569/1987

Hyväksytty 9. kokouksessa 10 päivänä >kesäkuuta 1987

Valtiovarainministeriön päätös Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä

Valtiovarainministeriö on Suomen tasavallan sekä Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä 21 päivänä maaliskuuta 1973 annetun lain (243/73) nojalla päättänyt:

1 §

Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention 32 artiklassa tarkoitetun neuvoston hyväksyttyä konvention B-liitteen määräysten soveltamista tarkoittavan päätöksen n:o 4/1987 määrätään, että sanottu, tämän päätöksen liitteenä oleva neuvoston päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1987, niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1987.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1987

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Nuorempi Hallitussihteeri
Sirkka-Liisa Heino

(Suomennos) EFTA/DC 4/87

NEUVOSTON PÄÄTÖS n:o 4/1987
Konvention B-liitteen muuttaminen
Neuvosto,

joka ottaa huomioon konvention 4 artiklan 5 kohdan,

on päättänyt:

1) Konvention B-liitteen 8 artiklan 1 kohdan teksti muutetaan kuulumaan:

"1. Tämän liitteen mukaiset alkuperätuotteet saavat jäsenvaltioon tuotaessa alueen tullikohtelun, kun niistä esitetään jokin seuraavista asiakirjoista:

a) tavaratodistus EUR.1, josta jäljempänä käytetään nimitystä "EUR.1-todistus", tai pitkän ajanjakson voimassa oleva EUR.1-todistus sekä kauppalaskuja, joissa viitataan tällaiseen todistukseen. EUR.1-todistuksen malli on tämän liitteen 5 liitteessä; tai

b) kauppalasku, jossa on tämän liitteen 6 liitteen mukainen viejän ilmoitus, edellyttäen, että lähetys, joka voi käsittää yhden tai useita kolleja, sisältää alkuperätuotteita, joiden kokonaisarvo ei ylitä 4400 laskentayksikköä."

2) B-liitteen 10 artiklan 4 kohta poistetaan ja 5 ja 6 kohdasta tulee 4 ja 5 kohta.

3) B-liitteen 13 artiklan teksti muutetaan kuulumaan:

"1. Tämän liitteen 9 artiklan 1-7 kohdan sekä 10 artiklan 1, 4 ja 5 kohdan määräyksistä poiketen EUR.1-todistuksia annettaessa käytettävää yksinkertaistettua menettelyä sovelletaan jäljempänä olevien määräysten mukaisesti.

2. Viejäjäsenvaltion tulliviranomaiset voivat antaa sellaiselle viejälle (josta jäljempänä käytetään nimitystä "valtuutettu viejä"), joka harjoittaa usein tapahtuvaa vientiä, jolle voidaan antaa EUR.1-todistus, ja joka antaa kaikki tulliviranomaisten tarpeellisiksi katsomat vakuudet tavaroiden alkuperäaseman tarkistamiseksi, luvan olla esittämättä vientihetkellä viejäjäsenvaltion tullitoimipaikassa tavaroita ja niitä koskevan EUR.1-todistuksen hakemusta EUR.1-todistuksen saamiseksi tämän liitteen 9 artiklan 1-4 kohdan mukaisin ehdoin.

3. Lisäksi tulliviranomaiset voivat antaa valtuutetulle viejälle luvan antaa EUR.1-todistuksia, jotka ovat voimassa enintään yhden vuoden antopäivästä ja joista jäljempänä käytetään nimitystä "LT-todistus".

Lupa annetaan vain, mikäli maasta vietävien tavaroiden alkuperäaseman odotetaan pysyvän muuttumattomana LT-todistuksen voimassaoloajan. Jos LT-todistus ei enää ole voimassa joidenkin todistuksen kattamien tavaroiden osalta, valtuutetun viejän tulee välittömästi ilmoittaa tästä luvan antaneille tulliviranomaisille.

4. Viejäjäsenvaltion tulliviranomaiset voivat ilmoittaa, että 2 ja 3 kohdan mukaisia helpotuksia ei sovelleta tiettyihin tavararyhmiin.

5. Tulliviranomaiset kieltäytyvät antamasta 2 ja 3 kohdassa mainittuja lupia sellaisille viejille, jotka eivät anna kaikkia niiden tarpeellisiksi katsomia vakuuksia.

