716/1987

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1987

Laki valtion eläkelain 8§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion eläkelain 8§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 19 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa (964/86), näin kuuluvaksi:

8 §

Vanhuuseläkkeen saamisen edellytyksenä on, että edunsaajalla on eläkeaikaa vähintään yksi kuukausi, että hän on saavuttanut eläkeiän ja että palvelus on päättynyt. Vanhuuseläkkeen saamisen edellytyksenä 65 vuotta alemmassa eläkeiässä on kuitenkin lisäksi, että edunsaaja palveluksen päättymistä välittömästi edeltäneet 6 kuukautta on ollut yhdenjaksoisesti jatkuneessa palveluksessa ja että hänellä palveluksen päättymistä välittömästi edeltäneiden 5 vuoden kuluessa on eläkeaikaa yhteensä vähintään 3 vuotta. Tässä momentissa mainittuja 6 kuukauden ja 3 vuoden aikoja laskettaessa otetaan huomioon tämän lain, kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain (202/64), kansaneläkelaitoksen eläkeohjesäännön tai eläkesäännön, Postipankin eläkelaitoksen eläkesäännön, Suomen Pankin eläkesäännön, evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain (298/66), ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain (521/69) tai Ahvenanmaan maakunnan varoista soveltuvin osin valtion eläkesäännösten mukaisesti suoritettavaa eläketurvaa koskevan lainsäädännön perusteella eläkeajaksi luettava palvelusaika.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1987.

Tätä lakia sovelletaan eläkkeeseen, jonka perusteena oleva eläketapahtuma on sattunut lain voimassa ollessa.

Edunsaajalla, jolle on evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain, ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain tai Ahvenanmaan maakunnan varoista soveltuvin osin valtion eläkesäännösten mukaisesti suoritettavaa eläketurvaa koskevan lainsäädännön perusteella myönnetty ennen tämän lain voimaantuloa alkanut vanhuuseläke, mutta joka ei vielä ole saavuttanut oikeutta valtion eläkelain mukaiseen vanhuuseläkkeeseen, on oikeus hakemuksesta saada valtion eläkelain mukainen vanhuuseläke tämän lain voimaantulosta lukien laskettuna siten kuin valtion eläkelain 10 §:n 2 momentissa säädetään.

Hallituksen esitys 23/87
Sosiaalivaliok. miet. 6/87
Suuren valiok. miet. 20/87

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.