598/1987

Annettu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1987

Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamiseksi palkasta, ennakkoperintälain 5 ja 6§:ssä tarkoitetuista suorituksista sekä palkkaturvalain nojalla maksettavasta suorituksesta annetun päätöksen muuttamisesta

Verohallitus on muuttanut ennakonpidätyksen toimittamiseksi palkasta, ennakkoperintälain 5 ja 6§:ssä tarkoitetuista suorituksista sekä palkkaturvalain nojalla maksettavasta suorituksesta 19 päivänä joulukuuta 1985 antamansa päätöksen (1080/85) 9§:n 1 momentin, 14§:n 1 ja 4 momentit ja 16§:n 1 momentin, näistä 9§:n 1 momentin, sellaisena kuin se on 18 päivänä joulukuuta 1986 annetussa päätöksessä (1021/86) ja 14§:n 1 ja 4 momentit sellaisina kuin ne ovat 29 päivänä tammikuuta 1987 annetussa päätöksessä (105/87) sekä lisännyt 6§:ään uuden 3 momentin, 7§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 18 päivänä joulukuuta 1986 annetussa päätöksessä (1021/86), uuden 5 momentin ja päätökseen uuden 11§:n, jolloin nykyiset 11-18§, näistä 14§ sellaisena kuin se on osittain muutettuna 29 päivänä tammikuuta 1987 annetussa päätöksessä (105/87), siirtyvät 12-19§:ksi seuraavasti:

2 luku

Ennakonpidätys eläkkeestä, elinkorosta ja eläkevakuutusmaksujen palautuksesta

6 §

Eläkevakuutuksen vakuutusmaksujen palautuksesta ja takaisinostolla saadusta määrästä ennakonpidätys on toimitettava siten kuin 3§:ssä on määrätty.

3 luku

Ennakonpidätys vakuutus- ja vahingonkorvauksista

7 §

Maksettaessa tartuntatautilain (583/86) nojalla päivärahaa ja korvausta ansionmenetyksestä ennakonpidätys toimitetaan siten kuin edellä 1-3 momenteissa on määrätty.

4 luku

Ennakonpidätys työttömyysturvaetuuksista

9 §

Työttömyysturvalain (602/84) nojalla maksettavista etuuksista, työllisyyskoulutuksesta annetussa laissa (31/76) tarkoitetusta koulutustuesta, nuorten yhteiskuntatakuun perusteella maksettavasta harjoittelurahasta, yrittäjäksi ryhtyvän työttömän tukemiskokeilusta annetun asetuksen (702/84) nojalla maksettavasta toimeentulotuesta, vajaakuntoisten henkilöiden työhönsijoituksen tukemisesta annetun asetuksen (999/86) nojalla maksettavasta päivärahasta ja työttömyyden lieventämiseen liittyvistä metsänhoidollisista töistä annetun asetuksen (538/85) nojalla työttömälle metsänomistajalle tai hänen perheenjäsenelleen maksettavasta työllistämistuesta ennakonpidätys toimitetaan 1§:ssä määrätyllä tavalla. Toimitettaessa ennakonpidätystä työttömyysturvalain nojalla maksettavasta peruspäivärahasta ja määrältään sitä vastaavasta työllisyyskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta koulutustuesta, ennakonpidätyksestä ei kuitenkaan vähennetä ilman verojohtajan antamaa määräystä muita vähennyksiä kuin yksinhuoltajalle myönnettävä lapsivähennys.


6 luku

Ennakonpidätys aikuisopintorahasta

11 §

Maksettaessa opintotukilain 10 a§:ssä (95/87) tarkoitettua aikuisopintorahana myönnettyä ansionmenetyskorvausta ennakonpidätys on toimitettava 10 prosentin suuruisena.

7 luku

Ennakonpidätys palkkaturvalain nojalla maksettavasta suorituksesta

12 §

Palkkaturvalain (649/73) nojalla työntekijälle palkkaturvana maksettavasta suorituksesta toimitetaan ennakonpidätys 1§:n mukaan tai prosenttimääräisenä seuraavasti:

Jos suoritus on vähintään 20 markkaa ja enintään 7 500 markkaa, ennakonpidätys on 30 prosenttia. Suorituksen siitä osasta, joka ylittää 7 500 markkaa, ennakonpidätys on 50 prosenttia.

8 luku

Ennakonpidätys ennakkoperintälain 6§:ssä tarkoitetuista suorituksista

13 §

Ennakkoperintälain 6§:ssä tarkoitetuista suorituksista ennakonpidätys on toimitettava soveltuvin osin siten kuin palkasta toimitettavasta ennakonpidätyksestä on tässä päätöksessä määrätty.

9 luku

Muut ennakonpidätyksen toimittamista koskevat määräykset

14 §

Maksettaessa palkkaa aikaisemmin maksetun palkan lisäksi useamman kuin yhden maksukauden ajalta tai palkan loppusuoritusta useamman kuin yhden palkanmaksukauden aikana tehdystä urakkatyöstä, ennakonpidätys toimitetaan 2§:n 1 momentissa tarkoitetun henkilökohtaisen prosenttiluvun mukaan. Siltä osin kuin palkka kohdistuu samaan kalenterivuoteen, jona se maksetaan, ennakonpidätys voidaan kuitenkin toimittaa 1§:ssä tarkoitettua pidätystunnusta käyttäen siten, että kunkin maksukauden palkkaan lisätään siihen kohdistuva osa maksettavasta palkasta, ja yhteismääristä lasketuista ennakonpidätyksistä vähennetään aikaisemmin samalta ajalta toimitettujen ennakonpidätysten määrä.

