453/1987

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987

Laki poliisilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 18 päivänä helmikuuta 1966 annetun poliisilain (84/66) 22 §,

muutetaan 3 §:n 2 momentti, 13 §:n 2 momentti ja 15 §, sekä

lisätään 19 §:ään uusi 3 momentti ja 21 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, sekä lakiin uusi 21 a ja 21 b § seuraavasti:

3 §

Erityisiä poliisitehtäviä varten voi sisäasiainministeriö tai lääninhallitus antaa määrätylle henkilölle poliisivaltuuksia sen mukaan kuin asetuksella säädetään. Esitutkinnan toimittamiseen valtuudet voi kuitenkin antaa vain sisäasiainministeriö. Ne voidaan antaa vain virkamiehelle määräyksessä mainittujen, hänen omaan hallinnonalaansa liittyvien rikosten tutkintaa varten.

13 §

Jokainen on velvollinen antamaan poliisille henkilöllisyytensä selvittämiseksi tarpeellisia tietoja, kun poliisimies niitä häneltä virkatehtävässään tiedustelee. Poliisimiehellä on tällöin oikeus tunnistamista varten ottaa kiinni henkilö, joka on tuntematon ja kieltäytyy antamasta sanottuja tietoja taikka antaa henkilöllisyydestään tiedon, joka voidaan olettaa valheelliseksi. Kiinni otettu on päästettävä vapaaksi heti, kun hänet on tunnistettu, kuitenkin viimeistään 24 tunnin kuluttua kiinniottamisesta.

15 §

Jos on tarpeen kuulustella jotakuta poliisin toimialaan kuuluvan tehtävän suorittamiseksi, tämä on velvollinen poliisimiehen kutsusta saapumaan kuulusteluun siinä poliisipiirissä, jossa hän oleskelee. Jos poliisipiirin virkahuone on toisen piirin alueella tai piirin poliisitoimi hoidetaan yhteistoiminnassa toisen piirin kanssa, kutsutun on saavuttava kuulusteluun myös tämän poliisipiirin alueelle.

Jos kuulusteluun kutsuttu jättää hyväksyttävää syytä ilmoittamatta kutsun noudattamatta, hänet voidaan pidättämiseen oikeutetun virkamiehen kirjallisesta määräyksestä noutaa sinne. Poliisimies saa ottaa noudettavaksi määrätyn kiinni.

Kuulusteluun kutsuttu tai noudettu saadaan määrätä olemaan läsnä enintään kuusi tuntia kerrallaan. Häntä ei saa pitää kuulustelussa kauempaa kuin on välttämätöntä. Kuulustelussa ollutta ei saa ilman erityistä syytä uudelleen velvoittaa saapumaan tai noutaa kuulusteluun seuraavien 12 tunnin aikana.

Velvollisuudesta saapua rikoksen esitutkintaan säädetään esitutkintalaissa (449/87).

19 §

Tämän pykälän 1 tai 2 momentin nojalla kiinni otettua saa pitää säilössä vain niin kauan kuin on tarjona vaara, että hän vaarantaa järjestystä tai turvallisuutta, tai hänen voidaan päätellä todennäköisesti syyllistyvän rikokseen, kuitenkin enintään 24 tuntia kiinniottamisesta.

21 §

Tämän pykälän 1 tai 2 momentin nojalla kiinni otettua saa pitää säilössä vain niin kauan kuin on tarjona vaara, että hän häiritsee rauhaa tai vaarantaa turvallisuutta, kuitenkin enintään 24 tuntia kiinniottamisesta.


21 a §

Poliisimies saa ottaa kiinni etsintäkuulutetun, joka kuulutuksen mukaan on pidätettävä, vangittava tai otettava säilöön.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun etsintäkuulutetun on kehotuksesta seurattava poliisimiestä välittömästi poliisiasemalle tai muuhun paikkaan, jossa etsintäkuulutuksessa mainitut toimenpiteet voidaan suorittaa. Jollei hän noudata kehotusta, poliisimies saa ottaa hänet kiinni. Etsintäkuulutettu on, jollei muualla laissa ole toisin säädetty, velvollinen olemaan saapuvilla vain niin kauan, että etsintäkuulutuksen edellyttämät toimenpiteet ehditään suorittaa ja enintään kuusi tuntia poliisiasemalle tai muuhun edellä tarkoitettuun paikkaan saapumisestaan.

21 b §

Poliisimies saa kiinniottamisen, pidättämisen, vangitsemisen, säilöön ottamisen ja henkilön vapauteen kohdistuvan virka-aputoimen yhteydessä tarkastaa henkilön sen varmistamiseksi, ettei tällä ole mukanaan esineitä, joilla hän voi vaarantaa säilyttämisen taikka aiheuttaa vaaraa itselleen tai muille, taikka hänen tunnistamistaan varten tarpeellisen asiakirjan löytämiseksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut esineet on otettava tarkastettavalta pois. Ne on palautettava hänelle vapaaksi päästämisen yhteydessä, jollei siihen ole lain mukaan estettä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 14/85
Lakivaliok. miet. 9/86
Suuren valiok. miet. 230/86

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.