622/1987

Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1987

Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen maksupaikoista ja kantopalkkioista

Valtiovarainministeriö on

11 päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain (611/78) 1 ja 29§:n sekä lakiin 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetulla lailla (586/87) lisätyn 4 a§:n,

1 päivänä joulukuuta 1978 annetun veronkantoasetuksen 3§:n, sellaisena kuin se on 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa asetuksessa (587/87),

6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 70§:n 1 momentin, sellaisena kuin se on 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa laissa (591/87), sekä

3 päivänä heinäkuuta 1974 annetun valmisteverotuslain (558/74) 17§:n 3 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Yleiset maksupaikat

Veronkantolaissa tarkoitetut ja sen nojalla kannettavat verot, maksut ja muut suoritukset maksetaan postisiirtoliikettä välittävään postitoimipaikkaan, Postipankkiin, valtiokonttoriin tai lääninhallitukseen, jollei jäljempänä toisin määrätä.

2 §
Muut maksupaikat

Edellä 1§:ssä tarkoitettujen maksupaikkojen lisäksi seuraavia veroja, maksuja ja muita suorituksia saadaan kantoaikana maksaa liike-, säästö- ja osuuspankkeihin:

1)verotuslaissa tarkoitetut verot sekä kansaneläkevakuutusmaksu ja sairausvakuutusmaksu,

2)metsänhoitomaksu,

3)ennakkoperintälain nojalla kannettava ennakko,

4)perintö- ja lahjavero,

5)liikevaihtovero ja

6)ennakkoperintälaissa tarkoitettu ennakonpidätys osingosta ja korosta toimitettavaa ennakonpidätystä lukuun ottamatta sekä työnantajan sosiaaliturvamaksu.

3 §
Valmisteverojen maksupaikat

Valmisteverojen maksupaikoista on voimassa mitä niistä on erikseen säädetty.

4 §
Kantopalkkio

Rahalaitokselle maksetaan kantopalkkiona 2§:n 1-3 kohdissa tarkoitetuista suorituksista kultakin kannetulta erältä kaksi markkaa 50 penniä. Kantopalkkio sisältää korvauksen myös rahalaitoksen vastaanottamia verovaroja koskevien konekielisten tietojen antamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Rahalaitokseen oma-aloitteisesti maksetuista ennakonpidätyksistä ja työnantajan sosiaaliturvamaksuista sekä liikevaihtoveron kuukausimaksuista suoritetaan kantopalkkiona kultakin kannetulta erältä kolme markkaa 50 penniä. Kantopalkkio sisältää myös korvauksen kustannuksista, jotka aiheutuvat rahalaitoksen vastaanottamia verovaroja koskevien konekielisten tietojen antamisesta ja tositteiden toimittamisesta lääninverovirastolle.

5 §
Rahalaitoksen viivästyskorko

Jos rahalaitos laiminlyö pankin konttoreiden ja pankin asiamiesten vastaanottamien tässä päätöksessä tarkoitettujen verovarojen siirtämisen tai tilittämisen valtion postisiirtotilille määräajassa, on sen suoritettava korkolain (633/82) 4§:n 1 momentin mukainen korko viivästysajalta.

6 §
Rahana maksettava leimavero

Jos asiakirjasta on suoritettava leimaveroa enemmän kuin 1 000 markkaa, voidaan vero maksaa rahana lääninhallitukseen.

7 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1987.

Tällä päätöksellä kumotaan eräiden verojen ja maksujen suorittamisesta rahalaitoksiin 7 päivänä joulukuuta 1978 annettu valtiovarainministeriön päätös (942/78), sellaisena kuin se on osittain muutettuna 11 päivänä huhtikuuta 1984 annetulla valtiovarainministeriön päätöksellä (303/84).

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1987

Ministeri
Ulla Puolanne

Vs. nuorempi hallitussihteeri
Heikki Kuitunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.