585/1987

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1987

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 10§:n Päätöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa koskevan nimikkeen 3 kohta ja Rekisteriotetta koskevan nimikkeen 4 ja 5 kohta sekä 54§,

sellaisina kuin niistä ovat 10§ Päätöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa koskevan nimikkeen 3 kohta ja Rekisteriotetta koskevan nimikkeen 4 ja 5 kohta 9 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (916/83), sekä

lisätään 10§:n Rekisteriotetta koskevaan nimikkeeseen, sellaisena kuin se on mainitussa 9 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa, uusi 6 kohta ja 88§:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

10 §

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8§:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:


Päätös, pöytäkirjanote tai muu toimituskirja, jolla myönnetään lupa tai oikeus:


3) pankkiliikkeen tai sijoitusrahastolaissa (480/87) tarkoitetun rahastoyhtiön toiminnan harjoittamiseen:

a) liikepankin perustamiseen 182 000 markkaa;

b) säästöpankin, osuuspankin, kiinnitysluottopankin, hypoteekkiyhdistyksen tai luotto-osakeyhtiön perustamiseen 35 000 markkaa;

c) liikepankin, säästöpankin, osuuspankin, kiinnitysluottopankin tai hypoteekkiyhdistyksen sivukonttorin taikka rahastoyhtiön perustamiseen Suomessa 18 000 markkaa ja liikepankin sivukonttorin perustamiseen ulkomaille 30 000 markkaa;

d) liikepankille tai kiinnitysluottopankille sijoittaa ulkomaisten luotto- ja rahoituslaitosten osakkeisiin, osuuksiin ja muihin osakkuuksiin, 10 000 markkaa.


Rekisteriote:


4) avustuskassarekisteristä, uskonnollisten yhdyskuntain rekisteristä ja yhdistysrekisteristä 20 markkaa arkilta ja jos ote annetaan atk-rekisterilomakkeena, 20 markkaa sivulta;

5) maarekisteristä, sähkölaitoskiinteistörekisteristä ja kaivosrekisteristä 45 markkaa arkilta; sekä

6) sijoitusrahastorekisteristä 50 markkaa arkilta.

54 §

Arvopapereilla tarkoitetaan tässä luvussa osakkeita, niiden väliaikaistodistuksia ja muita osuustodistuksia taloudellisissa yhteisöissä, sijoitusrahastolain mukaisia osuustodistuksia sekä sellaisia osakeyhtiön antamia velka- tai muita saamistodisteita, joissa korko on määrätty riippuvaksi yhtiön vuosivoiton tai osingon suuruudesta taikka jotka oikeuttavat osallisuuteen vuosivoitosta. Arvopapereiksi katsotaan myös osakkeiden tai mainitunlaisten saamistodisteiden merkintäoikeudesta annetut todistukset ja tällaista oikeutta koskevat luovutuskirjat.

88 §

Mitä edellä on säädetty osake- tai osuustodistuksen siirron merkitsemisestä ja hallituksen vastuusta siirron johdosta suoritettavasta leimaverosta, koskee myös sijoitusrahastolain mukaisen sijoitusrahaston osuustodistusta sekä sanotun lain mukaisen rahastoyhtiön hallitusta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1987.

Hallituksen esitys 9/87
Valtiovarainvaliok. miet. 10/87
Suuren valiok. miet. 15/87

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.