489/1987

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 1987

Laki ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (494/83) 16 §:n 3 momentti,

muutetaan 1 §:n 1 momentti, 3 §:n 1 kohta, 8§:n 2 momentti, 11 §:n 1 momentin johdantolause ja 2 kohta sekä 2 momentti, 15 §:n 2 momentti ja 16 §:n 1 momentti,

näistä 1 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 10 päivänä tammikuuta 1986 annetussa laissa (38/86), sekä

lisätään 11§:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §
Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan ammatillisiin oppilaitoksiin, joita tarkoitetaan ammatillisista oppilaitoksista annetun lain (487/87) 1§:n 1 momentissa ja vammaisten ammattikouluista annetussa laissa (819/71).


3 §
Valtionosuuden ja -avustuksen ehdot

Valtionosuuden ja -avustuksen saamisen ehtona on

1) että oppilaitos on saanut ylläpitämisluvan sen mukaan kuin erikseen on säädetty;


8 §
Valtionavustus käyttökustannuksiin

Jos yksityiseen oppilaitokseen sovelletaan eräistä valtion varoista suoritettavista eläkkeistä annettua lakia (382/69), oppilaitoksen valtionavustuksesta vähennetään sanotun lain mukainen eläkekustannusosuus, joka lasketaan tämän lain 5§:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta rehtorin ja opettajien sekä mainitun momentin 5 kohdassa tarkoitetusta muun henkilökunnan palkkoja likimäärin vastaavasta rahamäärästä.

11 §
Valtionavustus ammatillisille erikoisoppilaitoksille

Ammatillisille erikoisoppilaitoksille suoritetaan valtionavustusta seuraavasti:


2) ammatilliseksi erikoisoppilaitokseksi määrätyn ammattioppilaitoksen sekä hotelli- ja ravintolaoppilaitoksen ylläpitäjälle myönnetään valtionavustusta 66 prosenttia ja ammatilliseksi erikoisoppilaitokseksi määrätyn kauppaoppilaitoksen ylläpitäjälle valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukaisesti 30-75 prosenttia tämän lain 5 §:n 1 momentin 1 ja 3-5 kohdassa tarkoitettuihin käyttökustannuksiin kouluruokailusta aiheutuvia kustannuksia lukuun ottamatta. Edellä 5 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin käyttömenoihin myönnetään valtionavustusta kuitenkin todellisten kustannusten mukaan.

Opetusministeriö voi erityisestä syystä määrätä 1 momentissa tarkoitetun ammattioppilaitoksen sekä hotelli- ja ravintolaoppilaitoksen käyttökustannuksiin myönnettävän valtionavustuksen pienemmäksi kuin 66 prosenttia, ei kuitenkaan pienemmäksi kuin 50 prosenttia.

Ammatillisen erikoisoppilaitoksen valtionavustuksesta vähennettävästä eläkekustannusosuudesta on soveltuvin osin voimassa, mitä 8 §:n 2 momentissa on säädetty.

15 §
Maksuosuus kunnalliselle oppilaitokselle

Oppilaan kotikunnan tulee suorittaa kunnallisen oppilaitoksen ylläpitäjälle 1 momentissa tarkoitettuihin maksuosuuksiin ennakkona ammattikasvatushallituksen maksamiin ennakoihin perustuen kaksi erää, joista ensimmäinen on maksettava helmikuussa ja toinen lokakuussa.

16 §
Korvaus yksityiselle oppilaitokselle

Oppilaan kotikunta suorittaa korvauksen sekä siihen ennakon yksityisen oppilaitoksen ylläpitäjälle samojen perusteiden mukaan kuin se suorittaa maksuosuuden ja siihen ennakon vastaavalle kunnallisen oppilaitoksen ylläpitäjälle. Korvausta määrättäessä otetaan kuitenkin lisäksi huomioon 8§:n 2 momentissa tarkoitettu eläkekustannusosuus.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1987.

Lain 8 §:n 2 momentin, 11§:n 3 momentin ja 16§:n 1 momentin säännöksiä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 1986 eräistä valtion varoista suoritettavista eläkkeistä annetun lain soveltamisalan piirissä 31 päivänä joulukuuta 1985 olleisiin henkilöihin.

Lain 15 ja 16 §:n säännökset oppilaan kotikunnan ennakkojen suorittamisesta tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1987, jolloin vuoden 1987 ennakkojen ensimmäinen erä suoritetaan opetusministeriön määräämänä aikana kuitenkin viimeistään kesäkuussa 1987.

Hallituksen esitys 15/86
Lakivaliok. miet. 9/86
Suuren valiok. miet. 234/86

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Pirjo Ala-Kapee

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.