747/1987

Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1987

Asetus Steiner-koulusta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan Steiner-koulusta 12 päivänä elokuuta 1977 annetun asetuksen (625/77) 12 ja 30§,

muutetaan 5 ja 8§, 9§:n 1 momentti, 10 §, 11 §:n 1 ja 2 momentti, 14, 19 ja 20§, 21§:n 1 momentti ja 35§,

näistä 20§ sellaisena kuin se on osittain muutettuna 6 päivänä helmikuuta 1981 ja 16 päivänä joulukuuta 1983 annetuilla asetuksilla (112/81 ja 1008/83) ja 21§:n 1 momentti sellaisena kuin se on mainitussa 6 päivänä helmikuuta 1981 annetussa asetuksessa, sekä

lisätään 6§:n 1 momenttiin uusi 3 a, 5 a ja 6 a kohta, 29§:ään uusi 3 momentti, sekä asetukseen uusi 33 a§, 35§:ään uusi 2 momentti sekä asetukseen uusi 37 a§, seuraavasti:

5 §

Steiner-koululla on oppilaskunta, josta määrätään koulun ohjesäännössä. Oppilaskuntaan kuuluvat 9-13 luokkien oppilaat.

6 §

Steiner-koululla tulee olla ohjesääntö, joka sisältää vahvistetun työohjelman määräykset ja jossa lisäksi määrätään:


3 a)oppilaskunnasta;


5 a)erityisopetuksen järjestämisestä;


6 a)opetusryhmien muodostamisesta;


8 §

Koulun lukuvuodesta sekä työpäivien lukumäärästä on voimassa, mitä niistä peruskoulun ja lukion osalta on säädetty, kuitenkin niin, että esiluokan ja kolmannentoista luokan työpäivien lukumäärästä määrätään ohjesäännössä.

9 §

Steiner-koulun oppilas saa, mikäli häntä ei ole vapautettu jonkin aineen opetuksesta, opetusta ja ohjausta 1-9 luokalla niin monta tuntia viikossa kuin peruskoulun osalta ja 10-13 luokalla niin monta tuntia kuin lukion osalta on säädetty tai määrätty. Kouluhallitus voi opetussuunnitelmaa vahvistaessaan myöntää poikkeuksia edellä säädetyistä tuntimääristä. Oppilaalle voidaan lisäksi antaa tukiopetusta sen mukaan kuin kouluhallitus määrää.


10 §

Opetusryhmien muodostamisesta määrätään ohjesäännössä.

11 §

Steiner-koululla tulee olla opettajakunnan laatima ja kouluhallituksen vahvistama opetussuunnitelma, jota opetuksessa on noudatettava. Opetussuunnitelmassa määrätään koulutyön yleisestä järjestelystä, työajasta, oppiaineista ja niiden oppimääristä sekä viikko- ja kokonaistuntimääristä, opetukseen käytettävästä tuntimäärästä kokonaisuudessaan ja oppiaineittain, arvostelusta, tuki- ja erityisopetuksen antamisesta, oppilaan ohjauksesta ja koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta.

Opetussuunnitelmaan kuuluu erityisenä osana opettajakunnan jokaista lukuvuotta varten laatima työsuunnitelma, jonka hyväksyy johtokunta. Hyväksytty työsuunnitelma on toimitettava lääninhallitukselle tiedoksi.


14 §

Steiner-koulussa opetetaan sen mukaan kuin opetussuunnitelmassa määrätään äidinkieltä, toista kotimaista kieltä, vieraita kieliä, matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, uskontoa, elämänkatsomustietoa, ympäristöoppia, historiaa, yhteiskuntatietoa, teknologiaa, tietotekniikkaa, biologiaa, maantietoa, taidetietoa, musiikkia, kuvaamataitoa, eurytmiaa, kotitaloutta, tekstiili- ja teknistä työtä sekä liikuntaa. Opetussuunnitelmaan voidaan sisällyttää muitakin kuin edellä mainittuja aineita ja siinä voidaan varata tunteja erikoiskursseja sekä opinto- ja muuta ohjausta varten. Osa opetuksesta voidaan järjestää ainevalintaan ja erilaajuisen oppimäärän valintaan sekä vapaaehtoisuuteen perustuvaksi.

19 §

Steiner-koulun oppilaille voidaan järjestää vapaaehtoisia koulun työtä edistäviä kerhoja.

20 §

Steiner-koulussa on aineenopettajan, luokanopettajan, esiluokanopettajan ja eurytmian säestäjän toimia sekä erityisopettajan toimia puhe-, lukemis- ja kirjoittamishäiriöisten lasten opetusta varten ja erityiseurytmian opettajan toimia sellaisten lasten erityisopetusta varten, joilla tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn vuoksi on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia. Tarpeen mukaan kouluun voidaan ottaa myös tuntiopettajia.

21 §

Kelpoisuusehtona Steiner-koulun aineenopettajan ja luokanopettajan sekä erityisopettajan toimeen on opetusharjoittelua lukuunottamatta lukion tai peruskoulun vastaavan opettajan kelpoisuus taikka Steiner-koulujen opettajainkoulutuslaitoksessa suoritetut kouluhallituksen riittäviksi katsomat opinnot sekä kummassakin tapauksessa riittävä perehtyneisyys Steiner-koulun opettajan tehtävään. Erityiseurytmian opettajalla tulee olla eurytmian opettajan kelpoisuuden lisäksi mainitussa opettajainkoulutuslaitoksessa suoritetut erityiseurytmian opinnot.


29 §

Steiner-koulun tulee toimittaa tilastokeskukselle koulua koskevat tilastotiedot.

33 a §

Steiner-koulun hallintoasioiden käsittelyssä on noudatettava, mitä hallintomenettelylaissa (598/82) on säädetty.

35 §

Muutoksenhausta Steiner-koulun johtokunnan ja opettajakunnan päätökseen on soveltuvin osin voimassa, mitä muutoksenhausta johtokunnan päätökseen on peruskoulua korvaavasta koulusta ja yksityisestä lukiosta annetussa asetuksessa (720/84) säädetty.

Mitä peruskouluasetuksen (718/84) 49§:ssä ja lukioasetuksen (719/84) 44§:ssä on säädetty oppilaan kantelun johdosta tehtävästä arvostelun oikaisusta sekä uuden arvostelun toimittamisesta, on soveltuvin osin voimassa Steiner-koulussa.

37 a §

Steiner-koulun 10-13 luokalla oppilaille annetut kirjalliset koetehtävät on luovutettava säilytettäväksi koulun arkistossa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1987.

Steiner-koulun ohjesääntö on muutettava tämän asetuksen mukaiseksi. Ohjesäännön muutos on viimeistään vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta toimitettava kouluhallituksen vahvistettavaksi.

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.