Tulliviranomaiset voivat milloin tahansa peruuttaa luvat. Niiden on tehtävä näin silloin, kun hyväksymisen ehtoja ei enää täytetä tai kun valtuutettu viejä ei enää anna mainittuja vakuuksia.

6. 2 kohdassa mainitussa luvassa määrätään tulliviranomaisten valinnan mukaan, että EUR.1-todistuksen 11 sarake "Tulliviranomaisen todistus":

a) joko varustetaan edeltäkäsin viejäjäsenvaltion asianomaisen tullitoimipaikan leimalla sekä mainitun toimipaikan virkamiehen joko käsin tai muulla tavoin tekemällä allekirjoituksella; tai

b) on valtuutetun viejän viejäjäsenvaltion tulliviranomaisten hyväksymällä ja tämän liitteen 7 liitteessä olevan mallin mukaisella erikoisleimalla vahvistama. Tämä leima voidaan painattaa lomakkeisiin.

EUR.1-todistuksen 11 sarakkeen "Tulliviranomaisen todistus" täyttää tarvittaessa valtuutettu viejä.

7. 6 a) kohdassa mainituissa tapauksissa EUR.1-todistuksen 7 sarakkeeseen "Huomautuksia" tehdään jokin seuraavista merkinnöistä: "Yksinkertaistettu menettely", "Simplified procedure", "Vereinfachtes Verfahren", "Proçédure simplifiée", "Procedura semplificata", "Einföldun afgreidslu", "Forenklet prosedyre", "Förenklad procedur". Valtuutettu viejä merkitsee tarvittaessa 13 sarakkeeseen "Tarkistuspyyntö" EUR.1-todistuksen jälkitarkastuksen suorittavan tulliviranomaisen nimen ja osoitteen.

3 kohdassa mainitussa tapauksessa valtuutettu viejä tekee EUR.1-todistuksen 7 sarakkeeseen myös jonkin seuraavista merkinnöistä:

"LT-todistus voimassa ... saakka",

"LT certificate valid until ...",

"LT-Certificat güeltig bis ...",

"certificato LT valido fino a ...",

"certificat LT valable jusqu'au ...",

"LT śkrírteini gildir til ...",

"LT-sertifikat gyldig intil ...",

"LT-certifikat giltigt till ...",

sekä viittauksen lupaan, jonka nojalla kysymyksessä oleva LT-todistus on annettu.

Valtuutettua viejää ei vaadita mainitsemaan LT-todistuksen 8 ja 9 sarakkeessa kollien merkkejä ja numeroita, lukumäärää, lajia ja bruttopainoa (kg) tai muuta mittaa (l, m3, jne). 8 sarakkeessa tulee kuitenkin olla sellainen tavaroiden kuvaus ja nimitys, että se on riittävän tarkka niiden yksilöimiseksi.

8. Tulliviranomaiset määrittävät 2 ja 3 kohdassa mainituissa luvissa erityisesti:

a) EUR.1-todistusten ja LT-todistusten hakemuksia koskevat ehdot;

b) ehdot, joilla nämä hakemukset sekä kopio LT-todistuksista ja kauppalaskuista, joissa on viittaus LT-todistukseen, säilytetään vähintään kaksi vuotta; LT-todistuksille ja kauppalaskuille, joissa on viittaus LT-todistukseen, tämä määräaika alkaa todistuksen voimassaoloajan päättymispäivästä. Näitä määräyksiä sovelletaan myös EUR.1-todistuksiin ja LT-todistuksiin sekä kauppalaskuihin, joissa on viittaus LT-todistukseen, joita käytetään tämän liitteen 9 artiklan 3 kohdan toisen kappaleen mukaisin ehdoin;

c) 6 b) kohdassa mainituissa tapauksissa ne tulliviranomaiset, jotka suorittavat 17 artiklassa tarkoitetun jälkitarkastuksen.

Sovellettaessa yksinkertaistettua menettelyä viejäjäsenvaltion tulliviranomaiset voivat määrätä käytettäväksi EUR.1-todistuksia tai LT-todistuksia, joissa on niiden yksilöimiseksi tarkoitettu tunnus.

9. Valtuutettua viejää voidaan vaatia ilmoittamaan tulliviranomaisille niiden antamien määräysten mukaisesti tavaroista, jotka hän aikoo viedä, jotta asianomaisella tullitoimipaikalla on mahdollisuus suorittaa tarpeelliseksi katsomansa tarkistus ennen tavaran lähettämistä.

