621/1987

Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1987

Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen kantoajoista ja kantoeristä

Valtiovarainministeriö on

12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 112 §:n 1 momentin,

12 päivänä heinäkuuta 1940 annetun perintö- ja lahjaverolain 53 §:n 1 momentin ja 63 b §:n 2 momentin, sellaisina kuin ne ovat 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetussa laissa (318/79),

5 päivänä joulukuuta 1963 annetun liikevaihtoverolain 50 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on 11 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (617/78),

26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun elokuvaverolain 17 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa laissa (592/87), sekä

11 päivänä elokuuta 1978 annettuun veronkantolakiin 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetulla lailla (586/87) lisätyn 4 b§:n nojalla päättänyt:

1 §
Säännönmukainen lopullinen vero ja metsänhoitomaksu

Valtion-, kunnallis- ja kirkollisvero sekä kansaneläkevakuutus- ja sairausvakuutusmaksu kannetaan kolmena eränä. Jollei valtiovarainministeriö jonkin kunnan osalta erikseen toisin määrää, on ensimmäinen erä suoritettava viimeistään joulukuun 10 päivänä, toinen erä viimeistään helmikuun 6 päivänä ja kolmas erä viimeistään maaliskuun 6 päivänä. Jos kannossa perittävä vero on pienempi kuin 800 markkaa mutta vähintään 400 markkaa, se on maksettava ensimmäisen ja toisen erän kannossa, ja jos se on pienempi kuin 400 markkaa, ensimmäisen erän kannossa.

Metsänhoitomaksu kannetaan yhdellä kertaa, ja se on suoritettava erityiselle postisiirtotilille verojen ensimmäisen erän kannossa.

Jos tutkijalautakunta on alentanut maksuunpantua määrää, on sen päätöksen mukaisesti kannossa perittävä määrä, vähennettynä verolautakunnan päätökseen perustuvan maksuunpanon nojalla kannossa jo maksettavaksi erääntyneillä erillä, maksettava jäljellä olevien erien kannossa.

2 §
Perintö- ja lahjavero

Perintö- ja lahjavero kannetaan kahtena eränä. Ensimmäinen erä on maksettava viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa lähinnä kahden kuukauden kuluttua perintö- ja lahjaverolain 44§:n 1 momentissa tarkoitetun kuulutuksen julkipanosta, ja toinen erä viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa lähinnä neljän kuukauden kuluttua sanotun kuulutuksen julkipanosta. Jos perintö- ja lahjaveron määrä on pienempi kuin 400 markkaa, se on maksettava yhdellä kertaa ensimmäisen erän kannossa.

Perintö- ja lahjavero, jonka maksamiseen on perintö- ja lahjaverolain 63 b§:n mukaan myönnetty pidennystä, kannetaan vähintään 5 000 markan suuruisina erinä. Ensimmäinen erä on suoritettava viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa lähinnä kuuden kuukauden kuluttua perintö- ja lahjaverolain 44§:n 1 momentissa tarkoitetun kuulutuksen julkipanosta. Jollei perintö- ja lahjaverolain 63 a§:n 3 momentista muuta johdu, jäljellä olevat erät on suoritettava vuoden välein edellisen erän eräpäivästä siten, että viimeinen erä suoritetaan viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa lähinnä neljän ja puolen vuoden kuluttua perintö- ja lahjaverolain 44§:n 1 momentissa tarkoitetun kuulutuksen julkipanosta.

Perintö- ja lahjaverolain 63 b§:ssä mainittu, muu kuin edellä 2 momentissa tarkoitettu osa verosta, kannetaan 1 momentin mukaisesti.

3 §
Eräät muut verot ja maksut

Maksuunpannut ennakonpidätys, työnantajan sosiaaliturvamaksu, lähdevero, leimavero, elokuvavero ja arpajaisvero on, myös 4 ja 5§:ssä tarkoitetuissa tapauksissa, suoritettava yhtenä eränä viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa lähinnä kolmen viikon kuluttua maksuunpanopäätöksen tekemisestä.

Maksuunpantu liikevaihtovero sekä liikevaihtoverotoimiston maksuunpanema auto- ja moottoripyörävero on, myös 4 ja 5§:ssä tarkoitetuissa tapauksissa, suoritettava yhtenä eränä liikevaihtoverotoimiston määräämän jälkimaksuajan kuluessa, joka saa olla enintään 60 päivää laskettuna maksuunpanopäätöksen tekemisestä.

Investointivero on suoritettava viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa kahden kuukauden kuluttua maksuunpanopäätöksen tekemisestä.

4 §
Jälkiverot ja muut vastaavat suoritukset

Veronoikaisun, maksuunpanon oikaisun, jälkiverotuksen, veronjärjestelyn tai sellaisen verotuksen johdosta, joka on toimitettu muutoksenhakuviranomaisen uudelleen verolautakunnan, perintöverolautakunnan tai lääninveroviraston käsiteltäväksi palauttamassa asiassa, maksuunpantu määrä on suoritettava, jollei 1§:n 3 momentista muuta johdu, yhtenä eränä viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa kahden kuukauden kuluttua maksuunpanopäätöksen tekemisestä. Jollei verotuslain 87§:ssä tarkoitettua tietoa ole voitu toimittaa verotetulle kahta viikkoa ennen mainittua maksupäivää, on maksuunpantu määrä suoritettava viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa kuukauden kuluttua tiedon antamisesta.

5 §
Korotetut verot

Jos valituksen johdosta joku on määrätty verovelvolliseksi tai veroa on korotettu, on maksuunpantu määrä suoritettava yhtenä eränä viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa kahden kuukauden kuluttua verolipun kirjoittamisesta.

6 §
Määräaikojen laskeminen

Jos edellä mainittujen verojen ja maksujen kanto- tai maksuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, saa maksettavan erän suorittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

7 §
Veron jakaminen eriin

Vero tai maksu, joka saadaan tämän päätöksen mukaan maksaa useampana kuin yhtenä eränä, jaetaan tasan erien kesken, kuitenkin siten, että täysien kymmenien markkojen yli menevä osa muusta erästä lisätään ensimmäiseen erään.

8 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1987.

Tällä päätöksellä kumotaan eräiden verojen ja maksujen suorittamisesta 6 päivänä kesäkuuta 1979 annettu valtiovarainministeriön päätös (529/79) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1987

Ministeri
Ulla Puolanne

Vs. nuorempi hallitussihteeri
Heikki Kuitunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.