529/1987

Annettu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 1987

Valtioneuvoston päätös luontaiselinkeinolain 4§:n 2 momentissa tarkoitetuista enimmäistuloista

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä 24 päivänä elokuuta 1984 annetun luontaiselinkeinolain (610/84) 4§:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Luontaiselinkeinolain (610/84) 4§:n 1 momentissa tarkoitetun henkilön ja hänen aviopuolisonsa tai mainitun pykälän 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden muusta kuin sanotussa laissa tarkoitetun ammatin harjoittamisesta saamat kokonaistulot eivät saa ylittää yhteensä 3 770 markkaa kuukaudessa. Yksinäisellä henkilöllä kyseiset tulot eivät saa ylittää 2 520 markkaa kuukaudessa. Mainittuja tulorajoja saadaan kuitenkin korottaa 430 markalla jokaisen hakijan huollettavana olevan alle 18-vuotiaan lapsen osalta.

Mainittuihin kokonaistuloihin luetaan henkilön omat tulot kokonaan ja hänen puolisonsa tai hänen kanssaan avioliitonomaisissa olosuhteissa yhteisessä taloudessa asuvan henkilön tulot 200 markkaa ylittävältä osalta kuukaudessa.

2 §

Edellä 1§:ssä tarkoitettuina tuloina pidetään sekä viimeksi toimitetussa verotuksessa todettuja veronalaisia tuloja että muita tuloja, ei kuitenkaan lapsilisää, lasten kotihoidon tuen perusosaa ja sisaruskorotusta, asumistukea, sotilasavustusta, sotilasvammalain mukaista elinkorkoa ja täydennyskorkoa, rintamasotilaseläkelain mukaista rintamasotilaseläkettä, perhe-eläkelain mukaista lisäosaa, sosiaalihuoltolain mukaista toimeentulotukea, työttömyyspäivärahaa sekä vian, vamman tai haitan perusteella maksettavaa erityistä kustannusten korvausta, paliskunnalta saatua palkkatuloa eikä sellaisia tuloja, jotka voidaan katsoa selvästi satunnaisluonteisiksi. Ammatinharjoittamisen osalta tuloksi katsotaan viimeisen tilikauden mukaisen tuloslaskelman mukainen toiminnan tulos lisättynä tehdyillä poistoilla sekä maksetuilla koroilla ja välittömillä veroilla sekä liikkeenharjoittamisen osalta vastaavasti tuloslaskelman mukainen käyttökate.

3 §

Edellä tässä päätöksessä tarkoitetut tulot todetaan asian ratkaisemisajankohtaa edeltäneessä viimeksi toimitetussa verotuksessa todettujen vuotuisten veronalaisten tulojen ja verotusvuoden muiden tulojen perusteella, huomioon ottaen kuitenkin arvioidut tai muutoin todettavissa olevat tuloissa tapahtuneet muutokset.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä kesäkuuta 1987 ja sillä kumotaan luontaiselinkeinolain 4§:n 2 momentissa tarkoitetuista enimmäistuloista 7 päivänä maaliskuuta 1985 annettu valtioneuvoston päätös (243/85).

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 1987

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Vanhempi hallitussihteeri
Väinö Vainio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.