547/1987

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 1987

Asetus ajoneuvoasetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan 26 päivänä maaliskuuta 1982 annetun ajoneuvoasetuksen (233/82) 16 §:n 1 momentti, 18§:n 2 momentti, 65§ ja 66§:n 3 momentti sekä

lisätään 66§:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

16 §

1. Katsastusvelvollisuuden alaisen ajoneuvon rakenteen muuttaminen on sallittu vain autorekisterikeskuksen tai autorekisterikeskuksen määräämän katsastustoimipaikan autorekisterikeskuksen ohjeiden mukaisesti antamalla luvalla.


18 §

2. Ohjauslaitteen tulee olla auton vasemmalla puolella. Tienpitoon käytettävässä erikoisautossa sekä postin jakeluun ja keräilyyn käytettävässä autossa saa ohjauslaite olla oikealla puolella. Käyttötarkoituksen myöhemmin muuttuessa ei ohjauslaitteen sijoitusta tarvitse muuttaa. Ohjauslaite saa olla oikealla puolella myös vasemmanpuoleisen liikenteen maasta muuttotavarana maahantuodussa autossa ja museoautossa.

65 §

1. Autorekisterikeskuksen määräämä katsastustoimipaikka voi autorekisterikeskuksen antamien yleisten ohjeiden mukaisesti erityisestä syystä myöntää yksittäiselle ajoneuvolle tai ajoneuvoyhdistelmälle poikkeuksen tämän asetuksen säännöksistä seuraavasti:

a) 14§:n 1 momentin säännöksestä erikoisautolle, traktorille tai moottorityökoneelle, jos sen käyttötarkoitus tai varustus sitä edellyttää;

b) 15§:n laitteita koskevasta säännöksestä määräajaksi, tiellä tapahtuvaa työskentelyä varten;

c) 18§:n 1 momentin g-kohdan säännöksestä muuttotavarana maahan tuodulle, ennen vuotta 1985 käyttöön otetulle autolle;

d) 18§:n 2 momentin säännöksestä sanomalehtien jakeluun käytettävälle autolle;

e) 33§:n 1-4 momentin, 34§:n 1 ja 2 momentin ja 35§:n 1 momentin säännöksistä erikoiskuljetukseen käytettävän perävaunun tai vastaavan hinattavan laitteen vetoautolle, erikoisautolle ja moottorityökoneelle sekä työmaalta toiselle ja huoltotarkoituksessa tapahtuvissa traktorin tai työkoneen kuljetuksissa käytettävälle kuorma-autolle; ja

f) 39§:n 2 momentin säännöksestä milloin kyseessä on yhdistelmä, jonka vetoautossa on vähintään neljä akselia, ja poikkeus on vain vähäiseltä osin tarpeen tai yhdistemä, jossa perävaunu on otettu käyttöön ennen vuotta 1976.

2. Autorekisterikeskus voi erityisestä syystä, jos ajoneuvon käyttötarkoituksesta johtuva rakenne tai varustus sitä edellyttää, ministeriön antamien yleisten ohjeiden mukaisesti myöntää poikkeuksen tämän asetuksen säännöksistä seuraavasti:

a) ajoneuvomallille 14§:n 1 momentin säännöksestä;

b) ajoneuvomallille kuorma- ja linja-autoa lukuun ottamatta 33§:n 1-4 momentin, 34§:n 1 momentin ja 35§:n 1 momentin säännöksistä;

c) yksittäiselle ajoneuvoyhdistelmälle 40§:n 1 momentin säännöksestä erikoisautoon kytkettävän perävaunun osalta;

d) yksittäiselle ajoneuvoyhdistelmälle 41-44§:n säännöksistä; ja

e) yksittäiselle ajoneuvolle 59§:n 3 momentin säännöksestä.

3. Ministeriö voi myöntää poikkeuksen 17-27, 33-40 ja 58-62§:n säännöksistä siltä osin kuin sen myöntäminen ei 1 tai 2 momentin nojalla kuulu katsastustoimipaikalle tai autorekisterikeskukselle.

66 §

3. Tie- ja vesirakennushallitus voi myöntää 1 momentissa tarkoitetun ja tie- ja vesirakennushallituksen määräämä tieviranomainen 2 momentissa tarkoitetun luvan sellaista kuljetusta varten, joka tapahtuu yleisen tien lisäksi myös muulla tiellä, viimeksi mainitun tien osalta asianomaisen tienpitäjän suostumuksella ja poliisin hyväksymällä tavalla.

4. Poliisi voi piirinsä alueella tapahtuvaa tilapäistä kuljetusta varten myöntää määräajaksi 1 momentissa tarkoitetun luvan asianomaisen tienpitäjän suostumuksella.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1987.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.