591/1987

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1987

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 70§, 70 a§:n 1 momentti, 84§ ja 100 b§,

sellaisina kuin ne ovat, 70§ 11 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (620/78), 70 a§:n 1 momentti 21 päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa (885/84) sekä 84 ja 100 b§ mainitussa 11 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa, näin kuuluviksi:

70 §

Leimavero voidaan maksaa rahana valtiovarainministeriön määräämään maksupaikkaan. Valtiovarainministeriö voi vahvistaa rahana suoritettavan veron vähimmäismäärän.

Verohallitus antaa tarkemmat määräykset suoritusten maksamisesta leimattavaan asiakirjaan tehtävästä kuittausmerkinnästä tai asiakirjaan kiinnitettävästä erillisestä kuitista sekä muista menettelyn yksityiskohdista.

Verohallitus voi myös hakemuksesta ja määräämillään ehdoilla sallia, että asiakirjat leimataan sitä varten hyväksytyllä koneella ja että kertynyt leimavero määräajoin suoritetaan lääninverovirastolle.

70 a §

Jos 70§:n 3 momentissa tarkoitettua leimaveroa ei ole suoritettu lääninverovirastolle määräajassa, lääninverovirasto maksuunpanee laiminlyödyn määrän sen maksettavaksi, jolle on myönnetty lupa leimata asiakirjoja leimaverokoneella.


84 §

Leimavero, joka on suoritettava arvopapereita myytäessä arvopaperipörssin välityksellä, kannetaan siten, että pörssinjohto laatii kuukausittain kunkin pörssinjäsenen pörssivaihtoa osoittavan laskelman ja suorittaa leimaveroa puolet 55§:n 1 momentin 1 kohdassa säädetystä määrästä. Leimavero on pörssinjäsenen maksettava. Pörssinjohto suorittaa kantamansa leimaveron lääninverovirastolle viimeistään seuraavan kuukauden 10 päivänä.

100 b §

Leimaveron palauttamisessa sekä lääninverovirastolle maksettavan leimaveron kannossa, perinnässä ja tilittämisessä noudatetaan veronkantolain säännöksiä, jollei tässä laissa tai sen nojalla ole toisin säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1987.

Hallituksen esitys 18/87
Valtiovarainvaliok. miet. 6/87
Suuren valiok. miet. 13/87

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.