Maksuvuoteen kohdistuvasta palkasta, joka maksetaan tai hyvitetään kuukautta pidemmältä ajalta ja josta ennakonpidätys on toimitettava 1§:ssä tarkoitetun pidätystunnuksen mukaan, toimitettavan ennakonpidätyksen määrän on vastattava sitä ennakonpidätystä, joka suhteellisesti laskettuna olisi toimitettava niiltä kuukausilta, joilta suoritus maksetaan tai hyvitetään.

15 §

Maksettaessa eläkettä tai 7, 8 ja 10§:ssä tarkoitettuja korvauksia aikaisemmin maksettujen eläkkeiden ja korvausten lisäksi tahi useammalta maksukaudelta taikka kertasuorituksena, ennakonpidätys toimitetaan 14§:n 1 tai 2 momentissa määrätyllä tavalla tai korvauksen yhteismäärästä siten kuin 3§:ssä on määrätty.

Edellä 1 momentista poiketen ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta pelkkää kansaneläkettä saavalle maksettavasta 1 momentissa tarkoitetusta kansaneläkkeestä, joka on kertynyt vain maksuvuodelta.

Kansaneläkkeestä, joka myönnetään samalta ajalta, jolta on maksettu perhe-eläkelain (38/69) mukaista perhe-eläkettä tai rintamasotilaseläkettä, ennakonpidätys toimitetaan 15 prosentin suuruisena. Ennakonpidätys voidaan kuitenkin toimittaa enintään eläkkeiden erotuksena maksettavan määrän suuruisena.

Maksettaessa työttömyysturvalaissa (602/84) tarkoitettuja työttömyysturvaetuuksia, työllisyyskoulutuksesta annetussa laissa (31/76) tarkoitettua koulutustukea ja työttömyyden lieventämiseen liittyvistä metsänhoidollisista töistä annetun asetuksen (538/85) nojalla työttömälle metsänomistajalle tai hänen perheenjäsenelleen työllistämistukea aikaisemmin maksettujen suoritusten lisäksi tai useammalta maksukaudelta taikka kertasuorituksena ennakonpidätys toimitetaan 2§:n 1 momentissa tarkoitetun henkilökohtaisen prosenttiluvun mukaan, kuitenkin enintään seuraavan taulukon osoittaman prosenttiluvun suuruisena:

Päiväraha mk/päivä Pidätys %
1,00-80,00 20
80,01-112,00 25
112,01-140,00 30
140,01-167,00 35
167,01-207,00 40
207,01-340,00 45
340,01- 50

Siltä osin kuin suoritus kohdistuu samaan kalenterivuoteen, jona se maksetaan, ennakonpidätys voidaan kuitenkin toimittaa 1§:ssä tarkoitettua pidätystaulukkoa osoittavaa pidätystunnusta käyttäen siten, että kunkin maksukauden suoritukseen lisätään siihen kohdistuva osa maksettavasta kokonaissuorituksesta, ja yhteismääristä lasketuista ennakonpidätyksistä vähennetään mahdollisesti aikaisemmin samalta ajalta toimitettujen ennakonpidätysten määrä.

16 §

Kaikista tässä päätöksessä tarkoitetuista suorituksista ennakonpidätys on toimitettava siten, että pidätyksestä jätetään täysien markkojen ylimenevä osuus lukuunottamatta.

17 §

Jos verovelvollinen saa sellaista tässä päätöksessä tarkoitettua eläkettä tai muuta korvausta kuin palkkaa, josta on toimitettava 1, 2 tai 6§:n mukainen ennakonpidätys, verovelvollisen ei tarvitse esittää verokorttia korvauksen maksajalle, mikäli korvauksen maksaja on saanut verokorttiin merkityt pidätystiedot verohallitukselta tai korvauksensaajan työnantajalta tapaturmavakuutuslain 39§:ssä tarkoitetulla tapaturmailmoituksella tai liikennevahingossa työnantajalta pyydettävällä vahinkoilmoituksella.

Jos verovelvollinen ei esitä suorituksenmaksajalle verokorttia eikä maksaja saa edellä 1 momentissa tarkoitetulla tavalla pidätyksen toimittamista varten tarvittavia tietoja eikä ennakonpidätystä toimitettaessa ole sovellettava 3§:ssä tarkoitettuja prosenttilukuja, ennakonpidätys on toimitettava 50 prosentin suuruisena.

18 §

Automaattista tietojenkäsittelyä eläkkeiden maksatuksessa käyttävä eläkkeenmaksaja saa pyynnöstä verohallitukselta eläkkeestä ja elinkorosta toimitettavaa ennakonpidätystä varten tarvittavat eläkkeensaajan pidätystunnus- ja muut pidätystä koskevat tiedot. Eläkkeenmaksajan on esitettävä pyyntö konekielisessä muodossa.

Pidätyksen toimittamista varten kansaneläkelaitos saa tarvittavat tiedot konekielisessä muodossa verohallitukselta. Vastaavat tiedot verohallitus luovuttaa työttömyyskassoille ja ammattikurssikeskuksille sekä liikennevakuutusyhdistykselle, joka voi antaa tiedot edelleen lakisääteistä vakuutustoimintaa harjoittavalle vakuutuslaitokselle pidätyksen toimittamista varten.

19 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1987 ja sitä sovelletaan 1 päivänä heinäkuuta tai sen jälkeen maksettaviin suorituksiin.

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1987

Pääjohtaja
Lauri Honkavaara

Ylitarkastaja
Mirjami Laitinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.