815/1987

Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1987

Laki arpajaisverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 10 päivänä huhtikuuta 1970 annetun arpajaisverolain (259/70) 6 ja 10§,

näistä 6§ sellaisena kuin se on muutettuna 11 päivänä elokuuta 1978 ja 3 päivänä joulukuuta 1982 annetuilla laeilla (622/78 ja 871/82), sekä

muutetaan 1§:n 1 momentti, 4§:n 1 momentti ja 9§:n 1 momentti,

näistä 9§:n 1 momentti sellaisena kuin se on mainitussa 11 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa, näin kuuluviksi:

1 §

Suomessa järjestetyissä arpajaisissa tai palkinto-obligaatioiden arvonnassa taikka kotimaisten urheilu- tai eläinkilpailujen yhteydessä asianomaisella luvalla toimeenpannussa vedonlyönnissä saadusta voitosta on suoritettava valtiolle arpajaisveroa sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.


4 §

Arpajaisvero on 20 prosenttia enintään 2 000 markan arvoisesta voitosta, 25 prosenttia yli 2 000 markan, mutta enintään 20 000 markan arvoisesta voitosta, 30 prosenttia yli 20 000 markan, mutta enintään 200 000 markan arvoisesta voitosta sekä 35 prosenttia yli 200 000 markan arvoisesta voitosta.


9 §

Verovelvollinen, veronsaajan puolesta verotusasiamies sekä arpajaisten toimeenpanija saavat hakea muutosta arpajaisverotusta koskevaan päätökseen lääninoikeudelta noudattaen, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on säädetty. Lääninoikeuden arpajaisveroasiassa antamaan päätökseen hakee kuitenkin veronsaajan puolesta muutosta tarkastusasiamies. Verotusasiamiehen ja tarkastusasiamiehen valitusaika luetaan päätöksen tekemispäivästä.



Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Hallituksen esitys 58/87
Valtiovarainvaliok. miet. 18/87
Suuren valiok. miet. 32/87

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.