10. 12 artiklan 1 ja 3 kohdan määräyksistä poiketen LT-todistus täytyy jättää tuontitullitoimipaikkaan viimeistään silloin, kun ensimmäiset sen kattamat tavarat tuodaan maahan. Jos maahantuoja tulliselvittää tavaroita useassa tuojajäsenvaltion tullitoimipaikassa, tulliviranomaiset voivat vaatia häntä esittämään kopion LT-todistuksesta kaikissa näissä toimipaikoissa.

11. Kun LT-todistus on jätetty tulliviranomaisille, maahantuotujen tavaroiden alkuperäasema osoitetaan LT-todistuksen voimassaoloaikana kauppalaskuilla, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

a) kun kauppalaskussa on sekä tämän liitteen mukaisia alkuperätuotteita että ei-alkuperätuotteita, viejän tulee selvästi eritellä nämä kaksi tavararyhmää;

b) viejän on mainittava kussakin kauppalaskussa tavaroita koskevan LT-todistuksen numero, todistuksen voimassaolon päättymispäivä ja tavaroiden alkuperämaa tai -maat.

Viejän kauppalaskuun tekemä merkintä LT-todistuksen numerosta ja tavaroiden alkuperämaasta katsotaan ilmoitukseksi siitä, että tavarat täyttävät tämän liitteen ehdot ja ovat oikeutettuja alueen tullikohteluun;

c) tavaroiden kuvauksen ja nimityksen kauppalaskussa tulee olla riittävän yksityiskohtainen, jotta siitä käy selvästi ilmi, että tavarat on mainittu myös kysymyksessä olevalla LT-todistuksella;

d) kauppalaskuja voidaan laatia vain kysymyksessä olevan LT-todistuksen voimassaoloaikana maasta vietäville tavaroille. Ne voidaan kuitenkin esittää tuontitullitoimipaikassa neljän kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona viejä on ne laatinut.

12. LT-todistusta koskevan yksinkertaistetun menettelyn puitteissa tuojajäsenvaltion tullitoimipaikat hyväksyvät kauppalaskut, jotka täyttävät 11 kohdassa mainitut ehdot ja jotka välitetään maahantuojalle telekommunikaatio- tai tietokoneverkostoa hyväksi käyttäen, selvitykseksi maahantuotujen tavaroiden alkuperäasemasta mainitun valtion tulliviranomaisten vahvistamien menettelyjen mukaisesti.

13. Tämän artiklan määräykset eivät vaikuta jäsenvaltioiden tullimuodollisuuksia ja tulliasiakirjojen käyttöä koskevien säännösten soveltamiseen.

14. Mikäli viejäjäsenvaltion tulliviranomaiset toteavat, että jokin todistus ja/tai kauppalasku, jossa on viittaus mainittuun todistukseen, ei ole voimassa joidenkin tämän artiklan määräysten mukaisesti toimitettujen tavaroiden osalta, ne ilmoittavat tästä välittömästi tuojajäsenvaltion tulliviranomaisille."

4) B-liitteen 14 artiklan teksti muutetaan kuulumaan:

"8 artiklan 1 b) kohdassa mainitun ilmoituksen laatii viejä tämän liitteen 6 liitteessä olevassa muodossa jollakin jäsenvaltion kielistä tai englanniksi. Se tehdään kirjoituskoneella tai leimaten ja allekirjoitetaan käsin. Viejän on säilytettävä kopio mainitun ilmoituksen sisältävästä laskusta vähintään kaksi vuotta."

5) B-liitteeseen lisätään seuraava 15 bis artikla:

"15 bis artikla

1. Viejä tai hänen edustajansa esittää EUR.1-todistusta koskevan hakemuksensa yhteydessä sellaiset asiakirjat, joilla voidaan osoittaa, että maasta vietäville tavaroille voidaan antaa EUR.1-todistus.

Hän sitoutuu esittämään asianomaisten viranomaisten pyynnöstä kaiken sen lisätodistusaineiston, jonka ne mahdollisesti katsovat tarpeelliseksi alueen tullikohteluun oikeutettujen tavaroiden alkuperäaseman oikeellisuuden toteamiseksi, sekä sitoutuu hyväksymään kaikki mainittujen viranomaisten suorittamat, kirjanpitoonsa ja yllä mainittujen tavaroiden valmistusolosuhteisiin kohdistuvat tarkastustoimenpiteet.

