451/1987

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987

Laki rikoslain 3, 16 ja 17 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain 3 luvun 8 §:n 4 momentti, 16 luvun 17 §:n 2 momentti ja 17 luvun 4 §,

sellaisina kuin ne ovat 3 luvun 8 §:n 4 momentti 29 päivänä joulukuuta 1967 annetussa laissa (621/67), 16 luvun 17 §:n 2 momentti 12 päivänä kesäkuuta 1959 annetussa laissa (261/59) ja 17 luvun 4 § 16 päivänä joulukuuta 1949 annetussa laissa (774/49), näin kuuluviksi:

3 luku

Perusteista, jotka poistavat teon rangaistavuuden tai sitä vähentävät

8 §

Edellä mainittu oikeus voimakeinojen käyttämiseen on niin ikään sillä, joka pakkokeinolain (450/87) 1 luvun 1 §:n tai poliisilain (84/66) 20 §:n 4 momentin nojalla on ottanut toisen kiinni, jos tämä tekee hänelle vastarintaa.


16 luku

Rikoksista julkista viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan

17 §

Samoin on rangaistava sitä, joka tahallaan ryhtyy takavarikkoon tai vakuustakavarikkoon otettuun, ulosmitattuun tahi sellaiseen tavaraan, jota on kielletty siirtämästä muualle, taikka hankkii itselleen pääsyn viranomaisen sulkemaan rakennukseen tai huoneeseen tahi muutoin rikkoo rikoksen selvittämisen turvaamiseksi pakkokeinolain (450/87) 6 luvun 2§:n nojalla annetun kiellon.

17 luku

Perättömästä lausumasta

4 §

Jos joku muu kuin rikoksesta epäilty esitutkinnassa hänen henkilökohtaisesti läsnä ollessaan toimitetussa kuulustelussa tahallaan on antanut perättömän lausuman tai ilman laillista syytä salannut jotakin, joka hänen tietensä olisi valaissut asiaa, hänet on tuomittava perättömästä lausumasta esitutkinnassa sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Jos perätön lausuma tai salaaminen on vaikuttanut siihen, että syytön on pantu syytteeseen tai vangittu, on hänet tuomittava vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi taikka, asianhaarojen ollessa erittäin lieventävät, sakkoon.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 14/85
Lakivaliok. miet. 9/86
Suuren valiok. miet. 230/86

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.