468/1987

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987

Laki vesilain 21 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain (264/61) 21 luvun 7, 11 ja 12 §,

näistä 21 luvun 11 § sellaisena kuin se on 26 päivänä kesäkuuta 1970 annetussa laissa (427/70), näin kuuluviksi:

21 luku

Erityisiä määräyksiä

7 §

Niissä tapauksissa, joissa toimenpiteestä aiheutuneet kustannukset tämän lain mukaan saadaan periä jakoluettelon tai muun laskelman perusteella ilman maksuvelvollisuudesta annettua päätöstä, on noudatettava julkisten saatavain ulosotosta säädettyä järjestystä. Valitus laittoman maksuunpanon perusteella on kuitenkin tehtävä vesioikeuteen.

11 §

Milloin hakemusasiassa pidetään katselmustoimitus, hakijan on suoritettava, jollei 2 momentista muuta johdu,

1) toimitusinsinöörin, valtion palveluksessa olevan asiantuntijan, avustamaan määrätyn vesioikeuden sihteerin, 18 luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun vesihallituksen määräämän toimitusinsinöörin avustajan sekä toimitusinsinöörille kuuluvia tehtäviä suorittavien muiden henkilöiden matkakustannukset sen mukaan kuin valtion palveluksessa olevien henkilöiden matkakustannusten korvaamisesta on säädetty taikka virkaehtosopimuksella tai muutoin määrätty;

2) muun kuin valtion palveluksessa olevan asiantuntijan palkkio ja matkakustannukset;

3) uskottujen miesten palkkiot ja matkakustannukset sen mukaan kuin niiden korvaamisesta on maanmittaustoimitusten uskottujen miesten osalta säädetty;

4) kokoustilojen vuokrakustannukset, asiakirjojen hankinta- ja monistuskustannukset ja lehtikuulutuksista aiheutuvat kustannukset; sekä

5) veneenkuljettajan tehtävistä, latta-, kairausja mittamiestehtävistä sekä muista näihin verrattavista maastossa suoritettavista aputehtävistä johtuvat kustannukset.

Jos kysymys on edunmenetystä kärsineen tekemästä 2 luvun 27 §:ssä, 10 luvun 25 §:ssä tai 11 luvun 8 §:ssä tarkoitetusta hakemuksesta, 1 momentissa mainitut kustannukset suoritetaan valtion varoista, mutta peritään vesioikeuden päätöksen nojalla takaisin edunmenetyksen aiheuttajalta, jollei vesioikeus asiassa ilmi tulleiden seikkojen perusteella määrää niitä osittain tai kokonaan hakijan suoritettavaksi tai valtion vastattavaksi. Katselmustoimituksen asiakirjoihin on liitettävä toimitusinsinöörin laskelma kustannuksista ja toimitusmiesten lausuntoon otettava ehdotus niiden valtiolle korvaamisesta.

Lopputarkastuksessa, josta säädetään 16 luvun 30 §:ssä sekä 18 luvun 12 ja 13 §:ssä, 1 momentissa mainitut kustannukset suoritetaan valtion varoista, mutta peritään vesioikeuden päätöksen nojalla takaisin luvanhaltijalta, jollei vesioikeus asiassa ilmi tulleiden seikkojen perusteella määrää niitä osittain tai kokonaan valtion vastattavaksi. Lopputarkastuksen asiakirjoihin on liitettävä toimitusinsinöörin laskelma kustannuksista ja toimitusmiesten lausuntoon otettava ehdotus niiden valtiolle korvaamisesta.

12 §

Vesioikeustuomari voi tämän luvun 9 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa ja toimitusinsinööri niissä tapauksissa, joita tarkoitetaan tämän luvun 10 §:n 1 momentissa ja 11 §:n 1 momentissa, vaatia sanottujen lainkohtien mukaisia kustannuksia varten suoritettavaksi ennakkomaksun uhalla, että asian käsittelyä ei jatketa, ennen kuin maksu on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus sen maksamisesta asetettu. Toimitusinsinöörin vaatimukseen perustuva ennakkomaksu on suoritettava vesihallitukselle tai asianomaisen vesipiirin vesitoimistolle.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut kustannukset saadaan periä vesioikeustuomarin tai vastaavasti toimitusinsinöörin laatiman laskelman perusteella, niin kuin tämän luvun 7 §:ssä on säädetty, lukuun ottamatta toimituskirjojen lunastuksia, joiden osalta on noudatettava niistä erikseen voimassa olevia säännöksiä. Toimitusinsinöörin laskelmaan perustuvat valtiolle suoritettavat kustannukset, myös vesioikeuden tämän luvun 11 §:n 2 ja 3 momentin nojalla määräämät, perii vesihallitus tai asianomaisen vesipiirin vesitoimisto.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1987.

Ennen tämän lain voimaantuloa aloitetusta katselmustoimituksesta sekä lopputarkastuksesta johtuvien kustannusten määräämiseen ja perimi seen sovelletaan tämän lain säännöksiä, jollei kustannusten perimisestä ole päätetty ennen tämän lain voimaantuloa.

Hallituksen esitys 59/85
Laki-. ja talousvaliok. miet. 20/86
Suuren valiok. miet. 215/86

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.