472/1987

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987

Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan yleisten asiakirjain julkisuudesta 9 päivänä helmikuuta 1951 annetun lain (83/51) 8§:n 1 momentti, 9§:n 2 momentti, 3 luvun otsikko ja 21§:n 1 momentti sekä

lisätään 2 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, 3§:ään uusi 2 momentti, 7§:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, sekä lakiin uusi 7 a ja 18 a§ seuraavasti:

2 §

Mitä tässä laissa säädetään yleisestä asiakirjasta, koskee myös viranomaisen laatimaa ja antamaa sekä sille lähetettyä tai annettua lävistämällä, magnetoimalla tai muulla näihin verrattavalla tavalla aikaansaatua tallennetta, joka on tarkoitettu luettavaksi, kuunneltavaksi tai muutoin ymmärrettäväksi teknisin apuvälinein ja joka on viranomaisen hallussa (tekninen tallenne).


3 §

Tekninen tallenne tulee julkiseksi siten kuin sitä vastaavasta asiakirjasta on säädetty. Teknisen tallenteen katsotaan olevan valmis aikaisintaan silloin, kun tekninen tallenne on teknisin apuvälinein viranomaisen käytettävissä.

7 §

Tieto teknisestä tallenteesta annetaan siten, että viranomainen antaa tallenteen lukemista, kuuntelemista tai muuta ymmärtämistä varten käytettäväksi asianmukaiset laitteet tai tallenteen tiedot kirjallisesti. Viranomaisen luvalla tiedot voidaan antaa myös tallenteen jäljennöksenä tai teknisen käyttöyhteyden välityksellä.


7 a §

Viranomainen ei saa vaatia selvitystä tietoa pyytävän henkilöllisyydestä eikä siitä, mihin tarkoitukseen tietoa pyydetään, ellei tämä ole tarpeen viranomaisen harkintavallan kannalta tai sen selvittämiseksi, onko tiedon antaminen lainmukaista.

8 §

Jos asianomainen virkamies kieltäytyy antamasta tietoa asiakirjasta siten kuin tässä laissa on säädetty, on tiedon pyytäjällä oikeus saada asia viranomaisen ratkaistavaksi. Viranomaisen ratkaisusta on oikeus valittaa siinä järjestyksessä, jossa kyseisen viranomaisen päätökseen yleensä haetaan muutosta. Jos sellaista muutoksenhakumenettelyä ei ole, tehdään valitus sille viranomaiselle, jonka alainen päätöksen tehnyt viranomainen on, ja jos sitä ei ole, valtion viranomaisen ratkaisusta korkeimmalle hallinto-oikeudelle ja muun viranomaisen ratkaisusta lääninoikeudelle. Valituksen johdosta annettuun ratkaisuunkin saa hakea muutosta tavallista muutoksenhakutietä.


2 luku

Salassa pidettävät asiakirjat

9 §

Asetuksella voidaan asia tai asiakirja säätää salassa pidettäväksi, mikäli valtion turvallisuus tai suhteet ulkovaltoihin, maanpuolustuksen etu, rikosten ehkäiseminen tai syytteeseen saattaminen, valtion tai itsehallintoyhdyskunnan tai yksityisen liiketoimen tai oikeudenkäynnin tai tietosuojan varmistaminen taikka yksityisen tärkeä henkilökohtainen etu sielunhoidon, terveyden- ja sairaanhoidon, huoltotoimen, vankeinhoidon, verotuksen tai julkisen tarkastustoiminnan alalla vaatii.


3 luku

Oikeus yksityistä koskevaan asiakirjaan

18 a §

Teknisestä tallenteesta, joka muodostaa henkilörekisterilaissa (471/87) tarkoitetun henkilörekisterin, saa luovuttaa henkilötietoja mainitussa laissa tarkoitettuna massaluovutuksena tai arkaluonteisena otantana vain:

1) jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa tai tietosuojalautakunta luvan;

2) jos tietojen tällainen luovuttaminen tapahtuu muun lain tai asetuksen mukaisesti; ei kuitenkaan henkilörekisterilain 19 §:ssä säädetyillä perusteilla; tai

3) jos tietojen luovuttaminen tapahtuu tieteellistä tutkimusta tai tilastointia varten ja luovutus täyttää henkilörekisterilain 19 §:n 1 momentin 3 kohdan vaatimukset.

Tietosuojalautakunnan 1 momentissa tarkoitetun luvan myöntämisestä säädetään henkilörekisterilain 37§:ssä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun henkilörekisterin pitäjän on huolehdittava siitä, että rekisteristä on saatavissa sellaiset tiedot, joista henkilön tunnistetiedot on poistettu, jollei tätä ole pidettävä ilmeisen tarpeettomana.

21 §

Muut kuin 2 momentissa mainitut yleiset asiakirjat, jotka ovat salassa pidettäviä, tulevat, mikäli niistä ei ole toisin säädetty tai määrätty, julkisiksi 25 vuoden kuluttua asiakirjan päivämäärästä tai, jos asiakirjassa ei ole päivämäärää, 25 vuoden kuluttua asiakirjan valmistumisesta. Viranomaiselle tullut yksityinen asiakirja tulee kuitenkin julkiseksi mainitun ajan kuluttua siitä päivästä, josta se on ollut viranomaisen hallussa. Luetteloon, rekisteriin ja vastaavaan asiakirjaan jatkuvasti tehdyt merkinnät tulevat julkisiksi saman ajan kuluttua merkinnän tekemisestä asiakirjaan.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Henkilörekisteri, jota tarkoitetaan 18 a§:ssä ja joka on otettu käyttöön ennen tämän lain voimaantuloa, on saatettava tämän lain mukaiseen kuntoon viimeistään vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta.

Hallituksen esitys 49/86
Lakivaliok. miet. 10/86
Suuren valiok. miet. 254/86

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.