2. Viejien on säilytettävä 1 kohdassa mainitut todistusasiakirjat vähintään 2 vuotta.

3. 1 ja 2 kohdan määräyksiä sovelletaan, muutettavat muuttaen, 13 artiklan 2 ja 3 kohdan menettelyjä sovellettaessa ja 8 artiklan 1 b) kohdan ilmoitukseen."

6) B-liitteen 16 artiklaa muutetaan seuraavasti:

a) 1 kohdassa ilmaus "EUR.2-lomakkeilla olevien viejän ilmoitusten" korvataan ilmauksella "kauppalaskuissa olevien viejän ilmoitusten";

b) 3 kohdan toinen virke poistetaan.

7) B-liitteen 17 artiklaa muutetaan seuraavasti:

a) 1 kohdassa ilmaus "EUR.2-lomakkeiden" korvataan ilmauksella "kauppalaskuissa olevien viejän ilmoitusten";

b) 2 kohdan teksti korvataan seuraavalla tekstillä:

"2. 1 kohdan määräyksiä sovellettaessa tuojajäsenvaltion tulliviranomaiset palauttavat viejäjäsenvaltion tulliviranomaisille EUR.1-todistuksen ja kauppalaskun, jos se on esitetty, tai kauppalaskun, jossa on viittaus LT-todistukseen, tai kauppalaskun, jossa on viejän ilmoitus, tai näiden asiakirjojen kopion ja esittävät mahdolliset sisältöä tai muotoa koskevat syyt tiedustelun tekemiseen.

Tulliviranomaiset toimittavat jälkitarkastuspyynnön tueksi kaikki asiakirjat ja ilmoittavat kaikki tiedot, jotka on saatu ja joiden nojalla mainitussa EUR.1-todistuksessa tai kauppalaskussa olevia merkintöjä voidaan pitää virheellisinä.

Jos tuojajäsenvaltion tulliviranomaiset pidättyvät soveltamasta konvention määräyksiä siihen asti, kun tarkistuksen tulokset on saatu, he tarjoutuvat luovuttamaan tavarat tuojalle sillä edellytyksellä, että ryhdytään tarpeellisiksi katsottuihin varmuustoimenpiteisiin.";

c) 3 kohdan ensimmäisessä kappaleessa ilmaus "koskeeko kiistanalainen EUR.1-todistus tai EUR.2-lomake maasta tosiasiallisesti vietyjä tavaroita" korvataan ilmauksella "koskevatko 2 kohdassa tarkoitetut palautettavat asiakirjat tosiasiallisesti vietyjä tavaroita".

8) B-liitteen 20 artikla muutetaan kuulumaan:

"Tämän liitteen liitteet ovat sen erottamaton osa."

9) B-liitteen 23 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä kappaleessa ilmaus "EUR.1-todistus tai EUR.2-lomake" korvataan ilmauksella "EUR.1-todistus, LT-todistus tai kauppalaskuja, joissa on viittaus LT-todistukseen, tai kauppalasku, jossa on viejän ilmoitus".

10) B-liitteen 24 artiklaa muutetaan seuraavasti:

a) 1 kohta muutetaan kuulumaan:

"1. Milloin Espanjasta johonkin jäsenvaltioon tuotavat tuotteet saavat 2 artiklassa tarkoitettujen sopimusten lisäpöytäkirjan nojalla erilaisen kohtelun kuin muusta Yhteisöstä tuotavat tuotteet, tätä Espanjasta tuotavien tuotteiden erikoiskohtelua sovelletaan kaikkiin alkuperätuotteisiin, joita seuraa EUR.1-todistus, LT-todistus tai kauppalaskuja, joissa on viittaus LT-todistukseen, tai kauppalasku, jossa on viejän ilmoitus, jotka on annettu tai laadittu Espanjassa tai jokin tällainen alkuperäselvitys, jossa on tunnus "ES" tai jokin muu espanjalaista alkuperää tarkoittava merkintä.";

b) 3 kohdassa ilmaus "tunnus "ES" EUR.1-todistuksen tai EUR.2-lomakkeen kohtaan "Huomautuksia" ''korvataan ilmauksella "tunnus "ES" tapauksesta riippuen EUR.1-todistuksen tai LT-todistuksen sarakkeeseen "Huomautuksia", kauppalaskuihin, joissa on viittaus LT-todistukseen, tai kauppalaskussa annettuun viejän ilmoitukseen".

