731/1987

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1987

Asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan sosiaali- ja terveysministeriöstä 6 päivänä helmikuuta 1987 annetun asetuksen (108/87) 4, 7 ja 8§ näin kuuluviksi:

4 §

Hallinto-osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) lainsäädäntöä ja oikeudellisia kysymyksiä, jollei asiasta ole toisin säädetty;

2) ministeriön sisäistä hallintoa;

3) ministeriön virka- ja työsopimussuhteita, nimikirjanpitoa, koulutusta, virastodemokratiaa sekä muita henkilöstöhallinnon kysymyksiä, jollei asiasta ole toisin säädetty;

4) ministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten yleishallinnon, henkilöstöhallinnon ja koulutuksen yhteensovittamista;

5) lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastoja siltä osin kuin asia ei kuulu sisäasiainministeriön toimialaan;

6) ministeriön edustusta oikeusasioissa, laitoksissa, järjestöissä ja muissa yhteisöissä;

7) ministeriön hallinnonalan tiedotustoiminnan yhteensovittamista;

8) ministeriön asiakirjojen kirjaamista, lähettämistä ja arkistointia;

9) työriitojen siirtämistä, viran- ja toimenhaltijoiden neuvotteluoikeutta ja työriitojen piirisovittelijoita niiltä osin kuin asiat eivät kuulu valtakunnansovittelijain toimistolle;

10) säteilyturvakeskusta;

11) tulo- ja menoarvioehdotusta sekä erityismenoarviota;

12) taloussuunnittelua, laskentatointa ja ministeriölle tilivirastona kuuluvia tehtäviä;

13) ministeriön toimialan yleistä tehokkuus- ja talousvalvontaa;

14) raha-automaattien tuoton jakoa ja myönnettyjen avustusten käytön valvontaa;

15) Kansainvälisen työjärjestön toimintaa ja ministeriön muiden kansainvälisten asioiden hoidon yhteensovittamista;

16) tasa-arvokysymyksiä; sekä

17) muita ministeriön toimialaan kuuluvia asioita, jollei tässä asetuksessa ole toisin säädetty.

7 §

Vakuutusosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) sosiaalivakuutus- ja muuta vakuutuslainsäädäntöä;

2) kansaneläke- ja perhe-eläkevakuutusta;

3) sairaus- ja äitiysvakuutusta;

4) työeläkevakuutusta;

5) tapaturma- ja liikennevakuutusta;

6) potilasvakuutusta;

7) työttömyysvakuutusta;

8) henkivakuutusta ja muuta henkilövakuutusta;

9) vahinkovakuutusta;

10) rintamaveteraanien varhaiseläkettä, rintamasotilaseläkettä ja lapsen hoitotukea;

11) kansaneläkelaitosta ja muita vakuutus- ja eläkelaitoksia;

12) eläkelautakuntaa, liikennevahinkolautakuntaa, sosiaalivakuutuslautakuntia, tapaturma-asiain korvauslautakuntaa, tapaturmalautakuntaa, tarkastuslautakuntaa ja valtion sotavakuutuslautakuntaa sekä työttömyysturvalautakuntaa;

13) eläketurvakeskusta, Avustuskassojen Yhdistystä, liikennevakuutusyhdistystä, potilasvakuutusyhdistystä, työttömyyskassojen keskuskassaa, työttömyyskassojen tukirahastoa ja erorahastoa;

14) edellä 11-13 kohdassa tarkoitettujen laitosten, yhteisöjen ja lautakuntien valvontaa ja tarkastusta sekä nimitysasioita, mikäli ne kuuluvat ministeriön käsiteltäviin;

15) avustuskassarekisteriä, eläkesäätiörekisteriä, työttömyyskassarekisteriä ja vakuutusyhtiöiden toimiluparekisteriä;

16) vakuutustilastoa; sekä

17) osaston toimialaan kuuluvaa kansainvälistä yhteistyötä.

Sosiaalihuolto-osasto
8 §

Sosiaalihuolto-osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) sosiaalihuolto- ja sotilasvammalainsäädäntöä;

2) sosiaalihallitusta sekä muuta sosiaalihuollon hallintoa;

3) tapaturmavirastoa;

4) osaston alaisten virastojen ja laitosten virkanimityksiä;

5) perhekustannusten tasausta;

6) sosiaalipalveluja ja sosiaalihuollon toimeentuloturvaa ja muuta sosiaalihuoltoa siltä osin kuin ne eivät kuulu suunnitteluosaston käsiteltäviin asioihin;

7) sotilasvammakorvauksia;

8) maatalousyrittäjien lomituspalveluja, pienyrittäjien lomarahaa ja muuta lomatoimintaa;

9) ulkomailta Suomeen tulleiden pakolaisten huoltoa; sekä

10) osaston toimialaan kuuluvaa kansainvälistä yhteistyötä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1987.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.