576/1987

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1987

Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla,

muutetaan valtiopäiväjärjestyksen 20 §, 63 §:n 4 ja 5 kohta sekä 74 ja 84 §,

sellaisina kuin ne ovat, 20 § osittain muutettuna 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetulla lailla (278/83) sekä 63 §:n 4 ja 5 kohta sekä 74 ja 84 § viimeksi mainitussa laissa, ja

lisätään 63 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa laissa, uusi 6 kohta, lakiin uusi 73 a§ ja 73 b § sekä 76§:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 3 momentti seuraavasti:

20 §

Jos tasavallan presidentti varsinaisten valtiopäivien aikana määrää uudet vaalit toimitettaviksi, on eduskunnan päätettävä, minä päivänä se lopettaa istuntonsa. Vaalien jälkeen eduskunta kokoontuu varsinaisille valtiopäiville sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa lähinnä yhdeksänkymmenen päivän kuluttua vaalimääräyksen antamisen jälkeen, taikka sinä aikaisempana päivänä, jonka presidentti on määrännyt.

63 §

Ennen asian lopullista käsittelyä täysistunnossa valiokunnan on valmistelevasti käsiteltävä:


4)eduskunnan tarkastettaviksi saatetut asetukset ja valtioneuvoston ja ministeriön päätökset;

5)kertomukset; sekä

6)valtion tulo- ja menoarvioon ehdollisina otettuja ja tasavallan presidentin vahvistamatta jättämiä määrärahoja koskevat asiat.

73 a §

Tasavallan presidentin vahvistamatta jättämän lain käsittely on pantava vireille vahvistettavaksi toimittamisen jälkeen seuraavaksi alkavilla varsinaisilla valtiopäivillä. Asianomaisen valiokunnan annettua asiasta mietintönsä on laki hyväksyttävä asiasisällöltään muuttamattomana tai hylättävä, mistä päätetään äänten enemmistöllä. Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumusta tai hyväksymistä vaativa laki voidaan kuitenkin hyväksyä vain muuttamattomana.

73 b §

Jos eduskunta ei ole muuttamattomana hyväksynyt 73 §:n 2 momentissa tai 73 a §:ssä tarkoitettua valiokunnan mietintöä, palautetaan asia asianomaiseen valiokuntaan, jonka tulee mietinnössään antaa lausunto eduskunnan tekemästä päätöksestä.

Jos valiokunta on yhtynyt eduskunnan päätökseen, tulee se eduskunnan lopulliseksi päätökseksi asiassa. Milloin valiokunta on ehdottanut muutoksia, päättää eduskunta joko hyväksyä ne tai pysyä aikaisemmassa päätöksessään.

74 §

Lakiehdotuksen lepäämään jättäminen tai sen lepäämään jätettäväksi hyväksyminen taikka lain vahvistamatta jättäminen ei estä antamasta hallituksen esitystä eikä tekemästä eduskunta-aloitetta asiassa, jota lakiehdotus tai laki koskee. Jos eduskunta tällaisen esityksen tai eduskunta-aloitteen johdosta on hyväksynyt asiasta uuden lain, katsotaan lepäämään jäänyt lakiehdotus tai vahvistamatta jätettynä eduskuntaan palautettu laki rauenneeksi.

76 §

Jollei tasavallan presidentti vahvista valtion tulo- ja menoarvioon ehdollisena otettua määrärahaa, on asian palauttamisesta viipymättä ilmoitettava eduskunnalle. Valtiovarainvaliokunnan annettua asiasta mietintönsä on määräraha hyväksyttävä muuttamattomana tai hylättävä. Jollei asiasta ole tehty päätöstä ennen varainhoitovuoden loppua, asia katsotaan rauenneeksi.

84 §

Eduskunnan hyväksymä laki toimitetaan tasavallan presidentille vahvistamista ja lakina antamista varten. Jollei presidentti vahvista lakia, on lain palauttamisesta ilmoitettava eduskunnalle neljän kuukauden kuluessa siitä, kun laki on toimitettu presidentille. Jos eduskunta ei silloin ole koolla, on ilmoitus tehtävä eduskunnalle sen kokoonnuttua.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1987.

Hallituksen esitys 253/84
Perustuslakivaliok. miet. 11/86
Suuren valiok. miet. 58/86
Perustusvaliok. miet. 3/87

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.