärahasta eikä ansionmenetyskorvauksesta;

6) tulo- ja varallisuusverolain 20§:n 11 kohdassa eikä 22§:n 21 kohdassa tarkoitetun henki- ja pääomavakuutuksen nojalla maksetusta pääomasta;

7) tulo- ja varallisuusverolain 20§:n 4 kohdassa tarkoitetun eläkevakuutuksen vakuutusmaksujen palautuksena tai takaisinostolla saadusta määrästä;

8) rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain (935/73) nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksetusta korvauksesta;

9) työttömyysturvalain (602/84) nojalla maksetuista etuuksista, työllisyyskoulutuksesta annetussa laissa (31/76) tarkoitetusta koulutustuesta eikä nuorten yhteiskuntatakuun perusteella maksetusta harjoittelurahasta;

10) vajaakuntoisten henkilöiden työhönsijoituksen tukemisesta annetun asetuksen (999/86) nojalla maksetusta työttömyysturvalain (602/84) mukaisesta päivärahasta;

11) yrittäjäksi ryhtyvän työttömän tukemiskokeilusta annetun asetuksen (702/84) nojalla maksetusta toimeentulotuesta;

12) työttömyyden lieventämiseen liittyvistä metsänhoidollisista töistä annetun asetuksen (538/85) nojalla työttömälle metsänomistajalle tai hänen työttömälle perheenjäsenelleen maksetusta työllistämistuesta;

13) lapsen kotihoidon tuesta;

14) opintotukilain 10 a§:ssä (95/87) tarkoitetusta aikuisopintorahana maksetusta ansionmenetyskorvauksesta;

15) merityötulosta verotuksessa tehtävästä vähennyksestä annetussa laissa (455/85) tarkoitetusta merityötulosta eikä

16) sellaisista rakennustoiminnan aloilla maksetuista lomapalkoista, lomakorvauksista ja lomaltapaluurahoista (lomarahoista), jotka työnantaja on valtakunnallisen työehtosopimuksen mukaan tilittänyt Postipankkiin työnantajajärjestön erityiselle postisiirtotilille.

2 §

Ennakonpidätykset luetaan 1§:ssä mainituista Suomesta saaduista tuloista verovelvollisen hyväksi suorituksen maksajan ennakkoperintäasetuksen 34§:n nojalla antamassa vuosi-ilmoituksessa tai ennakkoperintäasetuksen 31§:ssä tarkoitetussa rekisteröimättömän työnantajan tilillepanokortissa ilmoittamien tietojen perusteella.

3 §

Muusta kuin 1§:ssä mainitusta tulosta toimitettu ennakonpidätys voidaan lukea verotuksessa hyväksi ennakkoperintäasetuksen 34§:n nojalla annetussa vuosi-ilmoituksessa tai ennakkoperintäasetuksen 31§:ssä tarkoitetussa rekisteröimättömän työnantajan tilillepanokortissa ilmoitettujen tietojen perusteella, jos pidätystodistus on kadonnut tai verovelvollinen ei ole muusta syystä voinut liittää sitä veroilmoitukseensa.

4 §

Verotuslain 103§:n 1 momentissa tarkoitettu ennakko, joka on kansainvälisen sopimuksen nojalla siirretty vieraasta valtiosta Suomeen, luetaan verovelvollisen hyväksi sopimusvaltion asianomaisen veroviranomaisen antaman selvityksen perusteella.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1987. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 1987 maksettuihin suorituksiin ja vuodelta 1987 toimitettavaan verotukseen. Päätöksellä kumotaan verohallituksen pidätystodistuksen antamisvelvollisuuden rajoittamisesta ja ennakonpidätyksen hyväksi lukemisesta 4 päivänä syyskuuta 1986 antama päätös (712/86).

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 1987

Pääjohtaja
Lauri Honkavaara

Ylitarkastaja
Mirjami Laitinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.