577/1987

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1987

Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla,

muutetaan valtiopäiväjärjestyksen 66 §:n 7 momentti ja 73 §,

näistä 73 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetulla lailla (278/83), sekä

lisätään lakiin uusi 67 a§ seuraavasti:

66 §

Sellainen lakiehdotus, joka kolmannessa käsittelyssä on saavuttanut äänten enemmistön, voidaan kuitenkin panna lepäämään. Ehdotus lepäämään jättämisestä on tehtävä, ennen kuin päätösesitys lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä on tehty, ja on siinä tapauksessa, jos lakiehdotus äänestyksessä ei ole rauennut, asia pantava pöydälle seuraavaan täysistuntoon; jos ehdotusta lepäämään jättämisestä silloin kannattaa vähintään kolmasosa eduskunnan kaikista jäsenistä, jää lakiehdotus, sanamuodoltaan semmoisena kuin se kolmannessa käsittelyssä hyväksyttiin, lepäämään seuraavien varsinaisten valtiopäivien jälkeen pidettäviin varsinaisiin valtiopäiviin. Vaalikauden viimeisiltä valtiopäiviltä lakiehdotus jää kuitenkin lepäämään ensimmäisiin vaalien jälkeen pidettäviin varsinaisiin valtiopäiviin.


67 a §

Ehdotusta laiksi, joka sisältää säännökset kansantaloutta uhkaavan vakavan häiriön lieventämiseksi välttämättömistä ulkomaankaupan, ulkomaan maksuliikenteen, hintojen, vuokrien ja palkkojen sekä korkojen ja osinkojen valvonta- ja säännöstelytoimenpiteistä ja joka on voimassa enintään kaksi vuotta, ei voida jättää eikä hyväksyä jätettäväksi lepäämään. Jos asia koskee perustuslakia, lakiehdotus on, ehdotusta kiireelliseksi julistamatta, hyväksyttävä kolmannessa käsittelyssä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Lepäämään ei voida jättää ehdotusta laiksi, jolla kokonaan tai osaksi kumotaan 1 momentissa säädetyllä tavalla käsitelty laki.

Poikkeuksellisia oloja varten voidaan lailla säätää perustuslaeista sellaisia poikkeuksia kuin 67§:n mukaisesti hyväksytyllä lailla on säädetty.

73 §

Lepäämään jätetyn tai jätettäväksi hyväksytyn lakiehdotuksen käsittely on pantava vireille niillä valtiopäivillä, joihin ehdotus on jäänyt lepäämään.

Asianomaisen valiokunnan annettua asiasta mietintönsä on lakiehdotus asiasisällöltään muuttamattomana hyväksyttävä tai hylättävä. Ehdotus Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumusta tai hyväksymistä vaativaksi laiksi voidaan kuitenkin hyväksyä vain muuttamattomana.

Lepäämään jätetyn lakiehdotuksen hyväksymisestä päätetään äänten enemmistöllä ja lepäämään jätettäväksi hyväksytyn lakiehdotuksen hyväksymisestä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1987.

Hallituksen esitys 254/84
Perustuslakivaliok. miet. 12/86
Suuren valiok. miet. 59/86
Perustusvaliok. miet. 4/87

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.