580/1987

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1987

Laki tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1974 annetun tulo- ja varallisuusverolain 17 b§:n 1 momentin 2 kohta, 20 §:n 10 kohta ja 22§:n 1 momentin 2 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 17 b§:n 1 momentin 2 kohta 28 päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa (973/84), 20§:n 10 kohta 29 päivänä marraskuuta 1985 annetussa laissa (897/85) ja 22§:n 1 momentin 2 kohta 29 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (1097/83), sekä

lisätään 20§:ään uusi 10 a kohta seuraavasti:

17 b §

Ansiotuloksi katsotaan


2) 20§:n 8, 9, 10 ja 10 a kohdassa tarkoitetut tulot;


20 §

Veronalaista tuloa on muun ohessa:


10) työttömyysturvalain (602/84) nojalla maksettavat etuudet sekä työllisyyskoulutuksesta annetussa laissa (31/76) tarkoitettu koulutustuki,

10 a) opintotukilain 10 a§:ssä (95/87) tarkoitettu aikuisopintorahana myönnettävä ansionmenetyskorvaus, sekä


22 §

Veronalaiseksi tuloksi ei katsota:


2) stipendiä tai muuta apurahaa, joka on saatu opintoja tai tieteellistä tutkimusta tahi taiteellista toimintaa varten, eikä tieteellisen, taiteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi annettua palkintoa tai valtion samanluonteisesta taikka muusta ansiokkaasta toiminnasta ennen tammikuun 1 päivää 1984 myöntämää eläkettä tai tällaiseen eläkkeeseen liittyvää perhe-eläkettä, eikä opintorahaa 20§:n 10 a kohtaa koskevin poikkeuksin, kuitenkin niin, että muulta kuin valtiolta, kunnalta tai muulta julkisyhteisöltä taikka Pohjoismaiden neuvostolta saadut stipendit, opintorahat ja muut apurahat sekä palkinnot ovat veronalaista tuloa siltä osin, kuin niiden sekä julkisyhteisöiltä ja Pohjoismaiden neuvostolta saatujen stipendien ja muiden apurahojen sekä palkintojen ja muiden kuin 20§:n 10 a kohdassa tarkoitettujen opintorahojen yhteenlaskettu määrä 25§:ssä tarkoitettujen menojen vähentämisen jälkeen verovuonna ylittää valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän,Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1987. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1987 toimitettavassa verotuksessa.

Hallituksen esitys 8/87
Valtiovarainvaliok. miet. 5/87
Suuren valiok. miet. 5/87

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.