441/1987

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987

Säätiöasetus

Oikeusministerin esittelystä säädetään 5 päivänä huhtikuuta 1930 annetun säätiölain (109/30) 5 §:n 3 momentin ja 30§:n nojalla, sellaisena kuin 5 §:n 3 momentti on 27 päivänä maaliskuuta 1987 annetussa laissa (349/87):

1 §

Lupa säätiön perustamiseen voidaan antaa vain, jos säätiölle tulevan omaisuuden arvo on vähintään 150 000 markkaa. Testamentissa perustettavaksi määrätyn säätiön perustamiseen voidaan lupa kuitenkin antaa, jos omaisuuden arvo vastaa sitä määrää, joka testamentin tekoaikana on tarvittu säätiön perustamiseen.

2 §

Haettaessa oikeusministeriöltä vahvistusta säätiön sääntöjen muutokselle taikka suostumusta säätiön sulautumiseen tai lakkauttamiseen on hakemuksessa ilmoitettava sen perusteena olevat seikat. Hakemukseen on liitettävä oikeaksi todistettu jäljennös kunkin sellaisen kokouksen pöytäkirjasta, jossa asiasta on päätetty.

3 §

Haettaessa poikkeusta säätiölain 9§:n 2 momentissa tarkoitetuista vaatimuksista on hakemuksessa ilmoitettava sen perusteena olevat seikat. Jos hakemus koskee tiettyä henkilöä, on hakemuksessa ilmoitettava henkilön täydellinen nimi sekä kansalaisuus ja asuinpaikka. Hakemus on toimitettava oikeusministeriölle.

4 §

Antaessaan suostumuksensa säätiön lakkauttamiseen on oikeusministeriön päätöksessään samalla määrättävä, miten säätiön kirjanpitoaineisto ja tärkeimmät asiakirjat on säilytettävä.

Säätiön lakkauttamisesta säätiörekisteriin tehtävään ilmoitukseen on liitettävä selvitys lakkauttamiseen liittyvistä toimenpiteistä sekä lopputilitys.

5 §

Säätiöistä on oikeusministeriössä pidettävä säätiön nimen mukaista aakkosellista luetteloa. Luetteloon on tehtävä merkintä säätiön perustamislupaa ja sääntöjen vahvistamista tarkoittavasta hakemuksesta, muista säätiölain nojalla ministeriölle tehdyistä hakemuksista ja ilmoituksista sekä niiden johdosta annetuista ministeriön päätöksistä. Niin ikään on luetteloon tehtävä merkintä ministeriölle säätiöiden valvontaa varten toimitetuista selvityksistä ja säätiölain 15§:ssä mainituista oikaisuvaatimuksista sekä lain 3 luvussa tarkoitetuista viranomaisten toimenpiteistä.

Säätiölain 13§:n 2 momentin nojalla ministeriölle toimitetuista asiakirjoista on pidettävä erillistä luetteloa.

Milloin säätiö ei ole oikeusministeriön valvonnan alainen, on tästä tehtävä merkintä 1 momentissa tarkoitettuun luetteloon.

6 §

Säätiöt on merkittävä rekisteriin juoksevin numeroin siinä järjestyksessä, jossa ne on hyväksytty rekisteröitäviksi. Rekisteröimisen jälkeen on merkinnät rekisteriin tehtävä säätiön numeron kohdalle.

Milloin säätiön nimeä on muutettu, säätiö saa uuden rekisterinumeron.

7 §

Säätiön rekisteröimistä koskevasta ilmoituksesta liitteineen on muodostettava asiakirjavihko, joka varustetaan säätiön rekisterinumerolla. Rekisteröimisen jälkeen säätiörekisteriin tehdyt ilmoitukset liitteineen sekä, milloin sääntöihin on vahvistettu muutoksia, jäljennös vahvistamista koskevasta oikeusministeriön päätöksestä on yhdistettävä aikaisempaan asiakirjavihkoon. Milloin säätiön nimeä on muutettu, on kuitenkin muodostettava uusi asiakirjavihko.

8 §

Oikeusministeriölle toimitetuista tilinpäätösasiakirjoista, toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista sekä säätiön valvontaa varten hankituista muista selvityksistä on muodostettava erillinen asiakirjavihko, joka varustetaan säätiön rekisterinumerolla.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1987. Tällä asetuksella kumotaan säätiölain soveltamisesta 11 päivänä joulukuuta 1964 annettu asetus (591/64).

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987

Tasvallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.