523/1987

Annettu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1987

Valtioneuvoston päätös työturvallisuuslain soveltamisesta sorveihin sekä niiden tarkastukseen

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä päättänyt 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/58) 47§:n nojalla:

1 §

Sorvilla tarkoitetaan tässä päätöksessä pääasiassa metallin lastuavaan työstöön tarkoitettua konetta, jossa määrämuotoisella terällä irrotetaan pyörivästä työkappaleesta lastuja ja jonka päämoottorin teho ylittää 1,5 kW.

2 §

Uudella sorvilla tarkoitetaan tässä päätöksessä sorvia, joka otetaan Suomessa ensimmäisen kerran käyttöön 1 päivänä tammikuuta 1989 tai sen jälkeen.

3 §

SFS-standardilla tarkoitetaan tässä päätöksessä Suomen Standardisoimislautakunnan vahvistamaa suomalaista standardia.

4 §

Sorvin valmistajan, maahantuojan, myyjän tai muun työturvallisuuslain 40§:ssä tarkoitetun henkilön sekä työnantajan on huolehdittava siitä, että sorvi siihen kuuluvine laitteineen ja varusteineen täyttää tässä päätöksessä asetetut vaatimukset.

5 §

Sorvissa tulee olla näkyvät ja pysyvät kilvet, joissa on tiedot sorvin valmistajasta ja maahantuojasta sekä sorvin turvallista käyttöä varten tarpeelliset varoituskilvet.

6 §

Sorvin käyttäjällä tulee olla käytettävissään lastukoukku, nostolaitteet ja apuvälineet raskaiden esineiden nostoja ja siirtoja varten sekä muut sorvin turvallista käyttöä varten tarvittavat apuvälineet.

7 §

Sorvaustyöpaikalla tulee olla riittävä ja työn laatuun sopiva valaistus.

8 §

Milloin on ilmeistä, että sorvauksessa syntyvät epäpuhtaudet aiheuttavat terveydellistä vaaraa, on ne poistettava hengitysilmasta siten, että vaaraa ei aiheudu. Jäähdytysnesteen roiskuminen työympäristöön on estettävä.

9 §

Sorvin käyttäjällä tulee olla käytettävissä silmänsuojaimet ja muut sorvin turvallista käyttöä varten tarpeelliset henkilökohtaiset suojavälineet.

10 §

Uuden sorvin siihen kuuluvine laitteineen tulee olla standardin SFS 4935 (6.6.1983) mukainen. Lisäksi tällaisen sorvin sähkölaitteiden tulee olla standardin SFS 2647 (21.10.1985) mukaiset.

11 §

Ennen vuotta 1989 käyttöön otetun sorvin tulee täyttää mainitussa standardissa SFS 4935 esitetyt työkappaleen kiinnityslaitteiden kuten istukoiden ja pyörivien pöytien suojausta, lastunsuojuksia, vahinkokäynnistymistä ja työkappaleen kiinnityksen varmistamista koskevat vaatimukset tai työn tulee muutoin olla järjestetty siten, että sorvaustyön turvallisuus voidaan varmistaa.

12 §

Sorvin maahantuojan tai valmistajan on toimitettava työsuojeluhallitukselle selvitys siitä, täyttääkö sorvi mainituissa standardeissa SFS 4935 ja SFS 2647 esitetyt vaatimukset ennen sorvin luovutusta käyttöön otettavaksi.

13 §

Jos 12§:ssä mainitusta selvityksestä ei käy ilmi, vastaako uusi sorvi standardeissa SFS 4935 ja SFS 2647 esitettyjä vaatimuksia, voi työsuojeluhallitus tämän selvittämiseksi ennen sorvin luovutusta tai käyttöönottoa määrätä tutkittavaksi, täyttääkö sorvi näissä standardeissa esitetyt vaatimukset. Tutkimuksen suorittaa työsuojeluhallituksen hyväksymä laitos.

14 §

Uudet sorvit on sijoitettava siten, että niiden ympärillä on riittävästi tilaa niiden turvallista käyttöä, asetusta ja korjausta varten.

15 §

Työsuojeluhallitus voi erityisistä syistä yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksia tämän päätöksen määräyksistä edellyttäen, että sorvin käyttäjän turvallisuus on muulla tavoin varmistettu.

16 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1987

Ministeri
Matti Puhakka

Ylitarkastaja
Leo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.