526/1987

Annettu Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 1987

Asetus kaapelilähetystoiminnasta

Liikenneministerin esittelystä säädetään kaapelilähetystoiminnasta 13 päivänä maaliskuuta 1987 annetun lain (307/87) 27 §:n nojalla:

1 §
Toimilupahakemus

Kaapelilähetystoimintaa koskevasta toimilupahakemuksesta tulee käydä ilmi:

1)hakijan nimi ja toimipaikka;

2)alue, jolle toimilupaa haetaan;

3)mitä ohjelmia hakijalla on tarkoitus lähettää kaapelilähetystoiminnasta annetun lain 16§:n mukaisten jakeluvelvoitteen alaisten yleisradiolähetysten ohella;

4)miten hakija aikoo toteuttaa kaapelilähetystoiminnasta annetun lain (307/87) 7§:n 1 momentissa tarkoitetun velvollisuutensa varata ohjelmakanava tai ohjelma-aikaa paikalliseen ohjelmatoimintaan;

5)huolehtiiko hakija kaapelilähetystoiminnasta annetun lain 21§:n mukaisesta ohjelmien tallennusvelvollisuudesta itse vai onko se sovittu jonkun toisen tehtäväksi; sekä

6)paikka, jossa 5 kohdassa tarkoitetut tallenteet ovat nähtävillä ja kuultavilla.

Hakemukseen on liitettävä kaupparekisterinote tai muu vastaava selvitys, josta käy ilmi, että hakija on Suomen kansalainen tai suomalainen yhteisö sekä viideksi vuodeksi laadittu kaapelilähetystoiminnan yleissuunnitelma ja rahoituslaskelma.

Jos hakija on yhteisö, hakemukseen on oheistettava hakijan viimeksi vahvistettu tilinpäätös sekä luettelo hakijan omistajista, osakkaista tai jäsenistä taikka muista henkilöistä tai yhteisöistä, jotka käyttävät hakijana olevassa yhteisössä päätösvaltaa, jollei liikenneministeriö toisin määrää.

2 §
Johtoverkon käyttö

Kaapelilähetystoiminnasta annetun lain 6§:n 1 momentissa tarkoitetuksi johtoverkon vapaana olevaksi osaksi katsotaan johtoverkko tai sen osa silloin, kun:

1)johtoverkon omistaja ei aloita johtoverkossa tai sen asianomaisessa osassa omaa kaapelilähetystoimintaansa kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kaapelilähetystoiminnan harjoittaja on pyytänyt verkon tai sen osan luovuttamista; tai

2)kaapelilähetystoiminnan harjoittaja, jonka kanssa johtoverkon omistaja on tehnyt johtoverkon tai sen osan luovuttamista koskevan sopimuksen, ei aloita kaapelilähetystoimintaa kuuden kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä.

3 §
Ohjelmakanavan ja ohjelma-ajan käyttö

Kaapelilähetystoiminnan harjoittajalla tulee olla harjoitetun toiminnan laajuuteen nähden kohtuullinen tekninen varustus, jota voidaan käyttää kaapelilähetystoiminnasta annetun lain 7§:n 1 momentissa tarkoitettujen ohjelmatoiminnan harjoittajien kuvatallenteilla olevien ohjelmien lähettämiseen. Liikenneministeriö antaa varustuksesta tarkemmat tekniset määräykset.

Kaapelilähetystoiminnasta annetun lain 7§:n 2 momentissa tarkoitetuksi vapaaksi jääväksi ohjelmakanavaksi tai ohjelma-ajaksi katsotaan ohjelmakanava ja ohjelma-aika silloin, kun:

1)kaapelilähetystoiminnan harjoittaja ei aloita ohjelmakanavan tai ohjelma-ajan käyttämistä omaan ohjelmatoimintaansa neljän kuukauden kuluessa siitä, kun ohjelmatoiminnan harjoittaja on pyytänyt ohjelmakanavan tai ohjelma-ajan luovuttamista; tai

2)ohjelmatoiminnan harjoittaja, jonka kanssa kaapelilähetystoiminnan harjoittaja on tehnyt ohjelmakanavan tai ohjelma-ajan luovuttamista koskevan sopimuksen, ei aloita ohjelmatoimintaa neljän kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä.