11) B-liitteen 25 artikla muutetaan kuulumaan:

"1. Tuotteille, jotka kuuluvat vain EFTA-konvention mutta eivät Yhteisön ja EFTAn kyseessä olevan tuojajäsenvaltion välisen vapaakauppasopimuksen piiriin, voidaan myöntää alueen tullikohtelu ainoastaan, jos ne täyttävät tämän liitteen ehdot ja niille on annettu tai laadittu EUR.1-todistus, LT-todistus tai kauppalaskuja, joissa on viittaus LT-todistukseen, tai kauppalasku, jossa on viejän ilmoitus, joista käy ilmi, että ne ovat saaneet alkuperätuotteen luonteen ja että niiden koko jatkovalmistus on tapahtunut yksinomaan EFTAn jäsenvaltioissa.

2. 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus tulee tehdä merkitsemällä sana "EFTA" tapauksesta riippuen EUR.1-todistuksen tai LT-todistuksen 7 sarakkeeseen, kauppalaskuihin, joissa on viittaus LT-todistukseen, tai kauppalaskussa annettuun viejän ilmoitukseen."

12) B-liitteen 1 liitettä muutetaan seuraavasti:

a) lisätään seuraava selventävä huomautus:

"6 bis huomautus - 8 artiklan 1 kohtaan

Mahdollisuus käyttää tämän liitteen nojalla kauppalaskua tavaroiden alkuperän osoittavana asiakirjana ulotetaan koskemaan myös lähetysilmoitusta ja kaikkia muita kaupallisia asiakirjoja, joissa kysymyksessä olevien tavaroiden kuvaus on riittävän yksityiskohtainen niiden yksilöimiseksi.

Postitse lähetettävien tavaroiden osalta, joita 8 artiklan 2 kohdan mukaan ei pidetä kaupallisena tuontina, ilmoitus alkuperäasemasta voidaan tehdä myös tulliluetteloon C2/CP3 tai tähän luetteloon liitettävälle erilliselle paperille.";

b) 8 huomautuksen 3 kappaleessa ilmaus "joille annetaan EUR.1-todistus tai laaditaan EUR.2-lomake" korvataan ilmauksella "joille annetaan tai laaditaan EUR.1-todistus, LT-todistus tai kauppalaskuja, joissa on viittaus LT-todistukseen, tai kauppalasku, jossa on viejän ilmoitus".

13) B-liitteen 6 liite korvataan tähän päätökseen liitetyllä 6 liitteellä.

14) Konvention, sellaisena kuin se on voimassa 30 päivänä kesäkuuta 1987, B-liitteen 8 artiklan 1 b) kohdan ja 14 artiklan ehdot täyttäviä EUR.2-lomakkeita voidaan edelleen laatia ja hyväksyä 30 päivään kesäkuuta 1988 saakka.

15) Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1987.

16) Pääsihteeri tallettaa tämän päätöksen tekstin Ruotsin hallituksen huostaan.

Liite

B-LIITTEEN 6 LIITE
8 artiklan 1 b) kohdassa mainittu ilmoitus

Minä allekirjoittanut tämän asiakirjan kattamien tavaroiden viejä ilmoitan, että tavarat, ellei toisin ole merkitty1), täyttävät alkuperäaseman saavuttamiseksi vaadittavat ehdot ...............2) kanssa käytävässä etuuskohteluun oikeutetussa kaupassa ja että tavaroiden alkuperämaa on ...............2). 3)

(Paikka ja päiväys)

(Allekirjoitus) (Allekirjoitusta tulee seurata allekirjoittajan nimi selvennettynä.)

1) Mikäli kauppalaskulla on myös tuotteita, jotka eivät ole Yhteisön, Itävallan, Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin tai Sveitsin alkuperätuotteita, viejän on merkittävä ne selvästi.
2) Yhteisö, Itävalta, Suomi, Islanti, Norja, Ruotsi, Sveitsi
3) Tässä voidaan viitata erityiseen kauppalaskussa olevaan sarakkeeseen, jossa mainitaan kunkin tuotteen alkuperämaa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.