571/1987

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1987

Laki menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tämä laki koskee menettelyä, jota noudatetaan neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä.

2 §

Kansanäänestys voidaan toimittaa valtiollisten vaalien yhteydessä tai vaaleista erillisenä.

Kansanäänestyksen toimittamisesta vaalien yhteydessä on päätettävä niin hyvissä ajoin, että vaaleja koskeviin toimenpiteisiin ryhdyttäessä voidaan ottaa huomioon kansanäänestyksen toimittaminen.

3 §

Valtiollisten vaalien vaaliviranomaiset ovat äänestysviranomaisina kansanäänestyksessä.

Jos kansanäänestys toimitetaan vaaleista erillisenä, vaalipiirin keskuslautakuntana toimii kussakin vaalipiirissä kansanedustajain vaaleja varten viimeksi asetettu keskuslautakunta.

4 §

Vaalien yhteydessä toimitettavassa kansanäänestyksessä käytetään vaaleja varten laadittavia vaaliluetteloita.

Vaaleista erillisenä toimitettavaa kansanäänestystä varten laaditaan äänestysoikeutetuista henkilöistä äänestysalueiden äänestysluettelot ja vaalipiirien äänestysluettelot. Niistä on voimassa, mitä äänestysalueiden vaaliluetteloista ja vaalipiirien vaaliluetteloista on säädetty kansanedustajain vaaleista annetussa laissa.

5 §

Äänestyslipuista, jotka oikeusministeriö painattaa, tulee ilmetä kansanäänestyksen aihe ja ajankohta sekä äänestäjille esitettävät vaihtoehdot. Vaihtoehdot voivat sisältyä samaan äänestyslippuun, tai kutakin vaihtoehtoa varten voi olla oma äänestyslippu. Äänestäjällä tulee kuitenkin aina olla mahdollisuus ilmaista, ettei hän kannata mitään esitetyistä vaihtoehdoista.

Kunkin kansanäänestyksen toimeenpanoa koskevassa laissa säädetään tarkemmin äänestyslippujen lukumäärästä, ulkomuodosta, sisällöstä ja mitättömyydestä samoin kuin äänestämisestä.

6 §

Vaalipiirin keskuslautakunnan tulee heti äänestyksen tuloksen vahvistettuaan antaa tuloksesta tieto Helsingin kaupungin vaalipiirin keskuslautakunnalle, lääninhallitukselle ja vaalipiirin kuntien keskusvaalilautakunnille.

Helsingin kaupungin vaalipiirin keskuslautakunta vahvistaa äänestyksen tuloksen koko maassa ja ilmoittaa sen oikeusministeriölle, jonka tulee julkaista äänestyksen tulos Suomen säädöskokoelmassa.

Vaalipiirin keskuslautakunnan tässä pykälässä tarkoitettuun päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

7 §

Äänestysliput on säilytettävä viisi vuotta äänestyksen toimittamisesta.

8 §

Vaalien yhteydessä toimitettavasta kansanäänestyksestä aiheutuneista kustannuksista on voimassa, mitä kansanedustajain vaaleista annetun lain 102§:ssä on säädetty.

Milloin kansanäänestys toimitetaan vaaleista erillisenä, suoritetaan sen lisäksi, mitä 1 momentissa mainitussa pykälässä on säädetty, kansanäänestyksen toimittamisesta aiheutuneet kuntien keskusvaalilautakuntien, vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien menot valtion varoista. Oikeusministeriö antaa tarkemmat määräykset perusteista, joiden mukaan menot korvataan.

9 §

Sen lisäksi, mitä tässä laissa on säädetty tai sen nojalla määrätty taikka kansanäänestyksen toimeenpanoa koskevassa laissa säädetään, noudatetaan kansanäänestyksessä soveltuvin osin kansanedustajain vaaleista annettua lakia.

10 §

Oikeusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän lain soveltamisesta.

11 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1987.

Hallituksen esitys 251/84
Perustuslakivaliok. miet. 9/86
Suuren valiok. miet. 56/86
Perustusvaliok. miet. 1/87

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.