4 §
Ohjelmakanavan ja ohjelma-ajan luovutusehdot

Jos ohjelmatoiminnan harjoittaja lähettää tai lähetyttää ulkomaista ohjelmaa siten, että kaapelilähetystoiminnan harjoittaja joutuu toimiluvan ehdot täyttääkseen muussa ohjelmatoiminnassa lisäämään kotimaisen ohjelman määrää, se voidaan ottaa huomioon kaapelilähetystoiminnasta annetun lain 8§:n 2 momentin mukaisista luovutusehdoista sovittaessa.

5 §
Välityssatelliittiohjelmat

Kaapelilähetystoiminnasta annetun lain 12§:n mukaisina välityssatelliittiohjelmina pidetään ohjelmia myös silloin, kun samalla ohjelmakanavalla välitetään eri aikoina useampaa kuin yhtä välityssatelliittiohjelmaa, jos jokainen niistä erikseen täyttää sanotussa pykälässä säädetyt edellytykset eikä ohjelmakanavalla lähetetä muuta ohjelmaa.

6 §
Yleisradiolähetysten jakelu

Kaapelilähetystoiminnasta annetun lain 15§:ssä tarkoitettu ilmoitus yleisradiolähetysten jakelusta on tehtävä lomakkeella, jonka kaavan liikenneministeriö vahvistaa.

7 §
Valvonta ja seuranta

Kaapelilähetystoiminnan harjoittaja on velvollinen toimittamaan liikenneministeriölle kaapelilähetystoiminnan valvontaa ja seurantaa varten tarpeellisia tilasto- ja muita tietoja toiminnastaan ministeriön antamien määräysten mukaan.

8 §
Vastaava ohjelmatoimittaja

Vastaavaksi ohjelmatoimittajaksi voidaan määrätä vain ohjelmatoimintaan perehtynyt henkilö, joka itsenäisesti kykenee harkitsemaan, täyttääkö ohjelma laissa säädetyt vaatimukset.

Vastaavalle ohjelmatoimittajalle annettu määräys voi koskea joko tiettyä ohjelmaa tai ohjelmaryhmää.

9 §
Luetteloon tehtävät merkinnät

Kaapelilähetystoiminnasta annetun lain 17§:n 3 momentissa tarkoitettuun luetteloon on merkittävä jokaisen erillisen ohjelman arvioitu alkamisajankohta.

10 §
Tietojen antaminen luettelosta

Luettelo vastaavista ohjelmatoimittajista on pidettävä nähtävillä kaapelilähetystoiminnan harjoittajan toimipaikassa sen mukaan kuin toimiluvassa tarkemmin määrätään. Luettelosta on pyynnöstä annettava tietoja myös postitse ja puhelimitse.

11 §
Tallennetun ohjelman seuraaminen

Kaapelilähetystoiminnasta annetun lain 21§:n 3 momentissa tarkoitettuna valvontaviranomaisena pidetään liikenneministeriötä, syyttäjäviranomaista ja poliisia. Samassa lainkohdassa tarkoitettuna asianosaisena pidetään jokaista, joka katsoo joutuneensa ohjelman sisällön tai sen lähettämisen vuoksi lainvastaisen teon kohteeksi tai kärsineensä vahinkoa ohjelman johdosta.

Kaapelilähetystoiminnan harjoittajan tulee järjestää kaapelilähetystoiminnasta annetun lain 21§:n 3 momentissa tarkoitettu ohjelman seuraamismahdollisuus sitä varten varaamissaan tiloissa ja korvauksetta.

Tallenne on pyynnöstä toimitettava liikenneministeriölle nähtäväksi ja kuultavaksi.

12 §
Tarkemmat määräykset

Liikenneministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

13 §
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1987.

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.